PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Bunăstarea animalelor
 1. Territorial scope and, if relevant, regional dimension
 • National       ○ National with regional elements       ○ Regional        ○ Transnațional

 

Description of the territorial scope

 • Intervenția se implementează  la nivel național.

 

 

 1. Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

Obiectiv Specific 9 Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor.

 

 

 1. Need(s) addressed by the intervention

Code

Title

Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan

Addressed in CSP

N

Asigurarea unor condiții superioare de bunăstare a animalelor

 

 

 1. Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommednded result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

R.44 Îmbunătățirea bunăstării animalelor: Ponderea unităților vită mare (UVM) vizate de acțiuni care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor

 

 

 1. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Intervenția – Bunăstarea animalelor vizează stimularea aplicării unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în fermele de porci şi păsări, care depăşesc standardele minime obligatorii, răspunzând nevoilor privind siguranţa alimentară şi asigurarea calităţii produselor alimentare prin îmbunătăţirea sănătăţii animalelor în urma adaptării condiţiilor de hrănire, adăpare şi adăpostire a acestora. Prin aceasta se garantează asigurarea sănătăţii populaţiei, răspunzându-se interesului consumatorilor pentru produse provenite din carne de porc şi pasăre crescute în condiţii superioare de bunăstare, pe fondul preferinţei actuale a acestora pentru o calitate superioară a acestor produse.

În România, sprijinul privind bunăstarea animalelor a fost introdus în PNDR 2007-2013 prin M.215 – plăți privind bunăstarea animalelor și în PNDR 2014-2020 prin M 14 din anul 2018.

Urmare a sprijinului financiar acordat din foduri FEADR a crescut ponderea exploatațiilor comerciale care aplică în prezent standarde superioare de bunăstare a animalelor la 90,4% în sectorul de creștere a porcilor și la 84% în sectorul avicol.

Asigurarea condițiilor superioare de bunăstare în România s-a realizat la specia suine (la categoria porc gras de la greutatea de 30 kg și la categoria femele de reproducție – scrofițe și scoafe) și la păsări (categoria pui de carne, pui de curcă, găini de reproducție rase grele și găini ouătoare).

Impactul asupra sănătății și bunăstării animalelor ca urmare a aplicării unor standarde superioare de bunăstare se referă la aspecte care vizează reducerea incidenţei bolilor şi a mortalității în ferme, scăderea incidenței luptei pentru hrană corelată cu reducerea cazurilor de comportament anormal si a leziunilor traumatice, scăderea incidenței folosirii medicamentelor, vaccinărilor și a altor tipuri de medicații, fapt care conduce implicit în final la îmbunătăţirea performanțelor de producție și reproducție, la îmbunătățirea siguranţei alimentare şi sănătăţii publice, dar și la îmbunătăţirea factorilor de mediu (rezultată în urma reducerii poluării apelor şi a emisiilor de gaze).

Începând cu anul 2012 de când s-au implementat angajamente de asigurare a condițiilor superioare de bunăstare la păsări și la suine s-a constatat că standardele superioare de bunăstare constitue factorul determinant al impactului asupra sănătății și bunăstării animalelor în condițiile în care sunt asigurate aceeași calitate a furajelor și aceleași tehnologi de creștere și exploatare ca și în cazul asigurării condițiilor minime de bunăstare în exploatațiile care aplică practicile convenționale. Aceste constări sunt susținute de analizele realizate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Animalelor care au ținut cont și de rasă, hibrid și scheme de vaccinare și tratamente aplicate animalelor crescute și exploatate în condiții superioare de bunăstare.

Aplicarea măsurii de bunăstare a animalelor a avut un impact direct și asupra consumatorilor, reflectându-se în creșterea consumului produselor de carne de porc, pasăre și ouă de către populație (în condițiile în care 90% din carnea de porc și 95% din carnea de pasăre livrată pe piață provine de la animale crescute în condiții superioare de bunăstare).

Susținerea unor standarde superioare de bunăstare a păsărilor și suinelor în perioadele anterioare de programare a dus la îmbunătățirea mediului și a spațiului rural prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pulberi și amoniac din hale de exploatare a păsărilor și porcilor, cu impact pozitiv asupra comunităţilor locale din proximitate.

