PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Lucernă

5.1Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA-Fondul European de Garantare Agricolă
Numele Intervenției Sprijin cuplat pentru venitlucernă
Tipul de Intervenție Plată cuplată de producție
Indicator de rezultat
 • 10

Număr de hectare care beneficiază de sprijin cuplat pentru venit

 

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP?

 • Nu

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Întreg teritoriul României

 • National         ○ Regional        ○ National with regional elements

 

5.1.2    Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

 • SO1.Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței


5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4    Indicatori de rezultat

 • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Descriere

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislatia națională, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

 

Beneficiarul să fie fermier activ și să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României;

– Este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare, teren arabil;

– Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

– Să realizeze anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină, sau 200 de kg de sămânţă certificată;

– Să comercializeze cel puţin producţia minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân către exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi/sau a păsărilor, sau au consumat cu animalele înscrise în RNE şi/sau cu păsările pe care le deţin şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân obţinută în fermă;

În cazul loturilor semincere trebuie să facă dovada comercializării a unei producții minime de 200 kg/ha sămânţă certificată cultivatorilor de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul naţional;

– Sămânța utilizată trebuie să fie certificată oficial din următoarele categorii: Prebază, Bază, Certificată.

 

5.1.6 Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii.

Lista GAEC relevante

 • GAEC 4, GAEC 5, GAEC 7, GAEC 8

Lista SMR relevante

 • SMR1, SMR 2, SMR 12, SMR 13


5.1.7.Forma si sumele suport

Descriere

 • Plata anuala rezultata ca raport intre plafonul anual al intervenției si numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsura de sprijin cuplat.


5.1.
8 Sprijin cuplat pentru venit

Vă rugăm să indicați dacă derogarea întemeiată pe al 5-lea paragraf al art. 96 se aplică (adică folosirea a până la 3 milioane EUR pentru sprijinul pentru venit cuplat în loc de maximum 13(+2)% în baza articolului 96 alineatele (1) și (2) din SPR)
 • Nu
Vă rugăm să precizați dacă derogarea întemeiată pe art. 96(2) din SPR (adică să depășească maximul de 13% din sumele stabilite în anexa VII la SPR cu privire la CIS, dar fără a depăși aceeași proporție pe care Comisia a aprobat-o pentru sprijinul cuplat voluntar pentru cerere anul 2018
 • Da
Vă rugăm să specificați alocarea financiară totală (în EUR) în cadrul suplimentului opțional pentru proteaginoase, în conformitate cu art. 96(3) din SPR (de remarcat, orice alte alocări pentru culturile proteaginoase, care nu sunt finanțate din suplimentul de până la 2%, nu trebuie indicate aici).
 2023  2024 2025 2026 2027
 Alocarea financiara totala in cadrul completarii culturilor proteaginoase 65.440,000  mii euro reprezinta alocarea financiară totală pentru culturile

proteaginose (soia, lucernă, mazăre și fasole boabe)

 

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare). Deficitul de proteine vegetale la nivel european este semnificativ, Uniunea Europeană fiind dependentă de importurile de furaje.

Susținerea culturilor proteice este fundamentală pentru a se asigura independența proteică.

Mai mult, în ultimii ani, producția plantelor a suferit pierderi datorate efectelor schimbărilor climatice.

Menținerea producției de lucernă este importantă, având în vedere necesitatea asigurării unei surse de proteină pentru hrana animalelor, precum și pentru aprovizionarea crescătorilor de animale cu furaje pe tot parcursul anului.

Odată cu reforma Politicii Agricole Comune din 2014, care a introdus condiționalități și stimulente pentru diversificarea culturilor, producția de proteine vegetale a fost susținută prin acordarea sprijinului cuplat.

Astfel, începând cu anul 2015 a fost inclusă în schema de plăți cuplate (prin care statele membre au avut opțiunea de a aloca 13% din sumele Pilonului I pentru a sprijini sectoarele aflate în dificultate, cu un supliment de 2% pentru culturile proteice.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele)/producția (sectoarele) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea? Susținerea culturii de lucernă contribuie la asigurarea necesarului de proteină în fermele de animale;

Intervenția va îmbunătăți sustenabilitatea.

