PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Rural Development Interventions

[Created by MS; At least one of many interventions can be created. Some of the Type of Intervention  are mandatory – see regulation]

Intervention code (MS) Internal Member State code of the intervention. Manual encoding. Mandatory. 20 characters max
Intervention budget code (EC) Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC
Intervention name Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Type of Intervention Art. 75 –Tinerii fermieri, noii fermieri și noile întreprinderi rurale
Output Indicator O.25 Numărul tinerilor fermieri care primesc sprijin pentru instalare
Contribution to ringfencing requirements for/on:

 

Manual selection Yes/No. Mandatory answer [only one can apply to one intervention. Generational renewal can apply only to interventions under Art.68 and 69. LEADER can apply only under Art 71. Environment can apply only under Art. 65,66,67 and 68]

 

 • Generational Renewal  ● Yes ○ No
 • Environment ○ Yes ○ No [if YES, “ES rebate system ○ Yes ○ No”]
 • LEADER ○ Yes ○ No

 

Does the intervention include carry – over expenditure from RDP o    It does fully

o    It does partially

o    ●No

 

 

1.1.1.  Contribution rate(s) applicable to this intervention – contribution rates will be selected on national or regional level before  the creation of the intervention. A drop down menu for the entry of unit amounts

[One or many contribution rates can apply to the same intervention at National Level]

Applicable

Tick the box(es) if applicable

Description Legal Base Applicable contribution rate

Manual encoding. Percentage with 2 decimals

Min Rate Max Rate
Less developed regions Art. 85(2)(aa) 20% 85%
¨

 

Outermost regions and in the smaller Aegean islands within the meaning of Regulation (EU) No 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Transition regions Art. 85(2)(ba) 20% 60%
Other regions Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Payments for natural or other area-specific constraint under Article 66 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Management commitments referred to in Article 65 of this Regulation, for payments under Article 67 of this Regulation, for non-productive investments referred to in Article 68 of this Regulation, for support for the European Innovation Partnership under Article 71 of this Regulation and for the LEADER, referred to as community-led local development in Article 25 of Regulation (EU) [CPR] Art. 85(3)(a) 20% 80%
Operations receiving funding from funds transferred to the EAFRD in accordance with Articles 15 and 90 of this Regulation Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2.  Territorial scope and regional dimension

Regional dimension

 • National ○ Regional ○ National with regional elements

 

Scope selection of the NUTS

[Manual selection. Mandatory]

NUTS country 1

NUTS region 1

NUTS region 2

 

Description

Provide specific description of the intervention which would be applicable to specific territories If specific eligibility set are relevant for different types of territories, please describe

 • Optional rich text  Nu este cazul

 

 

1.1.3.  Related Specific Objectives/CCO

[Manual selection among the list of 9 CAP specific objectives and the Cross-Cutting Objective. Mandatory. One or many Specific Objectives and/or Cross-Cutting Objective can be selected for a given intervention. Example: ]

 • OS 7 Atragerea și susținerea tinerilor și a altor noi fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor durabile din zonele rurale

 

 

1.1.4. Need(s) addressed by the intervention

[Manual selection among the list of needs addressed in the CSP defined in chapter 2.1 and filtered for the specific objective(s)/cross-cutting objective, selected for this intervention. One or many needs can be selected for a given intervention. Example: ]

 • Intervenția este legată de următoarele nevoi:

– N…Întinerirea generațiilor de fermieri

– N…Creşterea accesului tinerilor la terenuri agricole;

-N…Susţinerea egalităţii de gen prin promovarea implicării populaţiei feminine în antreprenoriat;

 

 

1.1.5. Result indicator(s)

[Manual selection among the list of result indicators defined in chapter 2 and filtered for the specific objective(s)/cross-cutting objective selected for this intervention. Mandatory. One or many result indicators can be selected for a given intervention.

Note: specific unit amounts could be attributed to one or more R.I to be encoded on unit amount level.

Example: ]

R.36 Numărul de tineri fermieri care beneficiază de sprijin din partea PAC pentru înfiinţare, inclusiv o defalcare pe sexe (36PR Reînnoirea generațională) (OS7)

 

 

1.1.6. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of operations in both pillars and other relevant information. 

