PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Crearea și modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural – drumuri

Rural Development Interventions

[Created by MS; At least one of many interventions can be created. Some of the Type of Intervention are mandatory – see regulation]

Intervention code (MS) M3
Intervention budget code (EC) Budget code generated by the system and assigned to the Intervention at the moment that the MS submits the CAP Plan or its amendment to EC
Intervention name Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural
Type of Intervention (d) investiții, inclusiv investiții în irigații
Output Indicator Manual selection among the relevant Output Indicator(s) for this Type of Intervention. Mandatory. 1 and only one Output Indicator by Intervention.

+ a drop down menu for selection of one or more units where the output indicator for the intervention contains “other units”– more than one choice is possible

O.22 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru infrastructuri

Contribution to ringfencing requirements for/on:

 

Manual selection Yes/No. Mandatory answer [only one can apply to one intervention. Generational renewal can apply only to interventions under Art.68 and 69. LEADER can apply only under Art 71. Environment can apply only under Art. 65,66,67 and 68]

 

 • Generational Renewal  ○ Yes ✓ No
  • Environment ○ Yes ✓ No [if YES, “ES rebate system ○ Yes ✓No”]
  • LEADER ○ Yes ✓ No

 

Does the intervention include carry – over expenditure from RDP
 • It does fully
 • It does partially
 • ✓No

 

Contribution rate(s) applicable to this intervention – contribution rates will be selected on national or regional level before the creation of the intervention. A drop down menu for the entry of unit amounts

[One or many contribution rates can apply to the same intervention at National Level]

Applicable

Tick the box(es) if applicable

Description Legal Base Applicable contribution rate

Manual encoding. Percentage with 2 decimals

Min Rate Max Rate
Less developed regions Art. 85(2)(aa) 20% 85%
¨

 

Outermost regions and in the smaller Aegean islands within the meaning of Regulation (EU) No 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Transition regions Art. 85(2)(ba) 20% 60%
Other regions Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Payments for natural or other area-specific constraint under Article 66 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Management commitments referred to in Article 65 of this Regulation, for payments under Article 67 of this Regulation, for non-productive investments referred to in Article 68 of this Regulation, for support for the European Innovation Partnership under Article 71 of this Regulation and for the LEADER, referred to as community-led local development in Article 25 of Regulation (EU) [CPR] Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operations receiving funding from funds transferred to the EAFRD in accordance with Articles 15 and 90 of this Regulation Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

Territorial scope and regional dimension

Regional dimension

✓National             ○ Regional            ○ National with regional elements

 

Scope selection of the NUTS

[Manual selection. Mandatory]

NUTS country 1

NUTS region 1

NUTS region 2

 

Description

Provide specific description of the intervention which would be applicable to specific territories If specific eligibility set are relevant for different types of territories, please describe

N/A

 

Related Specific Objectives/CCO

[Manual selection among the list of 9 CAP specific objectives and the Cross-Cutting Objective. Mandatory. One or many Specific Objectives and/or Cross-Cutting Objective can be selected for a given intervention. Example: ]

 • OS 8 (e) Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice și a egalității de gen

 

Need(s) addressed by the intervention

[Manual selection among the list of needs addressed in the CSP defined in chapter 2.1 and filtered for the specific objective(s)/cross-cutting objective, selected for this intervention. One or many needs can be selected for a given intervention. Example: ]

Nevoia: Asigurarea infrastructurii de bază, accesului la TIC și servicii adecvate pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale

 

Result indicator(s)

[Manual selection among the list of result indicators defined in chapter 2 and filtered for the specific objective(s)/cross-cutting objective selected for this intervention. Mandatory. One or many result indicators can be selected for a given intervention.

Note: specific unit amounts could be attributed to one or more R.I to be encoded on unit amount level.

Example:]

R.41 Conectarea Europei rurale

 

Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of operations in both pillars and other relevant information. 

 

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanță din punct de vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le dețin.

În conformitate cu definiția națională, zona rurală din România cuprinde 2.861 comune care acoperă 87,5% din teritoriu și 45% din populație.

Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei rurale este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază.

Infrastructura rutieră neadecvată constituie un element important în apariția decalajului accentuat dintre zonele rurale și zonele urbane din România și care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Zonele rurale sunt caracterizate de populație în curs de îmbătrânire și puternică tendință de emigrare, în special a tinerilor.

În acest context, zona montană se distinge comparativ cu alte regiuni prin dezavantaje naturale (altitudine, climă), izolare față de căile de comunicație și prin dezavantaje structurale – grad ridicat de dispersare a gospodăriilor în cadrul unei localități, distanțe mari față de centrele decizionale și administrative, infrastructură de bază insuficient dezvoltată.

