PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Analiza SWOT
Lista indicatorilor utilizați în elaborarea analizei SWOT pentru PNS 2021-2027

Indicatorii comuni de context

 • CI 1 Populație
 • CI 2 Densitatea populației
 • CI 3 Structura pe vârste
 • CI 4 Teritoriu
 • CI 5 Acoperirea terenurilor
 • CI 6 Rata ocupării forței de muncă
 • CI 7 Rata șomajului
 • CI 8 Ocuparea forței de muncă pe sectoare și pe tipuri de regiuni + Ocuparea forței de muncă pe activitate economică
 • CI 9 PIB pe cap de locuitor
 • CI 10 Rata de sărăcie
 • CI 11 Structura economiei (VAB) pe sectoare și tip de regiune + Structura economiei (VAB) in agricultură + R 03_PI Structura economiei (VAB) pentru producatori primari (I8)
 • CI 12  Exploatații agricole (ferme) (structurată pe ha şi SO)
 • CI 13 Forța de muncă agricolă
 • CI 14 Structura pe vârste a administratorilor de ferme
 • CI 15 Pregătirea agricolă a administratorilor de ferme
 • CI 16 Fermieri noi (I21)
 • CI 17 Suprafața agricolă
 • CI 18 Suprafața irigabilă
 • CI 19 Zone incluse în Natura 2000
 • CI 20 Zonele care se confruntă cu constrângeri naturale
 • CI 21 Terenuri agricole acoperit de elemente de peisaj (I20)
 • CI 22 Unități vită mare
 • CI 23 Densitate unități vită mare
 • CI 24 Venitul factorilor agricoli (I3)
 • CI 25 Venit antreprenorial agricol
 • CI 26 Valoarea adăugată netă a exploatației
 • CI 27 Formare brută de capital fix în agricultură
 • CI 28 Productivitatea totală a factorilor de producție în agricultură (I6)
 • CI 29 Productivitatea muncii în agricultură + Productivitatea muncii în sectorul forestier +  Productivitatea muncii în industria alimentară
 • CI 30 Importuri și exporturi agricole (I7)
 • CI 31 Infrastructura turistică
 • CI 32 Suprafața agricolă inclusă în agricultura ecologică
 • CI 33 Intensitate agricolă
 • CI 34 Valoarea producției aferentă schemelor de calitate europene (I28)
 • CI35 Indicele privind păsările domestice (IPD) (I18)
 • CI36 Specii și habitate de interes comunitar legate de agricultură cu un trend stabil sau crescator (I.19)
 • CI37 Utilizarea apei în agricultură (I17)
 • CI38  Calitatea apei
 • CI 39 Materia organică din sol din terenurile arabile ( I 11)
 • CI 40 Eroziunea solului cauzată de apă (I 13)
 • CI 41 Producția de energie regenerabilă care provine din agricultură și din sectorul forestier (I 12)
 • CI 42 Consumul de energie în agricultură, silvicultură și industria alimentară
 • CI 43 Emisii de gaze cu efect de seră provenind din agricultură (I 10 și I 11)
 • CI 44 Indicele privind reziliența fermei, Adaptarea potențialului la schimbările climatice (I.9)
 • CI 45 Pierdere agricola directa atribuite dezastrelor
 • CI 46 Emisiile de amoniac (I 14)
 • CI 47 Antimicrobials sales in food producing animals (* I.26)Vânzările de substanțe antimicrobiene care afectează animalele producătoare de alimente
 • CI 48 Riscul și impactul pesticidelor ( I.27)
 • I 24 Distribuirea sprijinului PAC ( I.24)

 

 

