PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Zone care se confruntă cu constrângeri naturale specifice
 1.  Territorial scope and if relevant, regional dimension
 • Întreg teritoriul țării
 • Regional dimension

○  National           ○ Regional         ○ National with regional elements

 

 • Description of the territorial scope

Intervenția se implementează la nivel național

 

 • Description

Provide specific description of the intervention which would be applicable to specific territories If specific eligibility set are relevant for different types of territories, please describe

Suprafețe largi ale României prezintă limitări naturale ale productivității agricole care conduc la producții agricole reduse, limitări care se datorează unor condiții climatice și biofizice nefavorabile desfășurării în condiții optime a activităților agricole. Aceste suprafețe se regăsesc în special în zona Munților Carpați şi ale Deltei Dunării, precum și în alte zone cu specificități ale condițiilor de climă, sol sau teren. Totodată, o mare parte din aceste zone sunt de regulă asociate și cu o valoare ridicată a biodiversității, însă sunt amenințate de fenomenul de abandon al activităților agricole, fenomen ce poate afecta atât viabilitatea zonelor rurale, cât și factorii de mediu locali (biodiversitatea, solul sau peisajele).

În procesul de desemnare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (ANC), se remarcă în principal Munții Carpați – acolo unde se întâlnesc valori mari de altitudine şi pantă, Delta Dunării – deoarece în acest areal se cumulează o serie de factori edafici care limitează activitatea agricolă, precum şi alte zone în partea de sud și sud–est a ţării sau în zone mai puțin extinse (în vestul țării) unde caracteristicile naturale conduc la scăderea productivității naturale.

În perioada 2014-2021, pentru cele două categorii ANC: „zone montane” (art. 32 alin. 1 lit. a) și „alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice” (art. 32 alin. 1 lit. c) desemnarea a fost cea realizată în cadrul PNDR 2007-2013 (zona montană definită în baza art. 18 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 şi zonele semnificativ defavorizate stabilite în baza art. 19 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999).

Un potențial natural agricol mai scăzut față de restul țării se remarcă în zona Biosferei Deltei Dunării, unde datorită factorilor naturali legați de sol, precum și a densității scăzute a populației, menținerea activităților agricole prezintă dificultăți suplimentare, în comparație cu restul țării. Această zonă este caracterizată de omogenitatea teritoriului şi a manifestării unor factori restrictivi care induc dificultăți în desfășurarea activităților economice. Încurajarea continuării activităților agricole în această zona este importantă pentru a conserva mediul, pentru a menține peisajul rural și a conserva potențialul turistic al zonei. Aceste zone au fost desemnate ca „zone care se confruntă cu constrângeri specifice”.

 

În zonele identificate ca fiind afectate de constrângeri naturale este importantă menținerea echilibrului de mediu stabilit între practicile agricole și condițiile naturale. Continuarea activității agricole în aceste zone deține, totodată, un rol important în conservarea peisajelor tradiționale, putând servi ca bază de dezvoltare economică prin turism rural. Contribuția măsurii va fi esențială, în special pe termen scurt, în timp ce alte măsuri, precum cea de agro-mediu şi climă, vor ajuta la crearea unui sistem pe deplin funcțional, care să poată răspunde obiectivului de menținere a calității mediului şi implicit a spațiului rural.

Zonele afectate de constrângeri naturale dețin o pondere însemnată de 50,02%, ce prezintă caracteristici nefavorabile de mediu, ca urmare a unor factori bio-fizici (climatici, edafici, relief) ce limitează activitatea agricolă uzuală prin obținerea de producții reduse, scurtarea perioadei de vegetație, creșterea costurilor de producție etc.

Conform desemnării zonelor cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, acestea sunt împărțite astfel: zone montane (15,09% din SAU total); zone cu constrângeri naturale semnificative (33,56% din SAU total); zone cu constrângeri naturale specifice (1,38% din SAU total).

 

 

 1. Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

OS 1 – Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în întreaga Uniune pentru a spori securitatea alimentară și diversitatea agricolă pe termen lung, precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune.

