PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Analiza SWOT
Referinţe bibliografice

{1} – Eurostat;

{2} – Tempo Online – serii de date, INS;

{3} – Rapoartele Rural Development in the European Union – Statistical and economic information pe perioada 2012 – 2019 https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en;

{4} – SINTEZA  Raportului de audit al performanței modului de administrare a fondului forestier național în perioada 2010 – 2013;

{5} – Analiza Funcțională a Sectorului Mediu şi Păduri în România – Vol. 2 – Banca Mondială 2011-2012;

{6} – Raport privind starea pădurilor României în anul 2017 – Ministerul Apelor și Pădurilor;

{7} – Rapoarte ale societăților de asigurări către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

{8} – Raport privind investigaţia sectorială declanşată pe piaţa primară a lemnului din România, Consiliul Concurenței, 2016;

{9}- Doniță, Popescu, Paucă-Comănescu, Mihăilescu, Biriș – Habitatele din România, Editura Tehnicã Silvicã, Bucureşti, 2005;

{10} – Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014 – 2020;

{11} – Date LPIS 2014 (Suprafața de pajiști permanente din blocurile fizice aferente UAT incluse în zona eligibilă a P1 al Măsurii 10 -Agro-mediu și climă din PNDR 2014-2020 – 958 UAT);

{12}- Marușcă, Blaj, Rusu – Tehnologii de creștere a valorii pastorale pentru pajiștile montane, Lucrare finanțată în cadrul Programului Sectorial ADER 2020 Proiect 1.3.3./2011, UMPP – ASAS București, 2012;

{13} –Material Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal;

{14} – Studiu, Stabilirea nivelului de bază pentru indexul populaţiilor de păsări specifice terenurilor agricole din România, Societatea Ornitologică Română,2015;

{15} – The State of Europe s Common Birds, EBCC, 2008;

{16} –  Analytical factsheet for Romania: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy;

{161} – Informații prelucrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București

{162} – Commission recommendations for Romania’s cap strategic plan, accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, recommendations to the member states as regards their strategic plan for the common agricultural policy – SWD(2020) 391 final

{17} – Statistical factsheet – Romania, European Commission, Eurostat, and Directorate General for Economic and Financial Affairs, Iunie 2019. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-ro_en.pdf;

{18} – Administrația Națională Apele Române;

{19} – H.G. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România – ANEXA 2;

{20}  Agriculture and environment – DG Agri – Unit Farm Economics (link din Analytical factsheet for Romania: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy (2018) – calitatea aerului{21}- Raport Național Privind Starea Mediului – 2018 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

{22} – Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014 – 2020) Anexa-Memorandum-zona-montana-defavorizata-2014-2020;

{24} – Date administrative MADR, Direcția Generală Politici Agricole;

{25} – Date administrative MADR, Direcția Generală Industrie Alimentară;

{26} – Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj , INS,2017;

{27} – Rapoarte monitorizare – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale- 2019,2020;

{28} – Ministerul mediului, apelor și pădurilor – adresa nr. DB/1006/10.06.2020 ;

{29}- Registre genealogice ale raselor, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, 2019 ;

{30}   http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/644195/EPRS_IDA(2019)644195_EN.pdf;

{31} –  https://www.clal.it/en/?section=tabs_consumi_procapite;

{32} Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020 în perioada 2017-2020 – Studiul de evaluare V- Ferma mică și dezvoltarea formelor asociative-  ACZ Consulting SRL & t33 SRL, 2020

{33} – Aptitudinile europenilor față de bunăstarea animalelor, Studiul COM, noiembrie 2015;

{34 }- Legea 268/2001 cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 2;

{35}- Sistemul Informatic Integrat al Învățămânului din România (SIIIR), Ministerul Educației Naționale;

{36} – Sistemul educational în Romania 2015-2016;

{37} –  Date administrative MADR, Direcția Generală Politici Agricole- compartiment Cercetare și Inovare;

{38}- Date administrative MADR- Direcția Generală Politici Agricole -Compartiment Extensie și Formare Profesională;

{39} -Date administrative MADR, Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar;

{40} – Date administrative, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;

{41} – Raport anual BNR 2017, 2018;

{42} – Consumul de băuturi -INS, 2018;

{43} Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor;

{44}-DG-AGRI, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/sugar/doc/price-reporting_en.pdf;

{45} – Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr. 234/79 (CE) nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007  ale Consiliului;

{46} -Comunicări anuale transmise de organismele de control către MADR, Direcția Generală Politici Agricole, conform o 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică;

{47} –  Registru OIPA –site MADR, 2018;

{48} – Registrul Național al Cooperativelor înființate pe Legea 566/2004 cu modificările și completările ulterioare,2015-2017- MADR, Direcția Generală Politici Agricole, Serviciul Extensie și Formare Profesională;

{49} – INS-Anuarul Statistic al României, 2018; 2019;

{50} – APIA – Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură;

{51} – Date operative MADR – PNS;

{52} – Date Agenţia Naţională pentru Zootehnie;

{53} – Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Naţională a Vămilor;

{54} – Date operative MADR – DGPA;

{55} – Reteaua de Informatii Contabile Agricole (RICA) – MADR.

