PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite

1.Territorial scope and, if relevant, regional dimension

 • National ○ National with regional elements ○ Regional        ○ Transnațional

 

Description of the territorial scope

 • Intervenția se implementează  la nivel național.

 

 

2.Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

Prin realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere se va promova stocarea carbonului în biomasa vegetală (din sol și de deasupra solului), în materia organică moartă, precum și în sol. Sprijinirea acestor acțiuni va contribui la adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

OS5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul

Crearea de suprafețe împădurite va contribui la ameliorarea regimului hidric, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei, atenuarea riscului la inundaţii, precum şi la diminuarea efectelor negative ale viiturilor. De asemenea, va contribui la reducerea eroziunii eoliene a solului, în special în zonele de câmpie, precum şi la reducerea eroziunii solului provocată de viituri în zonele de deal şi munte.

OS6 – Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

Trupurile de pădure şi perdelele forestiere de protecție nou create vor contribui la creșterea diversității biologice prin refacerea habitatelor și ecosistemelor locale și crearea de zone de tranziție propice dezvoltării populațiilor de insecte, păsări și mamifere.

 

 

3.Need(s) addressed by the intervention

Code

Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan

Addressed in CSP

N

Creșterea gradului de sechestrare a carbonului pe terenuri agricole

N

Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbările climatice

N

Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să contribuie la protecția antierozională a solului și creșterea cantității de materie organică din sol, precum și a unui management al terenurilor forestiere cu impact redus asupra resurselor de sol

N

Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității

 

 

4.Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommednded result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

R.17 Terenuri împădurite: Suprafața care beneficiază de sprijin pentru împădurire, agrosilvicultură și refacere, inclusiv defalcări

 

 

5. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Sprijinul acordat în cadrul intervenției acoperă costurile standard legate de:

– realizarea proiectului tehnic de împădurire,

– lucrările de înființare a plantației,

– împrejmuirea plantației,

lucrările de irigare/ udare,

– întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani, conform proiectului tehnic de împădurire,

– efectuarea a maximum două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv,

schimbarea categoriei de folosință și includere în Fondul Forestier Național (FFN) a suprafețelor împădurite,

– acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită,

asigurarea îndrumării tehnice de specialitate pe perioada de angajament.

 

Solicitanţii vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole şi neagricole, constând în două tipuri de prime acordate. Costurile eligibile pentru cele două tipuri de prime sunt următoarele:

 

Costuri eligibile pentru prima de înființare a plantațiilor forestiere denumită Prima1:

 • costuri necesare întocmirii proiectului tehnic de împădurire (variabile în funcție de suprafața împădurită, care acoperă cheltuieli efectuate înaintea încheierii angajamentului). Formula de calcul (formula 1) a valorii cheltuielilor pentru proiectul tehnic se prezintă mai jos la …. ;
 • costuri legate de lucrările pentru înființarea plantației (costuri standard pentru cele trei tipuri de forme de relief – câmpie, deal, munte și cele două categorii de teren – agricol, neagricol);
 • costuri cu împrejmuirea plantației.

 

Costuri eligibile pentru prima anuală acordată pentru o perioada de 12 ani pe unitatea de suprafaţă denumită Prima 2:

 • costuri legate de lucrările de întreținere a plantației pentru o perioadă de maximum 6 ani (perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației este stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire) – costuri standard pentru fiecare an de întreținere a plantației și cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte);
 • costurile legate de lucrările de irigare/ udare,
 • costuri necesare realizării lucrărilor de îngrijire a arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv (costuri standard pentru două lucrări de îngrijire a arboretelor pe cele trei tipuri de forme de relief – câmpie, deal, munte);
 • costurile legate de schimbarea categoriei de folosință și includere în Fondul Forestier Național (FFN) a suprafețelor împădurite;
 • compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani;
 • costurile legate de asigurarea îndrumării tehnice de specialitate pe perioada de angajament.

 

Alte costuri eligibile:

 • costuri pentru refacerea plantației acordate în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreținere a plantației (până la maximum 75% din costul standard legat de lucrările pentru înființarea plantației, dacă pierderile de puieți depășesc pragul de 20%);
 • costuri legate de lucrările de întreținere a plantației pentru anul I sau pentru anul II, după caz, pentru suprafața plantației neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, în cazul refacerii plantației ca urmare a apariției unui astfel de eveniment.

 

Beneficiarii:

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele asociative ale acestora.