 

Sprijinului acordat pentru tinerii fermieri în vederea instalării ca șefi ai exploatației agricole va îmbunătății structura de vârstă a fermierilor, va contribui la înlocuirea generațiilor de fermieri, va promova aspectele privind protecția mediului, agricultura ecologică, asocierea și va contribui la consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale.

Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației și va încuraja îmbunătățirea ocupării în mediul rural, va promova implicarea populaţiei feminine în antreprenoriat susţinând principiul  egalităţii de gen. Această intervenție va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care desfășoară o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, care sunt încurajați să devină competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre parteneriate, forme asociative. Îmbătrânirea forței de muncă în sector, precum și declinul demografic din zonele rurale arată necesitatea prezenței populaţiei tinere în zonele rurale în contextul îmbunătăţirii performanțelor economice ale exploataţiilor agricole. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel de sprijin optim pentru a încuraja tinerii să acceseze această sub-măsură, ținând cont și de costurile foarte ridicate pentru crearea unei întreprinderi agricole viabile de minimum 12.000 € SO.

Familiile tinere din mediul rural vor fi încurajate să se stabilească în mediul rural ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

 

Principiile de selecție

 • Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
 • Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;
 • Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători)
 • Principiul promovării participării femeilor la dezvoltarea socioeconomică a zonelor rurale .
 • Principiul proprietății asupra terenului agricol (punctaj funcție de suprafata deținută în proprietate).
 • Principiul vârstei cedentului
 • Principiul agriculturii ecologice

 

Cheltuieli eligibile

Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eleigibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru sau pentru achizițioanare de teren.

 

Legislație:

REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

 

Legislație națională

 • Complementaritatea cu alte alte intervenții / seturi de operațiuni în ambii piloni și alte informații relevante

În documentația de implementare se vor stabili regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area

Beneficiari eligibili:

Tânărul fermier este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, care la momentul depunerii cererii de finanțare deține formare sau competențe profesionale adecvate cât și calitatea de șef al exploatației.

Seful exploatației este reprezentantul legal, asociatul unic sau asociatul majoritar (deține cel puțin 50%+1 din acțiuni) care exercită un control efectiv în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul nu a beneficiat anterior de sprijin prin FEADR.
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
 • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 100.000 S.O. (valoare producţie standard);
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri care să cuprindă și investiții;
 • Solicitantul deține formare sau competențe profesionale adecvate,
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 12 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;

Alte angajamente:

 • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
 • În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).
 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuţie a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

Sprijin non-IACS

Ca regulă generală, desfășurarea unei activități agricole în cadrul unei exploatații agricole începe la data la care solicitantul ajutorului a devenit proprietarul sau a intrat în posesia unei exploatații agricole de cel puțin 12.000 SO.

Condiţia de eligibilitate privind vârsta trebuie îndeplinită în momentul depunerii cererii (solicitării).

 

Condiţii de instalare:

-La depunerea cererii, exploataţia va fi înregistrată pe numele solicitantului cel puțin ca persoană fizică autorizată conform OUG 44/2008.

-Deținerea calificărilor sau a competențelor profesionale relevante legate de exercitarea unei activități agricole în cadrul exploatației agricole la depunerea cererii de finanțare.

 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate

Optional rich text-Nu e cazul

 

[Applicable only if the intervention is selected as national with regional elements]

Only if O13 (art 65) is selected –

What area is eligible? [multiple choice]
 • Agricultural area defined for the CAP plan
 • Agricultural land including and beyond agricultural area (if selected a text box to describe)
 • non-agricultural land – if selected explain, [text box mandatory]

 

Only if O11 (art 66) is selected 

What area is eligible? [multiple choice]
 • Mountain areas  (pursuant to Article 32 (1)(a) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for  A respective link to the national list of the relevant local administrative units designated and to the ANC Maps].
 • Areas facing natural constraints , other than mountains(pursuant to Article 32, (1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for a respective link]
 • Areas affected by other area- specific constraints (pursuant to Article 32 (1)(c) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for a respective link]
 • all areas with natural or other specific constraints
 • other + [text box for a respective link]

 

Only if O12 (art 67) is selected

What area is elegible? [multiple choice]
 • Natura 2000 agricultural area
 • Natura 2000 forest area
 • other delimited nature protection areas with environmental restrictions applicable to farming or forests which contribute to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC
 • Agricultural areas included in river basin management plans (Water Framework Directive)

 

 

1.1.7.       Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5)).

