PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
SPRIJIN REDISTRIBUTIV COMPLEMENTAR PENTRU VENIT IN SCOPUL SUSTENABILITATII (CRISS)

5.1 Tipuri de intervenții sub formă de plăți directe

Codul intervenției (RO)
Codul bugetar al intervenției (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă
Denumirea intervenției Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS)
Tipul intervenției Plată decuplată (art. 16 R- PNS), suplimentară la BISS
Indicator de realizare O.7 Număr de hectare care beneficiază de sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității
Intervenția include cheltuieli reportate din PDR? Nu

 

5.1.1 Sfera teritorială și dimensiunea regională

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

  • Întreg teritoriul României

Dimensiunea regională  [for Art 26 and 28 interventions only]

Național              ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale

 


5.1.2
Obiective specifice conexe și obiectivul transversal

  • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilientei

 


5.1.3
Nevoi(e) abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

  • IR.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bune practici

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

  • Descriere

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată  de producție.

Sprijinul redistributiv pentru venit sub forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil se acorda fermierilor care au dreptul la o plata in temeiul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității și se acorda pentru exploatațiile agricole cuprinse între 1-300 ha.

 

  • Definirea beneficiarilor eligibili și criteriile specifice de eligibilitate, acolo unde este cazul, legate de beneficiar și zonă

Fermierul este eligibil pentru plata BISS

Sprijinul redistributiv pentru venit sub forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil se acorda fermierilor care au dreptul la o plata in temeiul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității și se acorda pentru

Fermierul exploatează o suprafață cuprinsa între 1-300 ha.

Nu beneficiază de sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, fermierii care si-au fragmentat exploatațiile după 2020 si nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul fragmentarii respective. Cazurile în care se consideră că fermierii nu și-au fragmentat/divizat exploatațiile în scopul de a beneficia de plata redistributivă vor fi reglementate prin legislația națională.

 

  • Definirea altor obligații

Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, , GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, , GAEC 8, GAEC 9, SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4,SMR 13, după caz.

 


5.1.7
Forma și rata sprijinului / primelor / metode de calcul

 

Plafonul anual reprezintă 10% din plafonul total anual al plăților directe (FEGA) care se calculează după efectuarea transferul din FEGA către FEADR.

Plata anuală unitară pe suprafață rezultată ca raport între plafonul anual al intervenției CRISS și numărul de hectare eligibile determinate de APIA în fiecare an de plată, având în vedere că se acordă fermelor care se încadrează în intervalul 1-300 ha.

CRISS va fi acordată în conformitate cu de art. 102 (2) din Regulamentul Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului,  care oferă posibilitatea statelor membre să majoreze sau să diminueze cuantumul unitar/ha,  după caz  (în funcție de suprafața eligibilă în anul de cerere respectiv).

Având în vedere suprafața determinată IACS din Campania 2020 pentru fermele cuprinse între 1-300 ha, respectiv de 5.902.740 ha, pentru anul 2023 cuantumul indicativ estimat a se plăti este de 32,14 euro/ha.

 

 

5.1.8 Întrebări / informații suplimentare specifice tipului de intervenție

Aplicați grupul de teritorializare pentru CRISS?

○DA        ○No


Aplicați sume diferite pentru diferite intervale de hectare? (Art. 26(3))

○DA        ○NU
Dacă da, care sunt intervalele de hectare? (Art. 26(3))

Care este numărul maxim de hectare pe fermier la care se plătește CRISS? (Art. 26(3))

  • 300 ha

Excludeți exploatațiile agricole din CRISS pe baza dimensiunii lor fizice?

DA        ○NU

Dacă da, vă rugăm să descrieți și să justificaț

  • Fermele care depășesc 300 de hectare nu sunt eligibile la CRISS.

 

Reguli și/sau explicații suplimentare legate de CRISS

Aceasta plată se adresează în egală măsură micilor fermieri cu suprafețe cuprinse între 1-15 ha, avand în vedere ca aceștia nu vor mai beneficia de plata “micii fermieri” – sprijin care a fost neatractiv în perioada de  programare PAC 2014-2020. De asemenea, CRISS se adresează și fermelor care nu făceau obiectul schemei “micii fermieri”, dar care constituie segmentul agriculturii de mijloc, aflat în plin process de consolidare.

În urma analizei datelor din Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) pentru plăți directe gestionat de APIA, rezultă că în anul 2020 fermele cuprinse între 1 și 300 de hectare însumează 776.439 exploatații agricole, circa 99,4% din totalul de 781.246 de fermieri.  De asemenea fermele cu dimensiunile cuprinse între 1-300 de hectare exploatează 5.902.740 hectare, respectiv 61% din totalul de 9.699.018 hectare înscrise la plată.

Această primă categorie de ferme a primit în anul 2020 pentru plăți directe suma de 1.194.478625 euro, circa 65% din totalul de 1.834.803.246 euro plătit de APIA în 2020.

A doua categorie de ferme, cele peste 300 ha,  exploatează o suprafață de 3.796.277 hectare, circa 39% din totalul suprafeței agricole înregistrată în IACS, în cadrul a 4.807 exploatații agricole, respectiv 6,15% din numărul total de fermieri. Această a doua categorie de ferme a primit în anul 2020, pentru plăți directe o sumă de  640.236.850 euro, circa 35% din totalul de 1.834.803.246 euro plătit de APIA în 2020.

Acordarea plății redistributive pentru exploatațiile cu dimensiunea între 1-300 ha, constituie un sprijin suplimentar pentru o suprafață de 5,9 milioane ha, gestionată de majoritatea fermierilor (99,4%) care contribuie la susținerea vitalității spațiului rural.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.