În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ teritorială (UAT) de nivel LAU 2.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Terenurile eligibile sunt cele agricole şi cele neagricole (conform definiţiilor prevăzute de fişa tehnică a intervenției) situate pe întreg teritoriul naţional.
 • Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de perdele forestiere de protecție va fi de cel puţin 0,5 ha iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 0,1 ha.
 • Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de trupuri de pădure va fi de cel puţin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 0,5 ha.
 • Persoanele aflate în dificultate aşa cum sunt definite conform prevederilor Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate nu sunt eligibile.
 • Proiectele de împădurire pe terenurile aflate în siturile Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone, fiind însoţite de Acord de mediu/Aviz Natura 2000.

 

Principii privind stabilirea criteriilor de selecţie:

 • principiul amplasării terenului – se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri, precizate în cadrul fișei intervenției;
 • principiul mărimii plantaţiei – se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai mare;
 • principiul funcției de protecție – se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecție;
 • principiul funcţiei de reabilitare a terenurilor – se va acorda prioritate împădurii terenurilor situate în UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcție de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare;
 • principiul diversității speciilor – se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 specii de bază în compoziţie.

 

Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 79 (1) al Regulamentului (UE) nr. /2021 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și directionarea acestora în conformitate cu prioritatile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 

 

6.Form and rate of support/premia/calculation methods

 •  unit cost based on additional cost and income foregone         
 •  one off payment
 •  lump sum

 

Range of support at beneficiary level

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

 

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect, care înglobează toate costurile aferente Primelor 1 şi 2  care vor fi plătite pe toată durata de aplicare a angajamentului, este de ………..euro.

 

Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sunt prezentate în Tabelul nr……

 

Costul întocmirii proiectului tehnic de împăduriri este calculat în baza formulei 1.

Cost proiectare = VB + n*VM*2%, (denumită în cadrul măsurii formula 1)

unde

• VB – costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă admisă – …… (euro)

• n (ha) – numărul total de hectare propus pentru împădurire în cadrul proiectului

• VM (euro) – costul mediu național de împădurire a unui hectar de teren agricol și neagricol (înființarea și întreținerea plantațiilor) –……..euro

 

 

Calculation method

Metodologia de calcul a costurilor standard utilizate pentru lucrările de înfiinţare, împrejmuire, întreţinere, irigare/ udare, îngrijirea plantaţiilor forestiere, schimbarea categoriei de folosință și includere în Fondul Forestier Național (FFN) a suprafețelor împădurite și asigurarea îndrumării tehnice de specialitate pe perioada de angajament este realizată prin expertiza Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” (fost ICAS).

 

Metodologia de calcul a costurilor standard vizează evaluarea costurilor implicate în activitățile de împădurire pentru cele două tipuri de plantații sprijinite, respectiv trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție, având în vedere specificitățile terenurilor agricole și neagricole și formele de relief (câmpie, deal, munte), pentru:

a) lucrările de proiectare – în cadrul costurilor standard vor fi incluse și costurile relevante pentru obținerea de avize, autorizații, etc., necesare pentru realizarea plantației forestiere,

b) lucrările de înființare a plantațiilor – costurile standard vor cuprinde, după caz, și lucrările de pregătire a terenului și solului,

c) lucrările de protecție a integrității plantațiilor,

d) lucrările de irigare/udare,

e) lucrările de întreținere,

f) lucrările de îngrijire a plantațiilor (vor cuprinde cel puțin 2 lucrări de îngrijire),

g) schimbarea categoriei de folosință a terenului și includerea în Fondul Forestier Național (FFN) a suprafețelor împădurite,

h) asigurarea îndrumării tehnice de specialitate pe perioada de angajament,

i) compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani.

 

 

7. Information regarding State aid assessment

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to State aid assessment:

 • Yes ○ No ○ Mixed

Type of state aid instrument to be used for clearance:

 • Notification ○ GBER ○ ABER ○ de minimis

Nr. SA:

EAFRD amount (€):

National co-financing (€):

Additional national financing (€):

 

 

Additional questions/informations specific to the Type of Intevention

Costuri neeligible:

 •  costuri legate de înfiinţarea de plantaţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie sau pomi de Crăciun.

