PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Hamei

5.1 Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricola
Numele intervenției Sprijin cuplat pentru venit
Tipul de Intervenție Plata cuplata de producție (art. 32 R- PNS)
Tipul de Intervenție Valabil pentru vegetal

 • 10

Număr de hectare care beneficiază de sprijin cuplat pentru venit

275 ha

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP?
 • Nu

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Întreg teritoriul României

○ National

 

5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

 • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor si a rezilienței


5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

 • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislatia nationala, în conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmeaza a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere beneficiari, criterii de eligibilitate

 1. Fermierul desfășoară o activitate agricola, pe teritoriul României.
 2. Exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,1 ha
 3. Au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unităţi de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unități de procesare a hameiului pentru producţia de bere, înregistrate în ONRC. Fac excepţie fermierii care au şi calitatea de procesator înregistrat la ONRC, pentru producţia ce urmează a fi procesată în unitatea proprie;
 4. Solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la DAJ. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA.
 5. Fac dovada producţiei minime de 546 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ şi fermier
 6. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, acesta face dovada procesării producţiei minime prin documente contabile interne
 7. Să fie fermier activ

Sector aflat in dificultate, important din punct de vedere economic, social si de mediu.


5.1.6   Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii

Obligatia de a respecta GAEC si SMR specifice activitatii fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, SMR 1


5.1.7 Forma si sumele suport

 • Plata anuala rezultata ca raport intre plafonul anual al interventiei si numarul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare masura de sprijin cuplat.


5.1.9 Sprijin cuplat pentru venit

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare). În România, suprafaţa cultivată cu hamei a scăzut de la 1784 ha în anul 1996, la 246 ha în anul 2020. În perioada 2015-2020 suprafața cultivată cu hamei a menținut o oarecare stabilitate, astfel că cea mai mare suprafață a fost în anul 2016 de 257 ha. Scăderea suprafetelor de hamei este cauzată de soiurile vechi de hamei (au peste 25 ani), astfel că densitatea butasilor de hamei a ajuns la 40-55 % fata de densitatea normală.

Necesitatea creșterii producţiei de hamei se impune datorită neasigurării aprovizionării constante a industriei locale a berii. Producţia realizată asigură aproximativ 15% din necesarul de hamei pentru industria berii, restul  fiind acoperit din import.

 

Dificultățile cu care se confruntă sectorul hameiului sunt: costuri ridicate pentru înființarea și întreţinerea culturii (hameiul produce conuri la patru ani de la plantare), respectiv a numărului mare și a complexității lucrărilor de întreținere a culturii, plantații îmbătrânite, deteriorarea sistemelor de susținere a culturii și dotarea insuficientă la nivelul fermelor, producția de material certificat în scădere.

Costurilor ridicate, fluctuația prețurilor la input-urilor și volatilitatea prețurilor la valorificarea producției obținute reprezintă un risc de abandon a culturii.

 

Condițiile de climă sunt extrem de importante, hameiul neputând fi cultivat decât în zona centrală a Transilvaniei, unde de altfel s-au și făcut investițiile în sistemele de susținere în câmp.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele)/producția (sectoarele) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea?
 • îmbunătățirea calității  X
 • îmbunătățirea sustenabilității  X
Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Sprijinul va fi direcționat către fermele tradiționale de hamei existente și va contribui la:

-asigurarea menţinerii nivelurilor de producţie și al locurilor de muncă.

-îmbunătățirea competitivității

-asigurarea  unui  venit fermierilor în vederea  evitării abandonului activităţii,

-atenuarea efectelor prețurilor și a riscurilor de producție.

-oportunități de dezvoltare, economice și sociale

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? HAMEI
Justificarea importanței sectorului (sectoArelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanța economică

Hameiul  este una dintre cele mai însemnate plante tehnice, prin faptul că inflorescenţele femele (conurile) reprezintă o materie primă  indispensabilă în industria berii şi industria farmaceutică. Conurile sunt, de asemenea, utilizate în  medicină sub formă de extracte sau ceaiuri.

 

Importanța socială

Menţinerea  suprafeţelor cu hamei este necesară deoarece există riscul de abandonare a producţiei şi de apariţie a problemelor sociale, având în vedere  faptul că o parte dintre plantaţiile de hamei sunt amplasate în zonele afectate de constrângeri naturale.

În activitatea de cultura a hameiului, există un număr mare de operațiuni manuale (taierea butasilor, indrumarea lastarilor, plantarea / replantarea butasilor etc.) și de intervenții pentru a proteja de boli și daunatori cultura de hamei, pe parcursul unui an, astfel că numărul de lucrători în câmp și ferme este mai mare dacât la multe alte culturi.

Riscul de abandonare a culturilor înseamnă pierderea veniturilor pentru foarte multe persoane stabilite pe lângă zonele cu hamei și cu tradiție la a 3-4 –a generație în cultivarea hameiului, existând astfel riscul de apariție a problemelor sociale.

 

Importanța de mediu

Hameiul este o cultură perenă, cu sistem de înrădăcinare profundă care previne eroziunea și crește fertilitatea solului. Plantațiile de hamei contribuie la păstrarea biodiversității și pot restabili proprietățile solului, stopând degradarea și deșertificarea.

Pe de alta parte, plantațiile de hamei, pe langă istoria de 500 ani din anumite zone, sunt și un adevarat brand al localitatilor și asigură un design peisagistic unic.

Astfel, municipiul Sighisoara, aflat pe lista patrimoniilor UNESCO, un municpiu multietnic, are înscrisuri/dovezi cu suprafețe cultivate cu hamei de către sași în zonele limitrofe ale municipiului, zone care și astazi sunt cultivate cu hamei.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE).
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House): Intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?
 • Nu
Vă rugăm să completați următorul tabel cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în cadrul CIS:
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC cutie albastră (Capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția, sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, de asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specifică și anul/perioada de referință
valoare Metoda de calcul
Număr fixat de hectare 275 ha Propunere dezvoltare sector, posibilitati reabilitarea spatiu susținere
Randamente fixate 546 kg/ha

 

Cel mai mic randament obținut în perioada 2015-2020

 

Intervenția respectă prevederile art.6.5 din OMC

Intervenția este finanțată, parțial sau integral, din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare..

 • Nu

 

Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec […]%
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.