PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Elemente de strategie pentru agricultura verde
Contribuția PNS la obiectivele de îmbunătățirea bunăstării animalelor și reducerea rezistenței la antimicrobiene

3.8 Overview of how the CAP Strategic Plan contributes to the objective of improving animal welfare and reducing antimicrobial resistance set out in point (i) of Article 6(1), including the baseline conditions and the complementarity

Urmare creșterii exigențelor societății referitoare la hrană și sănătate, inclusiv în ceea ce privește alimentele de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil este necesară stimularea acțiunilor de promovare a unor niveluri mai ridicate de bunăstare a animalelor și inițiative de combatere a rezistenței la antimicrobiene.

Astfel, prin înființarea, extinderea şi/sau modernizarea (inclusiv dotarea cu utilaje agricole) a adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților şi racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice, prin înființarea, extinderea şi/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei și prin investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală, în cadrul intervenției „Investiții în producția primară și condiționare – sector zootehnic”  din  PNS, sunt asigurate fluxuri tehnologice care să asigure condiții superioare de bunăstare a animalelor, contribuind la garantarea îmbunătăţirii condiţiilor de creştere şi a sănătăţii animalelor.

De asemenea, investițiile în active corporale și necorporale, în cercetare și în metode de producție experimentale și inovatoare, precum și în alte acțiuni cum sunt cele pentru utilizarea unor rase și a unor practici de gestionare adaptate la condițiile climatice aflate în schimbare cât și a celor pentru biosecuritate, sănătate și bunăstare a animalelor, cât și pentru îmbunătățirea rezilienței la bolile animalelor și reducerea utilizării medicamentelor de uz veterinar, inclusiv a antibioticelor, contribuie la obiectivul de îmbunătățire a bunăstării animalelor și de reducere a rezistenței la antimicrobiene.

Respectarea de către fermierii care primesc plăți compensatorii prin intervențiile de dezvoltare rurală (angajamentele de mediu și climă asumate în baza art. 70, 71 și 72 din Regulamentul (UE) nr. …/2021) a normelor privind condiţionalitățile ce cuprind cerințele legale în materie de gestionare (SMR) și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC) referitoare la climă și mediu, sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor pe întreaga exploatație agricolă și pe tot parcursul anului calendaristic în cauză contribuie la acest obiectiv specific prevăzut în Regulamentul (UE) nr. …/2021.

Prin serviciile de consiliere agricolă privind gestionarea fermelor se oferă asistență adecvată de-a lungul ciclului de dezvoltare a fermelor pentru practici inovatoare, tehnici agricole pentru reziliența la schimbările climatice, inclusiv îmbunătățirea bunăstării animalelor și pentru practicile agricole care împiedică dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene.

Suplimentar față de acestea, prin Intervenția – Bunăstarea animalelor din PNS 2023-2027, va fi continuată încurajarea fermierilor prin angajamentele încheiate cu scopul adoptării la scară largă a unor standarde ridicate de bunăstare a animalelor, garantându-se astfel păstrarea caracteristicilor și creșterea calității produselor alimentare, care prin depășirea semnificativă a standardelor comerciale minime aplicabile produselor de larg consum contribuie consistent la sănătatea publică, sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor şi la protecția mediului prin promovarea unor metode agricole adecvate se va asigura o mai bună orientare către atingerea obiectivelor și țintelor stabilite pentru calitatea aerului. Aplicarea de standarde superioare de bunăstare la porci și păsări va conduce la:

  • reducerea incidenţei bolilor şi a mortalității în ferme la toate categoriile de animale,
  • scăderea incidenței luptei pentru hrană corelată cu reducerea cazurilor de comportament anormal si a leziunilor traumatice,
  • scăderea incidenței folosirii medicamentelor, vaccinărilor și a altor tipuri de medicații, fapt care conduce în final la îmbunătăţirea siguranţei alimentare şi sănătăţii publice, dar şi la reducerea gradului de poluare a resurselor de apă,
  • îmbunătăţirea siguranţei alimentare în urma monitorizării mai bune a condiţiilor de creştere a animalelor și păsărilor,
  • îmbunătăţirea factorilor de mediu rezultată în urma reducerii poluării apelor şi a emisiilor de gaze.

Standardele superioare de bunăstare în fermele de porci și păsări sunt direct legate de tehnologiile aplicate în ferme și îmbunătățesc starea de sănătate a animalelor, reduc consumul de medicamente, iar în secundar influențează pozitiv indicatorii tehnici și performanțele în creșterea și reproducția porcilor și păsărilor, contribuind direct la calitatea și siguranța alimentelor, toate acestea cu impact pozitiv asupra sănătății publice. În acelaşi timp, susținerea unor standarde superioare de bunăstare a păsărilor și suinelor va conduce la îmbunătățirea mediului și a spațiului rural prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pulberi și amoniac din hale de exploatare a păsărilor și porcilor. Reducerea stresului la animalele care beneficiază de condiții superioare de bunăstare va conduce la diminuarea sau eliminarea unor factori ce afectează atât sănătatea, cât și performanțele productive (spor zilnic mediu, rata de conversie a furajelor, rata de reproducţie, rata înbolnăvirilor şi cea a mortalităţii, etc.) ale păsărilor și porcilor, ceea ce indică faptul că asigurarea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor asigură o stare generală de bine acestora. Concomitent cu performanțele de producție ridicate s-au obținut rezultate deosebite în ceea ce privește ameliorarea caracterelor care influențează procentul de carne în carcasă și stratul de grăsime, ceea ce de asemenea indică îmbunăţirea în ansamblu a calităţii vieţii animalelor care beneficiază de condiţii superioare de bunăstare.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.