PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Crearea și dezvoltarea de activități neagricole

1.1 Intervenții Dezvoltare Rurală

Codul intervenției Codificare manuală – 20 caractere max.
Codul bugetului intervenției Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Tipul de intervenție Art. 73 (2) – Investiții
Indicator de realizare O.24 Numărul de operațiuni sau unități de investiții productive neagricole (în afara fermei) sprijinite

 

R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv cele din domeniul bioeconomiei, dezvoltate cu sprijinul PAC

Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 

 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da √ Nu
 • Mediu ○ Da √ Nu
 • LEADER ○ Da √ Nu

 

Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR o   Da, în totalitate

o   Da, parțial

√    Nu

 

 

1.1.1 Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Rata contribuției FEADR aplicata

 

Rata Min  Rata

Max

Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa)   20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
¨ Alte regiuni Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite under  în articolul  66 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 al Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a prezentului Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, conf art. 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2 Aria teritorială de aplicabilitate

√ Național              ○ Regional                 ○ Național cu elemente regionale

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

NUTS 3

Descriere

Spațiul rural (definit ca totalitatea comunelor – UAT)

 

 

1.1.3 Obiective specifice și transversale conexe

Obiectiv Specific 7

Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale

 

Obiectiv transversal

Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură și în zonele rurale

 

 

1.1.4 Nevoile la care răspunde intervenția

 • Creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul neagricol în zonele rurale;
 • Sprijinirea activităţilor neagricole pentru creşterea veniturilor alternative pentru populaţia rurală;
 • Dezvoltarea bioeconomiei şi a economiei circulare;
 • Nevoia de acces la instrumente financiare;
 • Creșterea numărului de locuri de muncă și diversificarea tipologiilor de locuri de muncă în zonele rurale, în vederea atragerii tinerilor pentru a se stabili în aceste zone
 • Susţinerea egalităţii de gen prin promovarea implicării populaţiei feminine în antreprenoriat

 

 

1.1.5 Indicatori de rezultat

R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv cele din domeniul bioeconomiei, dezvoltate cu sprijinul PAC

 

 

1.1.6    Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice   

Principalul scop al intervenției este acela de a promova dezvoltarea de activități economice neagricole în zonele rurale din România.

Zonele rurale joacă un rol socio-economic important în România, acestea reprezentând o mare parte din suprafața totală a României, acoperind aproximativ jumătate din populație. Prin intervenția care vizează dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural, aceste zone pot beneficia de o dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea sărăciei existente în zonele rurale și la crearea de noi locuri de muncă.

Scopul sprijinului acordat prin această intervenție este de a promova dezvoltarea economică rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale prin creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în zonele rurale, precum şi dezvoltarea activităţilor non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural şi urban.

Se acordă sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării afacerilor neagricole din zonele rurale, care vizează următoarele domenii: 

→ producție,

→ servicii,

→ turism.

 

Principiile care vor sta la baza stabilirii criteriilor de selecție vor avea la bază următoarele:

→ utilizarea soluțiilor digitale,

→ bioeconomie/economie circulară,

→ activități de turism și alimentație publică integrate în activități economice de producție și procesare a produselor agroalimentare,

→ activități de agrement,

→ promovarea egalității de gen în antreprenoriat.

 

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Beneficiari eligibili

 • micro-întreprinderi din spațiul rural;
 • beneficiarii se vor supune prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind acordarea ajutorului de minimis.

Condiții eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural;
 • Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul domeniile sprijinite prin intervenție;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

1.1.8 Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

Condiții de eligibilitate specifice anumitor regiuni pentru fiecare regiune în cauză, după caz

[Aplicabil doar în cazul intevențiilor regionale]

Nu este cazul

 

 

 Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS IACS
Tipul sprijinului       Grant

 

Modalitatea de acordare a sprijinului

 

 

     Grant

 

(a)    rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar

 

Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului  

Intensitatea sprijinului nerambursabil

– este de 65% (art. 73, alin. 4 Reg. PNS)

 

–           

 

 

1.1.9 Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului Codificare manuală – max. 20 caractere
Codificarea bugetară a valorii sprijinului Generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public/proiect: maxim 200.000 euro.
Tipul de sprijin √ grant  
Tipul valorii sprijinului ○ medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului  
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv cele din domeniul bioeconomiei, dezvoltate cu sprijinul PAC
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022 Nu se aplică

 

 

1.1.10 Informații legate de ajutorul de stat 

Intervenția este în afara prevederilor art 42 din TFUE:

√Da  ○ Nu ○ Mixt – activitățile sprijinite pot depăși sau nu preverile art. 42 din TFUE
Tipul ajutorului de stat care urmează să fie utilizat pentru autorizare:

○ Notificare ○ GBER ○ ABER √ de minimis

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de Dezvoltare Rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

– costurile de exploatare, inclusiv cheltuielile specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor;

– achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, pentru uz personal şi pentru transport persoane;

– prestarea de servicii agricole, procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din TFUE;

– producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;

– cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

 

 

1.1.12 Conformitatea cu  OMC

Green Box, punctul 2. Investiții compatibile cu normele OMC.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.