PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Modernizarea infrastructurii secundare de irigații

Rural Development Interventions

[Created by MS; At least one of many interventions can be created. Some of the Type of Intervention are mandatory – see regulation]

Intervention code (MS) M1
Intervention budget code (EC) Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC
Intervention name Modernizarea infrastructurii secundare de irigații
Type of Intervention (d) investiții, inclusiv investiții în irigații
Output Indicator Manual selection among the relevant Output Indicator(s) for this Type of Intervention. Mandatory. 1 and only one Output Indicator by Intervention.

+ a drop down menu for selection of one or more units where the output indicator for the intervention contains “other units”– more than one choice is possible

O. 22 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru infrastructuri

Contribution to ringfencing requirements for/on:

 

Manual selection Yes/No. Mandatory answer [only one can apply to one intervention. Generational renewal can apply only to interventions under Art.68 and 69. LEADER can apply only under Art 71. Environment can apply only under Art. 65,66,67 and 68]

 • Generational Renewal  ○ Yes ✓ No
  • Environment ○ Yes ✓ No [if YES, “ES rebate system ○ Yes ✓ No”]
  • LEADER ○ Yes ✓ No

 

Does the intervention include carry – over expenditure from RDP
 • It does fully
 • It does partially
 • No

 

 

Contribution rate(s) applicable to this intervention – contribution rates will be selected on national or regional level before  the creation of the intervention. A drop down menu for the entry of unit amounts

[One or many contribution rates can apply to the same intervention at National Level]

Applicable

Tick the box(es) if applicable

Description Legal Base Applicable contribution rate

Manual encoding. Percentage with 2 decimals

Min Rate Max Rate
Less developed regions Art. 85(2)(aa) 20% 85%
¨

 

Outermost regions and in the smaller Aegean islands within the meaning of Regulation (EU) No 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Transition regions Art. 85(2)(ba) 20% 60%
Other regions Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Payments for natural or other area-specific constraint under Article 66 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Management commitments referred to in Article 65 of this Regulation, for payments under Article 67 of this Regulation, for non-productive investments referred to in Article 68 of this Regulation, for support for the European Innovation Partnership under Article 71 of this Regulation and for the LEADER, referred to as community-led local development in Article 25 of Regulation (EU) [CPR] Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operations receiving funding from funds transferred to the EAFRD in accordance with Articles 15 and 90 of this Regulation Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

Territorial scope and regional dimension

Regional dimension

○ National             ○ Regional            ○ National with regional elements

 

Scope selection of the NUTS

[Manual selection. Mandatory]

NUTS country 1

NUTS region 1

NUTS region 2

 

Description

Provide specific description of the intervention which would be applicable to specific territories if specific eligibility set are relevant for different types of territories, please describe

N/A

 

 

Related Specific Objectives/CCO

[Manual selection among the list of 9 CAP specific objectives and the Cross-Cutting Objective. Mandatory. One or many Specific Objectives and/or Cross-Cutting Objective can be selected for a given intervention. Example:]

SO 5 (e) promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale precum apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței de substanțe chimice

 

 

Need(s) addressed by the intervention

[Manual selection among the list of needs addressed in the CSP defined in chapter 2.1 and filtered for the specific objective(s)/cross-cutting objective, selected for this intervention. One or many needs can be selected for a given intervention. Example:]

Nevoia: Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factorilor climatici precum și în urma pierderilor provocate de animalele sălbatice

Nevoia: Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbările climatice

 

 

Result indicator(s)

[Manual selection among the list of result indicators defined in chapter 2 and filtered for the specific objective(s)/cross-cutting objective selected for this intervention. Mandatory. One or many result indicators can be selected for a given intervention.

Note: specific unit amounts could be attributed to one or more R.I to be encoded on unit amount level.

Example:]

 • R.27 Performanța în materie de mediu/climă prin investiții în zonele rurale: Numărul de operațiuni care contribuie la durabilitatea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice și la îndeplinirea obiectivelor de adaptare în zonele rurale.

 

 

Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of operations in both pillars and other relevant information. 