Indicator de impact I.2 Reducerea disparităților în materie de venituri: Evoluția veniturilor agricole în raport cu economia generală și

Indicator de impact I.5 Contribuția la echilibrul teritorial: Evoluția venitului agricol în zone care se confruntă cu constrângeri naturale (față de medie)

Din SAU totală, o pondere însemnată (50,02%) prezintă caracteristici nefavorabile de mediu, ca urmare a unor factori bio-fizici (climatici, edafici, relief) ce limitează activitatea agricolă uzuală prin obținerea de producții reduse, scurtarea perioadei de vegetație, creșterea costurilor de producție etc. Conform desemnării zonelor cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, zone cu constrângeri naturale specifice (1,38% din SAU total).

Teritoriul Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) reprezintă o altă zonă cu constrângeri naturale specifice. Exploatațiile agricole din Teritoriul ITI DD au o suprafață medie de 2,4 ha, dar sunt lipsite de mijloace de producție mecanizate, ceea ce nu permite practicarea unei agriculturi moderne, ci doar asigurarea consumului propriu al gospodăriilor. Aproximativ 83% din fermele sub 1 ha acoperă 4.2% din suprafață, în timp ce 0.75% din fermele de peste 100 ha dețin 80.5% din suprafață. Fragmentarea fermelor este și mai mare în Deltă, unde 82% din totalul fermelor sub 1 ha acoperă doar 2% din suprafața totală, în timp ce 1% din ferme au o suprafață de peste 100 ha și acoperă 93% din terenul agricol.

Totodată, fenomenele climatice extreme destabilizează profund veniturile în cadrul exploataţiilor agricole, în special din perspectiva lipsei de predictibilitate. În afară de acest factor de risc, veniturile exploatațiilor agricole sunt impactate negativ și de nivelul scăzut al productivității și/sau randamentelor ca urmare a manifestării unor constrângeri naturale și/sau de utilizarea redusă a instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru atenuarea riscurilor economice în agricultură.

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

Pentru viitorul apropiat (2021-2050), la nivelul României, rezultatele experimentelor numerice cu modele climatice indică, față de intervalul de referință (1961-1990), conduce la o creștere medie a temperaturii lunare în cea mai caldă lună a anului cu peste 4°C și o reducere medie a cantității lunare de precipitații de până la 15 %, în timpul verii, în cel mai pesimist scenariu. De asemenea, se așteaptă schimbări în statisticile fenomenelor extreme, respectiv creșterea frecvenței și intensității valurilor de căldură și creșterea ratei intensității precipitațiilor.

Majoritatea terenurilor agricole din zona de Sud, Est si Vest a țării se încadrează în categoria “fragil” și “critic” fiind sensibile la schimbările climatice și la modificările managementului agricol. Suprafața susceptibilă la procese de degradare care conduc la aridizare / deşertificare, stabilită pe baza indicelui ESAI, se suprapune în mare măsură cu suprafața afectată de constrângeri naturale semnificative stabilită în baza prevederilor Regulamentului (UE) 1305/2013.

Sprijinul acordat fermierilor din zona cu constrângeri specifice va contribui la diminuarea suprafețelor agricole  întinse afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.

OS 5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței de substanțe chimice.

Indicator de impact I.13 Reducerea eroziunii solului: Procentajul terenurilor agricole în stare moderată și gravă de eroziune a solului

Aspecte care influențează managementul resurselor naturale sunt reprezentate de suprafețe agricole întinse afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice respectiv, abandonul activităţilor agricole, cu influenţe negative în  calitatea solului, starea peisajelor, în special în zonele afectate de constrângeri naturale astfel încât sprijinul acordat va contribui la diminuarea suprafețelor agricole extinse afectate de fenomene de degradare a solului (eroziune, alunecări de teren, deșertificare, etc.), precum și cele cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice. Totodata, fenomenele de eroziune eoliană afectează cca. 161.952 ha de terenuri în zona costieră a Dobrogei.

OS 6 – Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

Indicator de impact I.21 Îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice: Ponderea terenurilor agricole acoperite cu elemente de peisaj

În zonele ANC se urmărește în mod deosebit evitarea abandonului activităților agricole prin aplicarea ecocondiționalității. Evitarea abandonului activităților agricole contribuie, de asemenea, la conservarea factorilor de mediu (biodiversitate, sol, apă, aer), inclusiv la menținerea peisajelor tradiționale. Suprafața agricolă totală ANC este de 6.516.638 ha (50,02% din suprafața agricolă), din care suprafața încadrată în zona defavorizată de condiții specifice de 179.173 ha (1,38% din suprafața agricolă).