Zonele rurale din RO sunt afectate de lipsa sau deficiența infrastructurii, cu impact negativ asupra dezvoltării economice și a calității vieții.

Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, reprezintă o nevoie de bază pentru populația rurală. Accesul limitat la rețeaua de drumuri este reflectat într-un grad redus de atractivitate a spațiului rural atât pentru antreprenori, reprezentând o piedică în calea investițiilor, cât și pentru populație, afectând calitatea vieții.

Deficiențele ce decurg dintr-o infrastructură rutieră slab dezvoltată determină, de asemenea, decalaje de accesibilizare a formelor educaționale și culturale.

O infrastructură rutieră îmbunătățită va crea condiții de viață adecvate, o dezvoltare și revitalizare a economiei rurale asigurând totodată accesul la servicii de sănătate, sociale dar și educație, cultură.

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală.

Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Cantitatea și calitatea infrastructurii de transport (drumuri), bazate pe investițiile în domeniu, precum și gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizație, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluție și creștere economică a unei zone.

Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura rutieră în zonele rurale a fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

Pentru o dezvoltare coerentă a zonelor rurale și reducerea riscului de finanțare a unor investiții fragmentate, în ceea ce privește infrastructura de drumuri, vor fi prioritizate acele investiții care au în vedere conectivitatea drumurilor și rolul multiplu al acestora către diverse căi de transport.

Rezultatul acestor investiții va fi o infrastructură rutieră de interes local, care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale.

 

Principii de selecție:

 • Principiul gradului de acoperire a populației deservite
 1. Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare
 2. Localități care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară

 

 • Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport
 1. Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu principalele căi rutiere și/sau feroviare și/sau căi navigabile

 

 • Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene.
 1. Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area

Beneficiari:

Comunele (Unități Administrativ Teritoriale)

Condiții eligibilitate:

 • Investiția să se realizeze în spațiul rural;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 • Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea investiției;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

Acțiuni eligibile:

Investiții în active corporale:

 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local

Investiții în active necorporale:

 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
 • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.
 • Costurile generale necesare pregătirii proiectelor, inclusiv cele pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare.

 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate

N/A

[Applicable only if the intervention is selected as national with regional elements]

 

Only if O13 (art 65) is selected

What area is eligible? [multiple choice]
 • Agricultural area defined for the CAP plan
 • Agricultural land including and beyond agricultural area (if selected a text box to describe)
 • non-agricultural land – if selected explain, [text box mandatory]

 

Only if O11 (art 66) is selected 

What area is eligible? [multiple choice]
 • Mountain areas (pursuant to Article 32 (1) (a) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for  A respective link to the national list of the relevant local administrative units designated and to the ANC Maps].
 • Areas facing natural constraints, other than mountains(pursuant to Article 32, (1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for a respective link]
 • Areas affected by other area- specific constraints (pursuant to Article 32 (1)(c) of Regulation (EU) No 1305/2013) + [text box for a respective link]
 • all areas with natural or other specific constraints
 • other + [text box for a respective link]

 

Only if O12 (art 67) is selected

What area is eligible? [multiple choice]
 • Natura 2000 agricultural area
 • Natura 2000 forest area
 • other delimited nature protection areas with environmental restrictions applicable to farming or forests which contribute to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC
 • Agricultural areas included in river basin management plans (Water Framework Directive)

 

Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5)).

[only relevant for O.I. under Art 65,67]

List of relevant GAEC 

[+ Manual selection among the list of the relevant GAEC (list to be defined for each type of intervention/sector), one or many by intervention- see section 3. Selection of more than one is possible]

List of relevant SMR 

[+ Manual selection among the list of SMR, list from Annex III]

List of relevant mandatory national standards 

Mandatory rich text

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

 

Explain how the intervention goes beyond the baseline, the links with the SMR, national standards and possibly the echo-schemes

Mandatory rich text

 

Form and rate of support/premia/calculation methods [in relation to the planned support to the beneficiaries]

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 euro/comună

  If NON IACS If IACS
Form of support Form of support [more than one is possible, mandatory selection] –

 • ✓ Grant
 • Financial instrument

 

Non applicable
Type of payment

 

 

If Grant is selected,  a menu (multiple choice):

(a)  ✓ reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary

(b)  unit costs

(c)   lump sums

(d)   flat – rate financing

If b/c or d/ is checked:

What is the basis for the establishment? – [text box , mandatory]

Type of payment [more than one is possible, mandatory selection]

 • unit cost based on additional costs and income foregone
 • transaction cost included [can be selected only if at least one of the other options is selected too]
 • one off payment
 • lump sum
Range of support at beneficiary level Support rates and possible range of support levels [Mandatory text box].