 

Următoarele categorii de teren nu sunt eligibile pentru sprijin prin această intervenție:

 •  terenuri grevate de sarcini, conform evidenţelor cadastrelor locale,
 •  terenuri care fac obiectul unor litigii,
 •  terenuri menţionate la momentul depunerii aplicaţiei în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major,
 •  pajişti naturale permanente, cu excepţia celor afectate, conform proiectului tehnic, de fenomene de degradare a solului, și anume: eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezența aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezența nisipurilor mobile),
 •  terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă și agricultură ecologică.

 

Deținătorii de terenuri agricole și neagricole proprietate a statului și deținătorii de terenuri agricole și neagricole proprietate a unităților administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

 

Numai deţinătorii de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi (fermier activ conform……) la momentul depunerii aplicației, pot beneficia de compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor (componentă a Primei 2).

 

Lucrările de împădurire (lucrările de înființare, împrejmuire și întreținere ) se execută în baza unui proiect tehnic care va respecta Normele tehnice nr. 1 (în cazul realizării de trupuri de pădure) sau Normele tehnice nr. 2 (în cazul realizării de perdele forestiere de protecție), şi care va fi elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic.

Formulele şi schemele de împădurire vor lua în considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri prezentate în cadrul fișei intervenției.

 

Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere.

 

Lucrările de îngrijire ale arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv se vor realiza avându-se în vedere ca indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. Anii de efectuare a lucrărilor de îngrijire a arboretelor sunt prevăzuți în proiectul tehnic de împădurire.

 

Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării angajamentului.

 

Plantaţia forestieră realizată în baza prezentei intervenții va fi menținută pe suprafaţa care face obiectul proiectului cel puţin pe perioada de implementare a angajamentului, respectând condițiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire, întreținere a plantațiilor și îngrijire a arboretelor prevăzute de fişa intervenției. Se va avea în vedere ca pe toată perioada cuprinsă între data finalizării ultimei lucrări de întreținere a plantației și data finalizării angajamentului indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7.

 

În cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, constatat conform prevederilor legale de către autoritățile publice desemnate, dacă pierderile de puieți depășesc pragul de 20%, costurile cu refacerea plantației pot fi acoperite până la maximum 75% din costul standard legat de lucrările pentru înființarea plantației aferente terenurilor agricole. În cazul în care evenimentul produs de factori biotici sau abiotici are loc înainte de efectuarea primei lucrări de întreținere a plantației, costurile de întreținere a plantației din primul an vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. În cazul în care evenimentul produs de factori biotici sau abiotici are loc după efectuarea primei lucrări de întreținere a plantației, dar înainte de efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, costurile de întreținere a plantației din anul doi vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantației beneficiarul va trebui să demonstreze că lucrările inițiale de înființare a plantației au fost planificate și executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, după caz.

 

Dacă suprafața de pădure creată în baza schemei este defrișată pe parcursul derulării sau după finalizarea angajamentului, cu excepția situațiilor de forță majoră, aceasta nu va mai putea beneficia de nicio plată acordată pe suprafață agricolă prin intermediul IACS până la vârsta exploatabilității precizată în proiectul tehnic.

 

Deținătorii de teren agricol şi neagricol nu trebuie să facă obiectul altor forme de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza acestei intervenții, cu excepția, după caz, a schemelor de plăţi directe (Pilonul I al PAC) sau a plăţilor compensatorii acordate pe suprafaţă prin măsurile de dezvoltare rurală pentru care sunt eligibili.

  

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the intervention

În conformitate cu prevederile Codului silvic, toate pădurile incluse în FFN, indiferent de mărimea sau forma de proprietate, trebuie să fie gestionate în baza prevederilor amenajamentelor silvice.

– Speciile utilizate în cadrul proiectelor tehnice sunt specii adaptate condițiilor locale, utilizate în cadrul formulelor de împădurire menționate în cadrul Normele tehnice nr.1 și nr.2, fiind prezentate la capitolul……

– Proiectele de împădurire realizate pe terenuri aflate în siturile Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone. De asemenea, pajiştile naturale permanente, cu excepţia celor afectate de fenomene de degradare a solului (conform proiectului tehnic) nu sunt eligibile pentru finanțare, conform precizărilor din fișa intervenției. În acelaşi timp, terenurile agricole aflate sub angajamente de agro-mediu şi climă și agricultură ecologică nu pot fi împădurite prin această măsură. Totodată, în conformitate cu prevederile HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră (cum este cazul terenurilor agricole/neagricole pe care se vor efectua lucrări de împădurire în baza acestei intervenții) este o activitate supusă procedurii de stabilire a necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului. Pentru realizarea etapei de evaluare iniţială, titularul proiectului de împăduriri va solicita emiterea acordului de mediu la autoritatea pentru protecţia mediului, prin depunerea unei notificări privind intenţia de realizare a proiectului. Astfel prin parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, se are în vedere evitarea împăduririi inadecvate a habitatelor sensibile, cum ar fi zonele umede, precum și a efectelor negative asupra zonelor cu valoare ecologică ridicată.