Prin Intervenția – Bunăstarea animalelor, România alege să promoveze încurajarea în continuare a fermierilor cu scopul adoptării la scară largă a unor standarde ridicate de bunăstare a animalelor, garantându-se astfel păstrarea caracteristicilor și creşterea calității produselor alimentare, care prin depășirea semnificativă a standardelor comerciale minime aplicabile produselor de larg consum contribuie consistent la sănătatea publică, sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor şi la protecția mediului. Producția agricolă de calitate este dependentă de adoptarea acestor standarde ridicate de bunăstare a animalelor de către fermierii care se angajează pe baze voluntare să desfășoare operațiuni constând în mai multe angajamente în favoarea bunăstării animalelor.

Standardele superioare de bunăstare în fermele de porci și păsări sunt direct legate de tehnologiile aplicate în ferme și îmbunătățesc starea de sănătate a animalelor, reduc consumul de medicamente, iar în secundar influențează pozitiv indicatorii tehnici și performanțele în creșterea și reproducția porcilor și păsărilor, contribuind direct la calitatea și siguranța alimentelor, toate acestea cu impact pozitiv asupra sănătății publice. În acelaşi timp, susținerea unor standarde superioare de bunăstare a păsărilor și suinelor conduce la îmbunătățirea mediului și a spațiului rural prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pulberi și amoniac din hale de exploatare a păsărilor și porcilor. Reducerea stresului la animalele care beneficiază de condiții superioare de bunăstare a condus la diminuarea sau eliminarea unor factori ce afectează atât sănătatea, cât și performanțele productive (spor zilnic mediu, rata de conversie a furajelor, rata de reproducţie, rata înbolnăvirilor şi cea a mortalităţii, etc.) ale păsărilor și porcilor, ceea ce indică faptul că asigurarea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor asigură o stare generală de bine acestora. Concomitent cu performanțele de producție ridicate s-au obținut rezultate deosebite în ceea ce privește ameliorarea caracterelor care influențează procentul de carne în carcasă și stratul de grăsime, ceea ce de asemenea indică îmbunăţirea în ansamblu a calităţii vieţii animalelor care beneficiază de condiţii superioare de bunăstare.

Fermierii au fost și sunt interesați în a face investiții din surse proprii sau atrase, cu scopul de a corespunde standardelor superioare de bunăstarea animalelor, au perfecționat sistemele de aplicare, monitorizare și control în ferme pentru lumină, încălzire, noxe, apa de adăpare, zona de odihnă.

În secundar, aplicarea standardelor superioare de bunăstare a animalelor va contribui la reducerea emisiilor din sectorul de creştere a animalelor şi la îmbunătăţirea factorilor de mediu (în special prin reducerea gradului de poluare a apelor şi solului).

Aşadar, continuarea eforturilor de încurajare a aplicării standardelor superioare de bunăstare a animalelor este atât o obligaţie a Statelor Membre stipulată de art. 13 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), dar şi o nevoie esenţială pentru asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare pentru cetăţenii Uniunii Europene.

În acest sens, în cadrul Intervenției – Bunăstarea animalelor a PNS 2023-2027, România optează pentru încurajarea aplicării standardelor superioare de bunăstare a porcilor (Pachetul a) şi a păsărilor (Pachetul b).

 

 • Legislatie UE:

Directiva Consiliului 98/58 / CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă,

Directiva Consiliului 2008/120 / CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor.

Directiva 1999/74 / CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare,

Directiva 2007/43 / CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne.

 

 

 • Legislație națională:

Ordinului ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia porcinelor,

Ordinul ANSVSA nr. 129/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale,

Ordinul ANSVSA nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă.

Ordinul ANSVSA nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă,

Ordinul ANSVSA nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabişte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului,

Ordinul ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare cu modificările şi completările ulterioare,

Ordinul ANSVSA nr. 73/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataţiilor care deţin găini ouătoare,

Ordinul ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne.

Ordin ANSVSA nr. 21/05.03.2018 privind condițiile de biosecuritate aplicate în exploatațiile comerciale  de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor de la acestea.

 

csp.intervention.spec-designs.rural.elig-type-support.label

 

Beneficiare ale sprijinului acordat prin intermediul acestei intervenții sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor și din sectorul avicol, autorizate sanitar veterinar, care se angajează annual, pe baze voluntare să adopte standarde de bunăstare care depășesc standardele obligatorii relevante.

Exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor autorizate sanitar veterinar care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor sunt eligibile în cadrul Pachetului a) al Intervenției Bunăstarea animalelor.