 

Schimbările climatice au impact asupra resurselor de apă existente, în special în mediul rural. Având în vedere slaba adaptare a infrastructurii existente la noile structuri agricole, sectorul rămâne vulnerabil la condițiile climatice (alternanță secetă și inundații frecvente), cu efecte economice semnificative asupra viabilității economice a fermelor.

Această problemă devine mult mai acută în contextul încălzirii globale.

În contextul scenariilor climatice pe termen mediu și lung, conform cărora se așteaptă creșteri ale temperaturii medii anuale, se vor amplifica fenomenele climatice extreme (secetă, inundații etc.).

În plus, infrastructura de îmbunătățiri funciare (irigații, desecare, drenaj) existentă în România este depășită din punct de vedere al eficienței utilizării resurselor.

Modificarea condițiilor climatice poate conduce la creșterea incidenței atacurilor dăunătorilor și bolilor și la reducerea productivității naturale a terenurilor agricole și forestiere.

În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea rezilienței mediului la acestea, este necesară înființarea, extinderea și/sau modernizarea instalațiilor eficiente de irigații, promovarea de tehnologii și practici noi de management agricol pentru gestionarea fenomenului de creștere al incidenței atacurilor dăunătorilor și bolilor și reducerea cantității de apă evaporată din sol, sprijinirea utilizării agriculturii de precizie, adoptarea de măsuri pentru managementul riscului și informarea fermierilor cu privire la cele mai bune practici agricole, spre exemplu cu privire la soiurile utilizate (adaptate la secetă) sau consumul de apă.

Prin acțiunea lor, lucrările de îmbunătățiri funciare (irigații, lucrările de desecare – drenaj și CES) contribuie la însănătoșirea pământului și induc efecte benefice asupra factorilor de mediu: sol, apă, aer, susținând, o dată în plus, încadrarea acestor lucrări în categoria celor de utilitate publică de interes strategic național.

Cu toate că suprafața amenajată pentru irigații nu a scăzut, suprafața irigată efectiv diferă de la an la an, din diferite cauze, cum ar fi: condițiile meteo, lipsa capitalului pentru investiții în modernizarea infrastructurii secundare de irigații și implicit lipsa accesului la tehnologii noi care să conducă la îmbunătățirea eficientei energetice și reducerea pierderilor de apă, precum și costul apei din cauza liberalizării prețurilor energiei electrice pentru irigații.

Investițiile în modernizarea sistemelor de irigare sunt necesare pentru a îmbunătăți eficiența acestor sisteme (pierderi de apă reduse, îmbunătățirea eficienței energetice), pentru a reduce dependența producției agricole de condițiile meteorologice, pentru a mări competitivitatea agricultorilor, precum și pentru a ajuta sectorul să facă față provocărilor pe termen lung generate de schimbările climatice.

Adaptarea infrastructurii la noua structură agricolă, precum și folosirea eficientă a acesteia reclamă investiții, în special, pentru modernizare și dezvoltare. Secetele, inundațiile și alte amenințări legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilității producției şi a securității alimentare naționale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităților de dezvoltare economică în pofida existenței potențialului din agricultură.

În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice și pentru protecția mediului și din motive de competitivitate, este necesară modernizarea instalațiilor de irigații, care să asigure utilizarea eficientă a apei, prin folosirea de tehnologii noi care să conducă la o reducere a consumului de apă la nivelul investiției, precum și pentru a se reduce presiunea asupra corpurilor de apă de suprafață.

 

 

Principii/Criterii de selecție

 • Principiul economiei de apă
  • Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă cât mai mare;
 • Principiul suprafețelor deservite:
  • Suprafața irigabilă prin proiect
  • Suprafețe care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară
 • Principiul alimentării direct de la sursă sau în sistem gravitațional
  • Proiecte în care alimentarea cu apă este în sistem gravitațional sau direct de la sursă
 • Principiul complementarității cu sisteme de irigații modernizate în amonte
  • Proiecte pentru care infrastructura de irigații din amonte a fost modernizată
 • Principiul prioritizării investițiilor realizate în zonele cu potențial
  • Proiecte care sunt implementate în zone cu potențial irigabil

 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area

Beneficiari:

Organizații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare

Condiții eligibilitate:

– Solicitantul să facă dovada deținerii în folosință a terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției;

– Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională sau să facă dovada existenței sursei de apă;

– Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;

– Investiția prevede contorizarea apei, în cazul în care aceasta nu există;

– Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;

– Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;

– Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;

– În cazul investiției în crearea sau extinderea unui rezervor în scopul irigării, solicitantul va demonstra că aceasta nu are un impact negativ semnificativ asupra mediului.