Astfel, prin sprijinul acordat se vor reduce suprafețele agricole extinse afectate de fenomene de degradare a solului (eroziune, alunecări de teren, deșertificare, etc.), precum și de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice respectiv, abandonul activităţilor agricole, cu influenţe negative în conservarea biodiversităţii, calitatea solului, starea peisajelor, în special în zonele afectate de constrângeri naturale.

 

 

3.Need(s) addressed by the intervention

Code

Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan

Addressed in CSP

N 01 Creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea discrepanțelor și disparităților între categorii de ferme, sectoare agricole și teritorii    
N 03 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factorilor climatici precum și în urma pierderilor provocate de animalele sălbatice
N 15 Creșterea gradului de sechestrare a carbonului pe terenuri agricole
N 19 Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității
N 21 Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale
N 22 Menținerea sau adaptarea practicilor agricole și silvice în acord cu nevoile etologice ale speciilor de animale sălbatice prioritare și în corelare cu măsurile de management necesare pentru menținerea habitatelor importante

 

 

 1. Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommednded result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

R.4Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practice, care reflectă în mod specific: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) care este vizată de sprijinul pentru venit și care face obiectul condiționalității.

R.4 reflectă în mod specific ponderea suprafeței agricole care beneficiază de sprijin pentru venit și care face obiectul condiționalității.

R.7 – Consolidarea sprijinului acordat fermelor din zonele cu nevoi specifice: Procentajul sprijinului suplimentar per hectar în zonele cu nevoi mai mari (față de medie).

Sprijinul acordat pentru ANC (articolul 71) este contabilizat în IR legate doar de sprijinul pentru venit și nu în IR legate de obiectivele de mediu și climă.Deși plățile efectuate de ANC în temeiul articolul 71 contribuie la menținerea agriculturii, previne abandonarea terenurilor

și, prin urmare, contribuie la mediu, fermierii nu trebuie să pună în aplicare practici specifice benefice pentru mediu și climă pentru a beneficia de sprijin. Astfel, aceasta nu oferă externalități pozitive dincolo de cerințele obligatorii.

 

 

 1. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of operations in both pillars and other relevant information:

Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții se acordă anual per hectar de suprafață agricolă.

Sprijinul acordat prin această intervenție urmărește o compensare pentru fermieri, în întregime sau parțial, pentru costurile suplimentare și pentru pierderile de venit aferente constrângerilor naturale sau altor constrângeri specifice din zona în cauză, diminuându-se în acest fel riscul de abandon al activităților agricole (mai ridicat în aceste zone). Costurile suplimentare și pierderile de venit se calculează, în ceea ce privește zonele cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, în comparație cu zonele care nu sunt afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.

În plus, sprijinul pentru intervenție va încuraja continuarea activităților agricole în aceste zone, laolaltă cu aplicarea standardelor de condiționalitate, se asigură cel puțin menținerea unor activități minime de întreținere a terenurilor agricole, cu impact benefic în protecția solului. În zonele identificate ca fiind afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice este importantă menținerea echilibrului de mediu stabilit între practicile agricole și condițiile naturale. Continuarea activității agricole în aceste zone deține, totodată, un rol important în conservarea factorilor de mediu (biodiversitate, sol, apă, aer), inclusiv în menținerea peisajelor tradiționale, putând servi ca bază de dezvoltare economică prin turism rural.

Contribuția intervenției va fi esențială, în special pe termen scurt, în timp ce alte intervenții, precum intervenția de agro-mediu şi climă, vor ajuta la crearea unui sistem pe deplin funcțional, care să poată răspunde obiectivului de menținere a calității mediului şi implicit a spațiului rural.

În conformitate cu art. 79 (1) din Regulamentul (UE) nr.     /2021, în cadrul acestei intervenții nu se stabilesc criterii de selecție.

Toți fermierii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au dreptul la o plată.

Pentru a răspunde nevoilor identificate, sprijinul din cadrul intervenției se acordă în funcție de tipul de zonă, defalcate după cum urmează:

Intervenția Zone care se confruntă cu constrângeri specific (ANC-SPEC) este desemnată tot în conformitate tot cu articolul 32 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 1305/2013.

