PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Sfeclă de zahăr

5.1 Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA-Fondul European de Garantare Agricolă
Numele Intervenției Sprijin cuplat pentru venit pentru sfecla de zahăr
Tipul de Intervenție  Plată cuplată de producție
Indicator de rezultat
 •  10

Număr de hectare care beneficiază de sprijin cuplat pentru venit

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP? Nu

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Întreg teritoriul României

○ National             ○ Regional           National with regional elements

 

5.1.2.  Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

 • SO1.Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței

 

5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

 • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Descriere

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislația națională, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere beneficiari, criterii de eligibilitate

– Beneficiarul să fie fermier activ și să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României;

– Este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare, teren arabil;

– Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

– Să dețină contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută;

–  Să asigure densitatea medie de cel puțin 6 plante/m2;

– Să facă dovadă comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha;

Să facă dovada utilizării seminței certificate.

 

5.1.6. Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii.

Lista GAEC relevante

 • GAEC 4, GAEC 5, GAEC 7, GAEC 8

Lista SMR relevante

 • SMR1, SMR 2, SMR 12, SMR 13

 


5.1.7.Forma si sumele suport

Descriere

 • Plata anuala rezultata ca raport intre plafonul anual al intervenției si numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsura de sprijin cuplat.

 

 

5.1.8 Sprijin cuplat pentru venit

Vă rugăm să indicați dacă derogarea întemeiată pe al 5-lea paragraf al art. 96 se aplică (adică folosirea a până la 3 milioane EUR pentru sprijinul pentru venit cuplat în loc de maximum 13(+2)% în baza articolului 96 alineatele (1) și (2) din SPR)
 • Nu
Vă rugăm să precizați dacă derogarea întemeiată pe art. 96(2) din SPR (adică să depășească maximul de 13% din sumele stabilite în anexa VII la SPR cu privire la CIS, dar fără a depăși aceeași proporție pe care Comisia a aprobat-o pentru sprijinul cuplat voluntar pentru cerere anul 2018
 • Da
Vă rugăm să specificați alocarea financiară totală (în EUR) în cadrul suplimentului opțional pentru proteaginoase, în conformitate cu art. 96(3) din SPR (de remarcat, orice alte alocări pentru culturile proteaginoase, care nu sunt finanțate din suplimentul de până la 2%, nu trebuie indicate aici).
2023 2024
Alocarea financiară totală în cadrul completării culturilor proteaginoase […] EUR

 

[idem]

 

 

Nu este cazul

 

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare). Sfecla de zahar

Dificultăți

În România cultivarea sfeclei de zahăr asigură un minim din necesarul de consum de zahăr. Necesarul de consum anual este cca. de 500.000 tone zahăr. Zahărul din sfecla de zahăr reprezintă peste 20% din consumul intern. Diferența se asigură din import zahăr brut în vederea rafinării (peste 30%) și a zahărului alb importat. Prin urmare, România este importator net  de zahăr,  înregistrând constant un deficit al balanței  comerciale.

 

Situaţia privind schimburile intra şi extracomunitare de zahăr din trestie sau sfeclă de zahăr şi zaharoză pură în perioada 2015-2020

Anul Import  To Export To
2015 502.358,5 75.223,0
2016 429.858,6 83.823,3
2017 368.862,1 66.508,1
2018 383.066,5 59.041,7
2019 472.898,2 45.903,0
2020 478.158.0 78.247.8

Sursa: Autoritatea Națională a vămilor,INS

 

După eliminarea cotelor de producție de zahăr (1octombrie 2017), din cele 4 fabrici existente, 2 fabrici s-au închis, în consecință, suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr de 28,2 mii ha care a fost în perioada cotelor (anul 2017) s-a diminuat.

Inchiderea fabricilor a generat abandonarea cultivării sfeclei de zahăr de către cultivatorii din zona fabricilor, care au investit în mașini/utilaje specifice cultivării/recoltării sfeclei de zahăr, ulterior, acestea și-au pierdut utilitatea;

 

Mai mult, prețul scăzut al zahărului după eliminarea cotelor de producție, comparativ cu prețul de referință (404 euro/to), precum și eliminarea prețului minim garantat pentru sfecla de calitate standard (26,29 euro/to), au afectat procesatorii și cultivatorii.

