PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Tomate cultivate în câmp destinate industrializării

5.1 Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricola
Numele intervenției Sprijin cuplat pentru venit
Tipul de Intervenție Plata cuplata de producție (art. 32 R- PNS)
Indicator de rezultat
  • 10

Numar de hectare care beneficiaza de sprijin cuplat pentru venit

1200 ha

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP? Nu

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Intreg teritoriul Romaniei

○ National    


5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

  • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor si a rezilientei

 


5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 


5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevazute de legislatia nationala, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmeaza a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finantate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere beneficiari, criterii de eligibilitate

Fermierul desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României.

Sprijinul se acordă pentru tomate destinate industrializării și se acordă fermierilor activi care cultivă în câmp tomate.

Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,1 ha .

Să facă dovada producţiei minime de 38515 tone/ha cantitate livrata la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor.

Sector aflat in dificultate, important din punct de vedere economic, social si de mediu.

Sprijinul cuplat pentru tomate destinate industrializării se acordă fermierilor activi care cultivă în câmp tomate.

 

5.1.6     Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii .

Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activitatii fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, SMR 1.

 


5.1.7 Forma si sumele suport

  • Plata anuala rezultata ca raport intre plafonul anual al intervenției si numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare masura de sprijin cuplat.

 

5.1.9 Sprijin cuplat pentru venit

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare). Tomatele pentru procesare se produc în circa 60 de ferme cu suprafața de la 0,5 ha până la 60 ha, folosindu-se soiuri si hibrizi pretabile pentru industrializare, cu perioade de vegetație sub 120 de zile pe cât  posibil cu o coacere simultană, cu timp scăzut de recoltare.

Suprafața totală cultivată cu tomate în câmp în perioada 2015-2020 a avut un trend descendent astfel, de la 22,91 mii ha în anul 2015  a scăzut la 21,14 mii ha în anul 2019, respectiv la 20,67 mii ha în anul 2020.

 

Suprafața cultivată cu tomate în câmp pentru industrializare a reprezentat un procent extrem de mic din suprafața totală cultivată cu tomate în camp  de circa 2,65%( o medie a perioadei 2015-2020).

În medie pe anii 2015-2020, randamentul/ha obținut a fost de 21.228 kg/ha.

 

Dificultățile cu care se confruntă aceasta cultura:

– Un proces tehnologic specific care necesită o investitie mare prin urmare cheltuielile cele mai importante sunt cele cu materialul săditor răsadul, cu îngrașămintele, pesticidele, cu lucrările mecanice, cu irigațiile. Un alt consum valoric mare îl reprezintă  cheltuiala cu forța de muncă (în condițiile  climei variabile, cu ploi intense primavara, care provoacă dificultăți în perioada înființării culturii, plantarea mecanizată este îngreunată sau imposibilă, unica soluție fiind plantarea manuală, ceea ce implica o majorare a costurilor.

– Factorii de mediu prin schimbările climatice (seceta prelungita, secetă pedologică, grindină, ploi intense primavara) care afectează producțiile tomatelor destinate industrializarii  conduc la o rentabilitate scăzută a producției.

În prezent suprafețele cultivate in câmp, cu tomate pentru procesare nu asigură necesarul de materie primă pentru fabricile de procesare, acestea funcționând la un nivel  mai mic 30% din capacitate.

– Risc de abandon în zonele din bazinele legumicole tradiționale, sunt situate în zonele cu favorabilitate pentru această cultură.

– Costurile ridicate, fluctuația prețurilor la input-uri și volatilitatea prețurilor la valorificarea producției obținute reprezintă un risc de abandon a culturii.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele)/producția (sectoarele) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea?
  • îmbunătățirea calității,  X
  • îmbunătățirea  sustenabilității  X
Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Necesitatea susținerii producției de tomate destinate industrializării se impune datorită:

-necesității  aprovizionării industriei locale de prelucrare, în vederea  utilizării capacităților de producție existente, dintre care în prezent unele sunt închise.

-existenței riscului de abandon al acestei culturi destinate industrializării

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? Tomate în câmp destinate industrializării
Justificarea importanței sectorului (sectorelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanța economică:

-Asigurarea materiei prime pentru unităţile de procesare.

-Echilibrarea balanţei comerciale prin stimularea ofertei de legume din producţia autohtonă.

– Iniţierea şi dezvoltarea unui mediu de afaceri profitabil în spaţiul rural şi stimularea concurenţei care vor determina dezvoltarea economică a acestuia.

-Diversificarea gamei sortimentale a produselor şi îmbunătăţirea activităţii de marketing.

-Dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei de tomate cu o calitate controlată, la nivelul standardelor europene.

-Valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor vegetale.

 

Importanța socială

-Menținerea suprafețelor cultivate cu tomate destinate industrializării pentru continuarea activităţii de procesare a tomatelor şi implicit asigurarea numărului de locuri de muncă.

-Asigurarea veniturilor producătorilor din sectorul  legume.

 

Importanța de mediu:

Dezvoltarea sectorului horticol se desfăşoară prin respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact pozitiv asupra condiţiilor de mediu.

Prin această cultură se asigură biodiversitatea, ca factor determinat pentru protejarea mediului.

Asigurarea veniturilor producătorilor agricoli permite dezvoltarea unor programe de investiţii pentru protecţia mediului.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE).
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House): Intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?  

  • Nu

 

Vă rugăm să completați următorul tabel cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în cadrul CIS:
Suprafața de sprijin planificata pentru anul de cerere
2023 2024 etc
 1200 ha … ha
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC cutie albastră (Capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția, sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, de asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specifică și anul/perioada de referință
valoare Metoda de calcul
Număr fixat de hectare 1200 ha S-a avut în vedere cresterea an de an a suprafetelor in plata la APIA
Randamente fixate 38515 tone/ha kg/ha Randamentul 2020, cel mai mic in perioada 2015-2020
Intervenția este finanțată, parțial sau integral, din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare..

 

  • Nu

 

Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec […]%
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.