Condițiile de eligibilitate aplicabile în cadrul acestor sub-intervenții sunt următoarele:

 • beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definit în înțelesul art. 4, alin. (1) a Regulamentului (UE) ………/2021 conform legislației naționale,
 • beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă cu alte constrângeri specifice, delimitate conform prevederilor art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013 și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă,
 • suprafață minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha – pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii),
 • beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își continue activitatea agricolă pe terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

Alte condiții în cadrul angajamentelor, pentru care în caz de neconformare se aplică reduceri ale sprijinului (care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancțiuni până la excludere), sunt constituite de:

 • respectarea de beneficiari, la nivelul întregii ferme, a standardelor de condiționalitate stabilite în temeiul art.11, 12 și Anexa III din Regulamentul (UE) nr. …../ 2021 al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de FEGA și FEADR, prevăzute în legislația națională.

Legislație UE:

Articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anexa III la același regulament continuă să se aplice în ceea ce privește delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.

Legislație națională:

Cadrul Național de Implementare,

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022,

 

Ordinul MADR  nr. 45/ 2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plați prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plați şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022.

Ordin pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area

Beneficiarii:

Beneficiarii acestei sub-intervenție sunt fermierii activi, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. ……/ 2021.

Suprafața eligibilă:

– Intervenția Zone care se confruntă cu constrângeri specific (ANC-SPEC) este un instrument prin care se sprijină (compensează fermierii) financiar utilizarea terenurilor agricole situate în unitățile administrativ-teritoriale care se suprapun total sau parțial cu Rezervația Biosferei Delta Dunării. Potențialul natural agricol din această zonă este mai scăzut decât în restul țării, condițiile naturale de producție fiind similare pe întreaga suprafață agricolă din această zonă, în condițiile în care pe terenurile agricole din zonă se întâlnesc o serie de constrângeri definite prin indicatori biofizici de climă și sol în Anexa III. Toate UAT-urile din acest areal sunt afectate de criteriul biofizic de Climă („deficit de apă”).

Totodată, zona acoperită de aceste UAT-uri prezintă o deosebită importanță la nivelul Uniunii din punct de vedere al obiectivelor de mediu, fiind necesară continuarea gestionării terenurilor în vederea conservării mediului, menținerea peisajului rural și conservarea potențialului turistic, teritoriul acoperit de Biosfera Deltei Dunării primind de-a lungul timpului multiple recunoașteri naționale și internaționale din punct de vedere al protecției naturii. De asemenea, Delta Dunării împreună cu celelalte unități adiacente reprezintă cel mai mare areal important ca zone umede din Europa, făcând parte din patrimoniul mondial al UNESCO.

Totodată, UAT-urile cuprinse în această categorie, sunt afectate de criteriul biofizic de Climă „deficit de apă”, precum și de criteriile biofizice „drenaj limitat al solului” și „proprietăți chimice nefavorabile – prezența sărurilor, a sodiului schimbabil” în proporții diferite.

Suprafața ocupată de cele 24 localități aflate în zonele care se confruntă cu constrângeri specifice (Delta Dunării) este de circa 5.900 km2, reprezentând 2,47% din suprafața totală a României și în care suprafața agricolă este de 179.173 .

hacsp.intervention.spec-designs.rural.elig-type-support.label

Desemnarea Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale specifice a fost realizată la nivel LAU2 (fost NUTS5), reprezentat de cele 3.181 unități administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul României (comune, orașe şi municipii conform SIRUTA – INS decembrie 2013), organizate în conformitate cu prevederile Legii 2/1968 cu modificările și completările ulterioare.

Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale specifice (ANC_SPEC), nu a suferit modificări în perioada 2014-2022, comparativ cu perioada de programare 2007-2013, fiind realizată prin selectarea ca eligibile a unităților administrativ teritoriale care se regăsesc în totalitate în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” și aria de aplicabilitate va fi și din anul 2023. Aceasta este prezentată în următoarea figură:

Picture1

Figura 1 – harta intervenției ANC (Unități administrativ-teritoriale incluse în zona montană, zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative sau cu alte constrângeri specifice și UAT-urile eliminate prin procesul de ajustare (fine-tuning) pe baza criteriilor: irigații, producții medii  și procent semnificativ de terenuri ocupate de vii și livezi (desemnarea aplicată începând cu anul 2019)

Picture2

Descrierea metodologiei de desemnare a Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale specifice este realizată in Anexa la PNS 2023-2027 – metodologie desemnare zone eligibile a intervenției ANC.

