PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Transfer de cunoștințe pe teme agricole
Cod Intervenție Codificare manuală – 20 caractere max.
Codul bugetului intervenției Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Transfer de cunoștințe pe teme agricole
Tipul de intervenție Art. 78 “Schimb de cunoștințe și informatii”
Indicator de realizare
O.33

Numărul de acțiuni sau unități de formare, consiliere și conștientizare sprijinite

Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 

 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da √ Nu
 • Mediu ○ Da √ Nu
 • LEADER ○ Da √ Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR o          Da, în totalitate

o          Da, parțial

√    Nu

 

Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Rata contribuției FEADR aplicata Rata Min  Rata

Max

Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa)   20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
Alte regiuni Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite under  în articolul  66 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 al Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a prezentului Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, conf art. 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%

 

Aria teritorială de aplicabilitate

√ Național              ○ Regional                 ○ Național cu elemente regionale

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

 

Obiective specifice și transversale conexe

Obiectivul transversal 10 – Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură

 

Obiective specifice

Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric;

Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor.

 

Obiectivul acestei intervenții constă în modernizarea sectorului agricol prin sprijinirea schimbului de cunoștințe între actorii implicați în vederea asigurării unui flux optim de cunoștințe. Prin instruirea atât a consilierilor cât și a fermierilor va fi oferit un acces mai bun la rezultatele cercetării, inovării și digitalizări, rezultate pe care cei din  urmă vor fi încurajați să le utilizeze în agricultură și în zonele rurale.

 

Nevoile la care răspunde intervenția

 • Nevoia de creștere a gradului de instruire a fermierilor, prin îmbunătățirea competențelor, cunoștințelor de bază ale acestora prin educație non-formală, informală și pe tot parcursul vieții și dobândirea de cunoștințe necesare fermierilor pentru aplicarea metodelor agricole durabile și pentru adaptarea la condițiile de mediu și conformarea la condiționalități;
 • Nevoia de a dezvolta un sistem de inovare și cunoștințe în agricultură (AKIS) astfel încât să se realizeze un schimb de cunoștințe și expertiză în agricultură și dezvoltarea rurală;
 • Crearea de noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale care să conducă la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor şi diseminarea cunoştinţelor;
 • Nevoia de introducere şi consolidare a inovării interactive și de stimulare a sinergiilor la nivel sectorial şi intersectorial prin implicarea tuturor actorilor socio-economici;
 • Adaptarea activităților de cercetare, a rezultatelor cercetării și a infrastructurii și serviciilor TIC la nevoile fermierilor legate de aplicarea unor metode agricole durabile și a unor metode de adaptare la condițiile de mediu și la condiționalități;
 • Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural.

 

Indicatori de rezultat

R1 Îmbunătățirea performanței prin cunoaștere și inovare: Numărul de persoane care beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoștințe sau care participă la grupurile operaționale ale Parteneriatului European pentru Inovare (PEI) susținute de PAC pentru a îmbunătăți performanța durabilă economică, socială, de mediu, climatică și eficiență a resurselor

 

Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice  

Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții va răspunde la nevoile de cunoaștere și informații ale persoanelor din mediul rural, ajutându-le să ia decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește managementul fermelor, gospodăriilor și comunităților acestora.

Principiile de selecție sunt definite, în scopul de a selecta beneficiarii, în vederea punerii în aplicare a intervenției, după cum urmează:

 • Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau calificarea trainerilor;
 • Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă;
 • Principiul abordării multisectoriale a cursului.

Agricultura și infrastructura specifică necesită intensificarea eforturilor în vederea dezvoltării sistemelor de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) capabile să realizeze o conexiune între fermieri și diferite tipuri de instituții și organizații de profil, astfel încât cunoștințele, informaţiile, ideile şi soluţiile propuse de acestea să poată fi puse în practică la nivelul fermelor.

În situația în care la nivelul altor intervenții din cadrul PNS se identifică nevoia de formare profesională, grupul țintă va putea beneficia de sprijin în cadrul acestei intervenții.

Legislația europeană aplicabilă acestei intervenții:

Va fi completată la momentul aprobării documentelor de reglementare.

Legislația națională aplicabilă acestei intervenții privind cursurile de calificare:

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare;

 

Beneficiari eligibili

Beneficiarii/solicitanții sunt entități/consorții, publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și care urmare unei proceduri de selecție vor fi selectati și înregistrați. Ulterior solicitanții selectați vor putea depune cereri pentru proiecte de finanțare în cadrul apelurilor pe diferite tematici de instruire a fermierilor.

Beneficiarii finali ai sprijinului sunt persoanele care activează în domeniul agriculturii/agroalimentar (fermieri, persoane angajate, antreprenori) și consilierii agricoli care operează în zonele rurale.

