PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector apicol
Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţii de apicultori

1.1. Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile  de apicultori
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector APICOL
Tipul de intervenție Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori care se încadrează la art.55 alin (1) lit a din Regulament (EU) 2021 /SPR presupune servicii de consiliere, asistență tehnică, formare, informare și schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în rețea, pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori;
Indicator de realizare O.37 Numărul de acțiuni sau de unități destinate conservării sau îmbunătățirii apiculturii  (contracte de asistență tehnică)

 

1.1.1. Domeniul de aplicare teritorial

Aplicarea   transnațional este valabil[ doar pentru intervenții sectoriale, cu exceția sectoarelor vitivinicole și apicole]

National            ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational

 

 • Selection of the NUTS Selectarea NUTS

 

 • Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intreg teritoriul Romaniei

 

1.1.2. Related Specific Objectives, the Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv general 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 6 -Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

OS 10 obiectivul transversal al modernizării agriculturii și zonelor rurale prin promovarea și partajarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestora de către fermieri, prin îmbunătățirea accesului la cercetare, inovare, schimbul de cunoștințe și formare.

Intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul apicol din România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe termen lung în ceea ce privește obținerea produselor apicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele durabile.

Este esenţială sprijinirea susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici şi mijlocii, care produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la cerinţele pieţei.

 

1.1.3. Nevoi(e) abordate prin intervenție

 • N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, legumicol, apicol, plante medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al producției și comercializării de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit suplimentară pentru populația din mediul rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și educare a consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact pozitiv atât asupra apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată  o valorificare mai bună a produselor apicole, asigurarea trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului apicultorilor de a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

 • N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.

 

1.1.4.  Indicator(i) de rezultat

R.35 Conservarea stupilor: Ponderea stupilor care beneficiază de sprijin din PAC

Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

Scopul intervenției apicole este, de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanţă în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, achiziţia de echipament pentru procesarea cerii şi echipament pentru ambalarea mierii.

 

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute la art. 55 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (EU) 2021/

Toți solicitanți care îndeplinesc condițiile de eligibiliate au dreptul la o plată.

 

Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile  de apicultori cuprinde următoarele activități:

 1. Consultanţă în apicultură
 2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole
 3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură
 4. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali
 5. Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

 

1.1.5. Condiții de eligibilitate

Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile  de apicultori cuprinde următoarele activităț

1.Consultanţă în apicultură

Condiţii de eligibilitate

a).Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un singur contract de prestări servicii pentru activităţi de consultanţă în domeniul apicol, iar persoana care asigură consultanţa să fie absolvent de învăţământ superior cu profil zootehnic şi/sau veterinar.

b),Prestatorul de servicii de consultanţă trebuie să fie persoană juridică/persoană fizică autorizată şi să deţină cod CAEN pentru servicii de consultanţă.

c) Definirea clară în contract a activităţilor de consultanţă, a perioadelor de realizare a acestora şi a documentelor puse la dispoziţia formei asociative de către prestator.

d) Activităţile cuprinse în contract trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi de consultanţă pentru fiecare an apicol în parte.

e). Solicitantul se asigură că activitatea de consultanţă cuprinsă în contract este pusă în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite.

 

2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole

Condiţii de eligibilitate

a) acţiunea de promovare a apiculturii cuprinde activităţile de publicitate, respectiv presă scrisă/tipărituri, afişe, panouri, broşuri, reclame TV, radio, online, precum şi organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, conferinţe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii şi a produselor apicole, zile de degustare;

b) forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru activităţile de promovare în domeniul apicol;

c). prestatorul de servicii de promovare trebuie să deţină cod CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfăşurat;

d) definirea clară în contract a activităţilor de promovare şi perioadele de realizare a acestora, a documentelor/ materialelor, respectiv publicaţii, foto, audio, video, mostre, puse la dispoziţia formei asociative de către prestator conform contractului;

e). activităţile cuprinse în contract trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi de promovare pentru fiecare an apicol în parte;

f) solicitantul se asigură că activităţile de promovare cuprinse în contract sunt puse în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite.

 

3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură

Condiţii de eligibilitate

a). forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, conform legislaţiei în domeniu;

b). organizarea unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma asociativă, cu participare de minimum 10 şi maximum 28 de cursanţi/curs;

c) activităţile cuprinse în contractul de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi pentru fiecare an apicol în parte

 

4. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali

Condiţii de eligibilitate

a) să păstreze şi să utilizeze echipamentul de procesare a cerii pentru o perioadă de minimum 3 ani;

b) să deţină un spaţiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;

d) să achiziţioneze echipamentul de procesare a cerii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.

 

5. Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

Condiţii de eligibilitate

a). să păstreze şi să utilizeze echipamentul de ambalare a mierii pentru o perioadă de minimum 3 ani;

b) să deţină un spaţiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a mierii;

c) să achiziţioneze echipamentul de ambalare a mierii o singură dată pe perioada de derulare a Programului

 

1.1.6.  Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

 • Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare intervenție accesată


1.1.7. Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție

 

1.1.8.       Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

[For the interventions for which the indication in Annex II to the draft CAP Plan is only indicative (Sectoral interventions)

Menu:

 • “Green Box” related box, with the suggested paragraph of the “Green Box” criteria coming up as default,
 • a possibility to select another box with a different paragraph if deemed appropriate

[Mandatory selection, one and only one paragraph WTO “Green box” by intervention]

Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)

[For Sectoral Interventions listed in Annex II to the CAP Plan Regulation]

 • Punctul 8, 11 sau 12 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultrura (cutia verde)


1.1.8.1.     EU WTO schedule on oilseed (Implementation of the memorandum of Understanding on oilseeds – Blair House)

[This sub section is only for Annex XIII interventions]

 

For sectorial interventions non compliant with WTO Green Box criteria (not listed in Annex II to the CAP SPR) form which any of the three oilseeds can benefit:  YES / NO

[Does any of the programmed intervention under sectoral support envisage any support to rape seed, sunflower seed or soya beans? ]

 

If YES, Please fill-in the following table with the planned  annual support area planned for these crops

[Other types of area based coupled support not fulfilling Green Box criteria, from which any of the three oilseed crops may benefit]

Planned support area per claim year …ha ….number
2023 2024 etc 2028
rapeseed/colza
sunflower (excluding confectionary sunflower seed)
soya beans

 

1.1.9. Sume unitare planificate – definiție

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare
Numele sumei unitare Cofinanațare 50% buget FEGA 50% buget național
Domeniul de aplicare teritorial National
Tipul sumei unitare
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro:
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul)
/ Indicator de rezultat Nr. ha si nr. beneficiari
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.