PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole
Codul intervenției  Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției  Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole
 

Tipul de intervenție

Investiții

În baza Articolulului 73 din proiectul de Regulament privind planurile strategice PAC)

și a

Proiectului de REGULAMENT (UE) …/… AL COMISIEI  din XXX de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

Indicator de realizare O.24 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive din afara fermei
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 

 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da X  Nu
 • Mediu ○ Da X  Nu ○ Da ○ Nu
 • LEADER ○ Da X  Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-2022

 

 •  Da, în totalitate
 • Da,parțial

      X     Nu

 

 

1.1.1  Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Aplicabilitatea ratei contribuției FEADR Min Rate Max Rate
¨  Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
¨ Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2  Aria teritorială de aplicabilitate

○ National           ○ Regional         National cu elemente regionale

 

Ajutorul de stat prin prezenta schema poate fi acordat pentru orice tip de investiție inițială

indiferent de tipul întreprinderii, respectiv IMM/ întreprinderi mari, realizate în următoarele

regiuni de dezvoltare din România:

a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,

Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;

b) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita,

Mureş şi Sibiu;

c) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,

Suceava şi Vaslui;

d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi,

Vrancea şi Tulcea;

e) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,

Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;

f) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt

şi Vâlcea;

g) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi

Timiş;

h) 27 de localități din județul Ilfov, din cadrul Regiunii de Dezvoltare București – Ilfov, care grupează municipiul București și Județul Ilfov.

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

NUTS  1 – național

 

 

1.1.3  Obiective specifice și transversale conexe

OS8 – Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii durabile

OS9 – Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimente de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene

Obiectiv transversal -Modernizarea agriculturii și zonelor rurale prin promovarea și partajarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestora de către fermieri, prin îmbunătățirea accesului la cercetare, inovare, schimbul de cunoștințe și formare

 

Nevoile la care răspunde intervenția

 • N … Dezvoltarea/modernizarea/retehnologizarea industriei alimentare și practicarea unor politici sustenabile de stimulare a procesării  în scopul diminuării comerțului cu materii prime și creșterea valorii adăugate
 • N.. Dezvoltarea bioeconomiei şi a economiei circulare
 • N..Dezvoltarea sectorului agroalimentar, obținerea de alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil cu beneficii pentru mediu şi consumatori și adaptarea acestuia la standardele UE și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare
 • N…Creșterea numărului şi volumului de produse cu valoare adăugată mare, a produselor certificate prin scheme de calitate, a produselor cu un impact redus asupra mediului înconjurător și promovarea produselor obținute prin metode extensive
 • N.. Îmbunătățirea răspunsului agriculturii la cerințele societății privind deșeurile alimentare
 • N.. Nevoia de a crea noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale care să conducă la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor şi diseminarea cunoştinţelor

 

 

1.1.4  Indicatori de rezultat

R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul bioeconomiei, care s-au dezvoltat cu sprijin din partea PAC

 

 

1.1.5 Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice .

Descrierea cerințelor intervenției-legătura cu obiectivele specifice

Industria alimentară are încă decalaje semnificative în ceea ce privește valoarea adăugată a produselor alimentare în raport cu capacitatea de producție a produselor agricole autohtone, aspect ce se poate observa din faptul că se înregistrează un deficit în balanța comercială generat de exportul de  materie primă și importul produselor alimentare procesate.

Astfel, în sectorul agro-alimentar este necesară concentrarea sprijinului pe acele produse agro-alimentare pentru care există producție de materii prime diversificate și pentru care există cerere pe piață, pentru realizarea unor capacități de procesare,  inclusiv depozitare, condiționare, comercializare care să asigure o valorificare la prețuri competitive în funcție de perioadă.

De asemenea, având în vedere provocările globale precum schimbările climatice, degradarea terenului și a ecosistemului și resursele din ce în ce mai limitate, devine clară nevoia utilizării eficiente a produselor secundare rezultate din activitățile agroalimentare, precum și recuperarea elementelor utilizabile din deșeuri, utilizarea biomasei și a reziduurilor organice. În acest sens, stimularea investițiilor în eficiență energetică, dar și a investițiilor în economie circulară, inclusiv a investițiilor de obținere și utilizare a energiei din surse regenerabile care să fie folosită în propriul proces productiv va conduce la reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul termic) și valorificarea tuturor resurselor, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific privind dezvoltarea bioeconomiei.

