PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Zone cu constrângeri naturale sau specifice

 1.    Territorial scope and if relevant, regional dimension

 • Întreg teritoriul țării
 • Regional dimension

National           ○ Regional         ○ National with regional elements

 • Description of the territorial scope

Intervenția ANC – SEMN se implementează la nivel național

 • Description

Provide specific description of the intervention which would be applicable to specific territories If specific eligibility set are relevant for different types of territories, please describe

În ceea ce privește noua delimitare din România a „zonelor, altele decât zona montană, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative” (art. 32 alin. 1 lit. b), bazată pe criteriile biofizice, aceasta s-a aplicat începând cu anul 2015, înlocuind vechea desemnare a zonelor defavorizate de condiții naturale specifice (aplicate în cadrul PNDR 2007-2013 în baza art. 20 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999).

Până în anul 2014 a fost utilizată vechea desemnare a zonelor defavorizate aferentă PNDR 2007-2013, plățile fiind acordate în baza prevederilor Regulamentului (CE) 1698/2005.

Având în vedere faptul că prin submăsura 4.3 din PNDR 2014-2020 au fost sprijinite investiții în infrastructura secundară de irigații în zonele unde există amenajări viabile din punct de vedere economic (suprafața eligibilă în cadrul sM 4.3 fiind de cca. 620 mii ha, din totalul de 823.130 ha recomandată pentru includerea în programe de investiții prin Strategia Investițiilor în Sectorul Irigațiilor), este posibil ca pe termen mediu şi lung constrângerile naturale să fie depășite în unele din aceste zone.

Din acest motiv, cu scopul actualizării exercițiului curent de ajustare şi implicit a gradului în care constrângerile naturale se manifestă în zona eligibilă în cadrul sM 13.2, în anul 2018 au fost reanalizate informațiile folosite în procesul de fine-tuning, în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 32 alin. 3 al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013. În situațiile în care s-a identificat faptul că în unele zone constrângerile naturale au fost depășite (irigații – peste 50% din suprafața agricolă a UAT sau productivități medii estimate la nivel de UAT mai mari de 80% din media UE), acestea au fost excluse din zona eligibilă a sM 13.2 începând cu anul 2019.

În perioada 2023-2027, zonele cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice sunt delimitate tot în temeiul art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

 

În afară de zona montană, există alte zone ce sunt caracterizate în principal de o productivitate scăzută datorită acțiunii factorilor naturali restrictivi, în România factorul biofizic principal întâlnit, care conduce la apariția zonelor cu constrângeri naturale fiind cel climatic legat de apariția secetei. De asemenea, există alte zone caracterizate de o serie de particularități edafice (soluri argiloase sau nisipoase – care conduc fie la stagnarea apei, fie la un drenaj foarte rapid al acesteia), climatice (temperaturi scăzute), etc. Identificarea și desemnarea zonelor, altele decât zona montantă, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative are la bază analiza criteriilor bio-fizice, atât din punct de vedere al intensității (praguri), cât şi din perspectiva extinderii (ponderea din suprafața agricolă utilizată).

Zonele afectate de constrângeri naturale dețin o pondere însemnată de 50,02%, ce prezintă caracteristici nefavorabile de mediu, ca urmare a unor factori bio-fizici (climatici, edafici, relief) ce limitează activitatea agricolă uzuală prin obținerea de producții reduse, scurtarea perioadei de vegetație, creșterea costurilor de producție etc.

Conform desemnării zonelor cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, acestea sunt împărțite astfel: zone montane (15,09% din SAU total); zone cu constrângeri naturale semnificative (33,56% din SAU total); zone cu constrângeri naturale specifice (1,38% din SAU total).

 

 

 1. Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

 

OS 1 – Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în întreaga Uniune pentru a spori securitatea alimentară și diversitatea agricolă pe termen lung, precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune.

Indicator de impact I.2 Reducerea disparităților în materie de venituri: Evoluția veniturilor agricole în raport cu economia generală și Indicator de impact

I.5 Contribuția la echilibrul teritorial: Evoluția venitului agricol în zone care se confruntă cu constrângeri naturale (față de medie)

Din SAU totală, o pondere însemnată (50,02%) prezintă caracteristici nefavorabile de mediu, ca urmare a unor factori bio-fizici (climatici, edafici, relief) ce limitează activitatea agricolă uzuală prin obținerea de producții reduse, scurtarea perioadei de vegetație, creșterea costurilor de producție etc. Conform desemnării zonelor cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, zona cu constrângeri naturale semnificative atinge o pondere de 33,56% din SAU total.

