PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
Eco-schemă – Agricultura ecologică – conversie
 1. Territorial scope and, if relevant, regional dimension
 • National ○ National with regional elements ○ Regional        ○ Transnațional

 

 • Description of the territorial scope 

Eco-schema se implementează la nivel național.

 

Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

Extinderea suprafeței agricole înregistrate în sistem ecologic va contribui la reducerea cantităților de produse de protecție a plantelor utilizate și îngrășăminte chimice, aceste măsuri contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, lipsa poluării solului cu pesticide sintetice și întreținerea unei structuri mai bune a solului conduc implicit la creșterea capacității de a face față problemelor legate de apă care decurg din schimbările climatice, respectiv riscul de inundații și efectele secetei.

OS5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul

Metodele specifice agriculturii ecologice implică utilizarea responsabilă a resurselor naturale, precum apa, solul și aerul prin folosirea de substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural, acestea susținând și îmbunătățind starea solului, a apei, a aerului, a sănătății plantelor și animalelor și a echilibrului dintre ele.

Sprijinul acordat pentru conversia la practicile de agricultura ecologică va contribui la îmbunătățirea calității apei prin evitarea utilizării pesticidelor și a produselor de protecție a plantelor, precum și prin gestionarea strictă a gunoiului de grajd, practicarea agriculturii ecologice conducând la scăderea poluării resurselor de apă (cursurilor și corpurilor de apă de suprafață dar și a apelor subterane).

De asemenea, încurajarea practicilor de agricultură ecologică sporesc fertilitatea și activitatea biologică a solului, asigurând un nivel mai înalt de conținut de materie organică în sol și un potențial mai mare de control al eroziunii prin utilizarea rotației multianuale a culturilor, prin utilizarea culturilor pentru îngrășăminte verzi, utilizarea de preparate pe bază de microorganisme și aplicarea de îngrășăminte de origine animală sau de materii organice, de preferință compostate, provenite din producția ecologică.

OS6 – Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

Neutilizarea îngrășămintelor chimice, a erbicidelor și pesticidelor produse sintetic, densitățile scăzute ale efectivelor de animale, utilizarea metodelor de control biologic al dăunătorilor (de exemplu, întreținerea gardurilor vii, a zonelor marginale ale terenurilor agricole și alte zone necultivate), menținerea activității biologice mai intense a solului, mai aproape de regimul natural, utilizarea culturilor mixte și utilizarea mixtă a terenurilor vor contribui la conservarea biodiversităţii.

OS9 – Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor

În timp ce agricultura ecologică contribuie la protejarea mediului, aceasta produce concomitent și alimente cu o valoare mai mare din perspectiva asigurării sănătății consumatorilor prin utilizarea de substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural.

 

CAP AREAS OF ACTION Code + Description

AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration;

AOA-B climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change;

AOA-C protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources;

AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient management; [and soil biota]

AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of landscape features or non-productive areas;

 

 1. Need(s) addressed by the intervention
Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan Addressed in CSP
N Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
N Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbările climatice
N Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să contribuie la protecția antierozională a solului și creșterea cantității de materie organică din sol, precum și a unui management al terenurilor forestiere cu impact redus asupra resurselor de sol
N Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității
N Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția resurselor de apă împotriva poluării

 

 1. Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommednded result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor sau la, menținerea sau îmbunătățirea stocării carbonului (inclusiv pajiști permanente, culturi permanente cu înveliș vegetal permanent, terenuri agricole în zone umede și turbării)

R19 – Îmbunătățirea și protejarea solurilor: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin care sunt benefice pentru gestionarea solului, în vederea îmbunătățirii calității și a biocenozei solului (cum ar fi reducerea lucrărilor solului, acoperirea solului cu culturi, rotația culturilor inclusiv cu culturi de leguminoase)

R20 – Îmbunătățirea calității aerului: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor de amoniac

R21 – Protejarea calității apei: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la calitatea cursurilor de apă

 1. R29 – Dezvoltarea agriculturii ecologice: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) care beneficiază de sprijin din PAC pentru agricultura ecologică, defalcat pentru  menținerea și conversia la aceasta

 

 

 1. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Description of commitments for eco-scheme

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei eco-scheme se acordă pe unitatea de suprafață agricolă (hectar), fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte practici și metode specifice agriculturii ecologice, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 848/2018.

Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de maximum 2 ani pentru culturi anuale și maximum 3 ani pentru culturi perene.

 

Eco-schema conține 6 pachete:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică

Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică combinat cu un angajament de agro-mediu și climă asumat în baza art. 70

 

În perioada care urmează angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, fermierii pot semna angajamente pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică pe suprafețele agricole certificate în baza intervenției de dezvoltare rurală privind sprijinul pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică (art. 70).

Suprafața eligibilă:

 • terenuri agricole din categoriile de folosință încadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 și 5), livezi (Pachetul 3), vii (Pachetul 4) și pajiști permanente (Pachetul 6),
 • angajamentele pentru conversia la agricultura ecologică se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor,
 • Pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică se poate aplica atât la nivel național – varianta 6.1, cât și în combinație cu angajamente de agro-mediu și climă aplicabile pe pajiști permanente, asumate în baza art. 70 al Regulamentului (UE) nr. , în zonele eligibile aferente acestora – varianta 6.2,
 • parcelele agricole utilizate ca pajiști permanente, pentru care se află în derulare un angajament de agro-mediu şi climă asumat în baza art. 70 din Regulamentul (UE) nr. nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat prin varianta 6.1 a Pachetului 6.

 

Beneficiarul:

este fermier activ, conform art. 4 (5) din Regulamentul (UE) nr. / 2021

este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS),

– deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole),

– este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică,

– se angajează să țină o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază și superioare la nivelul suprafețelor aflate sub angajament).

