PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Castraveți cultivați în câmp pentru industrializare

5.1  Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA-Fondul European de Garantare Agricolă
Numele Intervenției Sprijin cuplat pentru venit
Tipul de Intervenție Plată cuplată de producție
Indicator de rezultat
  •  10

Număr de hectare care beneficiază de sprijin cuplat pentru venit

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP? NU

 

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Întreg teritoriul României

National


5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

  • SO1.Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

 


5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici


5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislația naționala, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere

Fermierul desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României.

Sprijinul se acordă pentru castraveții destinați industrializării și se acordă fermierilor activi care cultivă castraveți în câmp.

Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha.

Să facă dovada livrării cantității minime de 12 tone/ha castraveți la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor.

Unitățile de industrializare care cultivă castraveți fac dovada procesării producției proprii prin documente contabile interne.

Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial, precum și categorie standard.

Ssprijinul cuplat pentru venit se acordă sub formă de plată direct cuplată de producție, în scopul sustenabilității

Sector aflat în dificultate, important din punct de vedere economic, social și de mediu.

 

 

5.1.6        Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii .

  • Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, , GAEC 8, GAEC 9, SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4, SMR 13.

 


5.1.7 Forma si sumele suport

  • Plata anuală rezultată ca raport între plafonul anual al intervenției și numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsură de sprijin cuplat


5.1.9 Sprijin cuplat pentru venit

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile vizate sau tipul/tipurile de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită justificare)

 

Din analiza datelor statistice rezulta o tendință de scădere a suprafeței cultivate cu castraveți în câmp pentru industrializare în perioada 2015 – 2020, de la 32,62 ha în anul 2015 la 15,84 ha în anul 2019 și 17,6 ha în anul 2020.

 

Cultivarea castraveților în câmp pentru industrializare necesită o tehnologie specifică și costuri destul de ridicate cu forța de muncă și tratamentele fitosanitare. Cheltuielile tot mai ridicate de la an la an cu forța de muncă și tratamentele fitosanitare constituie un factor de risc cu privire la reducerea suprafețelor.

 

Castraveții ca plante termofile sunt foarte sensibili la diferențele mari de temperatură între zi și noapte, fapt ce afectează producția/ha și calitatea producției. Castraveții cultivați în câmp sunt sensibili la curenți reci de aer. Pentru protejarea plantelor împotriva curenților de aer se înființează perdele de protecție.

 

Suprafețele cultivate cu castraveții în câmp destinați procesării nu asigură necesarul de materie primă pentru fabricile de procesare. Menținerea suprafețelor se impune datorită necesității susținerii aprovizionării fabricilor de procesare existente.

 

Cheltuielile tot mai ridicate de la an la an cu forța de muncă și tratamentele fitosanitare constituie un factor de risc cu privire la reducerea suprafețelor. De exemplu, cheltuielile cu recoltarea manuală reprezintă circa 32% din totalul cheltuielilor, procent ce poate ajunge la circa 63%.

 

Rata mică a profitului este dată și de prețul mic de livrare care este nestimulativ pentru fermierii care cultivă castraveți în câmp pentru industrializare.

Tendința de scădere a suprafeței cultivate cu castraveți în câmp pentru industrializare și a producțiilor totale,  lipsa unui sprijin financiar suplimentar care să compenseze pierderile vor conduce la abandonul acestei culturi.

 

Fără o susținere financiară care să asigure o marjă de profit rezonabilă, fermierii care cultivă castraveții pentru industrializare se pot reorienta către alte culturii mai profitabile, mai puțin sensibile la factorii de mediu, boli și dăunători și astfel ar exista riscul efectiv al scăderii suprafețelor și producției la aceasta cultură.

 

În concluzie neacordarea acestui sprijin financiar ar conduce evident la declinul suprafețelor și al producțiilor.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele) / producția vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea?
  •  ‘îmbunătățirea calității’
  • ‘îmbunătățirea sustenabilității’
Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Necesitatea susținerii producției de castraveți pentru industrializare se impune datorită:

– necesității de a asigura unitățile de procesare cu materie primă astfel încât acestea să lucreze la capacitatea maximă; la ora actuală, unitățile de procesare lucrează la o capacitate foarte mică, respectiv 30% din capacitatea totală;

– existenței riscului de abandon al culturilor de castraveți pentru industrializare.

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? Castraveții cultivați în câmp destinați industrializării
Justificarea importanței sectorului (sectoarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanța economică:

– Castraveții pentru industrializare constituie un produs foarte solicitat, fiind foarte apreciat datorită calităților sale gustative.

– Unitățile de procesare existente pe teritoriul României funcționează mult sub capacitatea totală. Astfel este deosebit de importantă susținerea culturii de castraveți pentru industrializare, pentru a asigura continuitatea funcționării acestei industrii.

– Echilibrarea balanței comerciale prin stimularea ofertei de legume din producția autohtonă.

– Inițierea și dezvoltarea unui mediu de afaceri profitabil în spațiul rural și stimularea concurenței vor determina dezvoltarea economică a acestuia.

– Diversificarea gamei sortimentale a produselor și îmbunătățirea activității de marketing.

– Dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, prelucrarea și desfacerea producției de castraveți destinați industrializării, la nivelul standardelor europene.

– Valorificarea integrală, eficientă și rațională a condițiilor și posibilităților naturale, precum și a resurselor vegetale.

 

Importanța socială:

– Menținerea suprafețelor cultivate cu castraveți destinați industrializării pentru continuarea activității de procesare și implicit, asigurarea numărului de locuri de muncă.

– În zonele legumicole consacrate în care se cultivă castraveții pentru industrializare sunt amplasate și unități de procesare, iar în majoritatea dintre acestea, rata șomajului se menține destul de scăzută în ultima perioadă.

– Asigurarea veniturilor producătorilor din sectorul legumicol.

 

Importanța de mediu:

– Dezvoltarea sectorului horticol se desfășoară cu respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact pozitiv asupra condițiilor de mediu.

– Cultivarea castraveților destinați industrializării contribuie la asigurarea biodiversității, factor determinant pentru protejarea mediului.

– Asigurarea veniturilor producătorilor agricoli permite dezvoltarea unor programe de investiții pentru protecția mediului.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE)
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House Agreement):

Intervenția vizează una dintre culturile acoperite de acord (soia, rapița, floarea soarelui)

  • Nu
 

Vă rugăm să completați următorul table, cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în CIS

Suprafața planificata pentru sprijin pentru anul de cerere
2023 2024 etc
Castraveți pentru industrializare 50 ha … ha
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC, caseta albastră,  (capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, se asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specific și anul/perioada de referință)

 

Intervenția este finanțată parțial sau integral din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96 (3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare.

  • Nu
Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec  

Nu este cazul

 

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.