PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Contribuții financiare la plata primelor de asigurare
Codul intervenției  Codificare manuală
Codul bugetului intervenției  Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Contribuții financiare la plata primelor de asigurare

DRAFT

Tipul de intervenție Instrumente de gestionare a riscului (articolul 76 din proiectul de Regulament privind planurile strategice PAC)
Indicator de realizare O 9 Număr de unități acoperite de instrumente de gestionare a riscurilor care beneficiază de sprijin în cadrul PAC
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie
 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da     X  Nu
 • Mediu ○ Da      X  Nu
 • LEADER ○ Da       X  Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-2022
 • Da, în totalitate
 • Da, parțial
 •  X    Nu

 

 

1.1.1  Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Ratei contribuției FEADR Rata minimă Rata maximă
X  Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regiunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
X Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf. art.  25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2  Aria teritorială de aplicabilitate

 

X  National          ○ Regional         ○ National cu elemente regionale

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

X NUTS  1 – național

 

Descrierea domeniul de aplicare teritorială

N/A

 

1.1.3 Obiective specifice și transversale conexe

OS1 -Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în întreaga Uniune pentru a spori diversitatea agricolă și securitatea alimentară pe termen lung, precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune

 

 

1.1.4  Nevoile la care răspunde intervenția

Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factorilor climatici.

 

1.1.5  Indicatori de rezultat

R.5 Ponderea fermelor agricole acoperite de instrumente de gestionare a riscurilor care  beneficiază  de sprijin în cadrul PAC

 

1.1.6   Descrierea obiectivelor specifice şi a conținutului intervenției, inclusiv a elementelor specifice de orientare, principii de selecție, legături cu legislația relevantă, complementaritatea cu alte intervenții/seturi de operațiuni din ambii piloni şi alte informații relevante 

Scopul intervenției este de a încuraja fermierii în aplicarea unor instrumente de gestionare a riscurilor la nivelul fermei prin subvenționarea unei părți din prima de asigurare eligibilă plătită.

Această intervenție este complementară cu instrumentele de gestionare a riscurilor finanțate din intervențiile sectoriale din Pilonul I pentru sectorul legume-fructe şi  sectorul viti-vinicol.

Totodată, pentru conștientizarea în rândul fermierilor a importanței pe care trebuie să o acorde aplicării unor instrumente corespunzătoare de management al riscului la nivel de fermă şi a informării corespunzătoare cu privire la sprijinul acordat prin diverse intervenții PNS, prin intervențiile care vizează transferul de cunoștințe şi informarea se vor acoperi nevoile de formare şi consiliere ale fermierilor pe problematica managementului riscului în agricultură.

Legislația națională incidentă pentru această intervenție vizează:

– Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

– Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

 • Beneficiari eligibili

Fermierii activi conform definiției din secțiunea specifică PNS.

 • Condiții de eligibilitate
 1. Fermierul a încheiat un contract de asigurare pentru producția agricolă şi a plătit integral prima de asigurare în cuantumul prevăzut în contract;
 2. Contractul de asigurare acoperă cel puțin unul din riscurile eligibile;
 3. Contractul de asigurare prevede acoperirea pierderilor care depășesc un prag de cel puțin 20 % din producția medie anuală a fermierului stabilită la nivel de sector de activitate. Detaliile privind aplicarea acestei condiții de eligibilitate sunt prevăzute la secțiunea Compensarea pierderilor.
 4. Contractul de asigurare prevede o metodologie de calculare a pierderilor fie pe baza evidențelor contabile ale fermierilor şi a expertizei tehnice a asiguratorului pentru constatarea daunei, fie pe bază de indici de producție.
 5. Contractul de asigurare conține prevederi privind evitarea supracompensării.
 • Cheltuieli neeligibile
 1. Contractele de asigurare pentru producția viticolă sau cele din sectorul legume-fructe pentru acei fermieri care fac parte din Organizații de producători sprijinite prin Intervenția sectorială specifică;
 2. Primele suplimentare în cazul unor prevederi ale contractelor de asigurare care dau posibilitatea acoperirii şi a unor riscuri neeligibile şi/sau a unor pierderi mai mici de 20%.
 3. Primele de asigurare rezultate din recalcularea suprafețelor, în cazul contractelor de asigurare în care suprafața nu este actualizată.

