PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Consiliere în afaceri agricole
Cod Intervenție
Codul bugetului intervenției
Denumirea intervenției Consiliere în afaceri agricole
Tipul de intervenție art. 15 “Servicii de consiliere agricolă” și Art. 78 “Schimb de cunoștințe și informatii”
Indicator de realizare
O.33

Numărul de acțiuni sau unități de formare, consiliere și conștientizare sprijinite

Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie
 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da √ Nu
 • Mediu ○ Da √ Nu
 • LEADER ○ Da √ Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR o          Da, în totalitate

o          Da, parțial

√    Nu

 

Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate

Descriere Bază legală Rata contribuției FEADR aplicata  Rata Min

 Rata

Max

Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa)   20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
Alte regiuni Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite under  în articolul  66 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 al Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a prezentului Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, conf art. 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%

 

Aria teritorială de aplicabilitate

√ Național              ○ Regional                 ○ Național cu elemente regionale


Scopul selectării regiunii la nivel NUTS
 

Național

 

Obiective specifice și transversale conexe

Obiectivul transversal 10 – Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură

Îmbunătățirea serviciilor de consiliere prin consolidarea conexiunilor în cadrul AKIS și prin partajarea/diseminarea pe scara largă a cunoștințelor și a aplicațiilor inovatoare va permite crearea unui “rezervor de cunoștințe” interactiv și accesibil la nivel național, în scopul dezvoltării unei agriculturi sigure și sustenabile.

 

Nevoile la care răspunde intervenția

 • Nevoia de dezvoltare a unui sistem de consiliere public/privat și furnizarea de servicii de consiliere și consultanță agricolă adaptate nevoilor fermierilor de a furniza servicii de mediu și de a se adapta la condițiile de mediu și condiționalități;
 • Nevoia de a dezvolta un sistem de inovare și cunoștințe în agricultură (AKIS) astfel încât să se realizeze un schimb de cunoștințe și expertiză în agricultură și dezvoltarea rurală;
 • Crearea de noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale care să conducă la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor şi diseminarea cunoştinţelor;
 • Nevoia de introducere şi consolidare a inovării interactive și de stimulare a sinergiilor la nivel sectorial şi intersectorial prin implicarea tuturor actorilor socio-economici;
 • Adaptarea activităților de cercetare, a rezultatelor cercetării și a infrastructurii și serviciilor TIC la nevoile fermierilor legate de aplicarea unor metode agricole durabile și a unor metode de adaptare la condițiile de mediu și la condiționalități;
 • Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural

 

Indicatori de rezultat

R1 Îmbunătățirea performanței prin cunoaștere și inovare: Numărul de persoane care beneficiază de consiliere în sprijinul inovării

Îmbunătățirea rezultatelor prin cunoaștere și inovare: numărul de persoane care beneficiază de sprijin pentru consiliere.

R.2 Conectarea sistemelor de consiliere și cunoștințe: numărul de consilieri care primesc sprijin pentru a fi integrați în sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)

 

Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice

Consilierea agricolă, parte integrantă în cadrul AKIS, furnizează informații tehnologice și științifice la zi, obținute prin cercetare și inovare. Aceasta este integrată cu serviciile cercetătorilor, ale organizațiilor de fermieri și ale altor părți interesate relevante, care formează sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS). Prin interconectarea componentelor descrise anterior, se va asigura funcționarea unui sistem AKIS capabil să sprijine schimbul de cunoștințe și expertiză în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în scopul dezvoltării cunoașterii și generării de soluții inovatoare

Principiile de selecție sunt definite, în scopul de a selecta beneficiarii, în vederea punerii în aplicare a intervenției, după cum urmează:

 • Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la tematica activității de consiliere, experiența și/sau calificarea consilierilor;
 • Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă;
 • Principiul abordării multisectoriale a activității de consiliere.

În situația în care la nivelul altor intervenții din cadrul PNS se identifică nevoia de consiliere, grupul țintă va putea beneficia de sprijin în cadrul acestei intervenții.

Legislația europeană aplicabilă acestei intervenții:

Va fi completată la momentul aprobării documentelor de reglementare.

 

Beneficiari eligibili

Furnizorii de servicii de consiliere sunt entităţi publice și/sau private înfiinţate conform legislaţiei în vigoare și care urmare unei proceduri de selecție realizată în sistemul AKIS vor fi selectati și integrați în AKIS. Ulterior solicitanții selectați vor putea depune cereri pentru proiecte de finanțare în cadrul apelurilor pe diferite tematici de consiliere a fermierilor.

