PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol
 

Codul intervenției

 Codificare manuală -20 caractere max
 

Codul bugetului intervenției

 Cod generat de sistem
 

Denumirea intervenției

Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol”
 

Tipul de intervenție

Articolul  77 d)  sprijinirea grupurilor de producători, a organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale, din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC
 

Indicator de realizare

O.28 Numărul de grupuri și organizații de producători care beneficiază de sprijin
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie  

·         Reînnoirea generațiilor  ○ Da         X  Nu

·         Mediu ○ Da    X  Nu     ○ Da ○ Nu]

·         LEADER ○ Da X  Nu

Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-2022
 • Da, în totalitate
 • Da,parțial
 • X     Nu

 


1.1.1 Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Ratei contribuției FEADR Rata minimă Rata minimă
X  Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regiunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
X Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf. art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf. art .25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2 Aria teritorială de aplicabilitate

X National          ○ Regional         ○ National cu elemente regionale

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUT

X NUTS  1 – național

NUTS regiune 1

NUTS regiune 2

 

Description

Provide specific description of the intervention which would be applicable to specific territories If specific eligibility set are relevant for different types of territories, please describe

Nu se aplică.

 

 

1.1.3 Obiective specifice și transversale conexe

OS2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

OS3 -Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric

OS9 – Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor

Obiectiv transversal – Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură

 

1.1.4 Nevoile la care răspunde intervenția

 • Aceste operațiuni vor răspunde direct următoarelor nevoi:
 • N…… Încurajarea investițiilor colective realizate de forme asociative, cooperative, grupuri de producători, parteneriate informale care să încurajeze crearea de sisteme autonome de producție/depozitare/procesare/comercializare precum și reducere a cheltuielilor de exploatare;
 • …. Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar si încurajarea investițiilor colective;
 • ..Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare
 • ….Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoare adăugată mare (sisteme de calitate europene și naţionale).

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la rezolvarea nevoilor privind restructurarea, consolidarea și modernizarea fermelor mici, în ferme orientate către piață în vederea stimulării asocierii privind înființarea de grupuri, organizații  de producători și cooperative.

 

 

1.1.5 Indicatori de rezultat

R.10   Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare: Ponderea fermelor care participă la grupuri de producători, organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate sprijinite de PAC

 

 

1.1.6 Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice

Obiectivul principal al structurilor de acest tip este valorificarea produselor membrilor, astfel degrevând producătorul de sarcina vânzării producției, ceea ce contribuie direct la o mai bună integrare a producătorilor agroalimentari pe piaţă şi la nivelul lanţurilor scurte de aprovizionare.

Stimularea înființării grupurilor de producători, în vederea orientării lor către performanță va conduce la obținerea unor produse mai competitive, aspect care va îmbunătăți poziția fermierilor, în special a celor care dețin exploatații de mici dimensiuni, în lanțul valoric.

Principiile care vor sta la baza criteriilor de selecție vor avea în vedere:

 • Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup Operațional in cadrul PEI);
 • Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri);
 • Principiul calității produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse ecologice sau produse care participă la scheme de calitate naționale și europene etc.).
 • Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice/  oleaginoase/proteaginoase, plante medicinale și aromatice).
 • Principiul asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni.

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor respecta prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, cu modificările si completările ulterioare, urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.

 

Legislație UE

 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
 2. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
 3. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 4. Regulamentul (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

Legislație Națională

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea şi funcționarea grupurilor şi organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu completările si modificările ulterioare.

Complementaritate și evitarea dublei finanțări

În documentația de implementare se vor stabili regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări cu investițiile privind condiționarea,  și marketingul fructelor din cadrul intervenției Investiții productive în condiționarea, procesarea și marketingul – produselor agricole – sector vegetal     și pomicol precum si intervenția  pentru Investiții productive pentru formele asociative din sectorul agricol

Regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări vor fi stabilite și în raport cu investițiile finanțate prin Programul Sectorial pentru legume-fructe.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Beneficiari:

Grupurile de producători din sectorul agricol si pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014.

 

Condițiile de eligibilitate specifice

 •  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 •  Solicitantul prezintă un plan de afaceri  care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului, în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013), cu modificările și completările ulterioare:
  • adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
  • introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
  • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;
  • alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

 

Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de afaceri vor fi detaliate în cadrul naţional de implementare.

 

Cheltuielile eligibile

-sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol/pomicol, prevăzute în planul de afaceri.

 

Cheltuieli neeligibile

-nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători  existente.

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.7 Tipul și intensitatea sprijinului

  If NON IACS
Forma sprijinului Sprijin forfetar
Tipul sprijinului

 

 

Sprijin forfetar, degresiv, plătit in transe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de afaceri.
Modalitate de acordare a sprijinului Înființarea de grupuri de producători, la 10 % din producția comercializată anual de către grup, cu o valoare maximă de 100 000 EUR pe an;

Sprijinul respectiv este degresiv și se limitează la primii cinci ani de la recunoaștere.

 

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere, şi suma maximă de 100.000 euro/an.

Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului, cu excepția primului an, când se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

 • Anul I –  10%
 • Anul II –  8%
 • Anul III – 6%
 • Anul IV – 5%
 • Anul V –   4%

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect.

În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate.

 

 

1.1.8 Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului Manual encoding. Mandatory. 20 characters max
Cod valoarea sprijinului generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect – maximum 100.000 Euro
Tipul de sprijin FORFETAR
Tipul valorii sprijinului Medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul) .
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită

 

Indicator de rezultat R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare: Ponderea fermelor care participă la grupuri de producători, organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate sprijinite de PAC.
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022  

 

 

 

1.1.9 Informații legate de ajutorul de stat

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to State aid assessment:
○ Yes No ○ Mixed – the supported activities may fall within or outside the scope of Article 42 TFEU [Mandatory]

 

Contribuție FEADR (€): …………..

Cofinanțare națională (€):……………….

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

>

Cheltuieli neeligibile specifice Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători  existente.
Pentru investiții în irigații:

Distincție între investiții de îmbunătățire a:

 • unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații
 • și -investiții mărire netă a suprafeței irigate (“new irrigation”).

 

 

1.1.10 Evaluarea OMC

Tick box: Selection of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for “Green box” measures

[For the interventions for which the indication in Annex II to the draft CAP Plan is only indicative (Rural Development), the option for “Green Box” to be selected will be provided, with the suggested paragraph of the “Green Box” criteria coming up as default.

The possibility to select another box with a different paragraph will be provided if deemed appropriate. Art. 70 (Risk Management) will also be included for a possibility to be Green Box compatible.

Mandatory selection, one and only one paragraph WTO “Green box” by intervention].

Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)

[For Rural Development interventions[1] listed in Annex II to the CAP Plan Regulation]

Investiții prevăzute în cadrul acestei operațiuni sunt compatibile cu normele OMC.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

 

tmic [1] For interventions under Article 65 and Article 67, if WTO Green Box compliance ensured on basis of paragraph 12 of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture – the amount of payment limited to the extra costs or loss of income foregone, and this is indicated in section 5.3.7 above (Form and rate of support/premia/calculation methods), a link-up with that section is sufficient. tmare

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.