PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector vie/vin
Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

1.1. Intervenții sectoriale

1.1.1. Domeniul de aplicare teritorial

X National          ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational
Selectarea NUTSLa nivel național cu exceptia Regiunii București-Ilfov (RO 32), care este o regiune majoritar urbană și care nu este înscrisă în R.P.V. cu suprafețe cultivate cu struguri nobili pentru vin, toate regiunile sunt eligibile pentru finanțare, iar nivelul sprijinului se situează până la 75% din costurile aferente implementării fiecărei activități din cadrul acestui tip de intervenție.


Descrierea domeniului de aplicare teritorial
Prin accesarea acestui tip de intervenții, producătorii din România reusesc să-şi restructureze sau modernizeze suprafeţele cu viţă-de-vie care să conducă la creşterea competitivităţii producătorilor de vin, prin adaptarea producţiei la cerințele actuale ale pieţei.

 

1.1.2. Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevanteObiectiv general 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentarăObjectiv Specific 2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivitățiiObiectiv sectorial: în conformitate cu prevederile art. 57 lit. d) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR], intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul  vitivinicol din România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe termen lung în ceea ce privește obținerea produselor vitivinicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele durabile.

 

1.1.3.  Nevoi(e) abordate prin intervențieUna dintre principalele nevoi ale viticulturii româneşti este menţinerea interesului producătorilor din sectorul vitivinicol de a se dezvolta în raport cu cerinţele pieţei oferind produse îmbunătăţite calitativ, dar şi cu o vizibilitate sporită pe piaţa internă şi externă.Totodată, trebuie să fie înlăturate toate provocările pe care le are producătorul vitivinicol generate de plantaţiile viticole îmbătrânite, schimbările climatice, atacurile bolilor şi dăunatorilor, lipsa tehnologiilor moderne de producţie şi procesare, precum şi deficitul de forţă de muncă și să fie încurajat să se dezvolte şi să producă vinuri de calitate.De asemenea, având în vedere schimbările climatice petrecute în România în ultimii ani, este necesar să crestem interesul producărorilor pentru modernizarea exploatațillor viticole prin finantarea instalării sistemelor de irigații.

 

1.1.4. Indicator(i) de rezultatR.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor

 

1.1.5. Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversalEste esenţială sprijinirea susţinută a sectorului vitivinicol, orientarea către piaţă a producătorilor mici şi mijlocii, care produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la cerinţele pieţei.Punerea în aplicare a intervenției este menită să compenseze parțial cheltuielile eligibile cu punerea în aplicare a actiunilor de restructurare și reconversie a plantațiilor viticole, care conduc la creşterea competitivităţii producătorilor vitivinicoli prin adaptarea producţiei la cererea pieţei.Ansamblul de actiuni eligibile care, prin realizarea lor, conduc la creşterea competitivităţii producătorilor vitivinicoli prin adaptarea producţiei la cererea pieţei, poartă denumirea de  programe de restructurare/reconversie.Actiunile elibibile sunt cele prevăzute la art. 58 alin. 1 lit. a) pct. (i) – (iv) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR].Nu există criterii de selecție pentru o intervenție. Toți solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au dreptul la o plată.

 

1.1.6.  Condiții de eligibilitateDescrieți orice condiție de eligibilitate legate de beneficiari, tipul de sprijin sau nivelul de sprijinBeneficiari eligibili sunt producătorii viticoli care dețin și/sau exploatează suprafete de vită-de-vie înregistrate în RPVProgramele de restructurare/reconversie pentru care se acordă sprijin financiar trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:a) suprafaţa minimă pe care se realizează programul să fie de 0,50 ha;b) suprafaţa minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin la restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;c) suprafaţa minimă a parcelei viticole rezultată după restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;d) soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale;e) materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislaţia în vigoare pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole;f) la realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmăg) programele de restructurare/reconversie cuprind cel putin o actiune pentru a îndeplini obiectivele pentru protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea sustenabilității sistemelor și proceselor de producție, reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului, economiile de energie și îmbunătățirea eficienței energetice globale în sectorul vitivinicol, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 57 litera (b), iar valoarea acestor acțiuni reprezintă cel puțin 5 % din cheltuielile eligibile ale programului.h) pentru investițiile în irigații, este necesară existența unui sistem de contorizare a apei care să permită măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, iar acestea trebuie să contribuie la o economisire și reducerea efectivă a utilizării apei de 5 %.