Indicatori adiționali

 • AI 1 Gradul de fragmentare al exploatațiilor agricole
 • AI 2 Prime brute subscrise în sectorul agricol
 • AI 3 Investițiile nete în sectorul primar
 • AI 4 Plantații pomicole
 • AI 5 Capacitate depozitare legume-fructe
 • AI 6 Unități procesatoare
 • AI 7 Forme asociative
 • AI 8 Exploatații agricole după forma de organizare juridica
 • AI 9 Exploatații agricole după forma de proprietate
 • AI 10 Gradul de înzestrare tehnică a exploatațiilor
 • AI 11 Capacități depozitare semințe consum (cereale și oleaginoase)
 • AI 12 Media anuală a ratei de creștere a productivității muncii in agricultură
 • AI 13 IMM-uri cu profil non-agricol
 • AI 14 Rata abandonului școlar
 • AI 15 Rata bruta de cuprindere școlară în toate nivelurile de învățământ
 • AI 16 Rata brută de cuprindere în învățământul secundar superior (liceu și învățământ profesional)
 • AI 17 Populația școlară
 • AI 18 Grad de participare la procesul de instruire pe grupe de vârstă( învățământ de lungă durată)
 • AI 19 Nivel instruire pe grupe de vârstă
 • AI 20 Licee cu profil agricol active care dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă
 • AI 21 Absolvenți pe niveluri de educație și medii de rezidență
 • AI 22 Instituții învățamânt secundar și superior (filieră tehnologică, resurse naturale și protecția mediului)
 • AI 23 Populația activă
 • AI 24 Rata șomajului de lungă durată
 • AI 25 Venitul total mediu lunar/gospodărie
 • AI 26 Câștig salarial mediu net lunar
 • AI 27 Infrastructura rurală
 • AI 28 Rata de penetrare a internetului în bandă largă la puncte fixe
 • AI 29 Acces la internet
 • AI 30Teritoriu acoperit GAL prin PNDR 2014-2020
 • AI 31 Populație GAL prin PNDR 2014-2020
 • AI 32 Resursele de apă
 • AI 33 Suprafața viabilă economic pentru irigații
 • AI 34 Suprafața agricolă amenajată pentru irigații
 • AI 35 Suprafața irigată
 • AI 36 Volumul de apă captat
 • AI 37 Suprafete cultivate cu cereale
 • AI 38 Producția cereale
 • AI 39 Suprafața cultivată cu oleaginoase
 • AI 40 Producția oleaginoase
 • AI 41 Importuri-exporturi oleaginoase
 • AI 42 Depozite autorizate pentru semințe de consum
 • AI 43 Suprafața cultivată cu legume
 • AI 44 Producția de legume
 • AI 45 Producția de fructe
 • AI 46 Suprafața pomicolă pe tipuri de cultură
 • AI 47 Producția de legume- fructe
 • AI 48 Suprafața cultivată cu plante tehnice
 • AI 49 Producția plante tehnice
 • AI 50 Capacitatea de depozitare cartofi
 • AI 51 Suprafața cultivată cu vii pe rod
 • AI 52 Producția de struguri
 • AI 53 Producția de vin
 • AI 54 Valoarea animalelor
 • AI 55 Valoarea producției agricole
 • AI 56 Efectivele de animale
 • AI 57 Producția agricolă
 • AI 58 Familii de albine
 • AI 59 Producția de miere
 • AI 60 Consum mediu/locuitor la principalele produse alimentare
 • AI 61 IMM-uri industria alimentară pe sectoare
 • AI 62 Suprafața fondului funciar
 • AI 63 Suprafața fondului forestier național după zone și forme de proprietate
 • AI 64 Administrarea fondului forestier național
 • AI 65 Utilizarea lemnului pentru încălzire
 • AI 66 Rețeaua de drumuri forestiere
 • AI 67 Cifră afaceri sector forestier
 • AI 68 Scheme de calitate europene
 • AI 69 Utilizarea fertilizanților și a pesticidelor în agricultură
 • AI 70 Planuri de management
 • AI 71 Arii naturale protejate
 • AI 72 Tipuri de habitate
 • AI 73 Rase în pericol de abandon
 • AI 74 Clasificarea Fondului Forestier național în funcție de grupele funcționale
 • AI 75 Tipuri de tăieri
 • AI 76 Volumul de masă lemnoasă recoltată pe categorii de produse
 • AI 77 Migraţia internaţională 20-39 de ani
 • AI 78  Incidența șomajului de lungă durată
