PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

1.1 Intervenții Dezvoltare Rurală

Codul intervenției Codificare manuală – 20 caractere max.
Codul bugetului intervenției Cod generat de sistem
Denumirea intervenției LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

•   implementarea operațiunilor selectate în cadrul strategiei, incluzând activitățile de cooperare și pregătirea acestora;

•   gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate;

Tipul de intervenție Art. 77 (1) (b)
Indicator de realizare O.31 Numărul de strategii de dezvoltare locală (LEADER) care beneficiază de sprijin

 

Alți indicatori vor fi definiți după finalizarea selecției SDL-urilor.

Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 

  • Reînnoirea generațiilor  ○ Da Nu
  • Mediu ○ Da Nu
  • LEADER √ Da  ○ Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR o   Nu

 

 

1.1.1 Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției  

Aplicabilitate Descriere Bază legală Rata contribuției FEADR aplicata Rata Min  Rata

Max

¨

 

Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
¨ Alte regiuni Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite under  în articolul  66 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 al Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a prezentului Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, conf art. 25 din CPR Art. 85(3)(a)   20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2  Aria teritorială de aplicabilitate

√ Național              ○ Regional             ○ Național cu elemente regionale

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

NUTS 3

 

Descriere

Teritoriul eligibil LEADER compus din UAT comune și UAT orașe mici cu o populație mai mică de 20.000 locuitori

 

 

1.1.3 Obiective specifice și transversale conexe

Obiectiv Specific 8

Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii durabile

 

Obiectiv transversal

Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură și în zonele rurale

 

 

1.1.4 Nevoile la care răspunde intervenția

  • Creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul neagricol în zonele rurale
  • Sprijinirea dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității
  • Asigurarea infrastructurii de bază, accesului la TIC şi servicii adecvate pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale
  • Sprijinirea activităţilor neagricole pentru creşterea veniturilor alternative pentru populaţia rurală
  • Reducerea sărăciei, promovarea incluziunii sociale şi a nediscriminării
  • Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului natural şi cultural, material şi immaterial

 

 

1.1.5 Indicatori de rezultat

R.38 Acoperirea LEADER

Având în vedere că LEADER este o inițiativă de jos în sus, contribuțiile preconizate ale acestei intervenții la rezultatele și obiectivele PNS nu pot fi stabilite înainte de selectarea SDL. După selectarea SDL, la indicatorii de rezultat existenți în PNS se va adăuga contribuția preconizată în SDL-uri și se vor putea introduce indicatori de rezultat suplimentari, în cazul în care nu există alte intervenții care să contribuie la aceștia.

 

 

1.1.6 Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice   

Fiecare Strategie de Dezvoltare Locală trebuie să conțină următoarele elemente (în conformitate cu art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021):

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic;

Componența parteneriatului;

Analiza SWOT – analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor;

Obiectivele strategiei, evaluarea nevoilor și strategia de intervenție (indicatorii de context, de realizare și de rezultat care asigură îndeplinirea obiectivelor);

Intenții de cooperare cu alte parteneriate de tip GAL;

Procesul de implicare a comunității în dezvoltarea strategiei respective;

Prezentarea măsurilor; inclusiv tipuri de măsuri și de operațiuni care urmează să fie finanțate din fiecare fond implicat;

Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.);

Descrierea planului de acțiune;

Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare și evaluare a strategiei;

Planul de finanțare al strategiei;

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL;

Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale.

 

Următoarele sarcini sunt îndeplinite în mod exclusiv de către Grupurile de Acțiune Locală:

(a) consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiuni;

(b) elaborarea unei proceduri și a unor criterii de selecție nediscriminatorii și transparente, care să evite conflictele de interese și să garanteze că niciun grup individual de interese nu controlează deciziile de selecție;

(c) pregătirea și publicarea cererilor de propuneri;

(d) selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului sprijinului și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

(e) monitorizarea progreselor înregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategiei;

(f) evaluarea implementării strategiei.

(g) Grupul de acțiune locală poate avea statut de beneficiar și poate implementa operațiuni în conformitate cu strategia, cu condiția ca grupul de acțiune locală să se asigure că principiul separării funcțiilor este respectat

 

Intervențiile LEADER sunt complementare cu intervențiile din PNS, demarcarea cu acestea se realizează la nivel de tip de beneficiar/mărimea exploatației/acțiuni sprijinite/valoarea proiectului.

