PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector vie/vin
Acțiuni de informare

1.1. Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Acțiuni de informare
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector Vitivinicol
Tipul de intervenție Interventie sectorială care se încadrează la art. 58 alin. (1) lit. h) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR]
Indicator de realizare O.36 – nr. de programe de informare care beneficiază de sprijin în cadrul acestui tip de intervenție

 

1.1.1. Domeniul de aplicare teritorial

X National          ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational


Selectarea NUTS

Tot teritoriul României este eligibil.


Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Informarea consumatorilor privind beneficiile consumului responsabil de vin precum și în privința sistemelor de calitate pentru vinurile românești.

 

1.1.2.  Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv General 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 – Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv punerea unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

Obiectiv sectorial: în conformitate cu prevederile art. 57 lit. j) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR], intervenția are ca obiectiv contribuția la sensibiliarea consumatorilor în privinta consumului responsabil de vin și în privința sistemelor de calitate pentru vinuri ale Uniunii

 

1.1.3. Nevoi(e) abordate prin intervenție

Cresterea competitivității si sustenabilitătii sectorului vitivinicol prin îmbunătățirea vizibilității și recunoasterea pe piața internă a vinurilor produse în România și informarea consumatorilor privind beneficiile consumului responsabil de vin.

 

1.1.4. Indicator(i) de rezultat

R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul bioeconomiei, care s-au dezvoltat cu sprijin din partea PAC

 

1.1.5. Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

Având în vedere exigentele societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, este necesar să se îmbunătățească raspunsul dat și de sectorul  vitivinicol românesc acestor exigențe.

 

Astfel, este necesară punerea în aplicare a unor actiuni de informare a consumatorilor din Uniunea Europeană care să conducă la:

–  creșterea gradului de conștientizare cu privire la meritele produselor agricole din Uniune și la standardele înalte de calitate aplicabile metodelor lor de producție în Uniune, respectiv cu privire la schema de denumiri de origine controlate şi indicaţii geografice a U.E., în special condiţiile şi efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale.

– creșterea gradului de conștientizare cu privire la consumul responsabil de vin şi riscul asociat consumului nociv de alcool.

 

1.1.6. Condiții de eligibilitate

Descrieți orice condiție de eligibilitate legate de beneficiari, tipul de sprijin sau nivelul de sprijin

Beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol – persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizaţii interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau organisme de drept public; organismul de drept public poate beneficia de sprijin, cu condiția să nu fie singurul beneficiar al sprijinului.

 

Programele de informare trebuie să indeplinească următoarele conditii de eligibilitate:

a) Durata unui program de informare este de minimum un an şi de cel mult trei ani.

b) Operațiunile și acțiunile din cadrul programelor de informare sunt definite în mod clar, prin descrierea activităților de informare și prin includerea costului estimat;

c) Să existe garanții că costurile propuse ale operațiunii nu depășesc nivelurile normale înregistrate pe piață;

d) Să existe garanții că beneficiarii au acces la resurse tehnice și financiare suficiente pentru a se asigura că operațiunea este pusă în aplicare în mod eficace;

e) Să existe coerență cu strategiile propuse și obiectivele stabilite și impactul și succesul probabil în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare al consumatorilor cu privire la consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool sau cu privire la sistemul Uniunii privind denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate;

f) Informațiile diseminate se bazează pe calitățile intrinseci ale vinului sau pe caracteristicile acestuia și nu trebuie să fie orientate spre o anumită marcă sau să încurajeze consumul de vin pe motivul originii sale specifice. Cu toate acestea, originea unui vin poate fi indicată ca parte a activității de informare;

g) Toate informațiile privind efectele consumului de vin asupra sănătății și comportamentului vor fi bazate pe date științifice general acceptate și trebuie să fie compatibile cu abordarea autorității naționale responsabile pentru sănătatea publică din statul membru în care sunt efectuate operațiunile.

 

 

1.1.7. Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de către beneficiar.

Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru acțiunile de informare nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.

De asemenea, se pot acorda plăți naționale de până la 30 % din cheltuielile eligibile, dar asistența financiară din partea Uniunii Europene și plățile din partea României nu depășesc cumulat 80 % din cheltuielile eligibile.

 

1.1.8. Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție

Nu se acordă niciun sprijin pentru investițiile menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (i) din Reg. (UE) 2021/[SPR] pentru intervențiile care au primit sprijin în temeiul articolului 58 alineatul (1), literele (b) din regulamentul respectiv.

 

1.1.9. Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”

  • Punctul 2 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultrura (cutia verde)

 

1.1.10.   Sume unitare planificate – definiție

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare (EC)
Numele sumei unitare Maximum 50% din costurile eligibile per proiect
Domeniul de aplicare teritorial Național
Tipul sumei unitare Uniform  – Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro: –
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul) nr. programe
Indicator de rezultat R.39  – Nr. programe si nr. beneficiari
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.