Beneficiarii sunt și consilierii/actorii/entitățile care beneficiază de suport în vederea integrării în cadrul AKIS, în condițiile legislației în vigoare.

Destinatarii serviciilor de consiliere sunt persoanele care activează în domeniul agriculturii/agro-alimentar  (fermieri, persoane angajate)  și care operează în zonele rurale, antreprenori, inclusiv tinerii fermieri.

 

Condiții de eligibilitate

Criteriile de participare vor fi stabilite în anunțurile de participare, ținând cont în special de domeniul consilierii, individuală sau de grup, de acoperirea teritorială și de grupul țintă; selecția beneficiarului va fi determinată de criterii de selecție, definite pentru o anumită competiție.

Imparțialitatea consilierilor: Furnizorii de servicii de consiliere nu pot fi  entități care desfășoară activități ce vizează producerea, comerțul sau distribuția de resurse materiale, instrumente și echipamente IT pentru agricultură și silvicultură, precum și vânzarea de asigurări pentru agricultură.

Eligibilitate:

· Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

 · Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de consiliere;

· Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;

· Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de consiliere;

· Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;

· Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;

 

Descrierea intervenției și a contribuției acesteia la Obiectivul Transversal

Descriere generală

Consilierea în afaceri agricole urmărește furnizarea de servicii de consiliere de înaltă calitate, independentă și orientată către grupul țintă.

În general va fi urmărită consilierea pe teme specifice (de exemplu, eficiența energetică și a resurselor, energie regenerabilă, schimbările climatice, protecția mediului și a naturii, bioeconomia, diversificarea activităților, serviciile sociale, calitatea vieții, inovații, digitalizare).

De asemenea, consilierea de management agricol ar trebui să aducă contribuții esențiale la implementarea programului.

Managerii fermelor ar trebui să fie informați și stimulați prin furnizarea unui serviciu de consiliere armonizat, la nivel național, adaptat grupului țintă, precum și cunoștințe de inginerie de producție și de administrare a afacerilor pentru un management profesional și să adopte și să implementeze dezvoltarea ulterioară a operațiunilor lor.

 

Activități finanțate

Furnizarea de servicii de consiliere pentru managerii din agricultură precum și pentru  persoanele care lucrează în agricultură.

Intervenția oferă sprijin consultativ prin acțiuni de consiliere individuală și de grup.

 

Serviciile de consiliere agricolă trebuie adaptate diferitelor tipuri de producții și ferme și acoperă următoarele (trimitere din art. 78 la art. 15 din Reg):

a) Toate cerintele, conditiile si angajamentele de gestionare aplicabile fermierilor si altor beneficiari stabilite in planul strategic al PAC, inclusiv cerintele si standardele in conditiisi conditii pentru interventii, precum si informatii despre instrumentele financiare si planurile de afaceri stabilite in cadrul planului strategic al PAC;

b) Cerintele stabilite de statele membre pentru punerea in aplicare Directivei 2000/60/CE, a Directivei 92/43/CEE, a Directivei 2009/147/CE, a Directivei 2008/50/CE, a Directivei (UE) 2016/2284, a Regulamentului (UE) 2016/2031, Regulamentul (UE) 2016/429, articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului25 si Directiva 2009/128/CE;

c) Practici agricole care impiedica dezvoltarea rezistentei antimicrobiene, astfel cum sunt prevazute in comunicarea „Un plan european de actiune pentru sanatate impotriva rezistentei antimicrobiene”26;

d) Prevenirea si gestionarea riscurilor;

e) Sprijin pentru inovare, in special pentru pregatirea si implementarea proiectelor Grupului Operational al Parteneriatului European pentru Inovare pentru productivitate si durabilitate agricola, astfel cum se mentioneaza la articolul 114;

f) Tehnologii digitale in agricultura si in zonele rurale, astfel cum se mentioneaza la articolul 102 litera (b);

 

(fa)gestionarea durabila a  nutrientilor, inclusiv cel tarziu incepand cu 2024 utilizarea unui instrument de sustenabilitate a fermei pentru nutrienti. Acest instrument trebuie sa fie orice aplicatie digitala care ofera cel putin:-un echilibru al principalilor nutrienti la scara de camp, -cerintele legale privind nutrientii, -datele solului, pe baza informatiilor si analizelor disponibile, -datele IACS relevante pentru gestionarea nutrientilor.

(faa) conditiile de angajare si obligatiile angajatorilor, precum si sanatatea si securitatea la locul de munca si ingrijirea sociala in comunitatile agricole.

