PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Orez

5.1 Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricola
Numele intervenției Sprijin cuplat pentru venit
Tipul de Intervenție Plata cuplata de productie (art. 32 R- PNS)
Tipul de Intervenție Valabil pentru vegetal

  • 10

Numar de hectare care beneficiaza de sprijin cuplat pentru venit

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP?
  • Nu

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Intreg teritoriul Romaniei

○ National  

 

5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

  • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor si a rezilientei

 


5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici


5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specific de eligibilitate ale intervenției

Interventia presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevazute de legislatia nationala, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmeaza a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finantate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere beneficiari, criterii de eligibilitate

– fermierii desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României;

– exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

fac dovada valorificării unei producții minime anuale de orez de 4,5 tone/ha;

– în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării prin documente contabile interne;

– fac dovada că utilizează sămânţă certificată  însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, certificată,  în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, și a Directivei Consiliului nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (JO L 125, 11.7.1966,) transpusă în legislația națională prin Ordinul MADR nr.149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale.

– să fie fermier activ.

 

5.1.6 Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specific în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii

Obligatia de a respecta GAEC si SMR specifice activitatii fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, SMR 1.

 


5.1.7 Forma și sumele suport

  • Plata anuala rezultata ca raport intre plafonul anual al intervenției si numarul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare masura de sprijin cuplat.

 

5.1.9 Sprijin cuplat pentru venit

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare). Orezul este, alături de grâu, una dintre cele mai importante plante cultivate, boabele de orez fiind destinate în primul rând alimentatiei umane.

În ultimii ani cultura orezului în România a cunoscut un regres considerabil din cauza anumitor  dificultăți economice, îndeosebi din cauza costului ridicat al apei pentru irigație, dar și datorită concurenței orezului  din import. Ca urmare suprafețele semănate s-au restrâns, de la 11.106 ha în anul 2015 la 5.996 ha în anul 2020, iar România este dependentă  de orezul din import. România a  importat în anul 2020 cca. 82.000 tone orez pentru acoperirea necesarului  de consum intern.

În lipsa subvenționării, producătorii de orez nu ar reuși să își acopere costurile și ar înceta să mai cultive.

Dificultățile cu care se confruntă sectorul orezului sunt:

-costurile ridicate pentru irigații;

– costuri ridicate pentru refacerea canalelor de aducțiune și evacuare, a construcțiilor hidrotehnice;

-fluctuația prețurilor la input-uri;

-volatilitatea prețurilor.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele)/producția (sectoarele) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea?
  • îmbunătățirea calității
  • îmbunătățirea sustenabilității
Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Sprijinul va fi direcționat către fermele care cultivă orez și va contribui la:

-asigurarea menţinerii nivelurilor de producţie și al locurilor de muncă;

-îmbunătățirea competitivității;

-asigurarea  unui  venit fermierilor în vederea  evitării abandonului activităţii.

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză?  (p) orez
Justificarea importanței sectorului (sectarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanța economică

Boabele de orez sunt destinate în primul rând alimentației umane, consumul de orez furnizează o mare cantitate de calorii, iar componentele bobului au o digestibilitate foarte ridicată.

În cantități mai mici, comparativ cu cele destinate consumului alimentar, boabele de orez sunt folosite pentru fabricarea de alcool, bere, amidon, glucoză, acid acetic, acetonă, produse farmaceutice, alimente vitaminizate etc.

Importanța socială

Menținerea suprafețelor cultivate cu orez este necesară deoarece există riscul de abandonare a producției şi de apariţie a problemelor sociale, având în vedere  faptul că exploataţiile orizicole sunt amplasate în zonele afectate de constrângeri naturale.

Importanța de mediu:

Cultura orezului poate reprezenta  o soluție de valorificare a terenurilor sărăturate. Ameliorarea solurilor sărăturate prin submersie și folosirea lor ca orezării este metoda cea mai rapidă și eficientă de valorificare a acestor soluri.

Orezăriile, contribuie la creșterea biodiversității, deoarece  apa din orezării creează un habitat ideal pentru diverse specii de animale, în special păsări, dintre care unele aparţin unor specii protejate.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE).
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House): Intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?
  • Nu
Vă rugăm să completați următorul tabel cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în cadrul CIS:
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC cutie albastră (Capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția, sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, de asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specifică și anul/perioada de referință
valoare Metoda de calcul
Număr fixat de hectare 9.000 ha anul 2015 (cea mai mare  suprafata plătită de APIA)
Randamente fixate 4.500 kg/ha  

 

Intervenția respectă prevederile art.6.5 din OMC

Intervenția este finanțată, parțial sau integral, din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare..

 

  • Nu

 

Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec […]%
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.