 

1.1.7. Forma și rata sprijinului/sume/metode de calculAjutorul ia forma rambursării unei părti din costurile eligibile ale unui program de restructurare/reconversie suportate efectiv de beneficiar.Asistența financiară din partea Uniunii nu depășeste 75% din costurile eligibile efective ale restructurării și reconversiei plantațiilor viticole, iar pentru pantele abrupte și terasele din zonele în care înclinarea este mai mare de 40 %asistența financiară respectivă poate ajunge până la 80 % din costurile efective ale restructurării și conversiei plantațiilor viticole (în România, toate regiunile, mai putin Regiunea București-Ilfov se incadrează în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate).Cheltuielile aferente replantării plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare să nu depășească 15% din cheltuielile anuale totale privind restructurarea/reconversia plantațiilor viticole, în cursul aceluiași exercițiu financiar și nu acoperă costurile de defrișare sau compensarea veniturilor pierdute.

 

1.1.8. Informații suplimentare specifice Tipului de IntervențieInvestițiile în îmbunătățirea unei instalații de irigare existente sau a unui element de infrastructură de irigare se pot realiza numai dacă sunt respectare prevederile art. 11 pct. 4 din cadrul Draft Commision Delegated Regulation (EU) …/…of XXX supplementing Regulation (EU) XXXX/XXXX (CAP Strategic Plan Regulation) of the European Parliament and of the Council as regards additional requirements for certain types of interventions under that Regulation:,,(a) investițiile sunt evaluate ex-ante ca indicând potențiale economii de apă care reflectă parametrii tehnici ai instalațiilor sau infrastructurilor existente;(a) investițiile afectează corpurile de apă subterană sau de suprafață a căror stare a fost identificată ca fiind mai puțin decât bună în planul de management al bazinului hidrografic relevant, astfel cum este prevăzut în Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din motive legate de cantitatea de apă, și se realizează o reducere efectivă a utilizării apei, contribuind la atingerea unei bune stări a acestor corpuri de apă, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă.,,
Investițiile în irigații care au ca rezultat o creștere netă a suprafeței irigate care afectează un anumit corp de apă subterană sau de suprafață sunt eligibile numai dacă:(a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca fiind mai puțin decât bună în planul de management al bazinului hidrografic relevant din motive legate de cantitatea de apă;(b) o analiză a impactului asupra mediului arată că investiția nu va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului; respectiva analiză a impactului asupra mediului trebuie fie efectuată de autoritatea competentă, fie aprobată de către aceasta.
Învestițiile în utilizarea apei regenerate ca alimentare alternativă cu apă sunt eligibile numai dacă furnizarea și utilizarea unei astfel de ape este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.
Investițiile în crearea sau extinderea unui rezervor în scopul irigației sunt eligibile numai dacă aceasta nu duce la un impact negativ semnificativ asupra mediului.

 

1.1.9. Conformitatea cu OMCSelectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

  • Punctul 8, 11 sau 12 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultrura (cutia verde)

 

1.1.10.   Sume unitare planificate – definiție

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector Vitivinicol
Tipul de intervenție Interventie sectorială care se încadrează la art. 58 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR]
Indicator de realizare O.36 – nr. de unități care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri/ nr. de hectare supuse acestui tip de intervenție

 

O34 – nr. de hectare care fac obiectul practicilor de mediu (suprafața fizică supusă condiționalității, programelor ecologice, angajamentelor de gestionare legate de mediu si climă)

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare (EC)
Numele sumei unitare Maximum 75% din costurile eligibile per proiect
Domeniul de aplicare teritorial National
Tipul sumei unitare Uniform – Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro: –
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul) ha
Indicator de rezultat R.9.Modernizarea fermelor – nr. ha si nr. beneficiari
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.