În contextul cererii pe piață de produse cu valoare adăugată, este necesară dezvoltarea unor investiții în vederea obținerii unor produse calitative,  cu predilecție în sectoarele care oferă cea mai mare valoare adăugată, inclusiv în vederea obținerii de produse înregistrate în sistemele de calitate europene și naționale (DOP, IGP, STG, produs montan, produse tradiționale, produse obținute conform unei rețete consacrate românești etc.).

Sprijinul acordat investițiilor în sectorul agro-alimentar pentru obținerea de produse diversificate și sănătoase, cu accent pe produsele ecologice, prin aplicarea practicilor inovative în procesarea produselor agricole, promovând totodată un consum durabil de produse alimentare cu înaltă valoare nutrițională, accesibile consumatorilor, va răspunde nevoii de dezvoltare a acestui sector prin obținerea de alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil cu beneficii pentru mediu şi consumatori și adaptarea acestuia la standardele UE, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific privind îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și sănătatea.

În plus, contribuția la obiectivul specific menționat anterior, cu accent pe îmbunătățirea răspunsului agriculturii la cerințele societății privind deșeurile alimentare va avea loc prin intermediul sprijinului acordat pentru investițiile care pot utiliza produsele secundare/deșeurile provenite din prelucrarea produselor prin reintroducerea acestora în filierele de produs ca energie.

Pentru a răspunde nevoii de a crea noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale, acordarea unui sprijin care să contribuie la atingerea obiectivului transversal de promovare a cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură va avea în vedere stimularea utilizării tehnologiilor inovatoare, precum și a tehnologiilor digitale.

Astfel, folosirea biotehnologiilor agroalimentare, având ca obiective principale dezvoltarea de metode, mijloace și produse biotehnologice contribuie la creșterea calității și cantității bioresurselor, în contextul schimbărilor climatice și al necesarului tot mai crescut de produse alimentare de calitate.

Pentru a sprijini investiţiile orientate spre dezvoltarea sectorului agro-alimentar, prioritizarea va avea în vedere următoarele principii de selecție care vor sta la baza elaborării criteriilor de selecție:

 • accesul la finanțare;
 • utilizarea soluțiilor digitale;
 • maturitatea solicitantului;
 • produse înregistrate în sisteme de calitate europene și naționale și produse ecologice;
 • operațiuni aferente economiei circulare/ operațiuni care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • sectoare prioritare în vederea echilibrării balanței comerciale.

 

Valoarea sprijinului va fi de maximum:

– 1.000.000 euro/proiect pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici

– 1.500.000 euro/proiect pentru întreprinderi mijlocii și întreprinderi mari.

 

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

 1. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
 2. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 3. Proiectul de REGULAMENT (UE) …/… AL COMISIEI din XXX de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
 • Legislație națională:
 1. Legea nr. 346 din 2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HOTĂRÂRE nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Complementaritate și evitarea dublei finanțări

Complementaritatea și evitarea dublei finanțări cu investițiile privind condiționarea, procesarea, marketingul produselor agricole din celelalte intervenții pentru dezvoltare rurală sprijinite prin PNS 2023-2027 este realizată luând în considerare produsul obținut în urma procesării, produs care, în celelelalte intervenții menționate este un produs care se încadrează în Anexa I la TFUE.

 

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Beneficiari

Întreprinderi conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari

Excepție: fermieri în sensul articolului 3 litera a) din proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru planurile strategice, persoane fizice și forme asociative.

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Solicitantul  nu este considerat „întreprindere în dificultate”
 • Solicitantul nu face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
 • Solicitantul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • Sprijinul va fi limitat la investiţii în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod CAEN în anexa dedicată ,în scopul procesării produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) și obținerii de produse non-Anexa I;
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să se încadreze în tipul de investiție eligibilă corelată cu tipul de întreprindere, zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția și intensitatea sprijinului;
 • Prin investiția propusă solicitantul demonstrează că sunt îndeplinite condițiile privind efectul stimulativ.