 

Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
 •  Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională;
 • Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
 • Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare;
 • Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
 • Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;

 

Pentru susținerea cursurile de calificare solicitantul trebuie să fie autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

 

 

Descrierea intervenției și a contribuției acesteia la Obiectivul Transversal

 

Descriere generală

Gestionarea cu succes a unei afaceri agricole necesită bune abilități profesionale, personale și abilități antreprenoriale.

Ca măsură orizontală, formarea profesională are sarcina de a implementa și a susține și celelalte intervenții.

Transferul și schimbul de cunoștințe cu succes sunt condiții prealabile pentru învățare, pentru creșterea gradului de conștientizare, schimbarea comportamentului și dobândirea de abilități – pe scurt, cum să se poată adapta cu succes la schimbări (societate, piată, mediu).

Prin oferte orientate către grupuri țintă, pregătirea și distribuirea cunoștințelor și abilitățile celor interesați de educație ar trebui extinse și aprofundate, pentru a putea ține pasul cu evoluțiile actuale și cu cele profesionale, respectiv pentru a putea stăpâni cu succes provocările din agricultură și industria agroalimentară.

Îmbunătățirea abilităților tehnice și digitale ale managerilor  întreprinderilor agricole precum și a celor implicați în agricultură contribuie la creșterea tot mai complexă a abilităților profesionale, sociale și de mediu, pentru a satisface cerințele și a câștiga noi perspective, în vederea  diversificării oportunităților.

Probleme centrale, cum ar fi schimbările climatice, durabile, utilizarea resurselor (sol, apă, aer), calitatea alimentelor, aprovizionare rezistentă la criză, digitalizare, inovare, biodiversitate, bunăstarea animalelor, materii prime regenerabile, generare de bioenergie, creșterea eficienței și competitivității în agricultură li se acordă un statut special. Prin urmare obiectivele Green Deal sunt în mai multe moduri îndeplinite și respectate.

 

Programe  finanțate

 • Formare profesională agricolă de scurtă durată dovedită prin emiterea unui certificat de participare.
 • Formare profesională agricolă dovedită prin emiterea unei diplome de calificare.

 

Aplicarea intervenției

 • Intervenția prevede organizarea instruirii grupurilor țintă  prin cursuri de scurtă durată precum și cursuri de calificare;
 • Se va acorda sprijin pentru organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire pentru fermieri acoperind subiecte orizontale legate de activitățile fermei, în special în contextul prevederilor legale aplicabile și cele mai importante domenii și provocările politicii agricole rezultate din documentele de programare și strategice;
 • Se va acorda sprijin pentru organizarea și desfășurarea de cursuri de formare pentru fermieri acoperind teme specifice (de exemplu: tehnologie,  marketing, IT, etc.), cu posibilitatea orientării lor către industria agroalimentară;
 • Se va acorda sprijin pentru desfășurarea cursurilor de calificare profesională pentru fermieri în domeniile necesare;
 • Instruirea poate include, de asemenea, diseminarea de soluții inovatoare și bune practici care au fost deja testate și care sunt aplicabile sectoarelor de producție agricolă sau în industria agroalimentară;
 • Domeniul tematic și domeniul teritorial al instruirii vor fi propuse de către Unitatea de Sprijin a AKIS și aprobate de către Unitatea de Coordonare a AKIS din cadrul DGDR AM-PNDR;
 • Beneficiarii formării nu suportă costurile legate de participarea la instruire.

 

Natura intervenției

 • Se va avea în vedere ca programele de transfer de cunoștințe să  acorde atenție celor mai recente rezultate ale cercetării și să conțină activități demonstrative în scopul demonstrării inovației acestora.
 • Solicitanții care vor derula programele de transfer de cunoștințe vor colabora  cu cercetători, practicieni, experți de top, formatori, consilieri din cadrul structurii AKIS.
 • Alegerea unor subiecte mai specifice trebuie să se bazeze pe grupul țintă și va trebui identificat în cooperare cu acesta, fiind propus ca tematică de discuții la nivelul partenerilor AKIS.
 • Având în vedere diversitatea activităților agricole trebuie luate în considerare și nevoile regionale / locale și specificități (de exemplu, zone montane, diferențe în grupurile țintă etc.).

 

Contribuția la obiectivul transversal:

Nivelul de conștientizare, cunoștințe și abilități a fermierilor cu privire la metodele moderne şi inovative de procesare şi marketing al produselor agricole, inclusiv în contextul lanţurilor scurte de aprovizionare, este insuficient pentru a putea răspunde cererii pieței şi a îndeplini standardele la nivel european. În plus, aceştia nu deţin suficiente cunoştinţe cu privire la practicile de mediu care aduc beneficii biodiversităţii, solului şi apei şi nu deţin informaţii privind practicile agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice în zonele cu risc şi la reducerea emisiilor de GES. În special adaptarea la efectele schimbărilor climatice în zonele cu risc necesită un nivel ridicat de instruire tehnică, economică și de management al fermei, pentru a îndeplini pe de-o parte cu succes standardele UE și de a face față pe de altă parte fenomenelor climatice.

