PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiții în producție primară și condiționare – sector hamei și struguri de masă

 

Codul intervenției  Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției  Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții în producție primară și condiționare – sector hamei și struguri de masă
Tipul de intervenție Investiții (articolul 73 din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC)
Indicator de realizare O.20 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive în cadrul fermei
Contribution to ringfencing requirements for/on:

Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 •  Reînnoirea generațiilor  ○ Da X  Nu
 • Mediu ○ Da X  Nu ○ Da ○ Nu
 • LEADER ○ Da X  Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-2022

 

 •  Da, în totalitate
 • Da,parțial

      X     Nu

 

 

1.1.1  Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Aplicabilitatea ratei contribuției FEADR

 

Min Rate Max Rate
x  Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
  Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71

 

Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨  

Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR

Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨  

Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR

Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2  Aria teritorială de aplicabilitate

National

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

 • NUTS  1 – național

 

 

1.1.3   Obiective specifice și transversale conexe

OS2 – Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv punerea unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

 

Nevoile la care răspunde intervenția

Nevoia: Modernizarea și restructurarea  exploatațiilor mici/mijlocii, în special fermele de familie, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității; (OG1, OS2).

 

 

1.1.4  Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor

 

 

1.1.5 Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice .

Descrierea cerințelor intervenției-legătura cu obiectivele specifice

Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de hamei și struguri de masă, dar și pentru facilitățile pentru condiționarea acestor produse agricole la nivel de exploatație.

 

Sprijinul acordat prin această intervenție va contribui la o mai bună tehnologizare a exploatațiilor agricole din aceste sectoare, prin investiții în utilaje și echipamente, conducând astfel la asigurarea materiei prime pentru industria berii și asigurarea pieței cu struguri de masă, impactând pozitiv balanța comercială.

De asemenea în ceea ce privește strugurii de masa intervenția permite înființarea și modernizarea unităților de condiționare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării produselor agricole (magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole).

Această intervenție permite și investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă  din ferma proprie ), în cadrul unui proiect de investiții , iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, precum și înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări.

 

Principiile care vor sta la baza criteriilor de selecție vor avea în vedere:

 • maturitatea solicitantului;
 • utilizarea soluțiilor digitale si/sau operatiuni legate de agricultura de precizie
 • operațiunile privind economia de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă

 

Valoare maxima a unui proiect – 500.000 euro

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
 2. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
 3. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 4. Regulamentul (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

 • Legislație națională:
 1. Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 3. HOTĂRÂRE nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 4. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Complementaritate și evitarea dublei finanțări

Regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări vor fi stabilite și în raport cu investițiile finanțate prin Programele Sectoriale sprijinite prin Pilonul I.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Beneficiari:

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice și a formelor asociative.

Condiții de eligibilitate:

 1. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4105 € SO pentru hamei și 4.000 € SO pentru strugurii de masă.
 2. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 3. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 4. Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că investiția propusă prin proiect respectă prevederile legale în vigoare în materie de protecție a mediului;,
 5. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 6. Încadrarea în zona de favorabilitate pentru cultura de hamei și în arealul viticol pentru strugurii de masa cu soiuri prevăzute în lista soiurilor recomandate.
 1. În cazul in care proiectul prevede și investiții în amenajări și/sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă:
 • starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă;
 • o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului; respectiv o astfel de analiză a impactului asupra mediului fie este realizată fie se realizează de către autoritatea competentă, fie este aprobată de aceasta și se poate referi și la grupuri de exploatații;
 • este realizată o reducere efectivă a utilizării apei, care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă, în situația în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă;
 • contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, este realizată sau urmează să fie instalată ca parte din investiție;
 • în cazul modernizărilor, se poate stabili ex-ante că investiția asigură posibile economii de apă care reflectă parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente.
 • Condițiile de mai sus referitoare la irigații nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică, unei investiții în vederea creării unui rezervor sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.•În cazul în care dreptul Uniunii implică impunerea de noi cerințe fermierilor, sprijinul poate fi acordat pentru investiții necesare pentru a se conforma respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație (art 73, alin, 5).

 

Alte angajamente:

 1. Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4105 SO pentru sectorul hamei, respectiv 4000 pentru struguri de masă stabilite prin condițiile de eligibilitate.