[only relevant for O.I. under Art 65,67]

 

List of relevant GAEC  

[+ Manual selection among the list of the relevant GAEC (list to be defined for each type of intervention/sector), one or many by intervention- see section 3. Selection of more than one is possible]

 

List of relevant SMR 

[+ Manual selection among the list of SMR, list from Annex III]

 

List of relevant mandatory national standards 

Mandatory rich text

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

Explain how the intervention goes beyond the baseline, the links with the SMR, national standards and possibly the echo-schemes

Mandatory rich text

 

1.1.8. Form and rate of support/premia/calculation methods [in relation to the planned support to the beneficiaries]

  If NON IACS If IACS
Form of support Form of support [more than one is possible, mandatory selection]

 • Grant
 • Financial instrument

 

Non applicable
Type of payment

 

 

If Grant is selected,  a menu (multiple choice):

   lump sums

If b/c or d/ is checked:

What is the basis for the establishment? – [text box , mandatory]

 

Type of payment [more than one is possible, mandatory selection]

 • unit cost based on additional costs and income foregone
 • transaction cost included [can be selected only if at least one of the other options is selected too]
 • one off payment
 • lump sum
Range of support at beneficiary level 70.000 Euro în 2 tranșe, 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea Planului de afaceri.

 

Amount (s) of support and relevant explanation [Mandatory  text box]

If the intervention contains several uniform unit amounts or average unit amount(s):

 • provide and explain briefly the range of possible amounts,
 • provide a short explanation of these differences, notably in view of the targeting of the intervention and conditions related to the beneficiaries
 • Provide explanation if relevant for the link with different types of elegibility conditions
[only for RD IACS]

Calculation method

non applicable  [Mandatory text box]

where payments are granted on the basis of additional costs and income foregone, the reference to the certified method for calculating the amounts of support should be provided, and an indication as to whether the payments are granted fully or partially, where relevant;

 

Additional explanation

Mandatory rich text

 

 

1.1.9.  Planned Unit Amounts – Definition

Unit amount code (MS) Manual encoding. Mandatory. 20 characters max
Unit amount budget code (EC) Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC
Unit amount name Manual encoding. Mandatory. 256 characters max-

Valoare sprijinului public per proiect –uniform 70.000 EURO

Type of support ●  grant ○ financial instrument Mandatory. Manual encoding
Type of unit amount ●  uniform ○ average Manual selection. Mandatory.

Only for IACS and if type of unit amount is average

Explanation why uniform is not possible Mandatory 500 char max

 

 

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euros: ……………. – amount to be retrieved in the financial table with  the possibility to be edited for all subsequent years
Corresponding unit of output (if applicable) – From a pre-selected menu  – only one possible

It should be specified to what correspond the unit(s) of payments under the intervention (e.g. an hectare, a livestock unit, a beehive, a m², a project) when the O.I contains options

Explanation and justification related to the value of the unit amount Manual encoding.  (Include explanation on the possible flexibility of planned unit amounts per different years,  the variation in terms of maximum amounts if relevcant).

Experiența avută în implementarea sM. 6.1„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” ne oferă garanții că suma este optimă pentru implementarea unui plan de afaceri și desfășurarea unei activități agricole competitive de către solicitanți.

Nu se va acorda suma maxima de 100.000 euro, pentru a asigura o plajă mai largă de beneficiari.

Region(s): When the territorial scope of the Intervention is’ or ‘National with regional elements’: selection of the NUTS region(s) among the one(s) selected  for this Intervention
Contribution rate(s) Manual selection among the one(s) defined for this Intervention from a drop down menu. Mandatory.
Result Indicator Manual selection. Optional from the list of result indicators selected for the intervention  at a previous entry. Optional. The result indicator(s) to be selected are the ones with which the type of support or commitment corresponding to this planned unit amount has direct and significant links, and which can be a sub-set of the different result indicators linked to the entire intervention.