 

Condiții suplimentare de eligibilitate pentru:

A.Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații:

(a) investiția asigură posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 2%;

(b) dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 2% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (după caz), care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă;

Niciuna din condițiile menționate la punctele (a) și (b), indicate anterior, nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică, unei investiții în vederea creării unui rezervor sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.

Statele membre pot acorda sprijin pentru investiții în utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.

 

B.Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață:

(a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

(b) o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. Analiza impactului asupra mediului va fi realizată sau aprobată de  către autoritatea competentă și se poate referi și la grupuri de exploatații.

 

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

Acțiuni eligibile:

Investiții în active corporale:

 • Modernizarea infrastructurii secundare de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, montarea sistemelor de contorizare a apei, construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Investiții în active necorporale:

 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
 • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.
 • Costurile generale necesare pregătirii proiectelor, inclusiv cele pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare

 

 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate

N/A

[Applicable only if the intervention is selected as national with regional elements]

 

Only if O13 (art 65) is selected

What area is eligible? [multiple choice]
 • Agricultural area defined for the CAP plan
 • Agricultural land including and beyond agricultural area (if selected a text box to describe)
 • non-agricultural land – if selected explain, [text box mandatory]

 

Only if O11 (art 66) is selected 

What area is eligible? [multiple choice]
 • Mountain areas (pursuant to Article 32 (1) (a) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for  A respective link to the national list of the relevant local administrative units designated and to the ANC Maps].
 • Areas facing natural constraints , other than mountains(pursuant to Article 32, (1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for a respective link]
 • Areas affected by other area- specific constraints (pursuant to Article 32 (1)(c) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for a respective link]
 • all areas with natural or other specific constraints
 • other + [text box for a respective link]

 

Only if O12 (art 67) is selected

What area is eligible? [multiple choice]
 • Natura 2000 agricultural area
 • Natura 2000 forest area
 • other delimited nature protection areas with environmental restrictions applicable to farming or forests which contribute to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC
 • Agricultural areas included in river basin management plans (Water Framework Directive)

 

 

Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5)).

[only relevant for O.I. under Art 65,67]

List of relevant GAEC 

[+ Manual selection among the list of the relevant GAEC (list to be defined for each type of intervention/sector), one or many by intervention- see section 3. Selection of more than one is possible]

List of relevant SMR 

[+ Manual selection among the list of SMR, list from Annex III]

List of relevant mandatory national standards 

Mandatory rich text

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

Explain how the intervention goes beyond the baseline, the links with the SMR, national standards and possibly the echo-schemes

Mandatory rich text

 

 

Form and rate of support/premia/calculation methods [in relation to the planned support to the beneficiaries]

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 Euro/beneficiar

  If NON IACS If IACS
Form of support Form of support [more than one is possible, mandatory selection] –

 • Grant
 • Financial instrument

 

Non applicable
Type of payment

 

 

If Grant is selected,  a menu (multiple choice):

(a)    reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary

(b)  unit costs

(c)   lump sums

(d)   flat – rate financing

If b/c or d/ is checked:

What is the basis for the establishment? – [text box , mandatory]

Type of payment [more than one is possible, mandatory selection]

 • unit cost based on additional costs and income foregone
 • transaction cost included [can be selected only if at least one of the other options is selected too]
 • one off payment
 • lump sum
Range of support at beneficiary level Support rates and possible range of support levels [Mandatory text box].

100%

 

Set out the different support rates where relevant and provide an explanation for differences, notably in relation to the targets and objectives to be reached and/or the priority needs to be addressed.