 

Investiții eligibile

Intervenția vizează investițiile corporale, după cum urmează:

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare a produselor agricole;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES legate de:

– producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană,  aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc), exclusiv pentru consumul propriu;

– eficiență energetică a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;

-achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;

 • Investiții în economia circulară (destinate exclusiv consumului propriu), legate de:

– producerea şi utilizarea energiei din valorificarea biomasei (inclusiv din deșeuri alimentare);

-achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic

 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing;
 • Investiții de producerea  humusului/ compostului in vederea comercializării
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Investiții în active necorporale, în legătură cu investițiile în active corporale precizate, pentru:
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 •   Marketingul produselor obținute, etc;

Costurile generale ale proiectului așa cum sunt descrise în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.5  Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS  
Tipul sprijinului Tipul sprijinului

 • Grant

 

Modalitate de acordare a sprijinului

 

 

Grant – rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar

 

Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect  va fi pentru întreprinderile mari de:

 • 50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la secțiunea 1.1.2, lit. c)-f);
 • 40% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la secțiunea 1.1.2, lit. a)-b);
 • 30% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la secțiunea 1.1.2, lit.g);
 • 35% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Peris, Nuci, Gradistea, Darasti-Ilfov, Moara Vlasiei, Gruiu, Petrachioaia, Dascalu, 1 Decembrie, Cornetu, Ciolpani,Berceni, Vidra, Copaceni, Snagov, Cernica, Domnesti, Corbeanca, Balotesti, Bragadiru, Jilava, Glina, Pantelimon, Ciorogarla, Chitila, Dobroesti, Buftea.

 

Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat menționate mai sus pot fi majorate cu pana la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu pana la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, cu exceptia ajutoarelor acordate pentru proiectele de investiții ale căror cheltuieli eligibile depășesesc 50 mil. Euro.

 

 

Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat menționate mai sus pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul următoarelor regiuni NUTS 3 care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009-2018:

 • Judetele Bistrita Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu Mare (regiunea de dezvoltare Nord-Vest);
 • Județul Alba (regiunea de dezvoltare Centru);
 • Județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui (regiunea de dezvoltare Nord-Est);
 • Județele Brăila, Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea (regiunea de dezvoltare Sud –Est);
 • Județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman (regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia);
 • Județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea (regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia);
 • Județele Caraș-Severin și Hunedoara (regiunea de dezvoltare Vest).

 

 

1.1.6  Valoarea sprijinului planificat

 Cod valoarea sprijinului
Codificarea bugetară a valorii sprijinului  generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect
Tipul de sprijin grant
 Tipul valorii sprijinului medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului  Pe baza experienței în implementarea investițiilor  aferente Schemei de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole în cadrul PNDR 2014-2020
Regiuni  Nu se aplică
 Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
 Indicator de rezultat  R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul bioeconomiei, care s-au dezvoltat cu sprijin din partea PAC
 Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022  Nu se aplică

 

 

1.1.7  Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția depășește prevederile art 42 din TFUE:
Da Nu ○ Mixt – activitățile sprijinite pot depăși sau nu prevederile art. 42 din TFUE

Explicații cu privire la activitățile sprijinite care exced scopul art 42 din TFUE

 

Ajutorul va fi acordat în baza schemei de ajutor de stat regional “………………………………..”, aprobată prin Ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. …………….din ………………………….

 

Tipul instrumentului de ajutor de stat utilizat:

○ Notification GBER ○ ABER ○ de minimis

 

Contribuție FEADR (€):

Cofinanțare națională (€):

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

 

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

 • Achiziţia de clădiri;
 • Achiziția de terenuri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc

Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale:

•  achiziția de drepturi de producție agricolă;

• achiziția de drepturi la plată;• rata dobânzii debitoare, cu excepția celei referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare.

 

 

1.1.8 Evaluarea OMC

Intervenție în conformitate cu alineatul. 11 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (Green Box). Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

Intervenții privind managementul riscului

Nu se aplică

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.