PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
Eco-schemă – Creșterea capacității de sechestrare a carbonului pe pajiști permanente și prevenirea deșertificării
 1. Territorial scope and, if relevant, regional dimension
 •  National  ○ National with regional elements   ○ Regional        ○ Transnațional

 

 • Description of the territorial scope

Eco-schema se implementează la nivel național. 

 

 1. Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description

Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

OS6 – Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

Aplicarea de către fermieri a unor practici agricole extensive, atât pe suprafeţele de pajişti permanente, cât şi pe terenurile arabile, asigură premisele necesare conservării biodiversităţii. Astfel, stabilirea unor perioade când activităţile agricole nu sunt permise sau a unor zone unde aceste activităţi sunt limitate, reducerea utilizării îngraşămintelor organice şi interzicerea utilizării inputurilor chimice (îngraşăminte şi persticide).

 

CAP AREAS OF ACTION Code + Description

AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration;

AOA-B climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change;

AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient management; [and soil biota]

AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of landscape features or non-productive areas;

 

 1. Need(s) addressed by the intervention
Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan Addressed in CSP
014 Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
015 Creșterea gradului de sechestrare a carbonului pe terenuri agricole
017 Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbările climatice

 

 1. Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommednded result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor sau la, menținerea sau îmbunătățirea stocării carbonului (inclusiv pajiști permanente, culturi permanente cu înveliș vegetal permanent, terenuri agricole în zone umede și turbării)

 

 1. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Description of commitments for eco-scheme

 

Suprafața eligibilă:

– eco-schema se aplică pe toate suprafețele de pajiști permanente existente la nivel național.

Pentru evitarea sub-pășunatului și supra-pășunatului pe pajiștile permanente se practică o agricultură extensivă cu asigurarea pe întreaga perioadă de pășunat a unei încărcături de animale care păstrează biodiversitatea și exploatarea durabilă a acestora.

 

Beneficiarii intervenției sunt fermierii activi, utilizatori ai pajiștilor permanente.

Beneficiarul:

 • se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, care urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
 • este beneficiar de BISS,
 • este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS),
 • se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice angajamentului;
 • se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor cu implementarea angajamentului (de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

 

Cerinţe specifice:

– Beneficiarul trebuie să utilizeze o suprafață minimă de pajiște permanentă de – 0,3ha

– Este interzisă utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor

– Utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 60 kg N sa/ha (1,5 UVM/ha)

– Suprafața de pajiște permanentă trebuie cosită sau pășunată cu maxim 1,5 UVM/ha

 

Criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (2) din propunerea de Regulamentul PS PAC: menținerea suprafeței agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni pregătitoare care să depășească folosirea, metodelor și utilajelor agricole obișnuite;

 

 1. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67(5)).

List of relevant GAEC  and SMR

Code Description
GAEC 1 Menținerea pajiștilor permanente pe baza raportului dintre pajiștile permanente și suprafața agricolă la nivel național în comparație cu anul de referință 2018.

Se menține suprafața pajiștilor permanente pe baza raportului dintre suprafața pajiștilor permanente și suprafața agricolă declarate de fermieri, la nivel național, în comparație cu anul de referință 2018. Diminuarea acestui raport poate fi de maximum 5% comparativ cu anul de referință 2018, în caz contrar se instituie măsuri obligatorii de menținere/realocare la nivel național/local/exploatație.

GAEC 3 Este interzisă arderea miriștilor pe terenurile arabile și a vegetației pajiștilor permanente, cu excepția motivelor fitosanitare având avizul Autorității Naționale Fitosanitare, cu respectarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, aprobate prin Ordinul MIRA/MADR nr. 605/579/2008.
SMR 2 Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p.1): Art.4 și 5.

GAEC 10 Interzicerea conversiei sau arării pajiștilor permanente desemnate ca pajiști permanente sensibile la mediu în siturile Natura 2000

 

 

List of relevant mandatory national standards 

ü  criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.    /2021:

–  efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin recoltarea vegetației prin lucrări de cosit cel puțin o dată pe an.

– activitatea minimă(baseline) este reprezentată de cosit cel puțin o data pe an sau pășunat cu minim 0,3 UVM/ha.

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme (explain how the eco-scheme goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards):

Sechestrarea carbonului în sol reprezintă o măsură benefică pentru limitarea efectelor schimbărilor climatice, atât în termeni de atenuare (reducerea concentrației de CO2 din atmosferă), cât și în termeni de adaptare (reducerea riscului de inundații sau de eroziune a solului – prin îmbunătățirea capacității de retenție a apei în sol) și pentru creșterea productivității terenurilor (îmbunătățirea fertilității solului și a solubilității nutrienților).

Pentru evitarea sub-pășunatului și supra-pășunatului pe pajiștile permanente se practică o agricultură extensivă cu asigurarea pe întreaga perioadă de pășunat a unei încărcături de animale care păstrează biodiversitatea și exploatarea durabilă a acestora.

Aplicarea de către fermieri a unor practici agricole extensive pe suprafeţele de pajişti permanente, asigură premisele necesare conservării biodiversităţii. Totodată stabilirea unor perioade când activităţile agricole nu sunt permise sau a unor zone unde aceste activităţi sunt limitate, reducerea utilizării îngraşămintelor organice şi interzicerea utilizării inputurilor chimice (îngraşăminte şi persticide)

 

 1. Range and amounts of support

Anvelopa financiară pentru această ecoschemă se împarte la nr. total de hectare eligibile ale beneficiarilor.

Se bazează pe costuri de oportunitate în perspectiva intensificării sechestrării carbonului, costuri care împiedică realizarea obiectivelor preconizate de fermierii utilizatori de pajiști permanente.

Description (for eco-schemes)

 • Art. 31(7)a, top-up to BISS

 

 1. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

 

 1. WTO compliance
 • Green Box

Punctul 5 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (”cutia verde”)

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.