Plăţile pentru bunăstarea porcilor pot fi acordate în cadrul intervenției/pachetului/subpachetului dacă beneficiarul:

 • este înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA şi deţine un cod de exploataţie,
 • deţine autorizaţie sanitară veterinară pentru întreaga exploatație cu cod ANSVSA,
 • se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentului.

Efective de animale eligibile:

 • numărul maxim de cicluri de producţie eligibile în cadrul Intervenției – Bunăstarea animalelor pentru categoria porc gras (de la intrarea în categorie) este de 3,2 cicluri de producţie pe an.
 • pentru categoria animale de reproducție femele (scrofițe și scroafe) este eligibil efectivul mediu anual.

În categoriile de animale neeligibile se încadrează:

 • animale care nu au intrat în categorie (ex. vieri),
 • porcii grași a căror populare/intrare în exploataţie s-a realizat după intrarea în categorie (la o greutate medie de peste 30 kg/cap – rezultată din documenele de livrare),
 • porci grași livrați la o greutate medie de sub 96 de kg/cap (rezultată din documenele de livrare),
 • animalele reformă, cele sacrificate de necesitate și mortalitățile,
 • numărul de animale care depăşeşte capacitatea maximă anuală a exploataţiei.

 

Exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a păsărilor autorizate sanitar veterinar, care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor sunt eligibile în cadrul acestui subpachet al Intervenției – Bunăstarea animalelor. Plăţile pentru bunăstare păsărilor pot fi acordate în cadrul subpachetului dacă beneficiarul:

 • deţine autorizaţie sanitară veterinară pentru întreaga exploatație cu cod ANSVSA,
 • se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentului.

Efective de păsări eligibile:

 • numărul maxim de cicluri de producţie eligibile în cadrul Intervenției – Bunăstarea animalelor pentru categoria pui de carne este de 6,5 cicluri de producţie pe an şi pentru categoria pui de curcă este de 3,7 cicluri de producţie pe an,
 • pentru categoriile găini ouătoare şi găini de reproducţie rase grele este eligibil efectivul mediu anual.

În consecinţă, pentru categoriile pentru care eligibilitatea vizează un număr maxim de cicluri de producţie pe an, pentru a fi considerat eligibil, durata unei ciclu de producţie trebuie să fie de minim 90% din perioada de referinţă a unui ciclu de referinţă (luată în calcul în metodologia de calcul a plăţilor compensatorii), iar vârsta minimă de la care animalele sunt eligibile este de 35 zile pentru categoria pui de carne şi 71 zile pentru categoria pui de curcă.

În categoriile de păsări neeligibile se încadrează:

 • păsările care nu au intrat în categorie (ex. pui zburați, tineret de înlocuire, cocoși de reproducție, etc.),
 • păsările care nu au stat în exploataţie perioada minimă de eligibilitate a ciclului de producţie,
 • păsările reformă, cele sacrificate de necesitate și mortalitățile,
 • numărul de păsări care depăşeşte capacitatea maximă anuală a exploataţiei, inclusiv răririle (necesare pentru asigurarea densităţii pe întreaga perioadă a ciclului de producţie).

 

 

 1. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67(5)).

List of relevant GAEC  and SMR

Code Description

 

 

List of relevant mandatory national standards 

Vor fi implementate angajamente care vizează:

 

 • Pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor (plățile se acordă pentru porci grași și animale de reproducție – femele (scrofițe și scroafe):

Subpachet 1a – creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal,

Subpachet 2a – creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal,

Subpachet 3a – reducerea pulberilor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat,

Subpachet 4a – îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă.

 

 •  Pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor (plățile se acordă pentru pui de carne, găini ouătoare, găini de reproducție din rase grele și pui de curcă):

Subpachet 1b – reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări,

Subpachet 2b – reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări,

Subpachet 3b – reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

 

Cerinţe specifice şi acţiuni în cadrul angajamentelor propuse pachet A(suine):

Cele 4 intervenții suplimentare de bunăstare disponibile vor fi aplicate printr-o combinaţie de minim două subpachete.

 

Subpachet 1a) – creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Scăderea densității la porcii grași şi animale de reproducţie – femele (scrofițe și scroafe) prin extragerea (eliminarea) unui număr suficient de animale din boxe astfel încât spaţiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puţin 10%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii, iar suprafața de pardoseală alocată pentru fiecare categorie de porci să fie:

Porc gras:

0,605 mp – pentru porci cu o greutate vie între 50-85 kg,

0,715 mp – pentru porci cu o greutate vie între 85-110 kg,

1,1 mp – pentru porci cu o greutate vie peste 110 kg.

