PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI
Codul intervenției Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Cooperare și inovare în agricultură  prin intermediul grupurilor operaționale PEI
Tipul de intervenție Cooperare (articolul 77 din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC)
Indicator de realizare O.1 Numărul de proiecte ale grupurilor operaționale din cadrul Parteneriatului european pentru inovare (PEI)
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie
 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da ○ Nu
 • Mediu ○ Da ○ Nu
 • LEADER ○ Da ○ Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-20222 o   Da, în totalitate

o   Da, parțial

o   X     Nu

 

 

1.1.1 Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Rata contribuției FEADR aplicata Rata Min  Rata

Max

¨x Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regiunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
¨ Alte regiuni Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨x Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2  Aria teritorială de aplicabilitate

 

x National             ○ Regional                ○ National cu elemente regionale

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

NUTS 1  național

NUTS regiune 1

NUTS regiune 2

 

 

1.1.3  Obiective specifice și transversale conexe

Obiectivul 10 (transversal)

Modernizarea agriculturii și a zonelor rurale prin promovarea și împărtășirea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestora de către fermieri, prin îmbunătățirea accesului la cercetare, inovare, schimbul de cunoștințe și formare

 

 Nevoile la care răspunde intervenția

N….Promovarea proiectelor de inovare interactivă de tip „test before invest”

N….Nevoia de introducere şi consolidare a inovării interactive și de stimulare a sinergiilor la nivel sectorial şi intersectorial prin implicarea tuturor actorilor socio-economici

 

 

1.1.4  Indicatori de rezultat

R.1PR Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul cunoștințelor și al inovării: Numărul persoanelor care beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoștințe sau care participă la grupurile operaționale din cadrul Parteneriatului european pentru inovare (PEI) sprijinite de PAC pentru îmbunătățirea performanței durabile economice, sociale, în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor.

 

 

1.1.5  Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice

 

Descrierea cerințelor intervenției-legătura cu obiectivele specifice

Având în vedere că România se află pe ultimul loc în UE privind inovarea în sectorul agroalimentar, cu numai 10 % din întreprinderi cu activități inovative, rezultă nevoia de creștere a productivității, competitivității și durabilității sectorului agroalimentar prin extinderea/introducerea acţiunilor inovative în întreprinderile cu activități de prelucrare și producție alimentară, prin stimularea Grupurilor Operaționale și a proiectelor inovatoare ale GO

 

S-a constatat o colaborare insuficientă între mediul universitar și întreprinderile agricole. PEI poate contribui la cooperarea între universități/institute de cercetare, entitati de inovare și IMM-uri prin realizarea transferului de cunoştințe şi inovare și prin crearea unui sistem de diseminare eficientă a rezultatelor către fermieri. Astfel se vor putea reuni diverse persoane implicate în inovare și agricultură – fermieri, consultanți, cercetători, agribusiness, ONG-uri și alte categorii interesate de a colabora, a-și împărtăși ideile și de a transforma cunoștințele existente în soluții de inovare și de a pune mai ușor în practică rezultatele cercetării.

Astfel, este nevoie de depăsirea dificultăţilor actuale din triunghiul cercetare/inovare – consiliere şi consultanţă – practică caracterizat de insuficienta conlucrare între mediul academic, institutele specializate în cercetare/entitati de inovare şi transfer tehnologic, clustere si poli de competitivitate şi agenţii economici cu privire la folosirea rezultatelor activităţii de cercetare şi la transferul tehnologic şi de inovare către economie, respectiv asigurarea de consultanță postimplementare.

Rolul inovării va fi aşadar extrem de important în perioada următoare pentru a spori performanţa economică a fermelor, a găsi noi forme de colaborare între fermieri şi alţi actori (lanţuri scurte) şi pentru a ajuta comunităţile să se adapteze mai bine la efectelor schimbărilor climatice.

Scopul intervenției este de a înființa grupuri operaționale PEI care pun în aplicare operațiuni inovatoare în vederea optimizării producției și a îmbunătățirii competitivitățitii, tehnologiei și digitalizării sectorului agroalimentar.

