PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
Eco-schemă – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere si hameisti
 1. Territorial scope and, if relevant, regional dimension
 • National   ○ National with regional elements ○ Regional        ○ Transnațional

 

 • Description of the territorial scope

Eco-schema se implementează la nivel național.

 

 1. Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

OS6 – Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

 Înierbarea intervalelor dintre rânduri in plantațiile pomicole, viticole, pepiniere si hameisti contribuie conservarea și sporirea biodiversității plantațiilor si a mediului înconjurător, precum și la protecția si reconstrucția habitatelor.

 

CAP AREAS OF ACTION Code + Description

AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of landscape features or non-productive areas;

AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk for human health or environment;

 

 1. Need(s) addressed by the intervention

Code

Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan

Addressed in CSP

019

Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității

021

Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale

022

Menținerea sau adaptarea practicilor agricole și silvice în acord cu nevoile etologice ale speciilor de animale sălbatice prioritare și în corelare cu măsurile de management necesare pentru menținerea habitatelor importante

 

 1. Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommednded result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

R.22 Gestionarea durabilă a nutrienților

R.31PR Conservarea habitatelor și a speciilor: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la sprijinirea conservării sau a refacerii biodiversității, inclusiv a practicilor agricole de mare valoare naturală

 

 1. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Description of commitments for eco-scheme

 Sprijinul prevăzut în cadrul acestei ecoscheme se acordă pe unitatea de suprafață agricolă (ha), fermierilor care păstrează înierbat și înierbează intervalul dintre rânduri, alternativ(un interval înierbat,unul nu), pe toată suprafața plantației pomicole,viticole, pepiniere si hameisti.

 

Suprafața eligibilă:

– eco-schema se aplică pe toate suprafețele de culturi permanente existente la nivel național (plantații viticole, plantații pomicole, pepiniere și hameiști)

 

Beneficiarul:

 • se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, care urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
 • este beneficiar de BISS,
 • este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS),
 • se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice angajamentului;
 • se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor cu implementarea angajamentului (de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

 

Cerinţe specifice:

Suprafața dintre rânduri, alternativ(un interval înierbat, unul nu), pe toată suprafața plantației pomicole, viticole, pepiniere și hameiști trebuie păstrată înierbată sau se înierbează.

 

 1. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67(5)).

List of relevant GAEC  and SMR

Code

Description

GAEC 8

Procentajul minim din suprafața agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive

1. Se asigură ponderea minimă a cel puțin 4% din terenurile arabile la nivelul fermei dedicate zonelor și caracteristicilor neproductive, inclusiv terenurilor în refacere. Ponderea minimă este limita la 3% în cazul exploatațiilor care aplică pe 7% din terenul arabil un sistem ecologic îmbunătățit sau culturi de captură/culturi fixatoare de azot, fără utilizarea produselor de protecție a plantelor.

2. Se menţin particularităţile peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol.

3. Se iau măsuri pentru evitarea instalării şi extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol.

4. Este interzisă tăierea gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice.

 

List of relevant mandatory national standards 

Criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (2) din propunerea de Regulamentul PS PAC: menținerea suprafeței agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni pregătitoare care să depășească folosirea, metodelor și utilajelor agricole obișnuite.

 

SMR 1 – Protecția calității apei – controlul surselor difuze de poluare cu fosfați

Măsuri de bază – cerinţe minime de conformare:

 • autorizare prealabilă şi controlul captărilor de apă dulce de suprafaţă şi subterană şi îndiguirile de apă de suprafaţă, inclusiv un registru al captărilor de apă. Controlul va fi reanalizat periodic şi, unde este necesat, reactualizat. Se exceptează de la controale acele prelevări sau îndiguiri care nu au un impact semnificativ asupra stării apei;
 • reglementarea prealabilă a evacuărilor din surse punctuale, care pot cauza poluarea apelor, inclusiv introducerea de poluanţi în apă, sau autorizarea prealabilă ori înregistrarea pe baza unor reguli generale obligatorii, stabilind controlul emisiilor pentru poluanţii de interes, inclusiv controlul acestora. Controlul va fi reanalizat periodic şi, după caz, reactualizat;
 •  măsuri de prevenire sau control al introducerii de poluanţi din sursele difuze capabile de a cauza poluare. Controlul poate fi sub forma unei autorizări prealabile, inclusiv interzicerea introducerii de poluanţi în apă, sau înregistrarea pe baza unor reguli generale obligatorii. Controlul va fi reanalizat periodic şi unde este necesar reactualizat;
 • interzicerea evacuării directe de poluanţi în apele subterane, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, cu condiţia ca acele descărcări să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă subterană;
 • măsuri pentru eliminarea poluării apelor de suprafaţă cu substanţe prioritar periculoase şi reducerea treptată a poluării cu alte substanţe care ar afecta realizarea obiectivelor stabilite pentru corpurile de apă (calitatea apei). Lista substanţelor prioritare în domeniul apei (anexa nr. 5).

Măsuri suplimentare:

 • acorduri de protecţia mediului (negociate); controlul emisiilor; coduri de bune practici; controlul prelevărilor;
 • managementul cerinţelor de apă – producţii agricole adaptate (culturi cu cerinţe reduse de apă în zonele afectate de secetă), tehnologii eficiente din punct de vedere al consumului de apă, tehnici de irigaţii care necesită un consum redus de apă, proiecte de construcţii/reabilitare pentru infrastructura de irigații;
 • managementul riscului la inundaţii – infrastructura de protecție/colectare/scurgere (diguri, canale, drenaj).