Animale de reproducţie – femele:

1,804 mp – pentru scrofiţe ţinute în grup,

2,475 mp/cap – pentru scroafe ţinute în grup.

Alte cerinţe:

 • păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control, privind numărul maxim de animale distribuite pe suprafaţa respectivă, numărul de animale introduse la fiecare repopulare şi mortalităţile,
 • menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.

 

Subpachet 2a) – creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Angajamentul constă în scăderea densității la porcii grași şi animale de reproducţie – femele (scrofițe și scroafe) prin extragerea (eliminarea) unui număr suficient de animale din boxe astfel încât spaţiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puţin 15%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii, iar suprafața de pardoseală alocată pentru fiecare categorie de porci să fie:

Porc gras:

0,6325 mp – pentru porci cu o greutate vie între 50-85 kg,

0,7475 mp – pentru porci cu o greutate vie între 85-110 kg,

1,15 mp – pentru porci cu o greutate vie peste 110 kg.

Animale de reproducţie – femele:

1,886 mp – pentru scrofiţe ţinute în grup,

2,5875 mp – pentru scroafe ţinute în grup.

Alte cerinţe:

 • păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control, privind numărul maxim de animale distribuite pe suprafaţa respectivă, numărul de animale introduse la fiecare repopulare şi mortalităţile,
 • menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.

 

Subpachet 3a) – reducerea pulberilor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Angajamentul constă în:

 • monitorizarea zilnică cu echipamente specializate de măsurare şi control a calităţii aerului (a pulberilor) de către beneficiar şi un buletin de analiză pe an în urma monitorizării de către entităţi independente, pentru ca pulberile să nu depășească maximum 10,5 mg/mc în adăpost,
 • beneficiarii au obligația de a ţine evidenţa tuturor măsurătorilor efectuate prin înregistrarea zilnică a acestora într-un registru şi de a păstra dovezile care să demonstreze că au fost atinse condiţiile superioare de bunăstare.

 

Subpachet 4a) – îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă

Angajamentul constă în:

 • menținerea zonei de odihnă în permanență uscată astfel încât să asigure confortul animalelor prin aplicări suplimentare de materiale absorbante corespunzătoare pentru așternut (materiale higroscopice) în zona de odihnă – în primele şapte zile de la populare materialele se aplică zilnic, iar apoi de două ori /săptămână. Aceste aplicări de material higroscopic se vor efectua pe toată suprafata boxei.
 • beneficiarii au obligaţia de a ţine registre cu privire la data, cantitatea şi locul în care au fost utilizate materialele absorbante.

 

 

Comparaţie între baseline şi standardele superioare de bunăstare a animalelor care fac obiectul angajamentelor Intervenției Bunăstarea animalelor- Pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcilor

 

Subpachet 1a) – creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Suprafaţă de pardoseală disponibilă baseline:

 • porci cu o greutate vie între 50-85 kg – 0,55 mp
 • porci cu o greutate vie între 85-110 kg – 0,65 mp
 • porci cu o greutate vie peste 110 kg – 1 mp
 • scrofiţe şi scroafe ţinute în grup – 1,64 mp, respectiv 2,25 mp
Suprafața de pardoseală disponibilă Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • porci cu o greutate vie între 50-85 kg – 0,605 mp
 • porci cu o greutate vie între 85-110 kg – 0,715 mp
 • porci cu o greutate vie peste 110 kg – 1,1 mp
 • scrofiţe şi scroafe ţinute în grup – 1,804 mp, respectiv 2,475 mp

Baza legală:

 • Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 care transpune Directiva UE 2008/120/EC

 

Subpachet 2a) – creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Suprafaţă de pardoseală disponibilă baseline:

 • porci cu o greutate vie între 50-85 kg – 0,55 mp
 • porci cu o greutate vie între 85-110 kg – 0,65 mp
 • porci cu o greutate vie peste 110 kg – 1 mp
 • scrofiţe şi scroafe ţinute în grup – 1,64 mp, respectiv 2,25 mp
Suprafața de pardoseală disponibilă Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • porci cu o greutate vie între 50-85 kg – 0,6325 mp
 • porci cu o greutate vie între 85-110 kg – 0,7475 mp
 • porci cu o greutate vie peste 110 kg – 1,15 mp
 • scrofiţe şi scroafe ţinute în grup – 1,886 m2, respectiv 2,5875 mp