Lista cu zonele eligibile pentru această intervenție este lista care face obiectul PNDR 2014-2021 și care va fi inclusă și în anexa la PNS 2023-2027 – Lista zonelor eligibile ale intervenției ANC.

O12 What area is eligible?

X Areas affected by other area-specific constraints (pursuant to Article 32(1)(c) of Regulation (EU) No 1305/2013

 

 

6.Identification of relevant baseline element (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67(5)).

List of relevant GAEC  and SMR

Code Description

 

List of relevant mandatory national standards 

Condițiile care trebuie respectate de beneficiarii intervenției la nivelul întregii exploatații sunt constituite din normele privind condiționalitatea, în temeiul art. 12 din Regulamentul (UE)             nr.       / 2021.

Normele de condiționalitate vizează o serie de standarde constituite de Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) și Cerințele Legale în Materie de Gestionare (SMR), care se vor stabilii în legislația națională și sunt enumerate în Anexa III la Regulamentul (UE)                         nr.           / 2021 pe domenii:

 • Clima și mediul;
 • Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor
 • Bunăstarea animalelor

 

 

 1. Form and rate of support/amounts/calculation methods
 • n unit cost based on additional cost and income foregone          □ one off payment    □ lump sum

 

Range of support at beneficiary level

Bugetul de intervenție din cadrul pilonului II al PAC.

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 100%.

Pentru zone care se confruntă cu alte constrângeri naturale specifice nivelul plății compensatorii este de ……..euro/ha/an.

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (3), cu scopul asigurării resurselor financiare necesare pentru implementarea intervenției ANC-SPEC, începând cu anul 2023, pentru suprafețele care depășesc 50 ha (intervalele de degresivitate 50,01 -100 ha, peste 100 ha), valoarea sprijinului reprezintă 50% din pierderile de venituri şi costurile suplimentare cuantificate prin aplicarea metodologiei de calcul.

Pentru aceste intervale de mărime a suprafețelor, baza de calcul pentru aplicarea degresivității este reprezentată de valoarea de ……… euro/ha/an.

Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de angajament.

În cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivității), valoarea plății scade pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare:

 • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar – …… euro/ha/an,
 • 50,01-100 ha – ….% din prima acordată pe hectar – ……euro/ha/an,
 • 100,01-300 ha – ….% din prima acordată pe hectar – ……euro/ha/an,
 • peste 300 ha – ……% din prima acordată pe hectar – ……. euro/ha/an.

 

Calculation method

În conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (UE) nr……/ 2021 calculul plaților compensatorii se bazează pe pierderea de venituri și cheltuieli suplimentare legate de agricultura practicată în zona cu constrângeri specifice comparativ cu zonele care nu se confruntă cu astfel de constrângeri.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București confirmă caracterul adecvat și acuratețea calculelor din cadrul metodologiei de calcul a plăților compensatorii pentru zona cu constrângeri specifice, stabilite pe baza unei metode de calcul juste, echitabile și verificabile.

Metodologia de calculare a plăților compensatorii acordate în cadrul acestei intervenții se va completa ulterior.

 

 

 1. Information regarding State aid assessment
 • nu face obiectul unei evaluări a ajutoarelor de stat.

 

 

 1. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

 

What are the models of the commitment(s) in the intervention?

□ result based (with possibility to pick and choose)

 □ management based (wiyh possibility to pick and choose)

□ hybrid (management and result based)

 

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the intervention

Beneficiarii intervenției trebuie să respecte la nivelul întregii exploatații agricole condiționalitățile stabilite în temeiul  Regulamentul PS PAC și prevăzute în legislaţia naţională.

Cerințele de bază se aplică la nivelul suprafețelor cu angajament în derulare.