Fermierii se confruntă din ce în ce mai mult cu riscuri de volatilitate a veniturilor, ca urmare a crizei energetice, parțial din cauza evenimentelor meteorologice extreme și a crizelor sanitare precum și fitosanitare.

Pentru a evita o scădere majoră a susținerii sectorului sfeclei de zahăr, care a beneficiat de sprijin cuplat în perioada anterioară (2015-2020) este necesară acordarea  sprijinului, în continuare.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele)/producția (sectoarele) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea? Intervenția va îmbunătăți sustenabilitatea.

Susținerea culturii de sfeclă de zahăr contribuie la asigurarea unui consum minim anual de zahăr de peste 20%.

Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Intervenția va contribui la:

 • asigurarea sustenabilității veniturilor fermierilor;
 • menținerea producției de sfeclă de zahăr pentru a se asigura un consum minim de zahăr
Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? Art. 33, litera q, din propunerea de regulament privind Planurile strategice PAC

(q) sfecla de zahăr

Justificarea importanței sectorului (sectarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanta economică, socială și de mediu

Sfecla pentru zahăr este planta care asigură materia prima de bună calitate pentru industria zahărului.

Subprodusele din sfecla de zahăr (frunzele, borhotul și melasa) pot crește sustenabilitatea industriei sfeclei de zahăr, pot compensa costurile cu energia, pot înlocui produsele pe bază de petrol și pot reduce utilizarea produselor chimice în ferme.

 

Importantă socială

Neacordarea sprijinului cuplat pentru venit la cultura sfeclei de zahăr ar duce la:

 •   abandonarea culturii  de sfeclă de către circa 500  de fermieri, provocând consecințe sociale şi economice negative  pentru fermieri și industria prelucrătoare;
 •   sprijinul acordat creează posibilitatea menținerii unei suprafețe de circa 26.000  ha cultivate cu sfeclă de zahăr.

Acordarea sprijinul voluntar cuplat pentru venit va contribui la:

 •   Combaterea pierderilor de venit;
 •   Menținerea interesului fermierilor în cultivarea sfeclei de zahăr și evitarea abandonului culturii;
 •  Asigurarea diversificării culturilor;
 •   Asigurarea materiei prime pentru fabricile de zahăr și evitarea închiderii acestora;
 •   Menținerea locurilor de muncă în unitățile de procesare/fabricile de zahăr;
 •   Asigurarea unui asolament a sfeclei de zahăr, ca o cultură de bază în zonele de cultivare;
 •   Menținerea nivelului importurilor de zahăr la nivelul actual pentru acoperirea necesarului de consum.

 

Importanța de mediu

Cu un aparat radicular dezvoltat, sfecla de zahăr este recomandată la întocmirea asolamentului agricol fiind o buna planta premergătoare în cadrul asolamentului.

Există mai multe beneficii de mediu asociate cu producția de sfeclă de zahăr, cum ar fi îmbunătățirea biodiversității culturilor și a terenurilor agricole.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE). Intervenția respectă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, art. 11, alin (3) lit e și h ( SMR1).
 

Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House): Intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?

Nu este cazul
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC cutie albastră (Capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția, sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, de asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specifică și anul/perioada de referință).
Valoare Metoda de calcul
Număr fix de hectare  

26.000 ha

Suprafata de 26.000  ha este suprafata raportată la anul 2018, (respectiv 25.723 ha)
Randamente fixe 38,03  to/ha Producția de 38,03 to/ha reprezintă producția de sfeclă de zahăr obținută

în anul 2018 (potrivit Institutului Național de Statistică-INS)

 

Intervenția respectă dispozițiile relevante ale art. 6.5 din Acordul OMC privind agricultura (Caseta Albastră), fiind o plată cuplată de producție, aplicată în cadrul PAC pentru perioada 2023-2027

 

Intervenția este finanțată, parțial sau integral, din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare.

 

 

 

 • Nu

 

 

 

Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec
 • Nu
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.