 

Investiții eligibile:

Intervenția va sprijini investițiile corporale legate de:

 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole specifice hameiului și strugurilor de masă;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare pentru hamei și struguri de masă;
 • sisteme de susținere noi sau modernizarea acestora în cazul culturii de hamei;
 • instalații și/sau echipamente pentru irigații, la nivel de ferme;
 • instalații și sau echipamente pentru gestionare/utilizarea eficientă a îngrășămintelor și/sau a produselor de protecția plantelor;
 • investiții în :
  • producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, energie produsă cu ajutorul pompelor de căldură, energie obținută din valorificarea biomasei ,
  • achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • Investiții în agricultura de precizie si/sau legate de utilizarea solutiilor digitale;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv cu achiziționarea de mijloace de transport specializate destinate comercializării;

 

Investiții în active necorporale pentru:

 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Investiții de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat), creare/ achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea și protejarea mărcii înregistrate),elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing. Cheltuielile aferente investițiilor de marketing nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Costurile generale ale proiectului așa cum sunt descrise în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.5  Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS  
Tipul sprijinului Tipul sprijinului

 • Grant

 

Modalitate de acordare a sprijinului

 

 

Grant – rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar

 

În cazul strugurilor de masă, pentru estimarea granturilor, se va utiliza experiența anterioară în ceea ce privește implementarea  sM 4.1 și se vor aplica costurile standard.

În cazul culturii de hamei se vor aplica costurile standard elaborate.

 

Se va efectua rambursarea costurilor  eligibile suportate si platite efectiv precum și a cheltuielilor care intra sub incidenta costurilor standard şi a contribuției în natură, în cazul înfiintării/reconversiei culturii de hamei și struguri de masă, care se regăsesc în ANEXA la fișa  intervenție.

 

 Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect  va fi de:

 • 65% pentru toate  exploatațiile

 

 

 

1.1.6  Valoarea sprijinului planificat

 Cod valoarea sprijinului
Codificarea bugetară a valorii sprijinului  generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect –
Tipul de sprijin grant
 Tipul valorii sprijinului medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului  Valoarea sprijinului se va determinată pe baza costurilor standard având în vedere nivelul investițional optim pentru acest tip de exploatații.
Regiuni  Nu se aplică
 Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
 Indicator de rezultat  R9- Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor
 Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022  Nu se aplică

 

 

1.1.7  Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția depășește prevederile art 42 din TFUE:
○ Da Nu ○ Mixt – activitățile sprijinite pot depăși sau nu prevederile art. 42 din TFUE

 

Contribuție FEADR (€):

Cofinanțare națională (€):

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

•  Achiziţia de clădiri;

•  Achizitia de terenuri;

•  Construcția și modernizarea locuinței;

•  Achiziția de cap tractor;

• Cheltuielile cu mijloacele de transport specializate și remorcile și autoremorcile destinate comercializării produselor Agricole.

•  Cheltuieli cu întreținerea culturilor agricole.

•  Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.

•  Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi de plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;

 

Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale:

•  achiziția de drepturi de producție agricolă;

• achiziția de drepturi la plată;

• achiziția de animale, achiziția de plante anuale și plantarea acestora ▌ în alte scopuri decât:

 • cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale, a unor fenomene climatice nefavorabile sau a unui eveniment catastrofal;
 • cel al conservării soiurilor de plante aflate în pericol de eroziune genetică în temeiul angajamentelor menționate la articolul 70;

• rata dobânzii debitoare, cu excepția celei referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

•investițiile în infrastructuri de mare amploare, astfel cum sunt stabilite de statele membre în planul strategic PAC, care nu fac parte din strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția investițiilor în banda largă și în măsuri preventive de protecție costieră și împotriva inundațiilor destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile

Pentru investiții în irigații:

Distincție între investiții de îmbunătățire a:

 • unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații
 • și -investiții mărire netă a suprafeței irigate (“new irrigation”).

 

A. Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații:

 • (a) investiția asigură posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 2%;
 • (b) dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 2% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (după caz), care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă;
 • Niciuna din condițiile menționate la punctele (a) și (b), indicate anterior, nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.
 • Se poate acorda sprijin pentru investiții în utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.

B. Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață:

 • (a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

 • o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. Analiza impactului asupra mediului va fi realizată sau aprobată de de către autoritatea competentă și se poate referi și la grupuri de exploatații.

 

 

1.1.8  Evaluarea OMC

. Intervenție în conformitate cu alineatul. 11 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (Green Box). Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

Intervenții privind managementul riscului

Nu se aplică

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.