Totodată, fenomenele climatice extreme destabilizează profund veniturile în cadrul exploataţiilor agricole, în special din perspectiva lipsei de predictibilitate. În afară de acest factor de risc, veniturile exploatațiilor agricole sunt impactate negativ și de nivelul scăzut al productivității și/sau randamentelor ca urmare a manifestării unor constrângeri naturale și/sau de utilizarea redusă a instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru atenuarea riscurilor economice în agricultură.

 

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

Pentru viitorul apropiat (2021-2050), la nivelul României, rezultatele experimentelor numerice cu modele climatice indică, față de intervalul de referință (1961-1990), conduce la o creștere medie a temperaturii lunare în cea mai caldă lună a anului cu peste 4°C și o reducere medie a cantității lunare de precipitații de până la 15 %, în timpul verii, în cel mai pesimist scenariu. De asemenea, se așteaptă schimbări în statisticile fenomenelor extreme, respectiv creșterea frecvenței și intensității valurilor de căldură și creșterea ratei intensității precipitațiilor.

Majoritatea terenurilor agricole din zona de Sud, Est si Vest a țării se încadrează în categoria “fragil” și “critic” fiind sensibile la schimbările climatice și la modificările managementului agricol. Suprafața susceptibilă la procese de degradare care conduc la aridizare / deşertificare, stabilită pe baza indicelui ESAI, se suprapune în mare măsură cu suprafața afectată de constrângeri naturale semnificative stabilită în baza prevederilor Regulamentului (UE) 1305/2013. Anual, suprafețe semnificative de teren agricol sunt afectate de diferite fenomene meteorologice care au impact negativ asupra producției agricole, ca de exemplu: secetă, inundații, furtună, grindină și ingheț.

Sprijinul acordat fermierilor din zona cu constrângeri naturale semnificative va contribui la diminuarea suprafețelor agricole întinse afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.

 

OS 5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței de substanțe chimice.

Indicator de impact I.13 Reducerea eroziunii solului: Procentajul terenurilor agricole în stare moderată și gravă de eroziune a solului

Aspecte care influențează managementul resurselor naturale sunt reprezentate de suprafețe agricole întinse afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice respectiv, abandonul activităţilor agricole, cu influenţe negative în  calitatea solului, starea peisajelor, în special în zonele afectate de constrângeri naturale semnificative astfel încât sprijinul acordat va contribui la diminuarea suprafețelor agricole extinse afectate de fenomene de degradare a solului (eroziune, alunecări de teren, deșertificare, etc.).

 

OS 6 – Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

Indicator de impact I.21 Îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice: Ponderea terenurilor agricole acoperite cu elemente de peisaj

În zonele ANC se urmărește în mod deosebit evitarea abandonului activităților agricole prin aplicarea ecocondiționalității. Evitarea abandonului activităților agricole contribuie, de asemenea, la conservarea factorilor de mediu (biodiversitate, sol, apă, aer), inclusiv la menținerea peisajelor tradiționale. Suprafața agricolă totală ANC este de 6.516.638 ha (50,02% din suprafața agricolă), din care suprafața încadrată în zona semnificativ defavorizată  este de 4.372.108 ha (33,56% din suprafața agricolă).

 

Astfel, prin sprijinul acordat se vor reduce suprafețele agricole extinse afectate de fenomene de degradare a solului (eroziune, alunecări de teren, deșertificare, etc.), precum și de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice respectiv, abandonul activităţilor agricole, cu influenţe negative în conservarea biodiversităţii, calitatea solului, starea peisajelor, în special în zonele afectate de constrângeri naturale

 

 

3.Need(s) addressed by the intervention

Code

Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan

Addressed in CSP

N 01 Creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea discrepanțelor și disparităților între categorii de ferme, sectoare agricole și teritorii    
N 03 Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factorilor climatici precum și în urma pierderilor provocate de animalele sălbatice
N 15 Creșterea gradului de sechestrare a carbonului pe terenuri agricole
N 19 Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității
N 21 Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale
N 22 Menținerea sau adaptarea practicilor agricole și silvice în acord cu nevoile etologice ale speciilor de animale sălbatice prioritare și în corelare cu măsurile de management necesare pentru menținerea habitatelor importante

 

 

 1. Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

 

R.4Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practice, care reflectă în mod specific: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) care este vizată de sprijinul pentru venit și care face obiectul condiționalității.

