PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
SPRIJIN DE BAZA PENTRU VENIT IN SCOPUL SUSTENABILITATII (BISS)

5.1 Tipuri de intervenții sub formă de plăți directe

Codul intervenției (RO) se va stabili
Codul bugetar al intervenției (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă
Denumirea intervenției Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS)
Tipul intervenției Plată decuplată de producție (art. 16 R- PNS)
Indicator de realizare O.4 Număr de hectare care beneficiază de sprijin de baza pentru venit în scopul sustenabilității
Intervenția include cheltuieli reportate din PDR? Nu

 

5.1.1 Sfera teritorială și dimensiunea regională

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

  • Întreg teritoriul României


Dimensiunea Regională  [doar pentru intervențiile prevăzute la articolele 26 și 28]

Național             ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale

 


5.1.2
Obiective specifice conexe și obiectivul transversal

  • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței

 

5.1.3 Nevoi(e) abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

  • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bune practici

 


5.1.5
Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Descriere

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată  de producție.

Toți solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au dreptul de a primi sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității

 

Definirea beneficiarilor eligibili și criteriile specifice de eligibilitate, acolo unde este cazul, legate de beneficiar și zonă

Fermierul desfășoară o activitate agricola pe teritoriul României și este “fermier activ”, conform definiției din Capitolul specific din PNS.

Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.

Pentru legume cultivate în sere și solarii, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.

Ȋn cazul pajiștilor trebuie sa cosească cel puțin o data pe an sau sa dețină un număr de animale prin care să se asigure o încărcătura minima de 0,3 UVM/ha.

 

Definirea altor obligații

Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, , GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, , GAEC 8, GAEC 9, SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4,SMR 13, după caz.

 


5.1.7
Forma și rata sprijinului / primelor / metode de calcul

Plată anuală unitară pe suprafață rezultată ca raport între plafonul anual al intervenției BISS și numărul de hectare eligibile determinate de APIA în fiecare an de plată).

BISS va fi acordată în conformitate cu art. 102 (2) ) din Regulamentul UE 2021/ XYZZ  al Parlamentului European și al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului. care oferă posibilitatea statelor membre să majoreze sau să diminueze cuantumul unitar/ha,  după caz  (în funcție de suprafața eligibilă în anul de cerere respectiv).

Pentru anul 2023 cuantumul indicativ este de 95,73 euro/ha, având în vedere că suprafața determinată din IACS în anul 2020 a fost de 9.699.018 ha.

 

5.1.8 Întrebări / informații suplimentare specifice tipului de intervenție

Este această intervenție BISS o plăți pentru micii fermieri? (Art. 25)

  • NU
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.