 • AI 79 Studenti si cursanti înscrisi in invatamantul superior
 • AI 80 Tineri fermieri sprijiniți prin Pilonul I
 • AI 81 Prețurile terenurilor arabile
 • AI 84 Sistemul de consultanță
 • AI 85 Sistemul de cercetare agricolă
 • AI 86 Suprafață amenajată cu lucrări de desecare-drenaj
 • AI 87 Suprafață amenajată cu lucrări de combatere a eroziunii solului
 • AI 88 Sprijin mediu PAC
 • AI 89 Unități de cercetare-dezvoltare
 • AI 90 Suprafeţe de viţă de vie – Reconversie/Restructurare – PNS
 • AI 91 Rata absorbţiei PNS
 • AI 92 Cheltuieli aprobate PNA
 • AI 93 Ocuparea în bioeconomie pe sectoare
 • AI 94 Cifra de afaceri în bioeconomie
 • AI 95 Valoarea adăugată în bioeconomie
 • AI 96 Infrastructura de îmbunătățiri funciare
 • AI 97 Situatia carcaselor clasificate bovine, porcine
 • AI98 Importuri și exporturi de produse agroalimentare pe produse și categorii de produse
 • AI99 Costul mediu cu forța de muncă pe ramuri agricole și media sectorului agricol
 • AI100 – Producție și suprafețe plante proteice
 • AI101 – Producție și suprafețe tutun
 • AI102 – Producția medie de struguri la ha România – UE 28
 • AI 103 –Volatilitatea prețurilor
 • AI 104- Scheme de calitate naționale
 • AI105 – Cantitatea de îngrășăminte chimice folosite în agricultură – INS
 • AI 106 – Cantitatea de îngrășăminte chimice
 • AI 107 – Speranţa de viaţă
 • AI 108 – Mortalitatea infantilă
 • AI 109 -Cazuri noi de îmbolnăvire prin malnutriție (cod ICD 10 – E40-E46), declarate de medicul de familie la 31 decembrie. Pentru această secțiune au fost prelucrate date de la CNISP, iunie 2020
 • AI 110 – Incidența malnutriției reprezintă cazurile noi de malnutriție declarate de medicul de familie la 31 decembrie (cod ICD 10 – E40-E46) raportat la 100.000 locuitori, populație rezidentă (simbol: %000 loc)
 • AI 111 – Prevalența cazurilor de malnutriție (cod ICD 10 – E40-E46), este reprezentată de totalul cazurilor aflate în evidența medicului de familie, atât cele noi de imbolnavire înregistrate la 31 decembrie ale anului analizat la care se adaugă bolnavii ramași în evidentă din anul anterior. Pentru prevalență nu sunt date statistice pe categorii de vârstă și medii de rezidență
 • AI 112 – Cazurile noi de imbolnavire prin Obezitate (cod ICD 10 – E66), declarate de medicul de familie la 31 decembrie. Au fost prelucrate date de la CNISP, iunie 2020
 • AI 113 – Incidența cazurilor de obezitate reprezintă cazurile noi de imbolnavire declarate de medicul de familie la 31 decembrie pentru Obezitate (cod ICD 10 – E66) și se calculează la 100.000 locuitori, populație rezidentă (simbol: %000 loc)
 • AI 114 –  Prevalența cazurilor de obezitate (cod ICD 10 – E66), este reprezentată de totalul cazurilor aflate în evidența medicului de familie, atât cele noi de imbolnavire înregistrate la 31 decembrie ale anului analizat la care se adaugă bolnavii ramași în evidentă din anul anterior. Pentru prevalență nu sunt date statistice pe categorii de vârstă și medii de rezidență
 • AI 115 – Suprafața agricolă deținută de cetățeni nerezidenți (decizie numerotare)
 • AI 115 – Suprafaţa solicitată la plată și nr. solicitanților pentru culturile de cartofi din România
 • AI 116 – Suprafețele agricole afectate de fenomenele cauzate de schimbările climatice
 • AI 117 –Valoarea producției comercializate de către organizațiile de producători din sectorul legume-fructe
 • AI 118 – Populaţia ocupată pe activităţi după statutul profesional şi sexe
 • AI 119 – Număr de rase de viermi de mătase și soiuri de dud
 • AI – 120 – Evoluție suprafețelor și a producției de plante medicinale și aromatice
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.