 

SMR 2 – Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 • Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitarți proveniți din surse agricole

Pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, fermierii au obligația respectării normelor privind depozitarea, manipularea și utilizarea îngrășămintelor organice și chimice cu azot în agricultură, conform Programului de acțiune, după cum urmează:

 • perioadele de interdicţie pentru aplicarea îngrășămintelor organice și chimice pe terenul agricol, în funcţie de zona în care se încadrează unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia este situat terenul agricol, conform prevederilor art. 3 și anexa 3 din Programul de acțiune;
 • depozitarea gunoiului de grajd, în ceea ce privește construcția, amplasarea și dimensionarea capacităților de stocare (estimarea spațiului necesar), sistemul de depozitare (individual, comunal sau, prin excepție, în câmp deschis pe terenul agricol), groapa pentru urină/fracția lichidă din platformă, depozitarea dejecțiilor în cazul bovinelor crescute în sistem „permanent pe pășune”, interdicția privind depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol și distanțele de protecție sanitară, conform prevederilor art. 4 și 5 din Programul de acțiune;
 • gestionarea efluenților de siloz/siloz balotat și a apelor uzate din exploatațiile agricole, conform prevederilor art. 6, 7 și 8 din Programul de acțiune;
 • norme privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenul agricol, conform prevederilor art. 9 din Programul de acțiune, în ce privește cantitatea maximă de azot (substanță activă) provenită din îngrăşămintele organice și chimice aplicate pe terenul agricol în decursul unui an, planul de fertilizare și presiunea nutrienților în exploatația agricolă;
 • cerințele generale pentru aplicarea fertilizanţilor și obligațiile privind tehnicile de aplicare a îngrăşămintelor organice și chimice pe terenul agricol, conform prevederilor art. 10, 11 și 12 din Programul de acțiune;
 • obligațiile privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile agricole în pantă abruptă (mai mare de 12%) în ce privește încorporarea îngrăşămintelor în sol (nu mai tărziu de 24 ore de la momentul aplicării), conform prevederilor art. 13 din Programul de acțiune;
 • obligațiile privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă și în vecinătatea captărilor de apă potabilă, conform prevederilor art. 14 din Programul de acțiune, în ce privește interdicția aplicării îngrășămintelor de orice fel pentru benzile tampon (fâşii de protecţie) adiacente zonelor de protecție stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie, alte dispoziții relevante;
 • aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite cu zăpadă, conform prevederilor art. 15 din Programul de acțiune;
 • aplicarea îngrăşămintelor chimice și organice cu azot pe pajişti permanente (păşuni şi fâneţe), conform prevederilor art. 16 din Programul de acțiune;
 • documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole, prevăzute la art. 17 din Programul de acțiune, în ce privește întocmirea, păstrarea şi prezentarea pentru control a documentelor privind suprafaţa fermei, planul de fertilizare simplificat (care cuprinde pentru fiecare parcelă tipul şi cantitatea oricărui îngrăşămint chimic/organic aplicat pe teren, cantitatea de azot conținută, data aplicării și tipul oricărei culturi agricole), șeptelul fermei pe specii și categorii de animale, registrul de evidență a efectivelor de animale și perioada de stabulație, presiunea azotului din îngrășămintele de origine animală, cantitatea și tipul îngrăşămintelor livrate/achiziționate, precum și sistemul de colectare și depozitare a dejecţiilor animale.

 

2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile pe care le desfăşoară trebuie să deţină aceste documente şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

SMR 12- Introducerea pe piață a produselor fitosanitare

Norme/cerințe privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare:

 • omologarea produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor;
 • fabricarea și comercializarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură;
 • măsuri privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare – conform Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009);
 • să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. Referinţe: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar; https://aloe.anfdf.ro/;
 • să utilizeze produsele de protecţie a plantelor în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare;
 • să se asigure că produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.

SMR 13 – Utilizarea durabilă a pesticidelor

Obligaţiile fermierilor privind utilizarea durabilă a pesticidelor:

 • să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. Referinţe: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar; https://aloe.anfdf.ro/;
 • să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi în conformitate cu instrucţiunile de utilizare;
 • să se asigure că produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
 • să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii;
 • să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, conform Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor, aprobat prin Ordinul MADR nr. 297/2017;
 • să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme (explain how the eco-scheme goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards):

Înierbarea a intervalelor dintre rânduri in plantațiile pomicole, viticole, pepiniere si hameiști contribuie la:

 • conservarea si sporirea biodiversitatii plantatiilor si a mediului inconjurator
 • protectia si ameliorarea diversitatii speciilor (flora si fauna utila)
 • protectia si reconstructia habitatelor
 • atragerea unor varietati de specii benefice culturii (pasari, mamifere, insect benefice)
 • reconstructia ecologica a ecosistemelor viticole si pomicole degradate
 • protectia durabila si eficienta a culturii contra agentilor de daunare, boli si daunatori
 • cresterea fertilitatii solului si sporirea continutului in humus
 • reducerea pericolului de compactare a solului
 • reducerea/prevenirea eroziunii solului, in special in zone cu pante erodate
 • scaderea emisiilor de dioxid de carbon
 • sechestrarea carbonului la nivelul solului
 • reducerea pierderilor de apa prin evaporarea de la suprafata solului
 • reducerea pierderilor de apa prin capilaritate
 • cresterea veniturilor si a valorii adaugate prin diminuarea inputurilor
 • imbunatatirea calitatii produselor agricole, de inalta calitate, apreciate de consumator

 

 1. Range and amounts of support

Anvelopa financiară pentru această ecoschemă se împarte la nr. total de hectare eligibile ale beneficiarilor.


Description (for eco-schemes)

 • Art. 31(7)a, top-up to BISS

 

 1. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

 

 1. WTO compliance
 • Green Box

Punctul 5 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (”cutia verde”)

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.