PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiții în producție primară și condiționarea – sector legume și/sau cartofi

 

Codul intervenției  Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției  Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții în producție primară și condiționarea – sector legume și/sau cartofi
Tipul de intervenție Investiții (articolul 73 din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC)
Indicator de realizare O.20 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive în cadrul fermei
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie
 • reînnoirea generațiilor  ○ Da X  Nu
 • Mediu ○ Da X  Nu
 • LEADER ○ Da X  Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-2022
 • Da, în totalitate
 • Da, parțial
 • X     Nu

 

 

1.1.1  Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Ratei contribuției FEADR Rata minimă Rata minimă
x  Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regiunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
x Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2  Aria teritorială de aplicabilitate

x  National

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

NUTS  1 – național

 

 

1.1.3  Obiective specifice și transversale conexe]

OS2 – Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv punerea unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare

OS4 – Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea capacității de captare a carbonului, precum și promovarea energiei durabile

OS9 – Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimente de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene

 

Obiectiv transversal -Modernizarea agriculturii și zonelor rurale prin promovarea și partajarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestora de către fermieri, prin îmbunătățirea accesului la cercetare, inovare, schimbul de cunoștințe și formare

 

 

1.1.4  Nevoile la care răspunde intervenția

 • …Modernizarea și restructurarea exploatațiilor mici/mijlocii, în special fermele de familie, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității,
 • ….Creșterea investițiilor în agricultura de precizie, digitalizare, ca instrumente esențiale pentru sustenabilitatea sectorului agricol și pentru creșterea competitivității,
 • ….Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității
 • N ….Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • ..Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare
 • .. Dezvoltarea bioeconomiei şi a economiei circulare
 • N• Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbările climatice;
 • N – Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității;
 • .. Nevoia de a crea noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale care să conducă la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor şi diseminarea cunoștințelor

 

 

1.1.5  Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor

 

 

1.1.6  Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice

Descrierea cerințelor intervenției-legătura cu obiectivele specifice

Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de legume și/sau cartof, dar și pentru facilitățile pentru condiționarea acestor produse agricole la nivel de exploatație.

Obținerea acestor produse agricole au în mare parte un caracter sezonier și nu acoperă încă necesarul de consum intern. De aceea, investițiile în spații protejate ar putea suplimenta acoperirea necesarului de produse proaspete din extrasezon.

Facilitățile de condiționare vor permite păstrarea produselor în bune condiții pentru o perioadă extinsă ceea ce va asigura o mai bună acoperire a consumului intern cu legume proaspete de-a lungul întregului an, de la un sezon la altul, și vor aduce beneficii fermierilor sub aspectul obținerii unor venituri mai mari determinate de practicarea unor prețuri competitive în perioadele în care cantitatea de legume de pe piață scade.

Susținerea integrată a acestui sub-sector va permite o mai bună corelare între capacitățile de producție a materiei prime (producția primară) și capacitățile de stocare.

Principiile care vor sta la baza criteriilor de selecție vor avea în vedere:

 • dimensiunea economică a exploatației;
 • utilizarea soluțiilor digitale;
 • apartenența la o formă asociativă;
 • produse ecologice;
 • accesul la finanțare;
 • maturitatea solicitantului;

Valoarea sprijinului public per proiect – maximum 1.000.000 euro.

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE:
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
 2. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
 3. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 4.  R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

 • Legislație națională:

Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Criterii de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • În cazul in care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă:
  • starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă
  •  o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului; respectiv o astfel de analiză a impactului asupra mediului fie este realizată/se realizează de către autoritatea competentă, fie este aprobată/se aprobă de aceasta;
  •  este realizată o reducere efectivă a utilizării apei, care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă, în situația în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă;
  • contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, este realizată sau urmează să fie instalată ca parte din investiție;
  • în cazul modernizărilor, se poate stabili ex-ante că investiția asigură posibile economii de apă care reflectă parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente.

 

Alte angajamente:

 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 

Investiții eligibile

În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole specifice legumiculturii și cartofului,
 • Înființarea şi/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și a legumelor și/sau cartofilor; Producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală etc), iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Utilizarea soluțiilor digitale;
 • Investitii in economia circulară prin utilizarea biomasei, inclusiv a deșeurilor, rezultatul fiind destinat exclusiv consumului propriu la nivel de fermă;

 

Investiții în active necorporale:

Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc;

Beneficiari– fermieri, cu excepția persoanelor fizice și a formelor asociative,

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.7  Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS
Forma sprijinului Grant
Tipul sprijinului Rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar
Modalitate de acordare a sprijinului Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect.
Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși:

 • 65%  în cazul exploatațiilor de până la 250.000 SO;
 • 50% pentru exploatațiile între 250.000 SO și 500.000 SO;
 • 30% pentru exploatațiile mari (peste 500.000 SO);
 • 80 % din costurile eligibile pentru investiții în irigații în cadrul fermei efectuate în temeiul alineatului (4) al art. 74 din Reg PNS.

 

 

1.1.8   Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului Manual encoding. Mandatory. 20 characters max
Cod valoarea sprijinului generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect
Tipul de sprijin grant
Tipul valorii sprijinului medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului Valoarea medie a sprijinului a fost stabilită pe baza experienței din implementarea investițiilor similare din perioada de programare anterioară, coroborată cu acoperirea unei plaje cât mai largi de beneficiari, comparativ cu programarea anterioară.
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R9- Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022 Nu se aplică

 

 

1.1.9   Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția nu intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE și face obiectul evaluării ajutorului de stat:

Nu

 

Contribuție FEADR (€): …………..

Cofinanțare națională (€):……………….

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

 •  Achiziția de terenuri și clădiri;
 • Achiziția simplă de utilaje agricole
 • Achiziția de cap tractor
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 •  Cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe din Pilonul I.

Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

Pentru investiții în irigații:

Distincție între investiții de îmbunătățire a:

–          unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații

–          și -investiții mărire netă a suprafeței irigate (“new irrigation”).

 

A. Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații:

 • (a) investiția asigură posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 2%;
 • (b) dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 2% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (după caz), care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă;
  • Niciuna din condițiile menționate la punctele (a) și (b), indicate anterior, nu se aplică unei investiții într-un echipament existent care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.
  • Se poate acorda sprijin pentru investiții în utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.

B. Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață:

 • (a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

 • (b) o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. Analiza impactului asupra mediului va fi realizată sau aprobată de către autoritatea competentă.

 

 

1.1.11   Evaluarea OMC

Investiții prevăzute în cadrul acestei operațiuni sunt compatibile cu normele OMC.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

Intervenții privind managementul riscului

 • Nu se aplică
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.