PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector legume/fructe
Îmbunătățirea infrastructurii utilizate pentru planificarea și organizarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător

1.1.   Intervenții sectorul fructelor și legumelor

Codul de intervenție intern al SM
Denumirea intervenției

 

Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Îmbunătățirea infrastructurii utilizate pentru planificarea și organizarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător.
Codul bugetului de intervenție FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă
Sector Sectorul fructe-legume
Tipul de intervenție

 

Tipurile de intervenții în sectorul fructelor și legumelor sunt cele menționate la articolul 43 din proiectul de Regulament privind planul strategic PAC.

Tipurile de interventii din sectorul fructe legume existente la art. 47 lit. a), b), c), d), e), f).

Indicator de realizare O.35 Numărul de programe operaționale finanțate.

 

1.1.1. Domeniul teritorial de aplicare

○ National            ○ Regional            ○ National with regional elements      ○ Transnational

 

  • Selectare National cu elemente regionale-NUTS

Macroregiunea 1, Macroregiunea 2, Macroregiunea 3, Macroregiunea 4 la nivelul de țară. Exploatațiile celor 5 organizații de producători care implementeaza un program operational se regăsesc în macroregiunile 2,3,4.

  • Descrierea domeniului teritorial de aplicare – scop

Prin accesarea acestui tip de intervenție, organizațiile de producători și/sau asociații ale organizațiilor de producători au ca scop planificarea și organizarea producției, ajustarea (adaptarea) producției la cerere, în special în cee ace privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție precum și rentabilizarea investițiilor și stabilizarea prețurilor producției.

 


1.1.2. 
Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante.

Obiectiv General  1- Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară (art. 5 lit. a).

Obiectiv Specific 3 -Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. c)].

Obiectiv Specific 2–  Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității[obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. b)].

Intervenția are ca obiectiv sectorial: îmbunătățirea infrastructurii utilizate pentru planificarea și organizarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător( art. 46 lit. a) din proiectul de Regulament privind planurile statrgice.

Acest obiectiv este legat de obiectivele specifice prevazute la articolul 6 literele a), b), c) și i).

 

1.1.3. Nevoile la care răspunde intervenția sau abordate prin această intervenție

– Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare.

– Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adaugată mare (sisteme de calitate europene și naționale).

– Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea investiților colective.

– Încurajarea consumului de produse autohtone și dezvoltarea de piețe locale.

– Creșterea competitivității și sustenabilității a sectorului pomicol și legumicol.

1.1.4. Indicatori de rezultat  

R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă la grupuri de producători, organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate sprijinite de PAC.

R.11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de grupuri de producători sau organizații de producători  sectoriale prin intermediul unor programe operaționale.

 

1.1.5 Descrierea cerințelor de intervenție care asigură o contribuție eficace sau efectivă la punerea în aplicare

Obiectivul intervenției este de a îmbunătății echipamentul tehnic al unei organizații de producători de fructe și legume  sau al unei asociații de organizații de producători de fructe și legume  utilizate pentru planificarea și organizarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător.

Punerea în aplicare a intervenției este menită să compenseze cheltuielile eligibile care conduc la  la o mai bună planificare a producției, o adaptare a acesteia, la creșterea competitivității acestor forme asociative prin optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor prin realizarea unor produse de calitate.

Aceast tip de intervenție din cadrul programelor operaţionale trebuie să se orienteze spre creşterea competitivităţii produselor care se poate asigura prin optimizarea costurilor de producţie. În acelaşi timp sunt necesare investiţii în tehnologie care să determine crearea de plus valoare producţiei de fructe şi legume, concentrarea ofertei şi îmbunătăţirea infrastructurii reţelelor de comercializare.

Totodată, acest tip de intervenție va conduce optimizarea costurilor de producţie, stabilizarea preţurilor de producţie, planificarea producţiei şi a ofertei: având în vedere tendinţa de concentare a ofertei de fructe şi legume la nivel comunitar este important ca producătorii să-şi planifice oferta şi să se adapteze mai bine la cererea pieţei (produse de calitate, cantitate, ritmicitate şi termene de livrare scurte respectarea principiilor de trasabilitate).