 

Contribuția la obiectivul transversal:

Nevoia de adaptare a fermierilor la noile provocări concurențiale și de mediu post PAC 2020 face necesară furnizarea și asigurarea accesului la servicii de consiliere axate pe activităţi de conştientizare şi promovare de bune practici în agricultură, în special în ceea ce priveşte practicile agricole prietenoase cu mediul, inclusiv în zonele cu înaltă valoare naturală, utilizarea sustenabilă a pesticidelor şi îngrăşămintelor în vederea dobândirii de cunoştinţe privind practicile agricole sustenabile în acord cu noile abordari strategice la nivel european.

Serviciile de consiliere agricolă sunt insuficiente și nu răspund cerințelor societății în privința serviciilor de mediu pe care le furnizează agricultura. Aceasta safectează în special fermele mici și mijlocii. Acești fermieri au nevoie de acces la servicii de consiliere de calitate și adaptate cerințelor cu privire la managementul durabil al resurselor naturale, adaptarea la standarde și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Exploatațiile agricole necesită servicii de consiliere care să le sprijine în îmbunătățirea performanțelor de mediu care să asigure un management sustenabil al solului și apei și care să contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice în zonele cu risc și la reducerea emisiilor de GES și amoniac.

De asemenea, este necesară furnizarea de servicii de consiliere care să conducă la diversificarea activităţilor din zonele rurale.

În plus, pentru a răspunde standardelor europene, abordarea trebuie să se concentreze asupra modului în care digitalizarea susține eficiența și performanța la nivel de fermă. Este necesară consilierea strategică privind digitalizarea și infrastructura electronică, aceasta fiind legată de schimbul de cunoștințe, de comunicare, de diseminare și de exploatare. De asemenea, se impune necesitatea imparţialităţii consilierilor, aceştia oferind soluţii inovative. Serviciile de consiliere sunt elemente transversale pentru îndreptarea către o agricultură bazată pe cunoaștere și specializare a fermierilor.

Intervenția acoperă activități de consiliere și diseminare adaptate nevoilor individuale ale fermierilor sau grupurilor de fermieri, acoperind aspecte legate de obiectivele PAC și de punerea în aplicare a obiectivelor Acordului verde european în domeniul activității agricole și al utilizării resurselor fermei. Intervenția va asigura fluxul de cunoștințe și informații despre dezvoltarea fermelor prin consiliere agricolă individuală și de grup.

 

Forma sprijinului/ intensitatea sprijinului

Granturi acordate prin procedura de propuneri de apeluri de proiecte.

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea proiectului va fi stabilită proporțional cu nivelul: aria teritorială, grupul țintă, tematică) la care acesta se va implementa național, regional sau județean.

 

Tipul ajutorului

Notification                        GBER                       ABER                     de minimis

 

Conformitatea OMC: Respectarea prevederilor din cadrul Anexei 2 – Acordul WTO

Intervenția nu are efecte asupra schimburilor comerciale, în sensul negativ sau asupra producției.

Aliniat 1

 

(a) sprijinul în cauză va fi furnizat printr-un program guvernamental finanțat din fonduri publice (inclusiv renunțarea la veniturile guvernamentale) care nu implică transferuri de la consumatori; și,

(b) sprijinul în cauză nu va avea ca efect furnizarea de sprijin pentru producători;

Aliniat 2

(c)   servicii de formare, inclusiv facilități de formare generală și specializată

 

Dacă se face la nivel regional trebuie adăugate și alte cerințe din cadrul WTO

 

Valoare medie unitară

Codul valorii medii unitare  
Codul bugetului alocat valorii unitare  
Numele valorii unitare  
Tipul sprijinului

 

Granturi acordate în urma apelurilor de propuneri de proiecte.

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite.

Tipul valorii unitare Uniform
Regiune

 

Național
Rata de contribuție Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R.01 Îmbunătățirea performanței prin cunoaștere și inovare

 

Sume unitare planificate – tabel financiar cu rezultate

[[Suma unitară este furnizată pe o bază anuală, care este diferită între un an și altul, sau poate fi aceeași pentru toți anii; în acest ultim caz, SM oferă o opțiune conform căreia suma este completată automat pentru toți anii.

Producția anuală planificată (cu codul însoțitor)–cu opțiunea de afișat ca număr agregat pe intervenție /pe unitate de cantitate sau un agregat de mai multe unități]. Explicație privind metoda de definire a rezultatelo anuale planificat

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.