PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Fructe destinate industrializării

5.1  Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA-Fondul European de Garantare Agricolă
Numele Intervenției Sprijin cuplat pentru venit
Tipul de Intervenție Plată cuplată de producție
Indicator de rezultat
  • 10

Număr de hectare care beneficiază de sprijin cuplat pentru venit

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP? NU

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Întreg teritoriul României

National


5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

  • SO1.Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței


5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

  • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici


5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislația națională, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere

Fermierul desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României.

Sprijinul se acordă fermierilor activi care:

– cultivă și valorifică fructe către industrializare.

– exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha

Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de pruni, meri, cireşi, vişini, caişi şi zarzări

Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectar:

a) 5,6 tone la prune;

b) 7,8 tone la mere;

c) 4,4 tone la cireșe și vișine

d) 4,7 tone la caise și zarzăre.

Sprijinul cuplat pentru venit se acordă sub formă de plată direct cuplată de producție, în scopul sustenabilității

Sector aflat în dificultate, important din punct de vedere economic, social și de mediu.

 

5.1.6  Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii .

  • Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7 , GAEC 8, GAEC 9, SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4, SMR 13.

5.1.7 Forma si sumele suport

  • Plata anuală rezultată ca raport între plafonul anual al intervenției și numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsură de sprijin cuplat

 

5.1.9 Sprijin cuplat pentru venit

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile vizate sau tipul/tipurile de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită justificare)

 

Majoritatea plantațiilor pomicole sunt îmbătrânite, cu vârste mai mari de 25 ani, cu potențial productiv redus, în declin sau abandonate. Potrivit sistemului de cultură, peste jumătate dintre acestea  sunt exploatate în sistem extensiv (clasic).

 

Suprafaţa totală a plantaţiilor pomicole reprezintă numai 1,67% din suprafaţa arabilă a ţării, respectiv 1% din suprafaţa agricolă a ţării.

 

Încadrarea pe grupe de vârstă indică faptul că, din totalul suprafeței cu plantații pomicole, cca 65% sunt plantații cu vârsta  mai mare de 25 ani, cca 23% – cu vârsta cuprinsă între 10-25 ani, și restul , plantații tinere, cuprinse între 1-10 ani .

 

Se impune înfiinţarea suprafețe noi cu plantaţii de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi, înlocuirea plantaţiilor pomicole îmbătrânite și în declin, cu exploataţii pomicole viabile care să asigure producţii de calitate.

 

Diminuarea producției se pune pe seama: îmbătrânirii livezilor, neaplicării unor tehnologii adecvate din cauza potențialului financiar scăzut al fermierilor care conduc de asemenea la declinul plantațiilor, în final apărând riscul de abandon.  În cazul defrișării unor livezi îmbătrânite, unii dintre operatori nu dețin resursele financiare necesare înființării unor plantații noi.

 

In cazul fructelor destinate industrializării, profitabilitatea mică, dată de raportul costuri/venituri conduce la riscul de declin si inevitabil la abandonul producției. Costurile de producție, în special cele cu tratamentele fitosanitare și recoltarea precum și dificultățile în valorificarea fructelor  privind prețul mic oferit de procesatori reprezintă un risc al reducerii suprafețelor.

 

Soiurile de prune care pot fi folosite pentru industrializare trebuie sa aibă peste 14% substanță uscată iar pulpa sa se desprindă ușor de pe sâmbure.

 

Lipsa de alternative în bazinele pomicole tradiționale, în zonele cu favorabilitate pentru plantațiile pomicole este evidentă. Aceste bazine pomicole tradiționale sunt situate în zona colinara a României, cu terenuri în pantă, cu soluri argiloase unde riscul de alunecări este foarte pronunțat.

De cele mai multe ori, pentru pomicultură, condiţiile pedoclimatice favorabile se regăsesc în zonele deluroase. Însă din cauza diferitelor intervenţii la nivelul solului (pregătirea solului pentru plantare, administrarea de produse fitosanitare şi îngrăşăminte etc.) şi a precipitaţiilor, riscul de eroziune a solului creşte. Prin menținerea plantațiilor existente cat si prin înfiinţarea unor plantaţii de pomi fructiferi se asigură stabilitatea terenurilor din zonele deluroase, în pantă, factor determinat pentru protejarea mediului.

 

Fără o susținere financiară care să asigure o marjă de profit rezonabilă, fermierii care cultivă fructe pentru industrializare se pot reorienta către alte culturii mai profitabile, mai puțin sensibile la factorii de mediu, boli și dăunători și astfel ar exista riscul efectiv al scăderii suprafețelor și producției la aceste culturi.

 

În concluzie neacordarea acestui sprijin financiar ar conduce evident la declinul suprafețelor și al producțiilor.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele) / producția vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea?
  •  îmbunătățirea calității
  • îmbunătățirea sustenabilității
Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Necesitatea susținerii producției de fructe destinate industrializării se impune datorită:

– necesității de a asigura unitățile de procesare cu materie primă astfel încât acestea să lucreze la capacitatea maximă; la ora actuală, unitățile de procesare lucrează la o capacitate mult mai mica comparative cu capacitatea totală;

– existenței riscului de abandon al speciilor pomicole cultivate pentru industrializare.

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? Fructe destinate industrializării
Justificarea importanței sectorului (sectoarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanța economică:

– Fructele pentru industrializare sunt foarte solicitate, fiind pretabile pentru o varietate foarte mare de produse procesate foarte apreciate.

– Unitățile de procesare existente pe teritoriul României funcționează mult sub capacitatea totală. Astfel este deosebit de importantă susținerea acestor culturi, pentru a asigura continuitatea funcționării acestei industrii.

– Echilibrarea balanței comerciale prin stimularea ofertei de produse procesate din fructe din producția autohtonă.

– Inițierea și dezvoltarea unui mediu de afaceri profitabil în spațiul rural și stimularea concurenței vor determina dezvoltarea economică a acestuia.

– Diversificarea gamei sortimentale a produselor și îmbunătățirea activității de marketing.

– Dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, prelucrarea și desfacerea producției fructe destinate industrializării, la nivelul standardelor europene.

– Valorificarea integrală, eficientă și rațională a condițiilor și posibilităților naturale, precum și a resurselor vegetale.

 

Importanța socială:

– Menținerea suprafețelor pomicole cu destinația industrializare pentru continuarea activității de procesare și implicit, asigurarea numărului de locuri de muncă.

– În zonele pomicole consacrate pentru speciile pomicole pentru industrializare sunt amplasate și unități de procesare, iar în majoritatea dintre acestea, rata șomajului se menține destul de scăzută în ultima perioadă.

– Asigurarea veniturilor producătorilor din sectorul legumicol.

 

Importanța de mediu:

– Dezvoltarea sectorului horticol se desfășoară cu respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact pozitiv asupra condițiilor de mediu.

– Cultivarea speciilor pomicole cu destinația industrializare contribuie la asigurarea biodiversității, factor determinant pentru protejarea mediului.

– Asigurarea veniturilor producătorilor agricoli permite dezvoltarea unor programe de investiții pentru protecția mediului.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE)
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House Agreement):

Intervenția vizează una dintre culturile acoperite de acord (soia, rapița, floarea soarelui)

 

  • Nu

 

 

Vă rugăm să completați următorul table, cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în CIS

Suprafața de sprijin planificata pentru anul de cerere
2023 2024 etc
Castraveți pentru industrializare 4000 ha … ha
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC, caseta albastră,  (capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, se asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specific și anul/perioada de referință)
Intervenția este finanțată parțial sau integral din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96 (3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare…

  • Nu
Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec  

Nu este cazul

 

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.