 

 

Definirea nivelului prag de suprafață per exploatație pe baza căruia statul membru calculează gradul de degresivitate a plăților

Date PNDR 2014-2020:

Conform RGA 2010, peste 52% din suprafața agricolă utilizată a țării se regăsește în cadrul unor ferme ce depășesc pragul de 50 ha/fermă. Cu toate acestea, numărul total al fermelor din România ce depășesc pragul de 50 ha/fermă, reprezintă aproximativ 0,6%, din totalul exploatațiilor, majoritatea exploatațiilor din România (aproximativ 93%) fiind ferme mici, sub 5 ha. Luând în considerare aceste aspecte, se consideră util ca pragul de la care va începe degresivitatea plăților compensatorii să fie cel de 50 ha/fermă.

Fermele mari nu suferă același nivel al pierderilor de venit sau al costurilor suplimentare în comparație cu fermele mici (majoritare în România), datorită practicării unei agriculturi intensive, pentru a evita o supracompensare a plăților compensatorii acordate acestei categorii, pragul superior (la nivel de fermă) pentru aplicarea degresivității s-a stabilit la peste 300 ha.

În acest sens, s-a luat în calcul pentru stabilirea acestui prag o dimensiune medie de 300 ha, ce a fost calculată pentru categoria fermelor mari (ferme care, conform clasificării în RO, prezintă un Standard Output de 250.000 €).

Date noi:

Din analiza SWOT 2021-2027, se poate observa că, un număr foarte mare de exploatații sunt aferente grupei de până la 2 ha (2.480.770), respectiv 72% din totalul exploatațiilor înregistrate. În mare măsură, terenul agricol utilizat este în proprietate și exploatat în vederea obținerii de bunuri pentru consumul propriu, fără a fi desfășurată activitate economică orientată către piață. Aceste exploatații utilizează  în total 1,53 mil ha (12,24% din SAU totală).

Aceeași situație o regăsim analizând toate categoriile de până la 5 ha. Din numărul total de explotații (3.422.030) exploatațiile mai mici de 5 ha, în număr de 3,14 mil, reprezintă 91,8% din totalul exploataţiilor din România şi utilizează 28,7% din SAU. Dintre acestea, în categoria 2-5 ha se regăsesc 660 mii de exploataţii.

Odată cu creșterea dimensiunii peste 5 ha, numărul fermelor este în scădere astfel că, ponderea acestora din total pentru categoria 5-50 ha este de 7,7% (262.930), respectiv                0,17% pentru 50-100 ha (6.010) și doar 0.36% revine fermelor cu dimensiunea peste 100 ha (12.310).

Suprafața exploatată pe grupe de mărime este: 20,2% din SAU pentru categoria 5-50 ha, 3.3% din SAU pentru exploatațiile de 50-100 ha și 48% din SAU pentru cele mai mari de 100 ha. (date Eurostat)

 

 

What is the duration of contracts?

Durata angajamentului voluntar este anual pentru continuarea activităților agricole în zonele desemnate în conformitate cu:

• art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013 – plăți pentru zona cu constrângeri specifice

 

 

10. WTO compliance

 • Green Box

Intervenția se încadrează în „cutia verde” din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura la punctul 6 și punctul 13.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului sau efecte asupra producției.

 

 

 1. Contribution rate(s) applicable to this intervention

 

Applicable Article Regional Applicable rate Min rate Max rate
ANC – SPEC 91, alin. (3), lit. a) 65% 20% 65%

 

 

 1. Plan Unit Amount – Definition

 

Group Planned Unit Amount Code (MS) Budget Cod (EC) Planned Unit Amount Title Type of Support Cap.pua.contribution-rates Type of Planned Unit Amount Result Indicator(s)
ANC SPEC Zone cu constrângeri naturale specifice Plata compensatorie anuală ha 155.000 ha

 

OUTPUT INDICATOR: UNIT AND GROUPING

Output Indicator: O.12 – Number of hectares benefitting from support for areas facing natural or specific constraints, including a breakdown per type of areas

Unit – Hectare

 

 

 1. Plan Unit Amount – Financial table with outputs
Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 Total 2024 – 2029
FEADR 2023-2027 6,81 mil. euro 6,81 mil. euro 6,81 mil. euro 6,81 mil. euro 27,24 mil.euro
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.