 

 

1.1.7  Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.8   Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă este NON IACS
Forma sprijinului X  Grant

o  Instrument financiar

Tipul sprijinului

 

 

X  Rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar

o  Cost unitar

o  Sumă forfetară

o  Finanțare la rate forfetare

Rata sprijinului 70 % din costurile eligibile

 

 

1.1.9  Cunantumul unitar planificat

Cod cuantum unitar
Cod bugetar
Denumire cuantum unitar planificat Prima de asigurare medie anuală sprijinită
Tipul  sprijinului X   Grant

o   Instrument financiar

Tipul cuantumului unitar planificat       ○  Uniformă

X  Medie

Indicatorul de  realizare O 9 Număr de unități acoperite de instrumente de gestionare a riscurilor care beneficiază de sprijin în cadrul PAC
Explicații și justificări legate de cuantumul unitar planificat Cuantumul unitar planificat este stabilit pe baza experienței în implementarea sub-măsurii 17.1 Contribuții la prime de asigurare pentru culturi, plante şi animale.
Rata contribuției -Regiuni 85% – Regiuni mai puțin dezvoltate

43% Alte regiuni (regiunea București-Ilfov)

Indicator de rezultat R.5 Ponderea fermelor agricole acoperite de instrumente de gestionare a riscurilor care  beneficiază  de sprijin în cadrul PAC
Cheltuieli preluate din PNDR 2014-2020 N/A

 

 

1.1.10  Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția este în afara domeniului de aplicabilitate a Art 42 din TFEU şi face obiectul evaluării ajutorului de stat
○  Da
X  Nu
○  Mixt
Tipul instrumentului de ajutor de stat utilizat pentru conformitate:
○ Notificare ○ GBER ○ ABER ○ de minimis

Dacă e „Notificare”: Numărul SA: N/A

 

Suma  FEADR (€): N/A

Contribuția națională (€): N/A

Cofinanțare națională adițională (€): N/A

 

 

1.1.11 Dacă este selectat Art. 76 şi O.I 9

Compensarea pierderilor: Care este pragul care da dreptul la compensare? 20 % din producția medie anuală a fermierului stabilită la nivel de sector de activitate (culturi de câmp, horticultură sau zootehnie).

 

În cazul în care contractele de asigurare au prevederi specifice care dau posibilitatea acoperirii unor pierderi mai mici de 20%, prima de asigurare eligibilă se raportează la condiția menționată mai sus (acoperirea unor pierderi de cel puțin 20 % din producția medie anuală a fermierului stabilită la nivel de sector de activitate).

 

Producția medie anuală a fermierului se stabilește pe o perioadă de trei ani anterioară sau ca medie a trei ani bazată pe cei cinci ani precedenți, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori. În cazul fermierilor fără istoric al producției, producția medie anuală se stabilește de către societățile de asigurare ca medie a zonei pe baza datelor disponibile de la fermierii din zona limitrofă, aflați în portofoliul acestora, coroborate cu alte criterii legate de condițiile pedoclimatice, varietatea culturilor, etc.

Care este metodologie de calcul a pierderilor şi factorii declanşatori?

 

Metodologie de calcul a pierderilor

 

Calcularea pierderilor se realizează de către societățile de asigurare fie pe baza evidențelor contabile ale fermierilor şi a expertizei tehnice a asiguratorului pentru constatarea daunei, fie pe bază de indici de producție, dacă societățile de asigurare dispun de această metodologie.

Prin cadrul național de implementare a PNS vor fi reglementate prevederile obligatorii din contractul de asigurare, precum şi regulile privind utilizarea metodologiilor bazate pe indici de producție.

 

Factori declanșatori:

Riscurile eligibile care dau dreptul la compensarea pierderilor  aferente contractelor de asigurare care fac obiectul sprijinului prin această măsură sunt:

–          Fenomene climatice nefavorabile, respectiv: secetă, arșiță, inundații, grindină, îngheț, ploi torențiale sau ploi excesive și de lungă durată;

–          Boli ale animalelor.

Care este tipul de instrument de gestionare a riscului? X     Asigurare

o     Fond Mutual – daca este selectat FM, Prezentare modalitate de constituire, acreditare şi management:

N/A

 

o     Altele – Explicație:

N/A

 

Care sunt tipurile de pierderi acoperite? X     Riscuri de producție  
X     Culturi
X      Horticultură
X      Creșterea animalelor
o      Riscuri de venit
o      Specifice pe sector
o      Nespecifice pe sector
Care sunt prevederile pentru evitarea supracompensării?  

Contractul de asigurare trebuie să conține prevederi privind evitarea supracompensării.

 

Pentru evitarea supracompensării cu alte programe publice, prin această intervenție nu se vor acoperi riscuri care fac obiectul programelor de sprijin pentru sectorul zootehnic derulate de către ANSVSA.

 

De asemenea, nu sunt acoperite de prezenta intervenție sectoarele pentru care există instrumente de gestionare  a riscurilor prin intervențiile sectoriale din PNS.

 

 

1.1.12  Evaluarea conformității cu regulile OMC

 

 • Cutia verde                       X   Cutia portocalie                        
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.