– Prin normele tehnice de împadurire se urmărește crearea de păduri adaptate condițiilor locale de climă și sol. Astfel, la alegerea speciilor se are în vedere realizarea de culturi forestiere corespunzătoare condițiilor staționale, funcțiilor ecologice, sociale și economice atribuite în prealabil. Pentru aceasta, într-o primă etapă se stabilește compoziția-țel optimă de referință pentru fiecare suprafață destinată lucrărilor de împădurire. Prin compoziția-țel optimă de referință se înțelege asocierea și proporția speciilor din cadrul unui arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil exigențele ecologice ale speciilor din cele mai valoroase proveniențe, cu cerințele social economice, în momentul final al existenței lui. Ca urmare, prin normele tehnice se solicită ca pentru stabilirea speciilor și a formulelor și tehnologiilor de împădurire, în cadrul fiecărui proiect tehnic de împăduriri să se realizeze o analiză ecosistemică a condițiilor staționale – sol și climă – și a vegetației existente, naturală sau introdusă și chiar a vegetației ierbacee, care să se finalizeze prin întocmirea fișei staționale specifice fiecărui proiect. Aceasta, în cadrul proiectului tehnic de împăduriri, va fi însoțită și de o cartare stațională la scară mare a suprafețelor care urmează a se împăduri. Pentru asigurarea corespondenței între cerințele speciilor forestiere utilizate în lucrările de împădurire și specificul condițiilor naturale, normele tehnice oferă posibilitatea alegerii speciilor, compoziţiilor, schemelor şi tehnologiile de împădurire dintr-un număr de total de 257 de combinații (Grupe ecologice și Grupe staționale). Astfel, specificitatea ecologică a fiecărei zone care urmează a fi împădurită este reprezentată de una din combinațiile de grupe ecologice sau grupe staționale.

– Până la închiderea stării de masiv și încheierea angajamentului, gestionarea tuturor plantațiilor forestiere se va realiza în baza proiectului tehnic de împădurire. După închiderea stării de masiv modul de gestionare a pădurii, prevăzut și în proiectul tehnic, trebuie să fie compatibil cu prevederilor Codului silvic și a legislației din domeniul forestier.

 

 

Speciile forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri în cadrul măsurii, pentru realizarea de trupuri de pădure sunt:

 •  Arbori
  • Stejar pedunculat (Quercus robur)
  • Stejar pufos (Quercus pubescens)
  • Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
  • Cer (Quercus cerris),
  • Gârniţă (Quercus frainetto)
  • Gorun (Quercus petraea)
  • Fag (Fagus sylvatica)
  • Păr sălbatic (Pirus pyraster)
  • Cireş sălbatic (Prunus avium)
  • Măr (Malus sylvestris)
  • Nuc comun (Juglans regia)
  • Mesteacăn (Betula pendula)
  • Ulm de câmp (Ulmus minor)
  • Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)
  • Ulm de munte (Ulmus glabra)
  • Tei argintiu (Tilia tomentosa)
  • Tei de deal (Tilia cordata)
  • Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)
  • Anin negru (Alnus glutinosa)
  • Anin alb (Alnus incana)
  • Mojdrean (Fraxinus ornus)
  • Frasin comun (Fraxinus excelsior )
  • Frasin cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)
  • Frasin pufos (Fraxinus pallisiae)
  • Salcie albă (Salix alba)
  • Salcie căprească (Salix caprea)
  • Salcie plesnitoare (Salix fragilis)
  • Salcâm (Robinia pseudoacacia)
  • Glădiţă (Gleditsia triacanthos)
  • Carpen (Carpinus betulus)
  • Cărpiniţă (Carpinus orientalis)
  • Castan (Castanea sativa)
  • Plop alb (Populus alba)
  • Plop negru (Populus nigra)
  • Paltin de câmp (Acer platanoides)
  • Paltin de munte(Acer pseudoplatanus)
  • Arțar tătăresc (Acer tataricum)
  • Jugastru (Acer campestre)
  • Scoruş (Sorbus aucuparia)
  • Sorb (Sorbus torminalis)
  • Molid (Picea abies)
  • Brad(Abies alba)
  • Larice (Larix decidua)
  • Pin silvestru (Pinus sylvestris)
  • Pin negru (Pinus nigra)
  • Zâmbru (Pinus cembra)
  • Ienupăr (Juniperus communis)

