PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Leguminoase boabe pentru industrializare/procesare – mazăre şi fasole boabe

5.1 Direct Payments Interventions – Intervenție Plăți directe

Codul intervenției
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricola
Numele intervenției Sprjin cuplat pentru venit
Tipul de intervenție Plata cuplata de productie (art. 32 R- PNS)
Indicator de rezultat Valabil pentru vegetal

 • 10

Numar de hectare care beneficiaza de sprijin cuplat pentru venit

Intervenția include cheltuieli raportate în RDP?
 • Nu

 

5.1.1Domeniul de aplicare teritorial, și dacă este cazul, dimensiunea regională

Intreg teritoriul României

X National          ○ Regional        ○ National with regional elements


5.1.2 Obiective specific conexe și obiectiv transversal

 • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor si a reziliente

 

5.1.3 Nevoile abordate prin intervenția

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

 • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Interventia presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevazute de legislatia nationala, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmeaza a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finantate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere

–  Fermierul desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României;

–  Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,1 ha

– Să facă dovada livrării cantității minime prevăzute de 1,9 tone/ha mazăre boabe și/sau de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor și/sau au consumat cu animalele înscrise în RNE pe care le dețin în fermă minimum 1,9 tone mazăre /ha procesată și/sau au stocat în vederea procesării minimum 1,9 tone mazăre/ha obținută în fermă pentru consumul cu acestea.

– Să facă dovada livrării cantității minime prevăzute de către statul membru, pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producției,

– Să facă dovada că utilizează sămânță certificate însoțită de documentul oficial de calitate a seminței.

 

Definirea altor obligații

Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8, GAEC 9, SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4, SMR 13.

 


5.1.7 Forma și sumele suport

 • Plata anuală rezultată ca raport între plafonul anual al intervenției și numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsură de sprijin cuplat.

 

5.1.8 Sprijin cuplat pentru venit

Vă rugăm să indicați dacă derogarea întemeiată pe al 5-lea paragraf al art. 96 se aplică (adică folosirea a până la 3 milioane EUR pentru sprijinul pentru venit cuplat în loc de maximum 13(+2)% în baza articolului 96 alineatele (1) și (2) din SPR)  

 • Nu
Vă rugăm să precizați dacă derogarea întemeiată pe art. 96(2) din SPR (adică să depășească maximul de 13% din sumele stabilite în anexa VII la SPR cu privire la CIS, dar fără a depăși aceeași proporție pe care Comisia a aprobat-o pentru sprijinul cuplat voluntar pentru cerere anul 2018  

 • Nu
să specificați alocarea financiară totală (în EUR) în cadrul suplimentului opțional pentru proteaginoase, în conformitate cu art. 96(3) din SPR (de remarcat, orice alte alocări pentru culturile proteaginoase, care nu sunt finanțate din suplimentul de până la 2%, nu trebuie indicate aici).
2023 2024 2025 2026 2027
Alocarea financiară totală în cadrul completării culturilor proteaginoase 65.440,000 mii euro reprezintă alocarea financiară totală pentru culturile proteaginoase (soia, lucerna, mazăre și fasole boabe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] EUR

 

 

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectorul (sectoarele)/ producția (producțiile) sau tipul(tipurile) de agricultură din acestea ( cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare Nu este cazul

 

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul(sectoarele)/producția(producțiile vizate sau tipul(tipurile) de agricultura – din acestea
 • Îmbunătățirea competitivității X
 • Îmbunătățirea calității, și/sau X
 • Îmbunătățirea sustenabilității X
Care este sau (care sunt) sectoarele în cauză Leguminoase boabe pentru industrializare/procesare – mazăre boabe şi fasole boabe
Justificarea importanței sectorului (sectoarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanța economică

Măsura de acordare a sprijinului cuplat (SVC) trebuie avută în vedere pentru leguminoase, întrucât acestea sunt utile ca plante bune premergătoare, fiind prezente în asolamente (diversificarea alternativelor în rotația culturilor).

Totodată, această măsură are rolul de a menține suprafața notificată și de a permite fermierilor să realizeze investiții în sistemele de irigații și în echipamentele agricole moderne (în special pentru recoltare).

O altă justificare a menținerii acestei măsuri este și necesitatea aprovizionării constante a industriei locale de procesare în vederea menținerii capacităților de producție funcționale existente, pentru a se evita consecințele sociale negative ale continuării procesului de restructurare.

Neacordarea acestui sprijin financiar ar conduce evident la declinul suprafețelor și al producțiilor de leguminoase pentru procesare.

Importanța acestor culturi este conferită şi de valoarea lor agronomică pentru că atât mazărea cât și fasolea sunt plante fixatoare de azot, premergătoare foarte bune pentru majoritatea culturilor, lăsând terenul îmbogățit în substanța organică și azot, curat de buruieni, fără resturi vegetale cu umiditate suficientă  pentru a fi lucrat timpuriu și în  condiții bune.

 

Importanța socială

În România există 6 fabrici care procesează mazăre și fasole cu o capacitate totală de procesare de 30 mii tone. Producția de mazăre destinată procesării-conserve, este de circa 17000 tone, iar cea de fasole destinată procesării- conserve, este de circa 12000 tone. Neacordarea sprijinului pentru aceste culturi ar avea implicații și asupra funcționarii acestora ducând la pierderea unor locuri de muncă, cu efect din punct de vedere social și economic pentru dezvoltarea zonei.

În zonele unde se cultivă mazăre  și fasole pentru industrializare zone în care se regăsesc și unități de procesare la nivelul lunii decembrie a anului 2020 rata șomajului a fost de 7,9% în județul Buzău, de 6,5% în județul Galați și de 5,9% în județul Olt(date Institutul Național de Statistică-INS).

Adiacent utilizărilor în scopuri alimentare, fasolea, sub  diferite forme sau niveluri de prelucrare, are utilizări multiple în tratarea unor afecțiuni, respectiv în farmaceuticã.

 

Importanța de mediu

În rotaţiile care includ aceste leguminoase ca plante premergătoare pentru cereale se reduc cantitățile de îngrăşăminte, mai ales cele cu azot, cu efecte importante nu numai în reducerea costurilor de producţie, dar şi în reducerea poluării cu nitraţi şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Aceste aspecte sunt importante indiferent de sistemul de agricultură practicat, dar mai ales în agricultura ecologică unde includerea în rotaţie a leguminoaselor reprezintă principala cale de asigurare a azotului necesar pentru producţia şi calitatea cerealelor. Declinul suprafetelor cultivate cu aceste leguminoase conduc la reducerea suprafetelor cultivate cu cereale precum și cu efecte negative în agricultura ecologică.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE)
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House) – intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?
 • Nu
 

Vă rugăm să completați următorul tabel cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în cadrul CIS :

Suprafața sprijinită planificată pentru  anul de cerere
2023 2024 etc
…….ha

(număr)

……. ha

(număr)

… ha (număr)
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC cutie albastră(Capitolul 5.1.9, vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția, sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați de asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specific și anul /perioada de referință
valoare Metoda de

calcul

Număr fix de hectare 8.000 ha S-a avut în vedere an de an creșterea suprafețelor
Randamente fixate 1.900 kg/ha mazăre

850 kg/ha fasole

(text)

Randamentele fixate corespund legislației actuale

Intervenția este finanțată, partial sau integral, din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potential eligibile pentru completare.

 • Da

 

Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec        ●  Nu
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.