PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Agricultură ecologică – menținerea certificării
 1. Territorial scope and, if relevant, regional dimension
 • National     ○ National with regional elements      ○ Regional        ○ Transnațional

 

 • Description of the territorial scope

Intervenția se implementează  la nivel național.

 

 

 1. Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

Sprijinul acordat pentru menținerea practicilor de agricultura ecologică va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – din puţinele evaluări referitoare la gazele cu efect de seră şi ciclurile acestora în atmosferă, care au fost făcute cu privire la agricultura ecologică, studiile comparative au demonstrat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportat la tona de produse alimentare în cazul agriculturii ecologice faţă de agricultura convenţională.

Extinderea suprafeței agricole certificată ecologic va contribui la reducerea cantităților de produse de protecție a plantelor utilizate și la diminuarea fenomenelor climatice extreme.

OS5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul

Metodele specifice agriculturii ecologice implică utilizarea responsabilă a resurselor naturale, precum apa, solul și aerul prin folosirea de substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural, acestea susținând și îmbunătățind starea solului, a apei, a aerului, a sănătății plantelor și animalelor și a echilibrului dintre ele.

Sprijinul acordat pentru conversia la practicile de agricultura ecologică va contribui la îmbunătățirea calității apei prin evitarea utilizării pesticidelor și a produselor de protecție a plantelor, precum și prin gestionarea strictă a gunoiului de grajd, practicarea agriculturii ecologice conducând la scăderea poluării resurselor de apă (cursurilor și corpurilor de apă de suprafață dar și a apelor subterane).

De asemenea, încurajarea practicilor de agricultură ecologică sporesc fertilitatea și activitatea biologică a solului, asigurând un nivel mai înalt de conținut de materie organică în sol și un potențial mai mare de control al eroziunii prin utilizarea rotației multianuale a culturilor, prin utilizarea culturilor pentru îngrășăminte verzi, utilizarea de preparate pe bază de microorganisme și aplicarea de îngrășăminte de origine animală sau de materii organice, de preferință compostate, provenite din producția ecologică.

OS6 – Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

Sprijinul acordat pentru menținerea practicilor de agricultura ecologică va contribui la conservarea biodiversităţii faţă de agricultura convenţională. Principalele avantaje ale agriculturii ecologice din punct de vedere al biodiversităţii sunt conferite de neutilizarea îngrăşămintelor chimice, a erbicidelor şi pesticidelor produse sintetic, densităţile scăzute ale efectivelor de animale, utilizarea metodelor de control biologic al dăunătorilor (de exemplu, întreţinerea gardurilor vii, a zonelor marginale ale terenurilor agricole şi alte zone necultivate), menţinerea activităţii biologice mai intense a solului mai aproape de regimul natural, utilizarea culturilor mixte şi utilizarea mixtă a terenurilor.

OS9 – Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor

În timp ce agricultura ecologică contribuie la protejarea mediului, aceasta produce concomitent și alimente cu o valoare mai mare din perspectiva asigurării sănătății consumatorilor prin utilizarea de substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural.

 

 

 1. Need(s) addressed by the intervention

Code

Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan

Addressed in CSP

N Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
N Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbările climatice
N Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să contribuie la protecția antierozională a solului și creșterea cantității de materie organică din sol, precum și a unui management al terenurilor forestiere cu impact redus asupra resurselor de sol
N Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității
N Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția resurselor de apă împotriva poluării

 

 

 1. Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommednded result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor sau la, menținerea sau îmbunătățirea stocării carbonului (inclusiv pajiști permanente, culturi permanente cu înveliș vegetal permanent, terenuri agricole în zone umede și turbării)

R19 – Îmbunătățirea și protejarea solurilor: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin care sunt benefice pentru gestionarea solului, în vederea îmbunătățirii calității și a biocenozei solului (cum ar fi reducerea lucrărilor solului, acoperirea solului cu culturi, rotația culturilor inclusiv cu culturi de leguminoase)

R20 – Îmbunătățirea calității aerului: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor de amoniac

R21 – Protejarea calității apei: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la calitatea cursurilor de apă

R29 – Dezvoltarea agriculturii ecologice: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) care beneficiază de sprijin din PAC pentru agricultura ecologică, defalcat pentru  menținerea și conversia la aceasta

 

 

 1. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei intervenții se acordă pe hectar de suprafață agricolă fermierilor care se angajează în mod voluntar să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 848/2018. Sprijinul se acordă sub formă de plăți compensatorii calculate sub formă de costuri standard pe baza evaluării costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice, care depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază. Costurile standard includ costuri tranzacționale aferente inspecțiilor și certificării în agricultura ecologică, conform prevederilor art. 70 din Regulamentul PS PAC.

