PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector legume/fructe
Măsuri de mediu și de adaptare la schimbările climatice

1.1 Intervenții sectorul fructelor și legumelor

Codul intern al SM
Denumirea intervenției

 

Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Măsuri de mediu și de adaptare a schimbărilor climatice
Codul bugetului de intervenție FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă
Sector Sectorul fructe-legume.
Tipul de intervenție

 

Tipurile de intervenții în sectorul fructelor și legumelor sunt cele menționate la articolul 43 din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

Tipurile de intervenții din sectorul fructe legume existente la art. 47 alin. (1) lit.  i).

Indicator de realizare O.35 Numărul de programe operaționale finantate.

 

1.1.1 Domeniul teritorial de aplicare

○ National            ○ Regional            ○ National with regional elements      ○ Transnational

 

  • Selectare NUTS ( Național cu elemente regionale)

Macroregiunea 1, Macroregiunea 2, Macroregiunea 3, Macroregiunea 4 la nivelul de țară. Exploatațiile celor 5 organizații de producători care implementeaza un program operational  PO se regăsesc în macroregiunile 2,3,4.


Descrierea domeniului teritorial de aplicare – scop

România beneficiază de condiţii de mediu favorabile producţiei de fructe şi legume. Însă activitatea de producţie şi tehnologiile folosite afectează în mare măsură mediul înconjurător, având impact negativ asupra solului, apei, aerului şi biodiversităţii. Producţia intensivă de fructe şi legume şi folosirea a numeroase tehnologii conduc la eroziunea şi pierderea feritilităţii solului, cu precădere în zonele deluroase. Folosirea intensivă a tratamentelor fitosanitare şi a îngrăşămintelor chimice în producţia de fructe şi legume poate conduce la degradarea resurselor naturale, ca apa şi solul, precum şi la dezechilibrul ecosistemelor. Producţia intensivă de fructe şi legume şi folosirea a numeroase tehnologii conduc la eroziunea şi pierderea feritilităţii solului, cu precădere în zonele deluroase. Folosirea intensivă a tratamentelor fitosanitare şi a îngrăşămintelor chimice în producţia de fructe şi legume poate conduce la degradarea resurselor naturale, ca apa şi solul, precum şi la dezechilibrul ecosistemelor. Scopul intervenției este de a limita impactul negativ al acestor tratamente asupra mediului, trebuie promovată punerea în aplicare a unor măsuri alternative, cum ar fi lupta biologică împotriva dăunătorilor şi înlocuirea îngrăşămintelor chimice cu materii organice (compost). Fructele şi legumele sunt mari consumatoare de apă. În scopul evitării risipei resurselor de apă şi a supraexploatării resurselor limitate de apă, este indicată adaptarea sistemelor de irigaţii şi a sistemelor de cultură.


1.1.2 Obiective specifice conexe, obiectivul transversal si obiectivele sectoriale relevante.

Obiectiv General 2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor obiectivelor Uniunii Europene în materie de mediu și climă (art. 5 lit. b).

Obiectiv Specific 4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea capacității de captare a carbonului, precum și promovarea energiei durabile [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. d)].

Obiectiv Specific  5 promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale precum apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței de substanțe chimice [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. e)].

Obiectiv Specific 6  contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. f)].

Intervenția are ca obiectiv sectorial: „contribuția la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea ”  art. 46 lit. f) din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

 

1.1.3 Nevoile la care răspunde intervenția sau abordate prin această intervenție

– Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

– Creșterea gradului de sechestrare a carbonului pe terenurile agricole.

– Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice.

– Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția anierozională a solului și creșterea cantități de humus, precum și a unui management al terenurilor forestiere cu impact redus asupra resurselor de sol.

– Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementul eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității.

– Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.

– Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția resurselor de apă împotriva poluării.

 

1.1.4 Indicatori de rezultat

I.10 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice: Emisiile de gaze cu efect de seră din agricultură.

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor sau menținerea sau îmbunătățirea stocării carbonului (inclusiv pajiști permanente, culturi permanente cu înveliș vegetal permanent, terenuri agricole în zone umede și turbării).

L.15  Îmbunătățirea calității apei.

L.16  Reducerea scurgerii de nutrienți.

R.19  Îmbunătățirea și protejarea solurilor.

R.20 Îmbunătățirea calității aerului.

R.21 Protejarea calității apei.

R.22 Gestionarea durabilă a nutrienților.

R.24 Utilizarea durabilă și redusă a pesticidelor.

R.29 Dezvoltarea agriculturii ecologice: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) care beneficiază de sprijin din PAC pentru agricultura ecologică, cu repartizare între menținerea și conversia la aceasta.

 

1.1.5 Descrierea cerințelor de intervenție care asigură o contribuție eficace sau efectivă la punerea în aplicare

Obiectivul intervenției este de a include sectorul fructelor și legumelor în măsurile de protecție amediului și de atenuare a schimbărilor climatice.

Punerea în aplicare a intervenției este menită să limiteze impactul negativ al tratamentelor asupra mediului. Totodată, trebuie promovată punerea în aplicare a unor măsuri alternative, cum ar fi lupta biologică împotriva dăunătorilor şi înlocuirea îngrăşămintelor chimice cu materii organice (compost). Fructele şi legumele sunt mari consumatoare de apă. În scopul evitării risipei resurselor de apă şi a supraexploatării resurselor limitate de apă, este indicată adaptarea sistemelor de irigaţii şi a sistemelor de cultură.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Obiectiv specific Nu sunt prevăzute criterii de selecție.

 

1.1.6 Descrierea condițiilor de eligibilitate

Organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători de fructe și legume care pun în aplicare un program operațional aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.

Sprijinul va fi acordat în baza unei cereri depuse în mod corespunzător.

Se va acorda sprijin organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători de fructe și legume pentru măsurile de protecție a mediului și de atenuare a schimbărilor climatice.

Acest tip de intervenție corespunde astfel obiectivelor menționate la art. 6 lit. d),  e) și  f) din proiectul de regulament precum și intervențiilor de la art. 47 alin. (1) lit.  i) din același draft de Regulament.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC

 

1.1.7 Forma și rata sprijinului 

Ajutorul ia forma rambursării unei părți din costurile eligibile ale investiției.

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu contribuțiile plătite efectiv de organizație și de membrii săi la fondurile operaționale destinate finanțării punerii în aplicare a programelor operaționale, limitate la 50 %  (până la 60%) din cheltuielile efective suportate pentru finanțarea programelor operaționale. Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la 4,1 % (+0.5% pentru măsurile de gestionare a crizelor) din producţia comercializată (VPC) în perioada de referinţă din valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei organizații de producători sau la 4,5 % din POP de către fiecare asociație de organizații de producători.

Organizațiile de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare pot beneficia de asistență financiară națională  de maximum 80% contribuţiile membrilor la fondul operațional (în conformitate cu art. 53 – Asistență financiară națională din cadrul proiectului de regulament privind planurile strategice).

 

1.18 Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

1.1.9  Conformitatea cu OMC sau Evaluarea OMC

  • Cutia verde – punctul 12 din anexa II la Regulamentul privind planul PAC
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.