Principiile de selecție se vor axa pe dezvoltarea de catre parteneriat a:

 • produselelor, tehnicilor, proceselor  pentru reducerea meteo-dependenţei producţiilor culturilor de camp, valorificarea eficientă în hrana animalelor de fermă a resurselor furajere, valorificarea biomasei (deşeurilor) din sectorul agricol, agricultură de precizie, tehnici inovatoare de creștere a randamentului și/sau calității produselor, inclusiv combaterea bolilor și dăunătorilor.

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

 1. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
 2. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….

 

 •          Legislație națională:
 1. Hotărârea Guvernului nr. ….privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu completarile si modificarile ulterioare;

 

Complementaritate și evitarea dublei finanțări

În documentația de implementare se vor stabili regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări cu intervențiile finantate din fondurile InvestEU.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Solicitantul trebuie să fie un grup operațional potential/existent, fără statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere în agricultură, în funcție de tema proiectului:

 • Partener cu domeniul de activitate – cercetare;
 • Partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar.

 

Investitii eligibile

Elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul proiectului, cheltuielile de funcționare ale Grupului Operațional, costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO, investiții de modernizare și/sau construcție clădiri, echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect etc. Aplicații software adecvate activității descrise prin proiect.

 

Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.5.Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS
Tipul sprijinului Tipul sprijinului

 • Grant
Modalitate de acordare a sprijinului Grant – rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar
Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect  va fi de:

 

elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul proiectului.

Sprijinul acordat pentru activitățile pregătitoare nu va depăși

 •  2,5% din costul total eligibil al proiectului GO.

– cheltuielile de funcționare ale Grupului Operațional. Pot fi efectuate după semnarea contractului de finanțare nu vor depăși 15% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect.

– Costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO (pot fi efectuate după semnarea contractului), precum:

– Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc. Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

– Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect, după caz.. Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

– Investiții de modernizare și/sau construcție clădiri, echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect etc. În această categorie de cheltuieli se încadrează și cele necesare dezvoltării / construirii unor utilaje și echipamente și dezvoltării de procese și tehnologii destinate sectorului agro-alimentar. Vor respecta intensitatea maximă aferentă intervențiilor din care fac parte investițiile.

– Aplicații software adecvate activității descrise în proiect. Vor respecta intensitatea maximă aferentă intervenției din care fac parte investitiile. Consumabilele utilizate în cadrul laboratoarelor (de exemplu medii de cultură, reactivi etc.), în scopul realizării proiectelor au o intensitate de 100%.

– Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor Vor fi realizate în termen de cel mult șase luni de la finalizarea proiectului. Se vor disemina inclusiv rezultatele proiectelor eșuate. Cheltuielile generate de diseminarea rezultatelor pot fi reprezentate de (listă indicativă): organizare evenimente, diseminare, pliante, publicații, participare la evenimente specifice în vederea diseminării rezultatelor etc. Aceste cheltuieli nu pot reprezenta mai mult de 5% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect.

–           

 

 

1.1.6.   Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului  
Codificarea bugetară a valorii sprijinului generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect – maximum 300.000 euro
Tipul de sprijin ○ grant
Tipul valorii sprijinului ○  medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului Pentru estimarea cuantumurilor unitare, s-a utilizat experiența anterioară în ceea ce priveste implementarea  16.1 “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol” și 16.1a “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol”.
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R.1PR Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul cunoștințelor și al inovării: Numărul persoanelor care beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoștințe sau care participă la grupurile operaționale din cadrul Parteneriatului european pentru inovare (PEI) sprijinite de PAC pentru îmbunătățirea performanței durabile economice, sociale, în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022 Nu se aplică

 

 

1.1.7. Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția depășește prevederile art 42 din TFUE:
○ Da ○ Nu ○ Mixt – activitățile sprijinite pot depăși sau nu preverile art. 42 din TFUE

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

· cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

· cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;

· construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;

· cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

achiziția de drepturi de producție agricolă;

achiziția de drepturi la plată;
rata dobânzii debitoare, cu excepția celei referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

· achiziționarea de clădiri.

 

 

1.1.8.Evaluarea OMC

Green Box, punctul 2. Investiții compatibile cu normele OMC.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.