PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Elemente de strategie pentru agricultura verde
Definiții și cerințe minime

1.   Activitatea agricolă

1.1 Definirea producției

 

1.2 Definiția menținerii suprafeței agricole

1.2.1 Teren arabil

Terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile

1.2.2 Culturi permanente

Culturile pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele și speciile forestiere cu ciclu scurt de producție

1.2.3 Pajiști permanente

Pajisti permanente (păşuni permanente şi fâneţe permanente), sunt terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație, timp de cel puțin cinci ani; această noțiune poate include și alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, bune pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante.

 

 

2.   Suprafața agricolă

2.1  Elemente specifice sistemelor agroforestiere atunci când sunt înființate sau menținute pe suprafața agricolă

2.1.1        Teren arabil
 • NU ESTE CAZUL
2.1.2        Culturi permanente
 • NU ESTE CAZUL
2.1.3        Pajiști permanente
 • NU ESTE CAZUL

 

2.2  Teren arabil

 Alte comentarii referitoare la definiția terenului arabil

 • NU ESTE CAZUL

2.3  Culturi permanente

2.3.1        Definiția pepinierelor

Pepiniere – următoarele suprafețe cu plante tinere lemnoase cultivate în aer liber, destinate plantării ulterioare: pepiniere viticole și vii-mamă pentru portaltoi, pepiniere de pomi fructiferi și de fructe de pădure, pepiniere de plante ornamentale, pepiniere comerciale de arbori de pădure, cu excepția arborilor pentru nevoile proprii ale exploatației, crescuți în zona împădurită, pepiniere de arbori și arbuști pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri cum ar fi, dar fără a se limita la: plante pentru garduri vii, trandafiri și alți arbuști ornamentali, conifere ornamentale, precum și portaltoii acestora și materialul săditor

2.3.2        Definiția speciilor cu ciclu scurt de producție

“Specii forestiere cu ciclu scurt de producție” constau în culturi de plante perene, lemnoase, ale căror rizomi sau tulpini rămân în pământ după recoltare, iar în următorul sezon răsar mlădițe noi. Se stabilesc ca fiind specii forestiere cu ciclu scurt de producție salcia (Salix spp.), plopul (Populus spp.) cu subspeciile plopul alb (Populus alba) și plopul negru (Populus nigra), arborele-prințesei (Paulownia), arbustul de petrol (Jatropha). Suprafețele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție se recoltează integral cel puțin o dată la 6 ani

2.3.3        Alte comentarii referitoare la speciile cu ciclu scurt de producție

Specii forestiere cu ciclu scurt de producție — suprafețe plantate cu specii de arbori încadrate la codul NC 06 02 9041

 

2.4  Pajiști permanente

2.4.1         Definiția ierburilor și a altor  furajere erbicee

Iarbă sau alte plante furajere erbacee — toate plantele erbacee care se găsesc în mod obișnuit pe pajiști permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în amestecurile de semințe pentru pajiști și pot fi utilizate în hrana animalelor

2.4.2        Decizia de a utiliza criteriul „arat” în legătură cu clasificarea permanentă a pășunilor
 • NU ESTE CAZUL
2.4.3        Decizia de a utiliza criteriul „discuit” în legătură cu clasificarea permanentă a pășunilor
 • NU ESTE CAZUL

În caz de răspuns afirmativ o descriere a criteriului “discuit”

2.4.4.  Decizia de a utiliza criteriul “reînsămânțarea cu diferite tipuri de ierburi” în legătură cu clasificarea permanentă a pășunilor și descrierea acestuia în cazul unui răspuns afirmativ
 • NU ESTE CAZUL
2.4.5        Decizia privind includerea altor specii, cum ar fi arbori și/sau arbuști care produc hrană pentru animale, cu condiția ca ierburile și alte furaje erbacee să rămână predominante  

Livada tradiţională utilizată extensiv – suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maxim 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene.