R.4 reflectă în mod specific ponderea suprafeței agricole care beneficiază de sprijin pentru venit și care face obiectul condiționalității.

 

R.7 – Consolidarea sprijinului acordat fermelor din zonele cu nevoi specifice: Procentajul sprijinului suplimentar per hectar în zonele cu nevoi mai mari (față de medie).

Sprijinul acordat pentru ANC (articolul 71) este contabilizat în IR legate doar de sprijinul pentru venit și nu în IR legate de obiectivele de mediu și climă. Deși plățile efectuate de ANC în temeiul articolul 71 contribuie la menținerea agriculturii, previne abandonarea terenurilor

și, prin urmare, contribuie la mediu, fermierii nu trebuie să pună în aplicare practici specifice benefice pentru mediu și climă pentru a beneficia de sprijin. Astfel, aceasta nu oferă externalități pozitive dincolo de cerințele obligatorii.\

 

 

 1. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of operations in both pillars and other relevant information:

Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții se acordă anual per hectar de suprafață agricolă.

Sprijinul acordat prin această intervenție urmărește o compensare pentru fermieri, în întregime sau parțial, pentru costurile suplimentare și pentru pierderile de venit aferente constrângerilor naturale sau altor constrângeri specifice din zona în cauză, diminuându-se în acest fel riscul de abandon al activităților agricole (mai ridicat în aceste zone). Costurile suplimentare și pierderile de venit se calculează, în ceea ce privește zonele cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, în comparație cu zonele care nu sunt afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.

În plus, sprijinul pentru intervenție va încuraja continuarea activităților agricole în aceste zone, laolaltă cu aplicarea standardelor de condiționalitate, se asigură cel puțin menținerea unor activități minime de întreținere a terenurilor agricole, cu impact benefic în protecția solului. În zonele identificate ca fiind afectate de constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice este importantă menținerea echilibrului de mediu stabilit între practicile agricole și condițiile naturale. Continuarea activității agricole în aceste zone deține, totodată, un rol important în conservarea factorilor de mediu (biodiversitate, sol, apă, aer), inclusiv în menținerea peisajelor tradiționale, putând servi ca bază de dezvoltare economică prin turism rural.

 

Contribuția intervenției va fi esențială, în special pe termen scurt, în timp ce alte intervenții, precum intervenția de agro-mediu şi climă, vor ajuta la crearea unui sistem pe deplin funcțional, care să poată răspunde obiectivului de menținere a calității mediului şi implicit a spațiului rural.

În conformitate cu art. 79 (1) din Regulamentul (UE) nr.     /2021, în cadrul acestei intervenții nu se stabilesc criterii de selecție.

Toți fermierii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au dreptul la o plată.

Pentru a răspunde nevoilor identificate, sprijinul din cadrul intervenției se acordă în funcție de tipul de zonă, astfel:

Intervenția Zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC-SEMN) este desemnată în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 1305/2013.

Condițiile de eligibilitate aplicabile în cadrul acestei intervenții sunt următoarele:

 • beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definit în înțelesul art. 4, alin. (1) a Regulamentului (UE) ………/2021 conform legislației naționale,
 • beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, delimitate conform prevederilor art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013 și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă,
 • suprafață minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafață minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha – pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii),
 • beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își continue activitatea agricolă pe terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

 

Alte condiții în cadrul angajamentelor, pentru care în caz de neconformare se aplică reduceri ale sprijinului (care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancțiuni până la excludere), sunt constituite de:

 • respectarea de beneficiari, la nivelul întregii ferme, a standardelor de condiționalitate stabilite în temeiul art.11, 12 și Anexa III din Regulamentul (UE) nr. …../ 2021 al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de FEGA și FEADR, prevăzute în legislația națională.

Legislație UE:

Articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anexa III la același regulament continuă să se aplice în ceea ce privește delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.