 

Intervenția conţine 6 pachete:

– Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,

– Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică

 

Angajamentele pentru menținerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmează direct după perioada inițială de conversie) se încheie pentru o perioadă de 5 ani. După perioada de 5 ani a angajamentelor pentru menținerea agriculturii ecologice acestea se pot prelungi anual, fără a depăși perioada de implementare a PNS 2023 – 2027.

 

Suprafața eligibilă:

– terenuri agricole din categoriile de folosință încadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 și 5), livezi (Pachetul 3), vii (Pachetul 4) și pajiști permanente (Pachetul 6),

– angajamentele în cadrul intervenției se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor,

– pachetul 6 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică se poate aplica atât la nivel național – varianta 6.1, cât și în combinație cu angajamente de agromediu și climă aplicabile pe pajiști permanente, asumate în baza art. 70 din Regulamentul (UE) nr.  ….  în cadrul intervenției de agro-mediu și climă pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente, în zonele eligibile aferente acestora – varianta 6.2.

– parcelele agricole utilizate ca pajişti permanente, pentru care se află în derulare un angajament de agro-mediu şi climă asumat în baza art. 70 din Regulamentul (UE) nr.    , nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat prin varianta 6.1 a Pachetului 6.

 

Beneficiarul:

– este fermier, utilizator al unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS),

– deține o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole),

– este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică,

– se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază și superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

 

Cerinţe specifice ale angajamentelor

– beneficiarii intervenției trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia,

– beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor,

– în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

 

În conformitate cu art. 79 (1) din Regulamentul (UE) nr. /2021, în cadrul acestei intervenții nu se stabilesc criterii de selecție.

 

Conform art. 70 (9) din Regulamentul (UE) nr. / 2021, beneficiarii intervenției au acces la cunoștințele și informațiile relevante implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin intervenția ……., care vizează cel puțin aspecte legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

 

Sprijinul acordat în cadrul intervenției este complementar sprijinului acordat în baza art. 31 din FEGA prin ecoschema privind sprijinul pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, iar angajamentele sunt diferite și consistente. Fermierii care au beneficiat de sprijinul acordat prin ecoschema privind sprijinul pentru conversia la metodele de agricultură ecologică și au finalizat cei maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene) aferenți perioadei de conversie la practicile de agricultură ecologică pot deschide angajamente pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică în baza acestei intervenții.

 

Gestionarea angajamentelor pentru menținerea practicilor agricole ecologice va fi realizată prin IACS.

 

 

 1. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67(5)).

 

List of relevant GAEC  and SMR

Code Description
SMR 2 Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 

 

List of relevant mandatory national standards 

Lista standardelor naționale obligatorii relevante (cerințele de bază pentru angajamentele de agricultură ecologică):

 •  criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.    /2021:
  •  menținerea suprafeței agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni pregătitoare care să depășească folosirea metodelor și utilajelor agricole obișnuite
  • efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare pe terenul arabil se realizează prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe pajiștile permanente prin pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor permanente situate la peste 1800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează.
  •  în cazul viilor și livezilor, activitatea agricolă minimă presupune cel puțin o tăiere anuală de întreținere sau cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului.

 

 •   cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor prevăzute de legislația națională:
  • Fitosanitar – OG 4/1995, cu modificările și completările ulterioare:
   • utilizarea produselor de protecție a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
  • Folosirea îngrășămintelor:
   • Ordin comun MADR/MMP/MS nr. 94/1.378/1.071/2010 – interzicerea folosirii îngrășămintelor neautorizate pentru utilizare și comercializare.

 

 • alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislația națională:
  • Agricultură ecologică – Ordinul MADR nr.1253/2013 – Operatorii care produc produsele ecologice au obligația de a-și înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, și de a se supune controlului unui organism de control aprobat.

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention:

Beneficiarii intervenției trebuie să respecte standardele de condiționalitate relevante, activitatea minimă și legislația națională relevantă, prezentate mai sus. Acestea constituie nivelul de bază neremunerat.

 

Cerințe de bază:

 • SMR 2.1 lit. a) ”Fermierii trebuie să respecte perioadele în care este interzisă aplicarea îngrășămintelor pe terenul agricol”,
 •  ”utilizarea produselor de protecție a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
 • interzicerea folosirii îngrășămintelor neautorizate pentru utilizare și comercializare”,

 

Angajament superior:

Fermierii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018 pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului.