2.4.6        Decizia privind includerea altor specii, precum arbuşti şi/sau arbori, care ar putea face obiectul păşunatului, şi/sau care ar produce hrană pentru animale, acolo unde ierburile și alte furaje erbacee nu sunt în mod tradițional predominante sau sunt absente în zonele de pășunat
 • NU ESTE CAZUL

a) În caz de răspuns afirmativ se aplică pentru toate SM/regiuni? (da/nu)

 • NU ESTE CAZUL

b) În caz de răspuns negativ la întrebarea a) aplicabil numai terenurilor care fac parte din practicile locale stabilite? (da/nu)

 • NU ESTE CAZUL

În caz de răspuns afirmativ la întrebarea b) descrierea practicilor locale stabilite

 • NU ESTE CAZUL

c) În caz de răspuns negativ la întrebarea a) nu se limitează la sau se aplică în alte domenii decât practicile locale stabilite? (da/nu)

 • NU ESTE CAZUL

În caz de răspuns afirmativ, descrierea acoperirii acestor suprafețe

 • NU ESTE CAZUL
2.4.7        Alte comentarii referitoare la definirea pajiștilor permanente
 • NU ESTE CAZUL

2.5      Alte comentarii referitoare la definiția suprafaței agricole în general

Suprafață agricolă — orice suprafață utilizată ca teren arabil, pajiști permanente (pășune permanentă sau fâneață permanentă) sau cultivată cu culturi permanente

 

3 .   Hectare eligibile

3.1  Criterii pentru stabilirea predominanței activității agricole în cazul în care terenul este utilizat, de asemenea, și pentru activități neagricole

Terenul folosit pentru activităti neagricole eligibile la plată:

– în condițiile în care terenul este situat în zonele-tampon din parcurile naționale și naturale pe care se pot desfășura activități agricole, se respectă măsurile impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu măsurile de sprijin direct

– suprafeţele aparţinând unităţilor militare, arendate/concesionate fermierilor

– terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol in baza studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului verbal de constatare din teren cu avizul administraţiei naţionale din domeniu

– suprafețele  cu elemente de peisaj neproductive, precum zone tampon și margini de câmp, terase, elemente de peisaj gardurii vi/fâșii împădurite/arbori în aliniament, arbore izolat, pâlcuri arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole, zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție, zone împădurite, zone cu strat vegetal, zone cu Mischanthus, detalii, factori de conversie, de ponderare, așa cum sunt prevăzute în legislația națională și europeană.

3.2  Criterii pentru încadrarea terenului ca fiind la dispoziția fermierului

Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului sunt:

a) adeverință conform înscrisurilor din Registrul Agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevazut în legislatia naţională

b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune/comodat a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ-teritoriale

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier și Agenția Domeniilor Statului

Suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele prevăzute anterior până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu penalitati de intarziere sunt neeligibile.

3.3  Perioada în care suprafața trebuie să corespundă definiției “hectar eligibil”

„Anul de cerere” este anul calendaristic în care fermierii depun cererea unică de plată.

3.4  Decizia de a include suprafețele utilizate pentru activitate agricolă numai o dată la doi ani

 • NU ESTE CAZUL

În caz afirmativ, o justificare pentru o astfel de decizie bazată pe mediu, biodiversitate și motive legate de climă.

 • NU ESTE CAZUL

3.5  Decizie privind includerea altor caracteristici peisagistice (cele neprotejate prin GAEC), cu condiția ca acestea să nu fie predominante și să nu împiedice în mod semnificativ desfășurarea unei activități agricole din cauza suprafeței pe care o ocupă

 • NU ESTE CAZUL

În caz afirmativ, o descriere a acestor alte caracteristici ale peisajului (cum ar fi dimensiunea lor maximă și, dacă SM decide acest lucru, cota maximă din parcela pe care o pot ocupa aceste caracteristici ale peisajului).

 • NU ESTE CAZUL

3.6  Decizie cu privire la pajiștile permanente cu caracteristici neeligibile dispersate, de aplicare a coeficienților de reducere ficși pentru a determina suprafața considerată eligibilă

 • NU ESTE CAZUL

În cazul unui răspuns afirmativ, o descriere a principiilor aplicate pentru coeficienții de reducere

 • NU ESTE CAZUL

3.7  Decizia de a menține eligibilitatea suprafețelor eligibile anterior atunci când acestea nu mai îndeplinesc definiția „hectarului eligibil” în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c) alineatele i) și ia) din regulamentul SPR ca urmare a utilizării sistemelor naționale; ale căror condiții sunt conforme cu intervențiile acoperite de sistemul integrat menționat la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) HzR care permite producția de produse non-anexă 1 prin paludicultură și care contribuie la obiectivele legate de mediu şi climă ale Regulamentul SPR