Evoluţia şi specializarea agriculturii necesită un sprijin adecvat de formare profesională tehnică şi economică, precum şi o capacitate mai mare de acces la cunoştinţe şi informaţii, inclusiv sub forma diseminării de informații.

Schimbul de cunoştinţe şi informatii va fi adaptat la nevoile fermierilor și persoanelor care activează în sectorul agroalimentar. Prin urmare, acesta va contribui la crearea și implementarea unui management eficient al exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, fermierii mici si cei de familie şi adoptarea de practici prietenoase cu mediul.

Cunoştinţele şi informaţiile dobândite prin transferul de cunoştinţe şi informatii vor permite fermierilor, persoanelor implicate în sectorul alimentar în special, să-şi sporească gradul de competitivitate, să utilizeze tehnologii și procese inovative, să utilizeze mai eficient resursele, să îmbunătăţească performanţele de mediu și să dobândească cunoştinţe pentru un managerierea riscurilor la care sunt expuse exploataţiile.

Intervenția va asigura fluxul de cunoștințe și informații despre dezvoltarea fermelor prin îmbunătățirea performanțelor fermierilor să devină profesioniști.

 

 

Forma sprijinului/ intensitatea sprijinului

Granturi acordate prin procedura de propuneri de apeluri de proiecte.

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea proiectului va fi stabilită proporțional cu nivelul (aria teritorială, grupul țintă, tematică) la care acesta se va implementa (național).

În cazul cursurilor de formare profesională, costul instruirii va fi stabilit pe baza costului unitar standard (CUS).

Metodologia de evaluare, analiză și calcul, precum și orice altă informație care să ofere o imagine cât mai clară și completă asupra valorii costului unitar standard pentru servicii de formare profesională, precum și asupra componentelor incluse in costul unitar standard pentru o oră de formare profesională, precum și algoritmul de calcul si valoarea efectiv calculată a costului unitar standard pentru o oră de formare profesională vor fi furnizate de către prestatorul procedurii Achizitia unui serviciu de studiu de piata pentru elaborarea unei metodologii în vederea determinării costului unitar standard și calculul acestuia privind acțiunile de formare profesională și, respectiv, informare, în vederea utilizării acestora în cadrul Planului Național Strategic în cadrul PAC 2023-2027.

În cazul cursurilor de calificare profesională se vor folosi prețuri maximale.

 

Tipul ajutorului

Notification                        GBER                       ABER                     de minimis

 

Conformitatea OMC: Respectarea prevederilor din cadrul Anexei 2 – Acordul WTO

Intervenția nu are efecte asupra schimburilor comerciale, în sensul negativ sau asupra producției.

Aliniat 1

(a) sprijinul în cauză va fi furnizat printr-un program guvernamental finanțat din fonduri publice (inclusiv renunțarea la veniturile guvernamentale) care nu implică transferuri de la consumatori; și,

(b) sprijinul în cauză nu va avea ca efect furnizarea de sprijin pentru producători;

Aliniat 2

(c)   servicii de formare, inclusiv facilități de formare generală și specializată

 

Dacă se face la nivel regional trebuie adăugate și alte cerințe din cadrul WTO.

 

 

Valoare medie unitară

Codul valorii medii unitare  
Codul bugetului alocat valorii unitare  
Numele valorii unitare Cost unitar standard/cost maximal
Tipul sprijinului Granturi acordate în urma apelurilor de propuneri de proiecte.

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite/cost unitar standard/costuri maximale.

Tipul valorii unitare Costul instruirii va fi stabilit pe baza costului unitar standard (articolul 77 alineatul (1) litera (b) din regulamentul privind planul strategic al PAC).Costurile instruirii vor fi calculate pe baza CUS/persoană/oră de instruire.

Pentru cursurile de calificare profesională vor fi stabilite costuri maximale.

Regiune
Național
Rata de contribuție Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R.01 Îmbunătățirea performanței prin cunoaștere și inovare

Notă: va fi descrisă modalitatea de determinare a valorii unitare standard.

 

Sume unitare planificate – tabel financiar cu rezultate

[[Suma unitară este furnizată pe o bază anuală, care este diferită între un an și altul, sau poate fi aceeași pentru toți anii; în acest ultim caz, SM oferă o opțiune conform căreia suma este completată automat pentru toți anii.

Producția anuală planificată (cu codul însoțitor)–cu opțiunea de afișat ca număr agregat pe intervenție /pe unitate de cantitate sau un agregat de mai multe unități]. Explicație privind metoda de definire a rezultatelo anuale planificate

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.