PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Cartof pentru sămânță

 5.1  Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA-Fondul European de Garantare Agricolă
Numele Intervenției Sprijin cuplat pentru venit
Tipul de Intervenție Plată cuplată de producție
Indicator de rezultat
  •  10

Număr de hectare care beneficiază de sprijin cuplat pentru venit

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP? NU

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Întreg teritoriul României

○ National  

 

5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

SO1.Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

 

5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislația națională, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere

Sprijinul cuplat pentru cultura de sămânță de cartof se acordă fermierilor activi care:

– desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României.

– au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, vizate pentru anul curent de cerere, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată;

– valorifică minimum 15.000 kg sămânţă de cartof/ha pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezintă la APIA până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere;

– fac dovada că utilizează sămânţă certificată în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Sprijinul cuplat pentru venit se acordă sub formă de plată direct cuplată de producție, în scopul sustenabilității

Sector aflat în dificultate, important din punct de vedere economic, social și de mediu.

5.1.6  Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii .

  • Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8, GAEC 9, SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4, SMR 13.

 

5.1.7 Forma si sumele suport

  •  Plata anuală rezultată ca raport între plafonul anual al intervenției și numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsură de sprijin cuplat

 


5.1.9  Sprijin cuplat pentru venit

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile vizate sau tipul/tipurile de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită justificare)

 

Cultura de sămânță de cartof se numără printre cele mai pretențioase în privința satisfacerii cerințelor sale biologice față de climă și sol.

 

Ținând seama de condițiile de climă și sol ale României, trebuie avută în vedere cultivarea cartofului în bazine specializate care se delimitează în funcție de tipul culturii.

 

Tehnologia de cultivare a cartofului de sămânță este una dificilă, atât din punct de vedere al lucrărilor agricole, cât și datorită cheltuielilor pentru înființarea unui hectar.

 

Totodată este necesară monitorizarea și verificarea permanentă a culturii în ceea ce privește amplasarea (respectarea rotației şi a spațiului de izolare), autenticitatea soiului cultivat, starea fitosanitară, aplicarea corectă a tehnologiilor de cultură, precum şi lucrările de recoltare, condiționare şi păstrare a semințelor.

 

În urma acestor verificări, conform prevederilor legislației în vigoare, tuberculii de cartof de pe unele parcele declarate nu mai pot fi utilizați pentru sămânță (deci nu pot fi comercializați cu această destinație) fiind respinși. Prin urmare riscul ca atât în perioada de vegetație cât și în depozite cultura să fie afectată este major, iar pierderile evidente.

Așa cum am menționat în răspunsul anterior,  performanțele și rentabilitatea acestor culturi s-au redus substanțial.

 

În urma consultării cu asociațiile/institutul de cercetare care au susținut că pentru culturile semincere există  o tehnologie specifică, cu monitorizarea permanentă a culturii de către Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS) și Autoritatea Națională Fitosanitară  și care de cele mai multe ori nu atinge potențialului biologic al soiurilor, a fost modificata legislația națională în sensul ca, fermierii să depună documente justificative eliberate de ITCSMS și ANF din care să rezulte suprafața respinsă.

 

Cheltuielile mari duc la un preț de valorificare greu de acceptat de către utilizatorii de cartof pentru sămânță la înființarea culturilor de cartof pentru consum, drept urmare sămânța se vinde sub prețul de cost în cele mai multe cazuri.

 

Atât tehnologia specifică pentru culturile semincere cât și imposibilitatea atingerii potențialului biologic al soiurilor a dus la obținerea unor producții reduse, deci profit nestimulativ, prin urmare riscul de abandon este real cu consecințe asupra înființării culturilor pentru consum cu sămânță certificată.

 

Fără o susținere financiară care să asigure o marjă de profit rezonabilă, fermierii care cultivă cartof pentru sămânță se pot reorienta către alte culturi mai profitabile, mai puțin sensibile la factorii de mediu, boli și dăunători și astfel ar exista riscul efectiv al scăderii suprafețelor și producției la aceasta cultură.

 

În concluzie neacordarea acestui sprijin financiar ar conduce evident la declinul suprafețelor și al producțiilor.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele) / producția vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea?  

  •  îmbunătățirea calității
  • îmbunătățirea sustenabilității
Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Necesitatea susținerii producției de sămânță de cartof se impune datorită:

– necesității de a asigura material săditor liber de boli virotice

– existenței riscului de abandon al culturilor pentru obținerea seminței de cartof.

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? Sămânță de cartof
Justificarea importanței sectorului (sectoarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanța economică:

– În România există zone cu potențial foarte mare (județele aflate în interiorul lanțului Carpatic: Brașov, Harghita, Covasna, Suceava etc) pentru înființarea de culturi semincere, care au drept scop obținerea de material semincer liber de boli virotice .

– La ora actuală există un mare deficit de material de plantare pentru cultura cartofului.

– Inițierea și dezvoltarea unui mediu de afaceri profitabil în spațiul rural și stimularea concurenței vor determina dezvoltarea economică a acestuia.

 

Importanța socială:

– În România predomină  fermele de familie, deci exploatații de mici dimensiuni care nu își pot completa veniturile cu alte activități auxiliare, prin urmare sunt puțini cei care au posibilități pentru înființarea unor astfel de culturi.

– Menținerea sau chiar mărirea suprafețelor destinate obținerii seminței de cartof și implicit, asigurarea numărului de locuri de muncă.

– Asigurarea veniturilor producătorilor din sectorul producerii de sămânță de cartof

 

Importanța de mediu:

– Dezvoltarea sectorului agricol se desfășoară cu respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact pozitiv asupra condițiilor de mediu.

– Asigurarea veniturilor producătorilor agricoli permite dezvoltarea unor programe de investiții pentru protecția mediului.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE)
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House Agreement):

Intervenția vizează una dintre culturile acoperite de acord (soia, rapița, floarea soarelui)

 

  • Nu

 

 

Vă rugăm să completați următorul table, cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culture în CIS

Suprafața de sprijin planificata pentru anul de cerere
2023 2024 etc
Sămânță de cartof 1000 ha … ha
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC, caseta albastră,  (capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, se asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specific și anul/perioada de referință)
Intervenția este finanțată parțial sau integral din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96 (3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare…

 

  • Nu
Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec  

Nu este cazul

 

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.