 • NU ESTE CAZUL

În caz de răspuns afirmativ, o descriere a acestor scheme naționale (conformitatea cu cerințele IACS, aplicabilitatea pentru cultivarea produselor care nu fac parte din Anexa I prin paludicultură și contribuția la obiectivele legate de mediu ale SPR)

 • NU ESTE CAZUL

 

 

4.   Fermier activ 

4.1 Criterii de identificare a celor care au un nivel minim al activității agricole

Efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, presupune:

(i) recoltarea vegetației prin lucrări de cosit cel puțin odată pe an pe terenul arabil;

(ii) pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha în perioada de pășunat cu animalele pe care fermierul le deține, sau recoltarea vegetației prin cel puțin un cosit anual pe pajiștile permanente. În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, în perioada de pășunat, cu animalele pe care fermierul le deține;

(iii) realizarea a cel puțin o tăiere anuală de întreținere și, respectiv, cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.

 

4.2 Decizia de a utiliza o listă negativă a activităților neagricole ca instrument complementar

DA

În caz de răspuns afirmativ, o descriere a instrumentului complementar referitor la lista negativă aactivităților non agricole

Lista conform legislaţiei adoptate de statul membru

Suprafeţe/activităţi neeligibile la plată:

 1. suprafețele agricole pe care nu se practică activitatea agricolă;
 2. suprafețele din rezervațiile științifice, zonele de protecție strictă din parcurile naționale, parcurile naturale sau din rezervații ale biosferei și amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, Parcul Național Munții Rodnei), in care se practica activitati ştiintifice, didactice, altele decat agricole;
 3. suprafețele amenajate ca terenuri permanente de sport, pentru activităţi sportive şi de agrement;
 4. suprafețele aferente aeroporturilor și culoarelor de siguranță, suprafețele aferente aerodromurilor și/sau heliporturilor;
 5. suprafețe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de schi) care sunt scoase din circuitul agricol, pentru activităţi sportive şi de agrement;
 6. suprafețele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol;
 7. suprafețele utilizate de unitățile militare;
 8. suprafețele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;
 9. suprafețele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;
 10. suprafețele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecție și de apărare și terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale aparținând domeniului public al statului, in conformitate cu legislatia specifică din domeniu;
 11. suprafețele de teren care constituie zone de protecție ale suprafețelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale și derivații hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum și de alte construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, construcții și instalații hidrometrice, precum și instalații de determinare automată a calității apelor, în conformitate cu legislaţia specifică din domeniu;
 12. suprafețele de teren care constituie zone de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare, în conformitate cu legislaţia specifică din domeniu;
 13. suprafețele de pârloagă declarate/determinate pe același amplasament mai mult de 1 an, cu excepția suprafețelor arabile menținute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurilor PNDR, dacă este efectuată activitatea agricolă;
 14. suprafețele declarate în cererea unică de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepție sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observația fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop;
 15. suprafețele cu amenajări piscicole, așa cum acestea sunt prevăzute în Registrul Agricol.

 

4.3 Decizia de a stabili o sumă a plăților directe, nu mai mare de 5 000 Euro, pentru care fermierul va putea fi considerat, în orice caz, ca “fermier activ”

DA

În caz de răspuns afirmativ, suma și justificarea pentru plățile directe (nu mai mult de 5000 euro) pentru care fermierul va putea fi considerat, în orice caz, fermeir activ

 

Fermierul care, în anul anterior de plată, a beneficiat de plăţi directe care nu au depăşit cuantumul de 5000 de Euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale poate beneficia de plăţi directe şi este considerat fermier activ

 

 

5.   Tânăr fermier

 • Limita superioară de vârstă: 40 ani
 • Condițiile pentru a fi șef de exploatație

Persoană fizică sau juridică, iar în cazul persoanelor  juridice, asociatul unic sau asociatul majoritar (deține cel puțin 50%+1 din acțiuni) care exercită un control efectiv în cadrul acesteia în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

 • Cursuri necesare și/sau competențe solicitate

Dovada formării (diplome de absolvire) sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol.