Baza legală:

 • Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 care transpune Directiva UE 2008/120/EC

 

Subpachet 3a) – reducerea pulberilor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Nivelul noxelor din adăpost baseline:

 • max. 15 mg/mc pulberi
Nivelul noxelor din adăpost Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • max. 10,5 mg/mc pulberi

Baza legală:

 • Ordinul ANSVSA nr. 129/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale

 

Subpachet 4a) – îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă

Baseline:

 • Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât sa permita animalelor sa aiba acces la o zona de odihna confortabilă din punct de vedere fizic şi termic, drenată şi curăţată corespunzător şi care să permită tuturor animalelor să se odihnească în acelaşi timp.
 • Pentru aceasta se utilizează materiale higroscopice prin aplicarea în primele 7 zile de la popularea fiecărui ciclu de producție și într-o cantitate redusă (50g material higroscopic/m2) pentru porcul gras (numărul de administrări este de 7 aplicări x 3,2 cicluri/an = 22,4 aplicări/an) iar în cazul scrofițelor și scroafelor se utilizează minim 50g material absorbant/ m2 aplicat cu o zi înaintea populării și încă 10 zile după ce acestea se întorc în boxa în care sunt cazate în grup(nr de administrări/an = 11 aplicări x 2,3 fătări/an = 25,3 aplicări/ an).
Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • Zona de odihnă în condiții superioare de bunăstare trebuie să fie uscată în permanență prin utilizarea de materiale absorbante corespunzătoare pentru aşternut.
 • Pentru aceasta se aplică în primele şapte zile de la populare materialele se aplică zilnic, iar apoi de două ori /săptămână,

Baza legală:

 • Ord. ANSVSA nr. 202/2006 care transpune Directiva UE 2008/120/EC

 

 

Cerinţe specifice şi acţiuni în cadrul angajamentelor propuse la pachet B (păsări):

Cele 3 intervenții suplimentare de bunăstare disponibile vor fi aplicate printr-o combinaţie de două subpachete (1b cu 3b sau 2b cu 3b).

Subpachet 1b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Angajamentul constă în:

 • scăderea densității la păsări prin extragerea (eliminarea) unui număr suficient de animale, astfel încât spaţiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puţin 10%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii, astfel:
  •   pui de carne – 30,00 kg/mp, 35,45 kg/mp sau 38,18 kg/mp (în funcţie de densitatea practicată de crescătorii de păsări în condiţii minime),
  •   găini ouătoare – 1.222 cmp/cap în sistem alternativ sau 825 cmp/cap în sistem cuști îmbunătățite,
  •   găini reproducție rase grele – 22,73 kg/mp,
  •   pui de curcă – masculi – 50 kg/mp şi femele – 45,45 kg/mp,
 • alte cerinţe:
  •  documentul care precizează densitatea practicată de crescătorii de păsări la cerinţe minime şi păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control privind numărul maxim de păsări distribuite pe suprafaţa respectivă, numărul de păsări introduse la fiecare repopulare şi mortalităţile,
  •   menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.

 

Subpachet 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Angajamentul constă în:

 • scăderea densității la păsări prin extragerea (eliminarea) unui număr suficient de animale, astfel încât spaţiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puţin 15%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii, astfel:
  •   pui de carne – 28,69 kg/mp, 33,91 kg/mp sau 36,52 kg/mp (în funcţie de densitatea practicată de crescătorii de păsări în condiţii minime),
  •   găini ouătoare – 1.278 cmp/cap în sistem alternativ, 862 cmp/cap în sistem cuști îmbunătățite,
  •  găini reproducție rase grele – 21,74 kg/mp,
  •   pui de curcă – masculi – 47,83 kg/mp şi femele – 43,48 kg/mp,
 • alte cerinţe:
  • documentul care precizează densitatea practicată de crescătorii de păsări la cerinţe minime şi păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control privind numărul maxim de păsări distribuite pe suprafaţa respectivă, numărul de păsări introduse la fiecare repopulare şi mortalităţile,
  •   menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.

