PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector vie/vin
Investițiile tangibile și intangibile în inovare

1.1. Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Investițiile tangibile și intangibile în inovare
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector Vitivinicol
Tipul de intervenție Interventie sectorială care se încadrează la art. 58 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR]
Indicator de realizare O.36 – nr. de unități care beneficiază de sprijin în cadrul acestui tip de intervenție

 

 

1.1.1. Domeniul de aplicare teritorial

X National          ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational

 

Selectarea NUTS

Tot teritoriul României este eligibil.


Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Prin accesarea acestui tip de intervenții, producătorii vitivinicoli din România vor putea să-si imbunătățească competitivitatea produselor vitivinicole, în special prin dezvoltarea unor produse, procese și tehnologii inovatoare și prin adăugarea de valoare în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare, incluzând un element de transfer de cunoștințe.

 

 

1.1.2. Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv general 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv sectorial: în conformitate cu prevederile art. 57 lit. g) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR], intervenția are ca obiectiv sporirea vandabilității și a competitivității produselor vitivinicole din Uniune, în special prin dezvoltarea unor produse, procese și tehnologii inovatoare și prin adăugarea de valoare în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare, incluzând un element de transfer de cunoștințe

 

 

1.1.3. Nevoi(e) abordate prin intervenție

Eficientizarea procesului de producție și adaptare continuă la cerintele pieței, inclusiv prin dezvoltarea produselor inovative.

 

 

1.1.4. Indicator(i) de rezultat

R3 Digitalizarea agriculturii: Ponderea fermelor care beneficiază de sprijin pentru tehnologii agricole digitale prin intermediul PAC

R.26 Investiții legate de resursele naturale: Ponderea fermelor care beneficiază de sprijin din PAC pentru investiții productive și neproductive legate de grija pentru resursele naturale

R.27 Performanță în materie de mediu sau de climă prin investiții în zonele rurale: Numărul de operațiuni care contribuie la durabilitatea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice și la îndeplinirea obiectivelor de adaptare în zonele rurale

 

 

1.1.5. Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

Dezvoltarea de produse inovatoare, inclusiv produse și subproduse vitivinicole, de procese și tehnologii inovatoare de producere a produselor vitivinicole și digitalizarea respectivelor procese și tehnologii, precum și alte investiții care adaugă valoare în orice etapă a lanțului de aprovizionare, inclusiv pentru schimburile de cunoștințe și contribuția la adaptarea la schimbările climatice.

 

 

1.1.6. Condiții de eligibilitate

Descrieți orice condiție de eligibilitate legate de beneficiari, tipul de sprijin sau nivelul de sprijin

Solicitanții îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

– exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

– achiziţionează struguri pentru vin, produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

– comercializează produse vinicole achiziţionate de pe piaţa internă.

 

Totodată, în cadrul programelor de inovare:

  1. a) operațiunile și acțiunile lor subiacente sunt definite în mod clar, prin descrierea acțiunilor de investiții și prin includerea costului estimat;

(b) există garanții că costurile operațiunii propuse nu depășesc nivelurile normale înregistrate pe piață;

(c)  există garanții că beneficiarii au acces la resurse tehnice și financiare suficiente pentru a se asigura că operațiunea este pusă în aplicare în mod eficace;

(d) există coerența strategiilor propuse cu obiectivele fixate și impactul și succesul probabil în ceea ce privește creșterea performanței generale a unităților de prelucrare sau de comercializare și adaptarea acestora la nevoile pieței, precum și creșterea competitivității acestora.

 

 

1.1.7. Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

Ajutorul ia forma rambursării unei părti din costurile eligibile ale unui program de investiții suportate efectiv de beneficiar.

 

În ceea ce privește acordarea sprijinului în funcție de regiunile de dezvoltare, în conformitate cu Anexa I la Decizia Comisiei de Implementare nr. 2014/99/UE, pentru Regiunea București-Ilfov( RO 32) asistența financiară din partea Uniunii este de maximum 40%.  Pentru restul regiunilor de dezvoltare  din România, RO11, RO 12, RO21, RO 22, RO 31, RO 41, RO 42 nivelul asistenței financiare din partea Uniunii este de maximum 50% din costurile aferente implementării fiecărei activități din cadrul acestui tip de intervenție.

 

Asistența financiară din partea Uniunii la rata maximă prevăzută mai sus se acordă doar microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii în sensul definiției din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

 

Pentru întreprinderi care nu sunt acoperite de Articolul 2(1) a Titlului I a Anexei la Recomandarea 2003/361/EC, cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro, rata maximă a sprijinului se reduce la jumătate.

 

 

1.1.8. Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție

Nu este cazul

 

 

1.1.9. Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

  • Punctul 11 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (cutia verde)

 

 

1.1.10.   Sume unitare planificate – definiți

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare (EC)
Numele sumei unitare Maximum 50% din costurile eligibile per proiect/ Maximum 25 % din costurile eligibile per proiect
Domeniul de aplicare teritorial National
Tipul sumei unitare Uniform – Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro:
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul)
Indicator de rezultat R26/R27 – Nr. beneficiari / nr. proiecte
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.