PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiții în producția primară – sector zootehnic

Codul intervenției Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții în producția primară– sector zootehnic
Tipul de intervenție Investiții (articolul 73 din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC)
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 

O.20 Numărul de operațiuni care beneficiază de sprijin pentru investiții productive în cadrul fermei
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 

 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da ○ Nu
 • Mediu ○ Da x Nu
 • LEADER ○ Da x Nu

 

Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-20222 o   Da, în totalitate

o   Da, parțial

X     Nu

 

 

1.1.1 Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Rata contribuției FEADR aplicata

 

Rata Min  Rata

Max

X Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
x Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71

 

Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2    Aria teritorială de aplicabilitate

National

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

 • NUTS 1 – național

 

 

1.1.3  Obiective specifice și transversale conexe

OS2 – Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv punerea unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare;

OS5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale precum apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței de substanțe chimice

Obiectiv transversal -Modernizarea agriculturii și zonelor rurale prin promovarea și partajarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestora de către fermieri, prin îmbunătățirea accesului la cercetare, inovare, schimbul de cunoștințe și formare

 

 

1.1.4 Nevoile la care răspunde intervenția

– N…. Modernizarea și restructurarea exploatațiilor mici/mijlocii, în special fermele de familie, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității,

– N…..Creșterea investițiilor în agricultura de precizie, digitalizare, ca instrumente esențiale pentru sustenabilitatea sectorului agricol și pentru creșterea competitivității.

– N….. Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității

– N…- Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

– N… Dezvoltarea bioeconomiei şi a economiei circulare;

N… Nevoia de a crea noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale care să conducă la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor şi diseminarea cunoștințelor

 

 

1.1.5  Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor

 

 

1.1.6  Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice

Descrierea cerințelor intervenției-legătura cu obiectivele specifice

Sectorul zootehnic are potențial ridicat de dezvoltare atât pentru creșterea efectivelor cât și pentru diversificarea speciilor având în verdere ariile extinse pentru pășunat și suprafețele arabile dedicate plantelor de nutreț. Totodată, este necesară stimularea segmentului de reproducție care să acopere necesarul de efective al exploatațiilor profilate pe creșterea animalelor pentru carne, lapte sau ouă.

Este necesară promovarea investițiilor a căror capacitate de producție asigură sustenabilitatea economică și reziliența la schimbările economice și de mediu, capabile să facă față fluctuațiilor piețelor și a prețurilor.

Pentru a atenua nivelul actual al emisiilor de gaze cu efect de seră și amoniac din agricultură, în contextul intensivizării durabile a agriculturii, există în continuare nevoia de a sprijini investiţiile în managementul adecvat al gunoiului de grajd (dotare și facilități moderne pentru depozitarea şi aplicarea gunoiului de grajd şi a nămolului de epurare, facilităţi de biogaz, utilaje folosite pentru reducerea amprentei GES și amoniac, precum și tehnologii care contribuie la susținerea unei economii cu un nivel scăzut de carbon).

De asemenea, există nevoia de a reduce emisiile utilajelor folosite în agricultură, utilizarea unor tehnologiilor și echipamente care să asigure un bun management al utilizării îngrășămintelor, precum și aplicarea unor bune practici de gestionare a solului.

 

Principiile care vor sta la baza criteriilor de selecție vor avea în vedere:

 • dimensiunea economică;
 • accesul la finantare;
 • agricultura ecologică;
 • apartenența la o formă asociativă;
 • utilizarea soluțiilor digitale și/sau operatiuni legate de agricultura de precizie
 • managementul riscului;
 • principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole;
 • maturitatea solicitantului
 • subsectoarele prioritare în cadrul sectorului zootehnic, în vederea echilibrării balanței comerciale;

 

Prin documentația de implementare se va asigura complementaritatea și demarcarea cu Programul sectorial aplicabil apiculturii, în funcție de investițiile sprijinite prin acest program.

Valoare medie a sprijinului public per proiect va fi 1.000.000 euro.

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE

1.REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

2.REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

3.Regulamentul de aplicare a  Planului Strategic ….

4.R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

 • Legislație națională:

Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

 

Beneficiari

-fermieri, cu excepția persoanelor fizice și a formelor asociative

Criterii de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția trebuie să respecte legislația națională în domeniul sanitar și sanitar-veterinar aplicabilă;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația națională în vigoare;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • În cazul în care dreptul Uniunii implică impunerea de noi cerințe fermierilor, sprijinul poate fi acordat pentru investiții necesare pentru a se conforma respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație (art 73, alin, 5).

 

Investiții eligibile

Această intervenție vizează investițiile corporale necesare obținerii producției primare din sectorul zootehnic, după cum urmează:

 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea (inclusiv dotarea) adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților şi racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 • investiții în instalați și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
 • investiții în economia circulară rezultatul fiind utilizat la nivel de fermă;
 • investiții legate de producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală etc), iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

 

– investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.

 

Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc.

Alte angajamente:

 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

non-IACS

 

 

1.1.7 Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS  
Tipul sprijinului  

 • Grant
Modalitate de acordare a sprijinului Rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar
Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va fi de maximum:

 • 65% din costurile eligibile per proiect  conform art. 73 alin 4). – în cazul exploatațiilor de până la 500.000 SO,
 • 50% pentru exploatațiile între 500.000 – 1 mil SO;
 • 30% pentru exploatațiile mari (peste 1 mil SO).
–           

 

Additional explanation

Mandatory rich text

 

 

1.1.8  Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului
Cod valoarea sprijinului generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect
Tipul de sprijin grant
Tipul valorii sprijinului medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul) .
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului Valoarea sprijinului a fost stabilită pe baza experienței în implementarea investițiilor similare din perioada de programare anterioară, coroborată cu acoperirea unei plaje cât mai largi de beneficiari, comparativ cu programarea anterioară.
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R9- Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022 Nu se aplică

 

 

1.1.9  Informații legate de ajutorul de stat

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to State aid assessment:
○ Yes x No ○ Mixed – the supported activities may fall within or outside the scope of Article 42 TFEU [Mandatory]

Contribuție FEADR (€): …………..

Cofinanțare națională (€):……………….

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

Cheltuieli neeligibile specifice:

•Achiziţia de terenuri și clădiri;

•Construcția și modernizarea locuinței;

•Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale,

•Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;

•Cheltuielile pentru care organizatiile de producatori au aplicat PO aferent FEGA;

•Cheltuielile cu mijloacele de transport specializate și remorcile și autoremorcile destinate comercializării produselor agricole

 

Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

 

 

1.1.10  Evaluarea OMC

Investiții prevăzute în cadrul acestei operațiuni sunt compatibile cu normele OMC.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

Intervenții privind managementul riscului

 • Nu se aplică
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.