100%

 

Set out the different support rates where relevant and provide an explanation for differences, notably in relation to the targets and objectives to be reached and/or the priority needs to be addressed.

Provide a justification for all rates exceeding 65%. (in case of Art.68)

 

 

Amount (s) of support and relevant explanation [Mandatory  text box]

If the intervention contains several uniform unit amounts or average unit amount(s):

 • provide and explain briefly the range of possible amounts,
 • provide a short explanation of these differences, notably in view of the targeting of the intervention and conditions related to the beneficiaries
 • Provide explanation if relevant for the link with different types of eligibility conditions
[only for RD IACS]

Calculation method

non applicable  [Mandatory text box]

where payments are granted on the basis of additional costs and income foregone, the reference to the certified method for calculating the amounts of support should be provided, and an indication as to whether the payments are granted fully or partially, where relevant;

 

Additional explanation

Mandatory rich text

 

Planned Unit Amounts – Definition

Unit amount code (MS) Manual encoding. Mandatory. 20 characters max

1.000.000 euro

Unit amount budget code (EC) Budget code generated by the system and assigned to the Unit Amount at the moment that the MS submits the CAP plan or its amendment to EC
Unit amount name Manual encoding. Mandatory. 256 characters max

Valoare medie pe proiect

Type of support ✓ grant ○ financial instrument Mandatory. Manual encoding
Type of unit amount ○ uniform ✓ average Manual selection. Mandatory.

Only for IACS and if type of unit amount is average

Explanation why uniform is not possible Mandatory 500 char max

Value for the first year Planned unit amount value for 2023 in euros:  – amount to be retrieved in the financial table with  the possibility to be edited for all subsequent years
Corresponding unit of output (if applicable) – From a pre-selected menu  – only one possible

It should be specified to what correspond the unit(s) of payments under the intervention (e.g. an hectare, a livestock unit, a beehive, a m², a project) when the O.I contains options

O. 22 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru infrastructuri

Explanation and justification related to the value of the unit amount Manual encoding.  (Include explanation on the possible flexibility of planned unit amounts per different years, the variation in terms of maximum amounts if relevant).

Suma unitară a fost stabilită ca media valorii eligibile a proiectelor deja finanțate în perioada anterioară

Region(s): When the territorial scope of the Intervention is’ or ‘National with regional elements’: selection of the NUTS region(s) among the one(s) selected for this Intervention
Contribution rate(s) Manual selection among the one(s) defined for this Intervention from a drop down menu. Mandatory.
Result Indicator Manual selection. Optional from the list of result indicators selected for the intervention at a previous entry. Optional. The result indicator(s) to be selected are the ones with which the type of support or commitment corresponding to this planned unit amount has direct and significant links, and which can be a sub-set of the different result indicators linked to the entire intervention.

 • R41 Conectează Europa rurală
Carried-over expenditure

[only when the intervention partly includes carried-over expenditure (from RDP 2014-2022)]

 

Is the Unit amount corresponding to supports / commitments carried-over from the previous period? (Y/N)

Nu

 

Information regarding State aid assessment

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to State aid assessment:
○ Yes ✓No ○ Mixed – the supported activities may fall within or outside the scope of Article 42 TFEU [Mandatory]

[If “Yes” or “Mixed”]

Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU [Mandatory rich text]

Type of state aid instrument to be used for clearance:

○ Notification ○ GBER ○ ABER ○ de minimis

If “Notification”: SA case number.

 

EAFRD amount (€): N/A

National co-financing (€): N/A

Additional national financing (€): N/A

 

Additional questions/information specific to the Type of Intervention

If any O.I is selected for Art. 65

What are the models of the commitment(s) in the intervention
 • result based (with possibility to pick and choose)
 • management based (with possibility to pick and choose)
 • hybrid (management and result based

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the intervention (implementation of sets of commitments, pick and choose…): [mandatory text box]

What is the duration of contracts? [Mandatory text box]

 

If RD Investments are selected as a type of intervention 

What is not eligible for support?

 

 

– tronsoanele de drumuri care se propun a fi realizate în zone unde nu este prezentă infrastructura de apă/apă uzată, în cazul localităților ce fac parte din aglomerări mai mari de 2.000 l.e.
 

 

Optional [%]
For investments in irrigation:

Distinguish between investments in an improvement of

 • For investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) required (expressed in %)?
 • For investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use – expressed in %)  
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.