5.4 Alte comentarii referitoare la definiția tânărului fermier

NU ESTE CAZUL

 

 

6.   Fermier nou

6.1  Condițiile necesare pentru a fi “șef de exploație” pentru prima dată

NU ESTE CAZUL

 • Cursuri necesare și/sau competențe solicitate

NU ESTE CAZUL

 

 

7.   Cerințe minime pentru a primi plăți directe decuplate

7.1 Limite de eligibilitate pentru plăți directe

 1. Parcela : minim 3 ha
 2. Valoarea subvenției : 200 Euro

 

7.2 Explicație

Fermierul trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solarii, pentru care se acordă sprijinul cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha

 

 

8.   Alte definiții folosite în Planul Strategic

„Fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o formă asociativă de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă;

 

„Exploataţie” înseamnă ansamblul unităţilor de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României;

 

„Activitate agricolă”, înseamnă, după caz:

a) producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole;

b) menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale, prin efectuarea, a cel puţin unei activităţi anuale, după caz:

(i) lucrări pentru îndepărtarea speciilor de plante ierboase şi lemnoase, considerate vegetaţie invazivă sau

dăunătoare pe terenul agricol;

(ii) lucrări superficiale pe terenul arabil, fără răsturnarea brazdei;

(iii) nivelarea muşuroaielor, eliminarea resturilor vegetale uscate şi a pietrelor, înlăturarea excesului de apă pe pajiştile permanente;

(iv) lucrări pentru menţinerea plantaţiilor de pomi fructiferi şi a viţei-de-vie în condiţii vegetative bune şi o lucrare superficială de discuit sau cosit sau o altă lucrare specifică pe terenul ocupat cu culturi permanente;

 sau

c) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod natural într-o stare adecvată

pentru păşunat sau pentru cultivare, după caz, prin:

(i) recoltarea vegetaţiei prin lucrări de cosit cel puţin o dată pe an pe terenul arabil;

(ii) păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha în perioada de păşunat cu animalele pe care fermierul le deţine, sau recoltarea vegetaţiei prin cel puţin un cosit anual pe pajiştile permanente. În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, în perioada de păşunat, cu animalele pe care fermierul le deţine;

(iii) realizarea a cel puţin o tăiere anuală de întreţinere şi, respectiv, cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreţinere a solului, în cazul viilor şi livezilor.

 

,,Menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare,

fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale”, se face

prin efectuarea a cel puţin unei activităţi anuale;

 

,,Suprafaţă agricolă” înseamnă orice suprafaţă de teren arabil, de pajisti permanente sau cultivată cu culturi permanente.

 

„Suprafaţă determinată” înseamnă, în cazul schemelor de ajutoare pe suprafaţă, suprafaţa pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutoarelor; sau, în cazul măsurilor de sprijin pe suprafaţă, suprafaţa parcelelor determinate în urma controalelor administrative sau prin controale la faţa locului;

 

„Parcelă agricolă” înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului european, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă;

 

„Hectar eligibil” – înseamnă:

a) orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată pentru o activitate agricolă; sau

b) orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă și care, pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este împădurită în temeiul articolului nr. 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau al articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Suprafeţele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai dacă sunt conforme cu definiţia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale;

 

,,Utilizarea terenului” înseamnă utilizarea pentru activități agricole a suprafeței de teren agricol din cadrul exploatației aflate la dispoziția fermierului la data depunerii cererii, în anul de cerere;

 

„Teren aflat la dispoziţia fermierului” înseamnă terenul de care dispune și pentru care fermierul dovedeşte

utilizarea acestuia;

 

„Pârloagă” –  înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă. Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minim 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-septembrie;

 

“Mentinerea pajistilor permanente pe baza unui raport proportional intre pajistile permanente si suprafata agricola la nivel national in comparatie cu anul de referinta 2018. Reducerea maxima este de 5% in comparatie cu anul de referinta”.

 

”Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri” sunt suprafeţele de pajişti în interiorul cărora nu există nici o delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează liber sau se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic. Dacă la controlul la faţa locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate, fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun suportă sancţiunea.

 

“Crescător de animale” – persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie.

 

VII (vii) – terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole. Acestea sunt culturi permanente.