 

Nu sunt eligibile:

– intervenții aferente Pilonului I,

– intervențiile aferente art. 65 și 66 reg. PNS,

– investițiile în irigații,

– managementul riscurilor,

– grupuri de producători

– investiții pentru infrastructură de drumuri și apă/canal

 

La selecția SDL vor fi urmărite o serie de principii care vizează:

– structura și componența parteneriatul, gradul de reprezentare a mediului privat și a societății civile;

– acoperirea teritorială, fiind prioritizate GAL-uri care acoperă o suprafață mai mare;

– includerea intervențiilor inovative, care vizează în special digitalizarea și protecția mediului;

– includerea intervențiilor destinate îmbunătățirii calității vieții, cum ar fi: renovarea și conservarea patrimoniu cultural și natural, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor sociale și de sănătate, susținerea micilor antreprenori, crearea de lanțuri scurte etc.

– caracterul multisectorial al strategiei.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

GAL-urile sunt formate din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public și privat, în care niciun grup individual de interese nu controlează procesul decizional;

LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populație de minim 30.000 de locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale – comune si Unități Administrativ Teritoriale – orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru această zonă se va accepta un prag minim de 5.000 locuitori.

Teritoriul acoperit de GAL trebuie să fie omogen;

Prezența unui singur GAL pe teritoriul eligibil LEADER;

Ponderea populației urbane aferentă orașelor incluse în GAL nu depășește 50% din totalul populației acoperite de GAL.

 

 

1.1.8 Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Abordarea LEADER va continua să ofere sprijin financiar pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi și investiții în infrastructura la scară mică, exploatarea potențialului istoric și cultural și sprijin pentru locuitorii din zonele acoperite de Strategiile de Dezvoltare Locală.

Abordarea LEADER se bazează pe inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii identificate la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi și finanțarea proiectelor cu o valoare de maximum 200.000 euro.

În cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală va fi sprijinit conceptul de ”Sate inteligente, care prespune proiecte de dezvoltare inteligentă a satelor ce vizează valorificarea cunoștințelor comunităților locale pentru a identifica soluții utilizând tehnologia,și inovarea în scopul îmbunătățirii calității vieții în mediul rural în domenii precum, reducerea depopulării, și a handicapurilor demografice, îmbunătățirea calității serviciilor locale sau a siguranței, respectarea mediului local, lipsa locurilor de muncă și a oportunităților de dezvoltare a afacerilor,tranziția către o economie circulară, cu emisii reduse de carbon sau excluziunea digitală.

Se poate acorda sprijin în cadrul unei strategii pentru înființarea unei întreprinderi cu activități neagricole în zonele rurale, în baza unui plan de afaceri, Sprijinul este limitat la cuantumul maxim de 70.000 EUR și poate fi diferențiat în funcție de criteriile obiective ale GAL.

 

Condiții de eligibilitate specifice anumitor regiuni pentru fiecare regiune în cauză, după caz

Nu este cazul

 

 

1.1.8  Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS IACS
Tipul sprijinului ·         Grant Nu se aplică
Modalitatea de acordare a sprijinului

 

 

(a)    Rambursarea costurilor eligibile

(b)    Costuri unitare

(c)    Sumă forfetară

(d)    Finanțare la rate forfetare

If b/c or d/ is checked:

What is the basis for the establishment? – [text box , mandatory]

Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului poate fi de de maximum 100% pentru:

–          Implementarea operațiunilor selectate în cadrul strategiei, incluzând activitățile de cooperare și pregătirea acestora și

–          Gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate.

În cazul investițiilor finanțate prin SDL, se limitează rata maximă de sprijin în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul UE de stabilire a normelor privind sprijinul pentru PNS.

 

 

1.1.9 Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului Codificare manuală – max. 20 caractere
Codificarea bugetară a valorii sprijinului Generată de sistem

Media valorii Strategiilor de Dezvoltare Locală (referitoare la contribuția publică aferentă intervențiilor specifice FEADR)

Denumire sprijin Manual encoding. Mandatory. 256 characters max
Tipul de sprijin √ grant
Tipul valorii sprijinului √ medie  
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul) O.31 Numărul strategiilor de dezvoltare locală
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R.38 Acoperirea LEADER
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022 Nu

 

 

1.1.10 Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția este în afara prevederilor art 42 din TFUE
○Da ○ Nu √ Mixt – activitățile sprijinite pot depăși sau nu preverile art. 42 din TFUE

 

Activitățile care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE și care nu denaturează concurența,  vor face obiectul evaluării specifice ajutorului de minimis.

