PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector legume/fructe
Măsuri de formare profesională şi de promovare a produselor proaspete sau procesate.

1.1. Intervenții sectorul fructelor și legumelor

Codul de intervenție intern al SM
Denumirea intervenției Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Măsuri de formare profesională, (altele decât cele aferente prevenirii şi gestionării crizelor) şi de promovare a produselor proaspete sau procesate.
Codul bugetului de intervenție FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă
Sector Sectorul fructe-legume
Tipul de intervenție

 

Tipurile de intervenții în sectorul fructelor și legumelor sunt cele menționate la articolul 43 din proiectul de Regulament privind planul strategic PAC.

Tipurile de interventii din sectorul fructe legume existente la art. 47 lit. b), c), f).

Indicator de realizare O.35 Numărul de programe operaționale finanțate.

 

1.1.1. Domeniul teritorial de aplicare

○ National            ○ Regional            ○ National with regional elements      ○ Transnational

 

  • Selectare National cu elemente regionale-NUTS

Macroregiunea 1, Macroregiunea 2, Macroregiunea 3, Macroregiunea 4 la nivelul de țară. Exploatațiile celor 5 organizații de producători care implementeaza un program operational se regăsesc în macroregiunile 2,3,4.

 

  • Descrierea domeniului teritorial de aplicare – scop

Prin accesarea acestui tip de intervenție, organizațiile de producători și/sau asociații ale organizațiilor de producători au ca scop formarea profesională, inclusiv îndrumarea și schimbul de bune practice, utilizarea unor platforme organizate de tranzacționare și a unor burse de mărfuri pe piețele spot și la termen, utilizarea unor servicii de consiliere și asistență tehnică. Totodată, prin promovarea produselor proaspete sau procesate se are în vedere încurajarea desfacerii de fructe şi legume pentru diversificarea  și consolidarea piețelor. Promovarea producţiei de fructe şi legume are un impact pe termen lung asupra consumului si este una din măsurile importante pe care organizaţiile de producători trebuie să o realizeze.

 

 

1.1.2. Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante.

Obiectiv General  1– Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară (art. 5 lit. a).

Obiectiv Specific 9 – Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare, precum și îmbunătățirea reducerea deșeurilor alimentare. [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. i)].

Obiectiv transversal – Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură.

Intervenția are ca obiectiv: „Măsuri de formare profesională (altele decât cele aferente prevenirii şi gestionării crizelor) şi de promovare produselor proaspete sau procesate.( art. 46 lit. e) din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

 

1.1.3. Nevoile la care răspunde intervenția sau abordate prin această intervenție

 

– Nevoia de creștere a gradului de instruire a fermierilor, prin îmbunătățirea competențelor, cunoștințelor de bază ale acestora prin educație non-formală, informală și pe tot parcursul vieții și dobândirea de cunoștințe necesare fermierilor pentru aplicarea metodelor agricole durabile și pentru adaptarea la condițiile de mediu și conformarea la condiționalități.

– Nevoia de dezvoltare a unui sistem de consiliere public/privat și furnizarea de servicii de consiliere și consultanță agricolă adaptate nevoilor fermierilor de a furniza servicii de mediu și de a se adapta la condițiile de mediu și condiționalități.

– Creșterea numărului şi volumului de produse cu valoare adăugată mare, a produselor certificate prin scheme de calitate, a produselor cu un impact redus asupra mediului înconjurător și promovarea produselor obținute prin metode extensive.

 

1.1.4. Indicatori de rezultat  

R.1 Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul cunoștințelor și al inovării: numărul persoanelor care beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoștințe sau care participă la grupurile operaționale din cadrul Parteneriatului european pentru inovare(PEI) care beneficiază de sprijin PAC pentru îmbunătățirea performanței durabile economice, sociale, în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor.


1.1.5 Descrierea cerințelor de intervenție care asigură o contribuție eficace sau efectiva la punerea în aplicare

Obiectivul intervenției este îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul cunoștințelor și al inovării: numărul persoanelor care beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoștințe pentru îmbunătățirea performanței durabile economice, sociale.

Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi aptitudini a fermierilor va contribui la restructurarea/modernizarea fermelor, diversificarea gamei de produse, orientarea către piaţă a fermelor, adoptarea de tehnologii inovative şi bune practici.

Totodată, acest tip de intervenție prin promovarea produselor va conduce la o mai eficientă valorificare,o orientare mai bună către piață, sporirea competitivității.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Obiectiv specific Nu sunt prevăzute criterii de selecție.

 

1.1.6. Descrierea condițiilor de eligibilitate

Organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători de fructe și legume care pun în aplicare un program operațional aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.

Ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează formarea profesională a fermierilor consiliere  și promovarea produselor.

Sprijinul va fi acordat pe baza unei cereri depuse în mod corespunzator și a anexelor, inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile.

Acest tip de intervenție corespunde intervențiilor de la art. 47 lit b), c), f) din proiectul de Regulament privind planul strategic PAC.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

 

1.1.7. Forma si rata sprijinului

Ajutorul ia forma rambursării unei părți din costurile eligibile ale investiției.

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu contribuțiile plătite efectiv de organizație și de membrii săi la fondurile operaționale destinate finanțării punerii în aplicare a programelor operaționale, limitate la 50 %  (până la 60%) din cheltuielile efective suportate pentru finanțarea programelor operaționale. Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la 4,1 % (+0.5% pentru măsurile de gestionare a crizelor) din producţia comercializată (VPC) în perioada de referinţă din valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei organizații de producători sau la 4,5 % din POP de către fiecare asociație de organizații de producători.

Organizațiile de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare pot beneficia de asistență financiară națională  de maximum 80% contribuţiile membrilor la fondul operațional (în conformitate cu art. 53 – Asistență financiară națională din cadrul proiectului de regulament privind planurile strategice).

 

1.1.8  Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

1.1.9 Conformitatea cu OMC sau Evaluarea OMC

  • Cutia verde – punctul 12 din anexa II la Regulamentul privind planul PAC.
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.