Legislație națională:

Cadrul Național de Implementare,

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022,

Ordinul MADR  nr. 45/ 2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plați prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plați şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022.

Ordin pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area

Beneficiarii:

Beneficiarii acestei sub-intervenție sunt fermierii activi, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. ……/ 2021.

Suprafața eligibilă:

Intervenția Zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC – SEMN) este un instrument prin care se sprijină (compensează fermierii) financiar utilizarea terenurilor agricole situate în zone unde producția agricolă este mai redusă cantitativ și/sau calitativ din cauza unor condiții naturale nefavorabile. În aceste zone cel puțin 60% din suprafața agricolă la nivel LAU2 îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile biofizice enumerate în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, la valoarea indicată a pragului.

În vederea asigurării asupra faptului că în aceste zone se manifestă în continuare constrângeri naturale semnificative, identificate în urma analizării criteriilor biofizice şi că aceste constrângeri naturale nu au fost depășite cu ajutorul unor investiții, prin activitatea economică sau prin metodele de producție ori sistemele agricole care compensează pierderile de venit sau costurile suplimentare, a fost efectuat un proces de ajustare (fine-tuning), în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 3 al Regulamentului (UE) 1305/2013. Acest exercițiu a fost realizat în vederea eliminării din zonele eligibile a zonelor unde constrângerile au fost surmontate prin irigații, precum și  în scopul eliminării zonelor în care practicarea unui anumit tip de agricultură este predominant (vii sau livezi), iar practicarea acestui tip de agricultură nu conduce la apariția unor pierderi sau cheltuieli suplimentare din cauza condițiilor naturale. Desemnarea rezultată a fost implementată în România în perioada 2015-2018.

În anul 2018 a fost actualizat procesul de fine tuning, fiind analizate informații actualizate privind aplicare a irigațiilor (suprafețe agricole care au făcut obiectul proiectelor de investiții finanțate prin PNDR şi suprafețele efectiv irigate în perioada 2007-2017 de peste 50% din suprafața agricolă a UAT). Aceste date, împreună cu datele actualizate privind utilizarea terenurilor agricole (LPIS2017), au generat unele modificări privind criteriile de fine tuning referitoare la ponderea ridicată a suprafețelor cu culturi permanente (vii sau livezi pe cel puțin 20% din suprafața agricolă a UAT) sau la producții medii care depășesc 80% din media la nivelul UE pentru grâu și porumb. Desemnarea rezultată a fost implementată în România în perioada 2019-2022.

În consecință, au fost eliminate o serie de unități administrativ-teritoriale de nivel LAU2 în care constrângerile naturale au fost înlăturate cu ajutorul unor investiții (irigații) sau prin activitate economică (vii şi livezi sau unde productivitatea normală a terenurilor prin sistemele agricole compensează pierderile de venit sau costurile suplimentare).

Astfel, un număr de 757 localități au fost incluse în această categorie, suprafața agricolă fiind de 4.372.108 ha. Suprafața agricolă exclusă din zonele eligibile în urma procesului de ajustare a fost de 287.520 ha, fiind situată pe teritoriul a 45 UAT. Din aceasta, 245.903 ha sunt situate în 34 localități aflate în zone unde constrângerile naturale au fost depășite prin irigații, 41.617 ha situate în 11 localități aflate în zone în care peste 20% din suprafața agricolă este acoperită de vii sau livezi și 20.070 ha situate în 3 localități aflate în zone unde producțiile medii (grâu și porumb) depășesc media la nivel european. Totodată, in cele 45 UAT se regăsesc 23 UAT care au fost eligibile în perioada 2015-2018, dar care au fost excluse pe baza criteriului de fine tuning „irigații” din zona eligibilă a sM13.2 începând cu anul 2019 şi 1 UAT eligibilă în perioada 2015-2018 care a fost exclusă pe baza criteriului de fine tuning „irigații și producții medii”.