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Obiectiv specific Nu sunt prevăzute criterii de selecție.

1.1.6. Descrierea condițiilor de eligibilitate

Organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători de fructe și legume care pun în aplicare un program operațional aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.

Ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează planificarea și organizarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor, stabilizarea prețurilor la producător.

Sprijinul va fi acordat pe baza unei cereri depuse în mod corespunzator și a anexelor, inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile.

Acest tip de intervenție corespunde domeniului de activitate menționat la art. 42 lit. a) precum și prevederile articolului 43 din proiectul de regulament privind planurile strategice.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

În cazul în care urmează să fie sprijinită o imobilizare, organizația de producători sau asociația de organizații de producători de fructe și legume este obligată să utilizeze activele fixe în cauză în scopul preconizat, astfel cum este descris în programul operațional aprobat.

Activele fixe achiziționate rămân deținute de organizația de producători sau de asociația de organizații de producători până la sfârșitul perioadei de amortizare fiscală sau timp de 10 ani, în funcție de care dintre aceste perioade este mai scurtă.

Organizația de producători sau asociațiile de organizații de producători se asigură, de asemenea, că activul fix în cauză este menținut în perioada respectivă.

În cazul  in care investiția este realizată pe terenuri închiriate de o organizație de producători sau de o asociație de organizații de producători de fructe și legume, cerința privind proprietatea nu se poate aplica cu condiția ca investițiile să fi fost deținute de beneficiar în perioada respectivă.

În cazul investițiilor efectuate în exploatațiile membrilor, o organizație de producători de fructe și legume are drept de acces la acest activ în perioada menționată mai sus.

În cazul activelor fixe selectate, ca alternativă la achiziție, aceste active vor putea fi închiriate, închiriate sau luate în leasing (până la valoarea netă). Leasingul, închirierea sau leasingul de active imobilizate trebuie să fie justificate din punct de vedere economic ca alternativă la cumpărare.

În cazul unei investiții în terenuri/instalații închiriate, contractul de închiriere ar trebui încheiat pentru o perioadă care să nu fie mai scurtă decât perioada angajamentelor asumate.

-Intervenția va sprijini investițiile în active corporale și necorporale în ceea ce privește: Înlocuirea sau extinderea culturilor permanente și perene;

-controlul condițiilor climatice, fitopatologice și entomologice în producția de fructe și legume;

-sisteme de informare pentru planificarea și organizarea producției de fructe și legume;

-sisteme electronice care sprijină aplicarea metodelor moderne de control al calității în etapa de producție a fructelor și legumelor;

-protejarea pomilor fructiferi și a arbuștilor și a culturilor de legume împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile (grindină, ploaie excesivă, îngheț, vânt, secetă).

-recoltarea, colectarea și transportul fructelor și legumelor după recoltare;

-punerea în aplicare a sistemelor de calitate naționale și ale Uniunii;

-punerea în aplicare a sistemelor de trasabilitate și certificare și a managementului calității, inclusiv monitorizarea calității produselor oferite destinatarilor.

 

1.1.7. Forma și rata sprijinului

Ajutorul ia forma rambursării unei părți din costurile eligibile ale investiției.

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu contribuțiile plătite efectiv de organizație și de membrii săi la fondurile operaționale destinate finanțării punerii în aplicare a programelor operaționale, limitate la 50 %  (până la 60%) din cheltuielile efective suportate pentru finanțarea programelor operaționale. Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la 4,1 % (+0.5% pentru măsurile de gestionare a crizelor) din producţia comercializată (VPC) în perioada de referinţă din valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei organizații de producători sau la 4,5 % din POP de către fiecare asociație de organizații de producători.

Organizațiile de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare pot beneficia de asistență financiară națională  de maximum 80% contribuţiile membrilor la fondul operațional (în conformitate cu art. 53 – Asistență financiară națională din cadrul proiectului de regulament privind planurile strategice).

 

1.1.8  Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

1.1.9 Conformitatea cu OMC sau Evaluarea OMC

  • Cutia verde – punctul 2 , 11 sau 12 din anexa II la Regulamentul privind planul PAC.
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.