 

Subpachet 3b) – reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Angajamentul constă în:

 • monitorizarea zilnică de către beneficiar a nivelului noxelor pentru ca acestea să nu depășească următoarele valori:
  •   maximum 14 ppm amoniac (NH3),
  •  maximum 2100 ppm CO2,
 • beneficiarii au obligația de a ține evidența tuturor măsurătorilor efectuate prin înregistrarea zilnică a acestora într-un registru și de a păstra dovezile care să demonstreze că au fost atinse condițiile îmbunătățite.

 

 

Comparaţie între baseline şi standardele superioare de bunăstare a animalelor care fac obiectul angajamentelor Intervenției –Bunăstarea animalelor- Pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

Subpachet 1 b) – reducerea densitatii păsărilor cu 10% fata de densitatea rezultata din aplicarea cerintelor minime obligatorii privind suprafata minima alocata pentru fiecare categorie de păsări

Suprafaţă disponibilă pui de carne baseline:

 • situaţia I: 33 kg/mp
 • situaţia II: 39 kg/mp
 • situaţia III: 42 kg/mp
Suprafaţă disponibilă pui de carne Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • situaţia I: 30,00 kg/mp
 • situaţia II: 35,45 kg/mp
 • situaţia III: 38,18 kg/mp
Suprafaţă disponibilă găini ouătoare baseline:

 • 9 găini ouătoare/mp în sistem alternativ
 • 750 cmp/cap – sistem cuști îmbunătățite
Suprafaţă disponibilă găini ouătoare Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • 1222 cmp/cap în sistem alternativ
 • 825 cmp/cap în sistem cuști îmbunătățite
Suprafaţă disponibilă găini reproducție rase grele baseline:

 • 25 kg/mp
Suprafaţă disponibilă găini reproducție rase grele Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • 22,73 kg/mp
Suprafaţă disponibilă pui de curcă baseline:

 • masculi – 55 kg/mp
 • femele – 50 kg/mp
Suprafaţă disponibilă pui de curcă Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • masculi: 50 kg/mp
 • femele: 45,45 kg/mp

Baza legală:

 • Ordin ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne
 • Ordin ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecția găinilor ouătoare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ANSVSA nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului.

 

Subpachet 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 15% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Suprafaţă disponibilă pui de carne baseline:

 • situaţia I: 33 kg/mp
 • situaţia II: 39 kg/mp
 • situaţia III: 42 kg/mp
Suprafaţă disponibilă pui de carne Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • situaţia I – 28,69 kg/mp
 • situaţia II – 33,91 kg/mp
 • situaţia III – 36,52 kg/mp
Suprafaţă disponibilă găini ouătoare baseline:

 • 9 găini ouătoare/mp în sistem alternativ
 • 750 cmp/cap – sistem cuști îmbunătățite
Suprafaţă disponibilă găini ouătoare Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • 1278 cmp/cap în sistem alternativ
 • 862 cmp/cap în sistem cuști îmbunătățite
Suprafaţă disponibilă găini reproducție rase grele baseline:

 • 25 kg/mp
Suprafaţă disponibilă găini reproducție rase grele Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • 21,74 kg/mp
Suprafaţă disponibilă pui de curcă baseline:

 • masculi: 55 kg/mp
 • femele: 50 kg/mp
Suprafaţă disponibilă pui de curcă Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • masculi: 47,83 kg/mp
 • femele: 43,48 kg/mp

Baza legală:

 • Ordin ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne
 • Ordin ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecția găinilor ouătoare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ANSVSA nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului.

 

Subpachet 3b) – reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea in limite optime a parametrilor de microclimat

Nivelul noxelor din adăpost baseline:

 • 20 ppm amoniac (NH3)
 • 3000 ppm dioxid de carbon (CO2)
Nivelul noxelor din adăpost Intervenția Bunăstarea animalelor:

 • 14 ppm amoniac (NH3)
 • 2100 ppm dioxid de carbon (CO2)

Baza legală:

 • Ordinul ANSVSA nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului

 

În cadrul tuturor angajamentelor încheiate în cadrul acestei intervenții, beneficiarii vor trebui să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR și GAEC) aplicabile animalelor şi terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole relevante desfăşurate la nivelul fermei. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil Intervenției – Bunăstarea animalelor până la excluderea de la plată.

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention:

Beneficiarii intervenției trebuie să respecte standardele naționale obligatorii relevante prevăzute în legislația națională, prezentate mai sus, acestea constituind nivelul de bază neremunerat, iar aplicarea angajamentelor de asigurare a condițiilor superioare de bunăstare a animalelor reprezintă nivelul superior pentru care beneficiarii primesc plata compensatorie.