Desemnarea Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative a fost realizată la nivel LAU2 (fost NUTS5), reprezentat de cele 3.181 unități administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul României (comune, orașe şi municipii conform SIRUTA – INS decembrie 2013), organizate în conformitate cu prevederile Legii 2/1968 cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu anul 2023, delimitarea zonei eligibile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC_SEMN) va suferi modificări, fiind cea implementată in anul 2019 și prezentată în următoarea figură:

Picture3

Figura 1 – harta intervenției ANC ((Unități administrativ-teritoriale incluse în zona montană, zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative sau cu alte constrângeri specifice și UAT-urile eliminate prin procesul de ajustare (fine-tuning) pe baza criteriilor: irigații, producții medii  și procent semnificativ de terenuri ocupate de vii și livezi (desemnarea aplicată începând cu anul 2019)

 

Picture4

Descrierea metodologiei de desemnare a Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative este realizată in Anexa la PNS 2023-2027 – metodologie desemnare zone eligibile a intervenției ANC.

Lista cu zonele eligibile pentru această intervenție este lista care face obiectul PNDR 2014-2021 și care este inclusă și în Anexa la PNS 2023-2027 – Lista zonelor eligibile ale intervenției ANC.

 

012 What area is eligble?

X areas facing natural constraints, other than mountains (persuant to Article 32, (1) (b) of Regulation (EU) No 1305/2013.

 

 

6.Identification of relevant baseline element (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67(5)).

 

List of relevant GAEC  and SMR

Code

Description

 

List of relevant mandatory national standards 

Condițiile care trebuie respectate de beneficiarii intervenției la nivelul întregii exploatații sunt constituite din normele privind condiționalitatea, în temeiul art. 12 din Regulamentul (UE)             nr.       / 2021.

Normele de condiționalitate vizează o serie de standarde constituite de Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) și Cerințele Legale în Materie de Gestionare (SMR), care se vor stabilii în legislația națională și sunt enumerate în Anexa III la Regulamentul (UE)                         nr.           / 2021 pe domenii:

 • Clima și mediul;
 • Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor
 • Bunăstarea animalelor

 

 

 1. Form and rate of support/amounts/calculation methods

Type of payment

□unit cost based on additional cost and income foregone          □ one off payment    □ lump sum

 

Range of support at beneficiary level

Bugetul de intervenție din cadrul pilonului II al PAC.

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 100%.

Pentru zonele care se confruntă cu alte constrângeri naturale semnificative nivelul plăţii compensatorii este de ………….. euro/ha/an.

Cu scopul asigurării resurselor financiare necesare pentru implementarea intervenției ANC SEMN, începând cu anul 2023, pentru suprafețele care depășesc 50 ha (intervalele de degresivitate 50-100 ha, 100-300, 300-500, 500-1000 și peste 1000 ha), valoarea sprijinului reprezintă 50% din pierderile de venituri şi costurile suplimentare cuantificate prin aplicarea metodologiei de calcul.

 

SCENARIU ANALIZAT: plata diferențiată pe intervale de mărime și de la un prag de suprafață în sus plata să fie 0 ( > 500ha):

– plata de XX euro/ha/an numai pentru primele 50 ha

– plata de 75% pentru suprafețele care depășesc 50 ha dar pana la 100 ha

– plata de 25 euro/ha /an pentru suprafețele care depășesc 100 ha dar până la 500 ha

– plata de 0 euro/ha/an pentru suprafețele care depășesc 500 ha

 

Calculation method

În conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (UE) nr……/ 2021 calculul plaților compensatorii se bazează pe pierderea de venituri și cheltuieli suplimentare legate de agricultura practicată în zona cu constrângeri semnificative comparativ cu zonele care nu se confruntă cu astfel de constrângeri.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București confirmă caracterul adecvat și acuratețea calculelor din cadrul metodologiei de calcul a plăților compensatorii pentru zona cu constrângeri semnificative, stabilite pe baza unei metode de calcul juste, echitabile și verificabile.

Metodologia de calculare a plăților compensatorii acordate în cadrul acestei intervenții se va completa ulterior.


Information regarding State aid assessment
 

– nu face obiectul unei evaluări a ajutoarelor de stat.

 

 

 1. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

What are the models of the commitment(s) in the intervention?

□ result based (with possibility to pick and choose)

□  management based (wiyh possibility to pick and choose)

□ hybrid (management and result based)

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the intervention

Beneficiarii intervenției trebuie să respecte la nivelul întregii exploatații agricole condiționalitățile stabilite în temeiul  Regulamentul PS PAC și prevăzute în legislația națională.

Cerințele de bază se aplică la nivelul suprafețelor cu angajament în derulare.

