PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
Eco-schemă – Diversificarea culturilor în teren arabil pentru fermele cu suprafețe de peste 10 ha

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension

  • Național

 

  • Description of the territorial scope

Eco-schema se implementează la nivel național.

 

2 Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

OS5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul

OS6 – Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

 

CAP AREAS OF ACTION Code + Description

(b)     climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change;

(d)      prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient management; [and soil biota]

(e)      protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of landscape features or non-productive areas;

 

3 Need(s) addressed by the intervention

Nevoia  – Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Nevoia – Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbările climatice

Nevoia – Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității

Nevoia – Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare.

 

4 Result indicator(s)

R19 Îmbunătățirea și protejarea solurilor: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin care sunt benefice pentru gestionarea solului, în vederea îmbunătățirii calității și a biocenozei solului (cum ar fi reducerea lucrărilor solului, acoperirea solului cu culturi, rotația culturilor inclusiv cu culturi de leguminoase)

R.22 Gestionarea durabilă a nutrienților: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la îmbunătățirea gestionării nutrienților

 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Description of commitments for eco-scheme

Cerințe minime : 1 ha teren arabil

Parcela declarantă pentru ajutor –  minim 0,3 ha, situată pe hectarele eligibile

Se adreseaza fermelor cu suprafețe mai mari de 10 ha.

Beneficiarul:

  • se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, care urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
  • este beneficiar de BISS,
  • este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS),
  • se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice angajamentului;
  • se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

 

Diversificarea culturilor în teren arabil presupune următoarele:

a) suprafețele la care se face referire înseamnă suprafața totală de teren arabil a exploatației;

b) perioada care trebuie luată în considerare pentru calcularea proporțiilor privind diversificarea culturilor în arabil este mai—septembrie a anului de cerere;

c) în totalul terenurilor arabile ale exploatației, fiecare hectar este luat în calcul doar o singură dată într-un an de cerere în scopul calculării proporțiilor diferitelor culturi, inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha;

d) pentru calcularea proporțiilor diferitelor culturi, suprafața acoperită de o cultură poate include elemente de peisaj care fac parte din suprafața eligibilă: arbori izolați, arbori în aliniament încazul în care lățimea șirului de arbori măsurată la nivelul solului nu depășește 2 m, pe care nu se poate desfășura activitate agricolă

e) în cazul suprafețelor ocupate de culturi mixte se consideră că suprafața este acoperită doar cu cultura preponderentă;

f) suprafețele pe care se seamănă un amestec de semințe, indiferent de speciile incluse în amestec, sunt considerate acoperite cu o singură cultură

 

Diversificarea culturilor constă în existența mai multor culturi pe terenul arabil, în funcție de suprafață, după cum urmează:

a) cel puțin două culturi diferite pe suprafețele cuprinse între 10 ha și 30 ha, iar cultura preponderentă să acopere maximum 75% din terenul arabil;

b) cel puțin trei culturi diferite pe suprafețele de peste 30 ha,iar cultura preponderentă să acopere maximum 75% din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere împreună maximum 95% din terenul arabil;

c) fără a aduce atingere numărului de culturi prevăzute anterior, în cazul în care suprafața de teren arabil este cultivată în proporție de peste 75% cu iarbă ori cu alte plante erbacee sau este pârloagă ori este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție, cultura preponderentă de pe restul suprafeței arabile trebuie să ocupe maximum 75% din terenul arabil rămas,

d) fermele cu suprafață arabilă mai mare de 10 ha sunt obligate să cultive culturi anuale bogate în proienă vegetală și/sau fixatoare de azot, precum soia, mazăre, fasole, năut, lupin, linte, bob, rapiță, floarea soarelui, pe minim 5% din total teren arabil declarat.

e) se adresează exclusiv fermelor cu suprafețe mai mari de 10 ha

 

6 Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67 (5))

List of relevant GAEC and SMR

  • GAEC 7

 

List of relevant mandatory national standards

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme (explain how the eco-scheme goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)

Scăderea randamentului culturilor, riscurile agricole crescute, diminuarea fertilității solului și degradarea mediului înconjurător sunt unele dintre principalele provocări care continuă să amenințe obiectivele societății de îmbunătățire a securității alimentelor, a veniturilor și a nutriției, în special în agricultura de mici dimensiuni.

Diversificarea culturilor este practica de a cultiva mai mult de o varietate de culturi aparținând aceleiași specii sau specii diferite într-o zonă dată, sub formă de rotații și/sau culturi intercalate. Este percepută ca una dintre cele mai fezabile din punct de vedere ecologic, rentabile și raționale modalități de reducere a incertitudinilor în agricultură, în special în rândul fermierilor mici. De asemenea, diversificarea culturilor crește rezistența și aduce o biodiversitate spațială și temporală mai mare în fermă.

Sistemele de cultură diversificate, în general, tind să fie mai stabile și mai rezistente din punct de vedere agronomic. Această rezistență se datorează în principal pentru că sunt asociate de obicei cu presiune redusă a buruienilor și insectelor, nevoia redusă de îngrășăminte cu azot (mai ales dacă amestecul de culturi include culturi leguminoase), eroziunea redusă (din cauza includerii culturilor de acoperire), fertilitatea crescută a solului și randamentul crescut.

Mai mult decât atât, există o opinie că diversificarea culturilor are un impact pozitiv asupra efectelor schimbărilor climatice prin capacitatea florei locale (spre deosebire de monocultură) de a reține carbon, generând astfel mai puțin dioxid de carbon.

 

7 Range and amounts of support

O plată anuală pe suprafața de teren arabil eligibila, suplimentară BISS, conform lit.a) paragraf (7) al art.(31)

 

Description

Pentru anul 2023 cuantumul indicativ este de 52,72 euro/ha, luând în considerare că suprafața determinată din IACS în anul 2020 a fost de 2.569.881 ha, care va reprezenta ținta indicativă de atins.

Ecoschema va fi acordată în conformitate cu de art. 102 (2) din Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) si de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 și (UE) 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului,  care oferă posibilitatea statelor membre să majoreze sau să diminueze cuantumul unitar/ha,  după caz  (în funcție de suprafața eligibilă în anul de cerere respectiv).

 

Description (for echo- schemes)

  • Art. 31(7)a, top-up to BISS

 

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention

 

9 WTO compliance

  • Punctul 5 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (”cutia verde”)
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.