 

O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei intervenții pentru a asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor de bază pe care angajamentele trebuie să le depășească. O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei intervenției, care depășesc actuala perioadă de programare, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare. În cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează și rambursarea nu este solicitată pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.

 

 

 1. Form and rate of support/premia/calculation methods

Type of payment

Tipul plății este cel al costurilor unitare care acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit.

Costurile eligibile în cadrul acestei intervenții sunt constituite din costuri standard, calculate pentru fiecare sub-pachet pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit, care depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază (constituite din standardele minime de bunăstare și a celor de eco-condiţionalitate şi obligaţiile stabilite prin legislaţia comunitară şi naţională relevantă), înregistrate de beneficiari în urma asumării angajamentelor voluntare de bunăstare a porcilor și a asumării angajamentelor voluntare de bunăstare a păsărilor.

Costurile standard nu includ costuri tranzacţionale şi investiţionale, acestea nefiind eligibile în cadrul acestei intervenții. Cheltuielile cu medicamentele, vaccinările și alte practici care conduc la creșterea beneficiului economic pentru fermierul aflat sub angajament privind bunăstarea animalelor nu sunt eligibile.

 

Range of support at beneficiary level

Plata compensatorie reprezintă 100% sprijin public nerambursabil.

Plăţile compensatorii propuse se acordă pe UVM pentru fiecare subpachet și categorie de animale/ciclu sau /an :

 

Pachetul a) privind acordarea plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor

Specificare          Porci graşi                    Animale de reproducție – femele

 

Coeficient conversie in UVM, conform anexei I din Regulamentul (CE) nr. 1091/2018

0,3                                       0,5

 

Suma acordată pentru acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate aplicării măsurilor de bunăstare a animalelor

euro / UVM / ciclu                         euro / UVM / an

 

Subpachetul 1 a) – Cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat disponibil fiecarui animal.

Subpachetul 2 a) – Creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal.

Subpachetul 3 a) – Reducerea pulberilor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimate

 • 3.1 a)       fără reducere a densității efectivului
 • 3.2 a)       cu reducerea densității de 10% a efectivului
 • 3.3 a)       cu reducerea densității de 15% a efectivului

Subpachetul 4 a) – Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă

 

Pachetul b) privind acordarea plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor

Pui de carne  Pui de curcă  Găini ouătoare  Găini de reproducţie rase grele

 

Coeficient conversie in UVM, conform anexei I din Regulamentul (CE) nr. 1091/2018

0,007              0,007                     0,014                  0,014

 

Suma acordată pentru acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate aplicării măsurilor de bunăstare a animalelor

euro/UVM/ciclu  euro/UVM/ciclu   euro / UVM / an   euro / UVM / an

 

Subpachetul 1b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Subpachetul 2 b) – reducerea densităţii păsărilor cu 15% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsăr

Subpachetul 3 b) – reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

 • 3.1.b) cu reducerea densității efectivului de 10% (1b)
 • 3.2.b) cu reducerea densității efectivului de 15% (2b)

 

Cuantumul plăților compensatorii diferă de la un subpachet la altul în funcție de elementele luate în calcul pentru costurile suplimentare și pierderile de venit pentru fiecare categorie de animale în parte. Detalierea modalității de calcul este prevăzută în metodologia de calcul a plăților compensatorii.

 

Calculation method

Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art. 82 al Regulamentului (UE) nr.     privind PNS

 

 

 1. Information regarding State aid assessment

 

 

 1. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 • result based (with possibility to pick and choose)
 •  management based (wiyh possibility to pick and choose)
 •  hybrid (management and result based)

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the intervention

Beneficiarii intervenției trebuie să respecte la nivelul întregii exploatații agricole condiționalitățile stabilite în temeiul  Regulamentul PS PAC și prevăzute în legislaţia naţională.

Cerințele de bază și cerințele specifice se aplică la nivelul întregii exploatații cu angajamente de bunăstare a animalelor.


What is the duration of contracts?

Durata angajamentului de asigurare a condițiilor superioare de bunăstare a animalelor este de 1 an.

 

 

 1. WTO compliance
 • Green Box

Intervenția se încadrează în „cutia verde” – conform celor prevăzute la secțiunea ”Form and rate of support/premia/calculation methods”.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.