{56} – Baza de date indicatori DG AGRI, octombrie 2020

{57} – Eurostat, Food Price Monitoring Tools, 2020

{58}  -Registrul Național al Produselor Montane, www.anzm.gov.ro, 2020

{59} – Baza de date eAmbrosia, 2020

{60} -Date administrative MADR-Direcția Generală Industria Alimentară –date furnizate de producători, 2020

{61}- Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs), 2020 –AND-I study for DG AGRI

{65} –  Raportul de țară privind România – 2020

{66}  – Date administrative Ministerul Culturii

{67}  – Date administrative Institutul de Sănătate Publică

{68} – Proiect Curriculum Revizuit în Învățământul Profesional și Tehnic – Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)

{69} Administrația Națională de Meteorologie, adresa nr. 2403/21.05.2020

{70} – Raport Centrul Român de Politici Europene – Programul național ”Cornul și laptele” în contextul schemei europene ”Laptele în școli”

{71} – Date administrative MADR-DGPIAC, programele de încurajare a consumului de produse lactate și fructe în școli

{72} – Analiza şi evaluarea grupurilor vulnerabile în vederea stabilirii nevoii de servicii sociale (Proiect „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, POCA 2104-2020)

{73} – Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică, din cadrul Ministerul Sănătății – Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSISP)

{74}  -Raportul național de sănătate a copiilor și tinerilor din România, CNEPSS, 2018

{75} https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/11/Analiza-de-situatie-ZEIO-2018.pdf

{76} – https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/05/02-Analiza-de-situatie-ZEIO-2019-FINAL-APR.pdf

{77} – Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate, Studiu privind determinanții comportamentali ai stării de sănătate pentru populația adultă din România CompSanRO, 2017; Subponderal – IMC < 18,5 kg/m²; Normoponderal – IMC – 18,5- 24,9 kg/m²; Supraponderal – IMC – 25 – 29,9 kg/m²; Obez – IMC > 30 kg/m², unde IMC (indicele de masă corporală)=Masă /Înălțimea2 (kg/m2)

{78} – https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

{79} – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – CNIPMMR

{80} – Studiu – Amploarea fenomenului de acaparare a terenurilor Agricole în UE – Direcția Generală Politici Interne Departamentul Tematic B: Politici Structurale Și De Coeziune – Parlamentul European

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_RO.pdf

{81} – MADR – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (adresa COPSU nr. 321.424/ 20.07.2020)

{82} – European Innovation Scoreboard

{83} – Ordinul nr. 4.456 din 8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic.

{84} – Date administrative Agenția Națională a Zonei Montane – ANZM

{85} – Prelucrare date Agenția Națională a Zonei Montane, după datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului

{86} – Prelucrare date Agenția Națională a Zonei Montane, după datele furnizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)

{87} Date furnizate de către INS prin corespondenţă oficială cu MADR

{88} –  Modificări comportamentale ale consumatorilor de legume proaspete în perioada crizei Covid-19 –Analiză intermediară, Rural Development Research Platform, 2020

{89} – www.ancpi.ro, Stadiul implementării Programului național de cadastru și carte funciară, octombrie 2020

{92} – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Cartof şi Sfecla de Zahăr

{93} – FAOSTAT – http://www.fao.org/faostat/en/#data/EP

{94} – Rezultate IFN – Ciclul II – http://roifn.ro/site/rezultate-ifn-2/ – A.1.14. Suprafața pădurii in raport cu inclinarea terenului.

{95} – Agenția Europeană de Mediu https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/necd-directive-data-viewer-3

{96} – Cap Indicatorshttps://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/DataExplorer.html?select=EU27_FLAG,1

{97}  – Rapoartele de selecție la nivelul anului 2020 pentru Măsura 15 – Plăți de silvomediu din PNDR 2014-2020

{98} Ordinul MEN și MADR nr. 4215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

{99} Indicele economiei și societății digitale (DESI) – Raportul de țară din 2019

{100} Adresa ANCOM nr. 26.05.2021 privind serviciile de acces la internet la puncte fixe

{101} Cadrul Național Strategic pentru Dezvoltarea Durabilă a Sectorului Agroalimentar și a Spațiului Rural în perioada 2014 – 2020 – 2030 – Comisia Prezidențială pentru  politici publice de dezvoltare a agriculturii.

{102} National Forest Inventory (http://roifn.ro/site/rezultate-ifn-2/)

{103} – APIA – Registrul Unic al Exploataţiilor (RUI)

{104} Studiul WB: Evaluare a politicii actuale de gestionare a riscului în domeniul agriculturii din România – in cadrul Servicii de consultanţă pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea consolidării formulării de strategii pentru sectorul agroalimentar 27 XI 2013.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.