PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector vie/vin
Investiții în active corporale și necorporale

1.1. Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Investiții în active corporale și necorporale
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector Vitivinicol
Tipul de intervenție Interventie sectorială care se încadrează la art. 58 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR]
Indicator de realizare O.36 – nr. de unități care beneficiază de sprijin în cadrul acestui tip de intervenție

 

 

1.1.1. Domeniul de aplicare teritorial

X National            ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational


Selectarea NUTS

Tot teritoriul României este eligibil.


Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Prin accesarea acestui tip de intervenții, producătorii vitivinicoli din România vor putea să-si îmbunătățească performanța, să se adapteze și să se dezvolte în raport cu cerintele pieței  oferind produse înbunătățite calitativ dar si cu o vizibilitate sporită pe piata internă si externă.
1.1.2. Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv general 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul

Obiectiv transversal – Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură

Obiectiv sectorial: în conformitate cu prevederile art. 57 lit. a) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR], intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea sustenabilității economice și a competitivității producătorilor de vin

 

 

1.1.3. Nevoi(e) abordate prin intervenție

Creșterea competitivității și sustenabilității sectorului vitivinicol prin eficientizarea procesului de producţie şi adaptarea continuă la cerinţele pieţei.
1.1.4. Indicator(i) de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor

R.3 Digitalizarea agriculturii: Ponderea fermelor care beneficiază de sprijin pentru tehnologii agricole digitale prin intermediul PAC

R 27 Performanță în materie de mediu/climă prin investiții în zonele rurale: Numărul de operațiuni care contribuie la durabilitatea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice și la îndeplinirea obiectivelor de adaptare în zonele rurale

 

 

1.1.5. Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

Acest tip de intervenție conduce la  îmbunătățirea performanței întreprinderilor vitivinicole din România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe termen lung în ceea ce privește producerea și comercializarea produselor vitivinicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele durabile.

 

Interventia constă în sprijinirea realizării investitiilor în active corporale și necorporale în sisteme de plantații viticole, fiind excluse însă operațiunile relevante cuprinse în cadrul intervenției de restructurarea și reconversia plantațiilor viticole  cât și investițiile în active corporale și necorporale în instalații de prelucrare și în infrastructura unității de vinificație, precum și în structurile și instrumentele de comercializare.

 

 

1.1.6.  Condiții de eligibilitate

Descrieți orice condiție de eligibilitate legate de beneficiari, tipul de sprijin sau nivelul de sprijin

Solicitanții îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

– exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

– achiziţionează struguri pentru vin, produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

– comercializează produse vinicole achiziţionate de pe piaţa internă.

 

Programele de investiții cuprind cel putin o actiune pentru a îndeplini obiectivele pentru protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea sustenabilității sistemelor și proceselor de producție, reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului, economiile de energie și îmbunătățirea eficienței energetice globale în sectorul vitivinicol, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 57 litera (d), iar valoarea acestor acțiuni reprezintă cel puțin 5 % din cheltuielile eligibile ale programului.

 

Nu există criterii de selecție pentru o intervenție. Toți solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au dreptul la o plată.

 

În cadrul intervenției sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:

a) construirea /extinderea/ modernizarea imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi a sălilor de degustare;

b) renovarea, reabilitarea şi/sau modernizarea clădirilor pentru recepţie, producţie, ambalare, depozitare, precum şi a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare şi a sălilor de degustare;

c) achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente recepţiei, producţiei, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, pentru imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi pentru sălile de degustare.

d) costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale, cheltuieli de autorizare.

Cheltuielile necorporale eligibile sunt cele strict legate de imobilizările corporale eligibile aferente programului.

 

 

1.1.7. Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

Ajutorul ia forma rambursării unei părti din costurile eligibile ale unui program de investiții suportate efectiv de beneficiar.

 

În ceea ce privește acordarea sprijinului în funcție de regiunile de dezvoltare, în conformitate cu Anexa I la Decizia Comisiei de Implementare nr. 2014/99/UE, pentru Regiunea București-Ilfov( RO 32) asistența financiară din partea Uniunii este de maximum 40%.  Pentru restul regiunilor de dezvoltare  din România, RO11, RO 12, RO21, RO 22, RO 31, RO 41, RO 42 nivelul asistenței financiare din partea Uniunii este de maximum 50% din costurile aferente implementării fiecărei activități din cadrul acestui tip de intervenție.

 

Asistența financiară din partea Uniunii la rata maximă prevăzută mai sus se acordă doar microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii în sensul definiției din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

 

Pentru întreprinderi care nu sunt acoperite de Articolul 2(1) a Titlului I a Anexei la Recomandarea 2003/361/EC, cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro, rata maximă a sprijinului se reduce la jumătate.

 

 

1.1.8. Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție

Nu se acordă niciun sprijin pentru investițiile menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (b) din Reg. (UE) 2021/[SPR] pentru intervențiile care au primit sprijin în temeiul articolului 58 alineatul (1), literele (h)-(k) din regulamentul respectiv.

 

 

1.1.9. Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

  • Punctul 11 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (cutia verde)

 

 

1.1.10.   Sume unitare planificate – definiție

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare (EC)
Numele sumei unitare Maximum 50% din costurile eligibile per proiect/ Maximum 25 % din costurile eligibile per proiect
Domeniul de aplicare teritorial Național
Tipul sumei unitare  Uniform – Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro:
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul)  –
Indicator de rezultat R.9.Modernizarea fermelor  – Nr. beneficiari
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.