 

Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)?

Intervenția va contribui la:

 •   asigurarea sustenabilității fermierilor;
 •   menținerea unei suprafețe constante cultivată cu lucernă, circa 280.000 ha
Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? Potrivit art. 33, litera c, din propunerea de regulament privind Planurile strategice PAC

(c) lucerna

Justificarea importanței sectorului (sectoarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Cultura de lucernă

Lucerna este una din cele mai importante plante proteice din România având un rol însemnat în modelul de rotație al culturilor, iar la nivelul solului contribuie prin:

 •   reducerea eroziunii;
 •   fixează azotul;
 •   îmbunătățește structura și capacitatea de menținere a umidității;
 •   îmbunătățește conținutul de nutrienți.

Cu o suprafață de peste 400.000 de hectare cultivată anual (date Institutul Național de Statistică), România ocupă locul al doilea în UE, după Italia.

 

Importanța economică socială și de mediu

Lucerna îmbunătățește în special, calitatea solului prin:

 •   fixarea azotului atmosferic, precum și prin sistemul său radicular, care reduce compactarea și menține umiditatea;
 •   scade nevoile de îngrășăminte minerale și organice cu azot, care contribuie în mare măsură la emisiile directe de gaze cu efect de seră;
 •   are capacitatea de a fi utilizată ca instrument de gestionare a mediului.

 

Producția de lucernă este puternic influențată de tehnologia de cultivare și de condițiile meteorologice în timpul sezonului de creștere.

 

În România există patru unități de procesare a lucernei;

Producția de lucernă a României estimată în peleți și baloți se ridică la circa 200.000 de tone, ceea ce înseamnă că aproximativ 50% din producția totală de lucernă (substanță verde) este procesată.

Producătorii importanți de lucernă sunt fermele mari de lapte și fermele comerciale specializate în culturi de câmp.

 

Sprijinul voluntar cuplat pentru venit contribuie la:

 •   combaterea pierderilor de venit pentru fermieri;
 •   asigurarea materiei prime pentru fabricile procesatoare de peleți și evitarea închiderii acestora;
 •   menținerea locurilor de muncă în unitățile de procesare.

Cultura de lucernă contribuie la îmbunătățirea biodiversității prin:

 •   conservarea polenizatorilor în sistemele agricole cu consum redus;
 •   gestionarea buruienilor pentru culturile ulterioare – lucerna  reduce aplicarea erbicidelor, utilizate pentru combaterea buruienilor;
 •   numeroase specii de păsări și alte specii sălbatice o folosesc pentru hrană, adăpost sau reproducere.
Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE).

 

Intervenția respectă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, art. 11, alin (3) lit e și h ( SMR1).
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House): Intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?
 • Nu

Intervenția nu vizează acordul Blair House Agreement

 

În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC cutie albastră (Capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția, sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, de asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specifică și anul/perioada de referință).

valoare Metoda de calcul
Număr fix de hectare 280.000 ha Suprafata de 280.000ha reprezintă  suprafața previzionată a fi accesată pentru sprijinul cuplat, având în vedere că în anul 2020, suprafața cultivată cu lucernă a fost de 416 886 ha (date  INS- (Institutul Național de Statistică)
Randamente fixe  

15 to/ha

Producția de 15 to/ha

reprezintă producția minimă pentru a beneficia de sprijinul cuplat (pevăzută în legislația națională).

Totodată, producția de 15 to/ha se încadrează în producția medie obținută în perioada 2015-2020

 

Intervenția respectă dispozițiile relevante ale art. 6.5 din Acordul OMC privind agricultura (Caseta Albastră), fiind o plată cuplată de producție, aplicată în cadrul PAC pentru perioada 2023-2027

Intervenția este finanțată, parțial sau integral, din completarea proteaginoase (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare.

 •  Da
Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec
 • Nu

Intervenția nu vizează un amestec de leguminoase și alte ierburi

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.