 

 • Arbuști
  • Alun (Corylus avellana)
  • Alun turcesc (Crylus colurna)
  • Păducel (Crataegus monogyna)
  • Corn (Cornus mas)
  • Coacăz negru (Ribes nigrum)
  • Măceş (Rosa canina)
  • Călin (Viburnum opulus)
  • Liliac (Syringa vulgaris)
  • Cătină albă (Hippophae rhamnoides)
  • Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)
  • Scumpie (Cotinus coggyria)
  • Sălcioară (Eleagnus angustifolia)
  • Sânger (Cornus sanguinea)
  • Cătina roșie (Tamarix ramosissima)
  • Pațachină (Rhamnus frangula)
  • Jneapăn (Pinus mugo)
  • Vișin (Prunus cerasus)

 

Speciile forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri în cadrul măsurii, pentru realizarea de perdele forestiere de protecție sunt:

 • Stejar pedunculat (Quercus robur)
 • Stejar pufos (Quercus pubescens)
 • Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
 • Cer (Quercus cerris)
 • Salcâm (Robinia pseudoacacia)
 • Glădiţă (Gleditsia triacanthos)
 • Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)
 • Pin negru (Pinus nigra)
 • Nuc comun (Juglans regia)
 • Măr (Malus sylvestris)
 • Paltin de câmp (Acer platanoides)
 • Paltin de munte(Acer pseudoplatanus)
 • Tei argintiu (Tilia tomentosa)
 • Tei de deal (Tilia cordata)
 • Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)
 • Oţetarul roşu ( Rhus typhina)
 • Sălcioară (Eleagnus angustifolia)
 • Jugastru (Acer campestre)
 • Arțar tătăresc (Acer tataricum)
 • Vişinul turcesc (Prunus mahaleb)
 • Socul negru (Sambucus nigra)
 • Maclura (Maclura pomifera)
 • Păducel (Crataegus monogyna)
 • Sânger (Cornus sanguinea)
 • Scumpia (Cotynus coggygria)
 • Liliacul (Syringa vulgaris)
 • Cătina roşie (Tamarix ramoisissima)

 

Beneficiarii intervenției care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind condiţionalitatea, prevăzute de Regulamentului (UE) nr.   , stabilite prin legislaţia naţională, pe toate terenurile agricole aparţinând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului.

 

Definiţii relevante pentru intervenție:

Terenul agricol reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani (minim 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă), iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate relevante.

Terenul neagricol reprezintă o suprafaţa de teren care nu este utilizată în scop agricol (inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (minim 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă).

Pădurea reprezintă o suprafață de teren care se întinde pe mai mult de 0,25 ha, cu arbori mai înalți de 5 m şi consistența de peste 10%. (Conform definiției din Codul silvic (L46/2008 – art.2 (1)), adaptată prin includerea consistenței de 10% conform Regulamentului ……

Perdelele forestiere de protecție reprezintă formaţiunile cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor. În categoria perdelelor de protecție se încadrează și cordoanele forestiere.

Starea de masiv reprezintă stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri.

Amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 (5) ani și aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde pentru silvicultură.

Unitatea de producţie şi/sau protecţie reprezintă suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic.

Zonele deficitare în păduri sunt reprezentate de judeţele în care suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% din suprafaţa totală. Conform datelor INS zonele (județele) deficitare în păduri sunt:

 • Călărași – 4,4% din suprafața totală a județului este acoperită cu păduri
 • Teleorman – 5,1%
 • Constanța – 5,4%
 • Ialomița – 5,9%
 • Brăila – 6,0%
 • Galați – 9,8%
 • Giurgiu – 10,8%
 • Olt – 10,9%
 • Dolj – 11,5%
 • Botoșani – 11,7%
 • Tulcea – 12%
 • Timiș – 12,5%
 • Vaslui – 15,1%
 • Ilfov – 15,9%

 

8.What is the duration of contracts? 

Durata angajamentului este de 12 ani.

 

9.WTO compliance

 • Green Box

Intervenția se încadrează în „cutia verde” – conform celor prevăzute la secțiunea ”Form and rate of support/premia/calculation methods”.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.