 

Definirea nivelului prag de suprafață per exploatație pe baza căruia statul membru calculează gradul de degresivitate a plăților

Date PNDR 2014-2020:

Conform RGA 2010, peste 52% din suprafața agricolă utilizată a țării se regăsește în cadrul unor ferme ce depășesc pragul de 50 ha/fermă. Cu toate acestea, numărul total al fermelor din România ce depășesc pragul de 50 ha/fermă, reprezintă aproximativ 0,6%, din totalul exploatațiilor, majoritatea exploatațiilor din România (aproximativ 93%) fiind ferme mici, sub 5 ha. Luând în considerare aceste aspecte, se consideră util ca pragul de la care va începe degresivitatea plăților compensatorii să fie cel de 50 ha/fermă.

Fermele mari nu suferă același nivel al pierderilor de venit sau al costurilor suplimentare în comparație cu fermele mici (majoritare în România), datorită practicării unei agriculturi intensive, pentru a evita o supracompensare a plăților compensatorii acordate acestei categorii, pragul superior (la nivel de fermă) pentru aplicarea degresivității s-a stabilit la peste 300 ha.

În acest sens, s-a luat în calcul pentru stabilirea acestui prag o dimensiune medie de 300 ha, ce a fost calculată pentru categoria fermelor mari (ferme care, conform clasificării în RO, prezintă un Standard Output de 250.000 €).

Date noi:

Din analiza SWOT 2021-2027, se poate observa că, un număr foarte mare de exploatații sunt aferente grupei de până la 2 ha (2.480.770), respectiv 72% din totalul exploatațiilor înregistrate. În mare măsură, terenul agricol utilizat este în proprietate și exploatat în vederea obținerii de bunuri pentru consumul propriu, fără a fi desfășurată activitate economică orientată către piață. Aceste exploatații utilizează  în total 1,53 mil ha (12,24% din SAU totală).

Aceeași situație o regăsim analizând toate categoriile de până la 5 ha. Din numărul total de explotații (3.422.030) exploatațiile mai mici de 5 ha, în număr de 3,14 mil, reprezintă 91,8% din totalul exploataţiilor din România şi utilizează 28,7% din SAU. Dintre acestea, în categoria 2-5 ha se regăsesc 660 mii de exploataţii.

Odată cu creșterea dimensiunii peste 5 ha, numărul fermelor este în scădere astfel că, ponderea acestora din total pentru categoria 5-50 ha este de 7,7%  (262.930), respectiv                0,17% pentru 50-100 ha (6.010) și doar 0.36% revine fermelor cu dimensiunea peste 100 ha (12.310).

Suprafața exploatată pe grupe de mărime este: 20,2% din SAU pentru categoria 5-50 ha, 3.3% din SAU pentru exploatațiile de 50-100 ha și 48% din SAU pentru cele mai mari de 100 ha. (date Eurostat)

 

What is the duration of contracts?

Durata angajamentului voluntar este anual pentru continuarea activităților agricole în zonele desemnate în conformitate cu:

• art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative.

 

 

 1. WTO compliance
 • Green Box

Intervenția se încadrează în „cutia verde” din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura la punctul 6 și punctul 13.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului sau efecte asupra producției.

 

 

 1. Contribution rate(s) applicable to this intervention
Applicable Article Regional Applicable rate Min rate Max rate
ANC – SEMN 91, alin. (3), lit. a) 65% 20% 65%

 

 

 1. Plan Unit Amount – Definition
Group Planned Unit Amount Code (MS) Budget Cod (EC) Planned Unit Amount Title Type of Support Cap.pua.contribution-rates Type of Planned Unit Amount Result Indicator(s)
ANC SEMN Zone cu constrângeri naturale semnificative Plata compensatorie anuală ha 3.950.000 ha

 

Se bazează suma unitară pe cheltuieli reportate?     DA

 

OUTPUT INDICATOR: UNIT AND GROUPING

Output Indicator: O.12 – Number of hectares benefitting from support for areas facing natural or specific constraints, including a breakdown per type of areas

Unit – Hectare

 

 

 1. Plan Unit Amount – Financial table with outputs
Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 – 2029
FEADR

2023-2027

106,36 mil. euro 106,36 mil. euro 106,36 mil. euro 106,36 mil. euro 106,36 mil. euro 531,80

mil.lei

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.