PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector legume/fructe
Măsuri care vizează îmbunătățirea comercializării

1.1  Intervenții sectorul fructelor și legumelor

Codul intern al SM
Denumirea intervenției

 

Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Măsuri care vizează îmbunătățirea comercializării.
Codul bugetului de intervenție FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă
Sector Sectorul fructe-legume.
Tipul de intervenție

 

Tipurile de interventii in sectorul fructelor si legumelor sunt cele mentionate la articolul 43 din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

Tipurile de interventii din sectorul fructe legume existente la art. 47 alin. (1) lit.  e), f) și alin.(2 ) lit.b).

Indicator de realizare O.35 Numărul de programe operaționale finantate.

 

 

1.1.1 Domeniul teritorial de aplicare

○ National            ○ Regional            ○ National with regional elements      ○ Transnational

 

Selectare NUTS ( Național cu elemente regionale)

Macroregiunea 1, Macroregiunea 2, Macroregiunea 3, Macroregiunea 4 la nivelul de țară. Exploatațiile celor 5 organizații de producători care implementeaza un program operational  PO se regăsesc în macroregiunile 2,3,4.

Descrierea domeniului teritorial de aplicare – scop

Scopul intervenției este de a dezvolta sistemele de colectare, depozitare și marketing, în vederea valorificării mai eficiente a produselor şi cresterea surselor de venit ale membrilor OP promovând totodată un consum durabil de legume și fructe cu înaltă valoare nutrițională, accesibile consumatorilor.

 

1.1.2 Obiective specifice conexe, obiectivul transversal si obiectivele sectoriale relevante.

Obiectiv General  1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară (art. 5 lit. a).

Obiectiv Specific 2 Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității[obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. b)].

Obiectiv Specific 1 Sprijinirea veniturilor agricole durabile și a rezistenței în întreaga Uniune pentru a îmbunătății securitatea alimentară [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. a)].

Obiectiv Specific 3  Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. c)].

Obiectiv Specific 9  Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil[obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. i)].

Intervenția are ca obiective sectoriale: „concentrarea ofertei și introducerea pe piață a produselor ”  art. 46 lit. b) : „promovarea și comercializarea produselor, concentrarea ofertei și introducerea pe piață a produselor ”  art. 46 lit. h) din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

 

1.1.3 Nevoile la care răspunde intervenția sau abordate prin această intervenție

– Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea investiților colective.

– Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare.

– Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adaugată mare (sisteme de calitate europene și naționale).

– Încurajarea consumului de produse autohtone și dezvoltarea de piețe locale.

 

1.1.4 Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor.

R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă la grupuri de producători, organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate sprijinite de PAC.

R.11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de grupuri de producători sau organizații de producători  sectoriale prin intermediul unor programe operaționale.

 

1.1.5 Descrierea cerințelor de intervenție care asigură o contribuție eficace sau efectivă la punerea în aplicare

Punerea în aplicare a intervenției este menită să dezvolte infrastructura necesară dezvoltării, modernizării sistemelor de marketing, de colectare și depozitare în vederea valorificării mai eficiente a produselor.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Obiectiv specific Nu sunt prevăzute criterii de selecție.

 

1.1.6 Descrierea condițiilor de eligibilitate

Organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători de fructe și legume care pun în aplicare un program operațional aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.

Sprijinul va fi acordat în baza unei cereri depuse în mod corespunzător.

Se va acorda sprijin organizațiilor de producători și asociațiilor de organizați de producători de fructe și legume pentru investițiile ce țin de îmbunătățirea comercializării produselor, care conduc la creșterea valorii comerciale a produselor.

Acest tip de intervenție corespunde astfel obiectivelor menționate la art. 6 lit. a),  b), c) și  i) din proiectul de regulament precum și intervențiilor de la art. 47 alin. (1) lit.  e), f)  și alin.(2 ) lit.b) din același draft de Regulament.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

 

1.1.7 Forma și rata sprijinului 

Ajutorul ia forma rambursării unei părți din costurile eligibile ale investiției.

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu contribuțiile plătite efectiv de organizație și de membrii săi la fondurile operaționale destinate finanțării punerii în aplicare a programelor operaționale, limitate la 50 %  (până la 60%) din cheltuielile efective suportate pentru finanțarea programelor operaționale. Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la 4,1 % (+0.5% pentru măsurile de gestionare a crizelor) din producţia comercializată (VPC) în perioada de referinţă din valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei organizații de producători sau la 4,5 % din POP de către fiecare asociație de organizații de producători.

Organizațiile de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare pot beneficia de asistență financiară națională  de maximum 80% contribuţiile membrilor la fondul operațional (în conformitate cu art. 53 – Asistență financiară națională din cadrul proiectului de regulament privind planurile strategice).

 

1.18 Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

1.1.9  Conformitatea cu OMC sau Evaluarea OMC

Cutia verde – punctul 2 , 11, 12 din anexa II la Regulamentul privind planul PAC.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.