PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Cânepă

5.1 Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricola
Numele intervenției Sprijin cuplat pentru venit
Tipul de Intervenție Plata cuplata de producție (art. 32 R- PNS)
Tipul de Intervenție Valabil pentru vegetal

  • 10

Număr de hectare care beneficiază de sprijin cuplat pentru venit

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP?
  • Nu

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Întreg teritoriul României

○ National


5.1.2 Obiective specific conexe și obiectiv transversal

  • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor si a rezilienței


5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

  • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specific de eligibilitate ale intervenției

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislația națională, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere beneficiari, criterii de eligibilitate

-fermierul să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României;

-să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

-să dețină autorizație de cultivare și să respecte legislația privind cultivarea plantelor ce conțin  substanțe stupefiante și psihotrope;

– cultura de cânepă să fie menținută în condiții de creștere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puțin 10 zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele necesare pentru stabilirea conținutului de THC;

– să utilizeze semințe din soiurile enumerate în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole;

– să facă dovada că utilizează sămânţă certificată,  prin documentul oficial de calitate a seminței,  în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calității, comercializarea semințelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, și a Directivei Consiliului nr. 2002/57/CE  din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (JO L 193, 20.7.2002) transpusă în legislația națională prin Ordinul MADR nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre;

– să facă dovada valorificării unei producții minime anuale de 500 kg semințe/ha  sau 5000 kg tulpini uscate/ha, către unități de procesare înregistrate la Registrul Comerțului;

– în situația în care fermierul are și calitatea de procesator acesta face dovada procesării prin documente contabile proprii;

-să fie fermier activ.

 

5.1.6 Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specific în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii

Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, SMR 1.

 

5.1.7 Forma și sumele suport

  • Plata anuala rezultata ca raport intre plafonul anual al intervenției si numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsura de sprijin cuplat.


5.1.9 Sprijinul cuplat pentru venit

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare). Cânepa este o importantă planta textilă datorită însușirilor deosebite ale fibrelor asigurând producții mari de peste 3.000 kg fibre la hectar. De asemenea, semințele (fructele de cânepă) pot avea utilizări diverse: pentru extragerea uleiului industrial și comestibil, pentru fabricarea lacurilor și vopselelor și a substitutelor proteice nutritive.

Începând cu anul 2017 suprafața cultivată cu cânepă a crescut considerabil față de anii 2015-2016, înregistrând o oarecare stabilitate în perioada 2018-2020.

 

De asemenea, randamentul mediu în perioada 2018-2020 a fost de 2207 kg/ha, comparativ cu randamentul mediu al perioadei 2015-2020 de 3089 kg/ha. Randamentul rămâne în mare măsură dependent de condițiile meteorologice și tratamentele fitosanitare care implică costuri relativ ridicate.

 

Pentru asigurarea materiei prime necesară fluxului tehnologic al unităților de procesare existente, se impune cel puțin menținerea nivelului actual al suprafețelor cultivate.

 

Dificultățile cu care se confruntă sectorul cânepei:

-costurilor ridicate pentru înființarea, întreținerea și recoltarea culturii;

-prețuri ridicate ale echipamentelor agricole specifice pentru recoltare și prelucrare.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele)/producția (sectoarele) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea?
  • Îmbunătățirea calității
  • Îmbunătățirea sustenabilității
Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Sprijinul va fi direcționat către producătorii agricoli care cultivă cânepă și va contribui la:

-asigurarea menținerii nivelurilor de producție și al locurilor de muncă;

-asigurarea  unui  venit fermierilor în vederea  evitării abandonului activității,

-atenuarea efectelor prețurilor și a riscurilor de producție.

-menținerea cantității de materia primă necesară fluxului tehnologic.

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză?  (p) cânepă
Justificarea importanței sectorului (sectarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importantă economică:

Cânepa pentru fibre a căpătat noi utilizări industriale, hârtie, materiale de construcții, textile, iar din semințe se pot obține uleiuri comestibile, industriale, produse cosmetice și alimentare.

Cânepa este o cultură care creste extrem de repede asigurând o producție la hectar mai mare decât orice plantă.

Seminţele de cânepă se folosesc pentru extragerea uleiului care poate fi și comestibil. Este ulei sicativ utilizat în industria lacurilor, vopselelor, a săpunurilor fine, prepararea conservelor de pește, fabricarea linoleului, șroturile și turtele au valoare furajeră și se utilizează în hrana animalelor.

Puzderiile (partea lemnoasă) se întrebuințează la fabricarea plăcilor aglomerate, a celulozei, hârtiei, celofibrei, etc. Cantitatea de puzderii de la un hectar de cânepă echivalează cu cantitatea de lemn rezultată din creșterea anuală a unui hectar de pădure.

Un avantaj major al textilelor de cânepă este sustenabilitatea. Cânepa se biodegradează în decurs de o lună, lăsând foarte puține deșeuri.

 

Importanța socială:

Cultura cânepei poate constitui o sursă apreciabilă de venituri pentru fermieri, având în vedere că se pot folosi toate părțile plantei.

Se pot crea noi locuri de muncă în unităţile de procesare pentru fibre și semințe.

Aprovizionarea constantă a industriei locale de prelucrare   pentru a evita consecinţele sociale şi economice negative ale unui eventual proces de restructurare.

Odată cu deschiderea unei unități de procesare, este necesar să se mențină cantitatea de materia primă necesară fluxului tehnologic.

 

Importanţa în protecţia mediului:

Cânepa este mare producătoare de masă vegetală (12 tone tulpini/ha din care 30% fibra plus frunze și rădăcini), fiind în același timp mare consumatoare de elemente fertilizante.

Este o buna premergătoare pentru toate plantele de cultura și este de o importanță deosebită în refacerea structurii solului, absorbția metalelor grele și a toxinelor din sol.

Cultivarea cânepei pe soluri contaminate cu metale grele și utilizarea biomasei în industriile non alimentare ajută la transformarea solurilor contaminate în soluri productive, ceea ce implică şi un avantaj economic.

Cânepa poate creşte în 100 de zile, fără folosirea erbicidelor şi pesticidelor, astfel ajutând la protejarea mediului.

Utilizarea suprafeţelor agricole pentru diversificarea producţiei prin cultivarea plantelor textile, necesare industrializării.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE).
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House): Intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?
  • Nu
Vă rugăm să completați următorul tabel cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în cadrul CIS:
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC cutie albastră (Capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția, sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, de asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specifică și anul/perioada de referință
valoare Metoda de calcul
Număr de hectare 1.500 ha Anul 2018

(suprafața cea mai mare plătită de APIA)

Randamente fixate 500 kg/ha sământă sau 5000 kg/ ha tulpini pentru fibră  

 

 

 

Intervenția respectă prevederile art.6.5 din OMC

Intervenția este finanțată, parțial sau integral, din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare.

 

  • Nu

 

Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec. […]%
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.