 

În sistemul de agricultură ecologică este interzisă utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a plantelor, fiind permisă folosirea îngrășămintelor de origine animală sau de materii organice, de preferință compostate, provenite din producția ecologică. Prevenirea daunelor produse de dăunători și buruieni se realizează prin acțiuni precum utilizarea inamicilor naturali, alegerea speciilor, a soiurilor și a materialului eterogen, rotația culturilor pe terenul arabil, tehnici de cultivare precum fumigația ecologică, metode mecanice și fizice, și procese termice, precum solarizarea și, în cazul culturilor protejate, tratamentul cu abur la suprafață aplicat solului (la o adâncime maximă de 10 cm).

 

Cerință de bază: SMR 2.1. lit.d) ”Cantitatea maximă de azot provenită din îngrășăminte organice care poate fi aplicată pe terenul agricol nu poate depăși 170 kg/ha/an”

Angajament superior: „Fermierii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018 pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului

 

Nivelul superior al cerinței specifice intervenției este reprezentat de practicile agricole ecologice care impun utilizarea unei cantități totale de gunoi de grajd care nu depășește 170 kg de azot pe an/ ha de suprafață agricolă utilizată, iar această limită se aplică numai în cazul utilizării gunoiului de grajd, a gunoiului de grajd uscat și a dejecțiilor animaliere deshidratate de la pasări de curte, a compostului din excremente de animale, inclusiv dejecțiile animaliere de la pasări de curte, a compostului de gunoi de grajd și a excrementelor lichide de animale.

 

Cerință de bază: SMR 2.1 lit. d) – ”Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare”,

Angajament superior: „Fermierii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018 pe suprafețele agricole care fac obiectul angajamentului.

Practicile specifice agriculturii ecologice impun obligativitatea fermierului de a ține evidențe cu privire activitățile realizate pe parcelele exploatației agricole, inclusiv utilizarea îngrășămintelor.

 

O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei intervenții pentru a asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor de bază pe care angajamentele trebuie să le depășească. O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei intervenției, care depășesc actuala perioadă de programare, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare. În cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează și rambursarea nu este solicitată pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.

 

 

 1. Form and rate of support/premia/calculation methods

□ unit cost based on additional cost and income foregone          □ one off payment    □ lump sum

 

 

Range of support at beneficiary level

Plata compensatorie reprezintă 100% sprijin public nerambursabil.

Plăţile compensatorii se acordă pe hectar din sprafaţa agricolă pentru fiecare din cele 6 pachete propuse:

 • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică –     euro/ha/an,
 • Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică –   euro/ha/an,
 • Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică –  euro/ha/an,
 • Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică –  euro/ha/an,
 • Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică –  euro/ha/an,
 • Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – euro/ha/an,
 • Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu și climă –   euro/ha/an.

 

Calculation method

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București confirmă caracterul adecvat și acuratețea calculelor din cadrul metodologiei de calcul a plăților compensatorii.

Plățile compensatorii au fost calculate în baza evaluării costurilor suplimentare,  pierderilor de venit și a costurilor tranzacționale generate de implementarea angajamentelor de menținere a practicilor de agricultură ecologică.

 

 

 1. Information regarding State aid assessment

 

 1. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

What are the models of the commitment(s) in the intervention?

□ result based (with possibility to pick and choose)

□ management based (wiyh possibility to pick and choose)

□ hybrid (management and result based)  

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the intervention

 

What is the duration of contracts?

Durata angajamentului de menținere a practicilor de agricultură ecologică este de 5 ani.

 

 

 1. WTO compliance
 • Green Box

Intervenția se încadrează în „cutia verde” – conform celor prevăzute la secțiunea ”Form and rate of support/premia/calculation methods”.

 

 

 1. Contribution rate(s) applicable to this intervention
Applicable Article Regional Applicable rate Min rate Max rate

 

 1. Plan Unit Amount – Definition
Group Planned Unit Amount Code (MS) Budget Cod (EC) Planned Unit Amount Title Type of Planned Unit Amount Explanation and Justification (including the flexibility) Result Indicator(s)
P1 culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică uniform plată compensatorie fixă acorddată anual pe unitatea de suprafață 195.000 ha
P2 legume aflate în conversia la agricultura ecologică 700 ha
P3 livezi aflate în conversia la agricultura ecologică 11.300 ha
P4 vii aflate în conversia la agricultura ecologică 1.700 ha
P5 plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică 825 ha
P6.1 pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică 36.500 ha
P6.2 pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică combinat cu un angajament de agro-mediu și climă asumat în baza art. 70 51.750 ha

 

 

 1. Plan Unit Amount – Financial table with outputs
Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 – 2028
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 – 2027
0 56.63 mil. EUR 56.63 mil. EUR 56.63 mil. EUR 56.63 mil. EUR 226.52 mil. EUR
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.