R.36 Numărul de tineri fermieri care beneficiază de sprijin din partea PAC pentru înfiinţare, inclusiv o defalcare pe sexe (36PR Reînnoirea generațională

Carried-over expenditure

[only when the intervention partly includes carried-over expenditure (from RDP 2014-2022)]

 

Is the Unit amount corresponding to supports / commitments carried-over from the previous period? (Y/N)

 

 

1.1.10.  Information regarding State aid assessment

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to State aid assessment:
○ Yes        ●  No       ○ Mixed – the supported activities may fall within or outside the scope of Article 42 TFEU [Mandatory]

[If “Yes” or “Mixed”]

 

Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU [Mandatory rich text ]

 

Type of state aid instrument to be used for clearance: NU ESTE CAZUL

○ Notification ○ GBER ○ ABER ○ de minimis

 

If “Notification”: SA case number.

 

EAFRD amount (€):

National co-financing (€):

Additional national financing (€): [if applicable]

 

 

1.1.11. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

If any O.I is selected for Art. 65

What are the models of the commitment(s) in the intervention
 • result based (with possibility to pick and choose)
 • management based (with possibility to pick and choose)
 • hybrid (management and result based

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the intervention (implementation of sets of commitments, pick and choose…): [mandatory text box]

What is the duration of contracts? [Mandatory text box]

 

If RD Investments are selected as a type of intervention

What is not elegible for support?

 

 

[Optional text box]

 • Nu pot fi finanțate aceleași acţiuni din PNS cât și din Programele Operaționale Sectoriale în vigoare .
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
Optional [%]
For investments in irrigation:

Distinguish between investments in an improvement of

 •  existing irrigation installations and
 •  investments resulting in a net increase of the irrigated area (“new irrigation”).
 • For investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) required (expressed in %)? – optional
 • For investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  – expressed in %) – optional

 

If Art. 70 selected and O.I 8

Compensation of losses. What is the threshold triggering compensation?

 

[Mandatory Text box]

NU ESTE CAZUL

What is the methodology for the calculation of losses and triggering factors for compensation?

 

[Mandatory Text box]

 

What is the type of risk management tool? [choose from a menu – multiple choice mandatory selection]
 • Insurance
 • Mutual fund  – If MF is selected: What is the set up, accreditation and management? [Mandatory text box]
 • Other .Please explain [Mandatory text box]
What are the particular losses coverage? [choose from a menu – multiple choice – mandatory]
 • Productions risks –
 • Income risks.
 • If production risks are selected – menu to chose crop, horticulture or livestock (multiple choice)
 • If income risks selected  – menu to choose multiple choice:  sector specific or non sector specific.
What are the provisions in order to avoid overcompensation of that contribution? [Mandatory Text box]

 

 

If Art 71, OI 27

What is the added value of the LEADER method aimed?  Explain in terms of: enhancement of social capital; improvement of local governance and enhanced project quality compared with the classic delivery systems [Mandatory text box]

NU ESTE CAZUL

Describe how the basic requirements and principles related to the LEADER approach will be ensured through the delivery model [Mandatory text box]
Is multifunding planned?

 

 • Yes
 • No

If yes, please describe which funds will be implicated and how coordination is going to be organized.[Mandatory text box]

Would the lead fund option be applied?
 • Yes If yes,which lead fund will be used? [Mandatory text box]
 • No.

 

 

1.1.12.   WTO compliance

Tick box: Selection of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for “Green box” measures

[For the interventions for which the indication in Annex II to the draft CAP Plan is only indicative (Rural Development), the option for “Green Box” to be selected will be provided, with the suggested paragraph of the “Green Box” criteria coming up as default.

The possibility to select another box with a different paragraph will be provided if deemed appropriate. Art. 70 (Risk Management) will also be included for a possibility to be Green Box compatible.

Mandatory selection, one and only one paragraph WTO “Green box” by intervention].

Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)

[For Rural Development interventions[1] listed in Annex II to the CAP Plan Regulation]

Mandatory rich text NU ESTE CAZUL

OR

Explanation of whether and, if so, how the intervention respects relevant provisions of  Annex 2 to the  WTO Agreement on Agriculture (Green Box)

[For Rural Development – Risk Management interventions]

Mandatory rich text NU ESTE CAZUL

 

tmic [1] For interventions under Article 65 and Article 67, if WTO Green Box compliance ensured on basis of paragraph 12 of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture – the amount of payment limited to the extra costs or loss of income foregone, and this is indicated in section 5.3.7 above (Form and rate of support/premia/calculation methods), a link-up with that section is sufficient. tmare

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.