 

Cerințe specifice:

– beneficiarii eco-schemei trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfășurare a acestuia,

– beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea angajamentelor,

– în cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

 

Angajamentele vizate de această eco-schemă se implementează în perioada de conversie la agricultura ecologică, în timp ce angajamentele care vizează intervenția privind menținerea practicilor agricole ecologice (asumate în baza art. 70 din Regulamentul (UE) nr. )  se implementează în perioada de certificare (care urmează perioadei de conversie), prin urmare cele două tipuri de angajamente sunt diferite și se respectă astfel art. 31 (5) (d) din Regulamentul (UE) nr.   .

 

Gestionarea angajamentelor pentru menținerea practicilor agricole ecologice se realizează prin IACS.

 

 1. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67(5)).

List of relevant GAEC  and SMR

Code

Description

SMR 2

Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 

List of relevant mandatory national standards 

 • criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.    /2021:
  • menținerea suprafeței agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni pregătitoare care să depășească folosirea metodelor și utilajelor agricole obișnuite
  • efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare pe terenul arabil se realizează prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe pajiștile permanente prin pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor permanente situate la peste 1800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează.
  • în cazul viilor și livezilor, activitatea agricolă minimă presupune cel puțin o tăiere anuală de întreținere sau cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului.
 • cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor prevăzute de legislația națională:
  • Fitosanitar – OG 4/1995, cu modificările și completările ulterioare:
   • utilizarea produselor de protecție a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
  • Folosirea îngrășămintelor:
   • Ordin comun MADR/MMP/MS nr. 94/1.378/1.071/2010 – interzicerea folosirii îngrășămintelor neautorizate pentru utilizare și comercializare.
 • alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională:
  • Agricultură ecologică – Ordinul MADR nr.1253/2013 – Operatorii care produc produsele ecologice au obligația de a-și înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, și de a se supune controlului unui organism de control aprobat.

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme (explain how the eco-scheme goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards):

Beneficiarii eco-schemei trebuie să respecte standardele de condiționalitate relevante, activitatea minimă și legislația națională relevantă, prezentate mai sus. Acestea constituie nivelul de bază neremunerat.

 

Cerințe de bază:

– SMR 2.1 lit. a) ”Fermierii trebuie să respecte perioadele în care este interzisă aplicarea îngrășămintelor pe terenul agricol”,

– ”utilizarea produselor de protecție a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare

– ”interzicerea folosirii îngrășămintelor neautorizate pentru utilizare și comercializare”,

Angajament superior:

Fermierii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018 pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului.

În sistemul de agricultură ecologică este interzisă utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a plantelor, fiind permisă folosirea îngrășămintelor de origine animală sau de materii organice, de preferință compostate, provenite din producția ecologică. Prevenirea daunelor produse de dăunători și buruieni se realizează prin acțiuni precum utilizarea inamicilor naturali, alegerea speciilor, a soiurilor și a materialului eterogen, rotația culturilor pe terenul arabil, tehnici de cultivare precum fumigația ecologică, metode mecanice și fizice, și procese termice, precum solarizarea și, în cazul culturilor protejate, tratamentul cu abur la suprafață aplicat solului (la o adâncime maximă de 10 cm).

 

Cerință de bază: SMR 2.1. lit.d) ”Cantitatea maximă de azot provenită din îngrășăminte organice care poate fi aplicată pe terenul agricol nu poate depăși 170 kg/ha/an”

Angajament superior: „Fermierii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018 pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului

Nivelul superior al cerinței specifice intervenției este reprezentat de practicile agricole ecologice care impun utilizarea unei cantități totale de gunoi de grajd care nu depășește 170 kg de azot pe an/ ha de suprafață agricolă utilizată, iar această limită se aplică numai în cazul utilizării gunoiului de grajd, a gunoiului de grajd uscat și a dejecțiilor animaliere deshidratate de la pasări de curte, a compostului din excremente de animale, inclusiv dejecțiile animaliere de la pasări de curte, a compostului de gunoi de grajd și a excrementelor lichide de animale.

 

Cerință de bază: SMR 2.1 lit. d) – ”Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare”,

Angajament superior: „Fermierii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018 pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului.

Practicile specifice agriculturii ecologice impun obligativitatea fermierului de a ține evidențe cu privire activitățile realizate pe parcelele exploatației agricole, inclusiv utilizarea îngrășămintelor.

 

 1. Range and amounts of support

Se va completa

 

Description (for eco-schemes)

 

 1. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

 

 1. WTO compliance
 • Green Box

Eco-schema se încadrează în „cutia verde”.

Eco-schema se încadrează la punctul 5 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (”cutia verde”) – implementarea sprijinului nu se bazează pe drepturi la plată.

 

 1. Plan Unit Amount – Definition

Group

Planned Unit Amount Code (MS) Budget Cod (EC) Planned Unit Amount Title Type of Planned Unit Amount Explanation and Justification (including the flexibility)

Result Indicator(s)

P1

culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică

uniform

plată compensatorie fixă acorddată anual pe unitatea de suprafață

95.000 ha

P2

legume aflate în conversia la agricultura ecologică

325 ha

P3

livezi aflate în conversia la agricultura ecologică

6.000 ha

P4

vii aflate în conversia la agricultura ecologică

550 ha

P5

plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică

675 ha

P6.1

pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică

47.000 ha

P6.2

pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică combinat cu un angajament de agro-mediu și climă asumat în baza art. 70

41.000 ha

 

 1. Plan Unit Amount – Financial table with outputs

Financial Year

2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 – 2028
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 – 2027
40,65 mil. EUR 40,65 mil. EUR 40,65 mil. EUR 40,65 mil. EUR

162.60 mil. EUR

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.