 

CP -“culturi permanente” înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât pajişti permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie;

 

„Teren în pregătire pentru culturi permanente” înseamnă teren pe care urmează să se înființeze culturi permanente și pe care se desfășoară activitate minimă. Regimul de teren în pregătire pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, care începe cu anul primei declarări a acestuia pentru sprijinul de baza pentru venit in scopul sustenabilitatii.

 

,,Cererea unică de plată” este cererea de ajutor şi/sau de sprijin, după caz, în cadrul oricăreia dintre plăţile directe si/sau a ajutoarelor nationale tranzitorii  sau oricăreia dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

 

„Marginile de câmp” înseamnă suprafeţe de teren situate la marginea parcelei, indiferent de lățimea acestora. Cu privire la conditionalitate, lățimea minima a fasiilor de protectie este de 3m pe terenurile cu panta de pana la 12% si de 5m pe terenurile cu panta mai mare de 12%.

 

,,Neconformitate” înseamnă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului prevazut in IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control), orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligaţii sau, în cazul ecocondiţionalităţii, neconformitatea cu cerinţele de reglementare în materie de gestionare in conformitate cu legislatia nationala si cu normele euroepene, cu standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, definite de statele membre în conformitate cu legislatia nationala si cu normele europene, sau cu cerinţa privind întreţinerea pajiştilor permanente in conformitate cu legislatia nationala si cu normele europene.

 

,,Parcelă de referinţă” este o suprafaţă delimitată geografic, având un identificator unic, înregistrată în sistemul de informaţii geografice (GIS) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS). În România parcela de referinţă este blocul fizic.

 

,,Bloc fizic” este o suprafaţă de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, delimitată de limite naturale sau artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe parcele agricole.

 

,,Suprafaţa maximă eligibilă a parcelei de referinţă” este suprafaţa maximă a blocului fizic pentru care se acordă plăți.

 

“Identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate” înseamnă declararea, localizarea și delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Pentru identificare se utilizează informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante.

Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alți fermieri și să nu depășească limita blocului fizic.

 

,,Transferul unei exploataţii” înseamnă vânzarea, arendarea, sau orice alt tip de tranzacție similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză, efectuat până la data emiterii deciziei de plată.

 

,,Conţinutul de tetrahydrocanabinol” (THC) – este o analiză obligatorie pentru toată suprafaţa de cânepă

cultivată.

 

,,Teren arabil nesolicitat” (TAn) – categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se solicit sprijin. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu.

 

,,Pajişte permanentă nesolicitată” (PPn)- categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se solicită sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu.

 

 

,,Pajişti temporare” – înseamnă pajişti, însămânţate pe teren arabil, pe o perioadă mai mică de cinci ani.

 

,,Culturi permanente nesolicitate” (CPn) – categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se solicită sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu.

 

,,Teren posibil abandonat”(TPA)– teren ce cuprinde modificări de peisaj: construcţii nou apărute, depozite de moloz, vegetaţie lemnificată, suprafeţe pe care nu se vede intervenţia fermierului pentru păstrarea şi întreţinerea terenului în bune condiţii agricole şi de mediu.

 

„Registrul individual al exploataţiei” înseamnă registrul ţinut de deţinătorii de animale în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 şi/sau cu art. 3 lit. d) și art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000.

 

“Documente de evidenţă ale exploataţiei agricole” sunt documentele prevăzute în Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați,  Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole si Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor , aprobat prin legislatia nationala in conformitate cu Regulamentele europene.

 

„Perioadă de reținere” este perioada în care un animal careface obiectul unei cereri unice de plată trebuie reținut în exploatația, inclusiv în evidențele acesteia, pentru care a depus cererea unică de plată sau transferat în alte exploatații ale solicitantului sau în exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători, inclusiv în evidențele acestora, în care a fost transferat temporar pentru pășunat;

 

„Produse agricole” înseamnă produsele, cu excepția produselor pescărești, enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005;

 

„Vacă de lapte” înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală, și are cel puțin un produs înregistrat în RNE;

 

„Vacă de carne“ înseamnă femela din specia taurine din rasele prevăzute in legislația națională (lista taurine carne), in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului, care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru vaca de carne care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE;

 

„Femelă reproducătoare de rasă pură” înseamnă femelă înscrisă în secțiunea principală a registrului genealogic și care are înregistrată cel puțin o montă sau însămânțare artificială.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.