Provide a justification for all rates exceeding 65%. (in case of Art.68)

 

 

Amount (s) of support and relevant explanation [Mandatory  text box]

If the intervention contains several uniform unit amounts or average unit amount(s):

 • provide and explain briefly the range of possible amounts,
 • provide a short explanation of these differences, notably in view of the targeting of the intervention and conditions related to the beneficiaries
 • Provide explanation if relevant for the link with different types of eligibility conditions
[only for RD IACS]

Calculation method

non applicable  [Mandatory text box]

where payments are granted on the basis of additional costs and income foregone, the reference to the certified method for calculating the amounts of support should be provided, and an indication as to whether the payments are granted fully or partially, where relevant;

 

Additional explanation

Mandatory rich text

 

 

Planned Unit Amounts – Definition

Unit amount code (MS) Manual encoding. Mandatory. 20 characters max

985.000 euro

Unit amount budget code (EC) Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC
Unit amount name Manual encoding. Mandatory. 256 characters max

Valoare medie pe proiect

Type of support ✓ grant ○ financial instrument Mandatory. Manual encoding
Type of unit amount ○ uniform ✓ average Manual selection. Mandatory.

Only for IACS and if type of unit amount is average

Explanation why uniform is not possible Mandatory 500 char max

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euros:  – amount to be retrieved in the financial table with  the possibility to be edited for all subsequent years
Corresponding unit of output (if applicable) – From a pre-selected menu  – only one possible

It should be specified to what correspond the unit(s) of payments under the intervention (e.g. an hectare, a livestock unit, a beehive, a m², a project) when the O.I contains options

O.22 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru infrastructuri

Explanation and justification related to the value of the unit amount Manual encoding.  (Include explanation on the possible flexibility of planned unit amounts per different years, the variation in terms of maximum amounts if relevant).

Suma unitară a fost stabilită ca media valorii eligibile a proiectelor deja finanțate în perioada anterioară

Region(s): When the territorial scope of the Intervention is’ or ‘National with regional elements’: selection of the NUTS region(s) among the one(s) selected for this Intervention
Contribution rate(s) Manual selection among the one(s) defined for this Intervention from a drop down menu. Mandatory.
Result Indicator Manual selection. Optional from the list of result indicators selected for the intervention at a previous entry. Optional. The result indicator(s) to be selected are the ones with which the type of support or commitment corresponding to this planned unit amount has direct and significant links, and which can be a sub-set of the different result indicators linked to the entire intervention.

R.27 Performanța în materie de mediu/climă prin investiții în zonele rurale: Numărul de operațiuni care contribuie la durabilitatea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice și la îndeplinirea obiectivelor de adaptare în zonele rurale.

Carried-over expenditure

[only when the intervention partly includes carried-over expenditure (from RDP 2014-2022)]

 

 

Is the Unit amount corresponding to supports/commitments carried-over from the previous period? (Y/N)

Nu

 

 

Information regarding State aid assessment

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to State aid assessment:
○ Yes ✓ No ○ Mixed – the supported activities may fall within or outside the scope of Article 42 TFEU [Mandatory]

[If “Yes” or “Mixed”]

Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU [Mandatory rich text]

 

Type of state aid instrument to be used for clearance:

○ Notification ○ GBER ○ ABER ○ de minimis

If “Notification”: SA case number.

 

EAFRD amount (€): N/A

National co-financing (€): N/A

Additional national financing (€): N/A

 

Additional questions/information specific to the Type of Intervention

 

If any O.I is selected for Art. 65

What are the models of the commitment(s) in the intervention
 • result based (with possibility to pick and choose)
 • management based (with possibility to pick and choose)
 • hybrid (management and result based

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the intervention (implementation of sets of commitments, pick and choose…): [mandatory text box]

What is the duration of contracts? [Mandatory text box]

 

If RD Investments are selected as a type of intervention

What is not eligible for support?

 

 

N/A
 

 

Optional [%]
For investments in irrigation:

Distinguish between investments in an improvement of

 • existing irrigation installations and
 •  investments resulting in a net increase of the irrigated area (“new irrigation”).
 • For investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) required (expressed in %)? – 2%
 • For investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  – expressed in %) – 2%
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.