 

Tipul ajutorului de stat care urmează să fie utilizat pentru autorizare:

○ Notificare ○ GBER ○ ABER √ de minimis

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de Dezvoltare Rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

– intervenții aferente Pilonului I,

– intervențiile aferente art. 65 și 66 reg. PNS,

– investițiile în irigații,

– managementul riscurilor,

– grupuri de producători,

– investiții pentru infrastructură de drumuri și apă/canal.

 

În cazul Art 71, OI 27

Valoarea adăugată a intervenției LEADER Valoarea adăugată a LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea și să reflecte modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților specifice.

LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată într-o anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării de jos în sus a populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice.

Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specific pentru soluționarea acestor nevoi. Colaborarea între partenerii publici și privați oferă posibilitatea actorilor locali să conlucreze în folosul comunităților rurale, iar acest tip de abordare strategică trebuie susținută și dezvoltată, GAL-urile reprezentând soluția concretă de creștere a calității vieții și dezvoltare economică, socială și culturală a spațiului rural prin implicarea pe termen lung a cetățenilor în deciziile strategice ale teritoriilor acoperite de parteneriat.

 

Descrierea modalității în care cerințele și principiile specifice abordării LEADER vor fi asigurate prin intervenție

 

Valoarea adaugată a SDL poate fi generată atât de caracterul inovator al intervenției LEADER, cât și de impactul generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu. Cuantificarea valorii adăugate se va realiza cu ajutorul indicatorilor specifici propuși în fiecare SDL.
Este planificat mecanismul multifond?

 

o   DA

Este prevăzută posibilitatea aplicării mecanismului multifond, cu componentă FSE+, prin includerea în SDL a intervențiilor prin care se asigură accesul copiilor săraci la tabere și/sau suport pentru copii ai căror părinți sunt plecați în afara țării pentru muncă, în baza nevoilor identificate la nivel local.

Atunci când sprijinul acordat strategiilor este disponibil din FEADR și FSE+, autoritățile de management competente înființează un comitet mixt pentru toate fondurile în cauză, pentru selectarea acestor strategii și pentru a monitoriza implementarea acestora. FEADR este fondul din care se vor sprijini toate costurile de pregătire, gestiune și animare menționate la articolul 34 alineatul (1) literele (a) și (c), în legătură cu aceste strategii, din Reg UE 1060/2021.

Pentru SDL-urile care primesc sprijin din cele două fonduri, în funcție de deciziile autorităților de management implicate se poate extinde opțiunea fondului principal pentru una dintre variantele următoare:

a) utilizarea FEADR pentru a acoperi cheltuielile de funcționare GAL și animare pentru implementarea SDL, similar perioadei de programare 2014-2020:

Comitetul responsabil cu selecționarea strategiilor de dezvoltare locală va desemna, în conformitate cu normele și procedurile naționale, un fond principal (FEADR) care să suporte toate costurile de funcționare și animare, pentru strategia de dezvoltare locală. Decizia de aprobare a unei strategii de dezvoltare locală stabilește alocările pentru fiecare fond în cauză, responsabilitățile în materie de gestionare și sarcinile de control în condițiile programelor în raport cu strategia de dezvoltare locală.

(5) Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității susținută din fondurile ESI în cauză se realizează în

cadrul uneia sau mai multor priorități ale programului sau

programelor relevante, în conformitate cu normele specifice

fondurilor ESI în cauză.

 și / sau

b) alegerea FEADR ca ”lead fund”, ceea ce ar însemna că s-ar aplica strategiei implementate regulile FEADR. Autoritatea de Management care gestionează FEADR trebuie să furnizeze celeilalte AM informațiile necesare, iar aceasta din urmă va monitoriza și efectua plăți în conformitate cu regulile stabilite în FSE+.

Autoritățile de management competente finalizează prima rundă de selecție a strategiilor și se asigură că Grupurile de Acțiune Locală selectate își pot îndeplini sarcinile stabilite la articolul 33 alineatul (3) în termen de 12 luni de la data deciziei prin care se aprobă programul sau, în cazul strategiilor sprijinite de mai multe fonduri, în termen de 12 luni de la data deciziei prin care se aprobă ultimul program în cauză.

Decizia de aprobare a unei strategii stabilește alocarea aferentă fiecărui fond și program în cauză și prevede responsabilitățile în ceea ce privește sarcinile de gestiune și control din cadrul programului sau al programelor.

Va fi aplicată varianta “lead fund “?

 

 

1.1.12 Conformitatea cu  OMC

Green Box, punctul 2. Investiții compatibile cu normele OMC.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.