PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiții în condiționarea, procesarea și marketingul produselor agricole la nivelul exploatației – sector vegetal și pomicol

 

Codul intervenției  Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției  Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții în condiționarea, procesarea și marketingul – produselor agricole la nivelul exploatației -sector vegetal și pomicol
Tipul de intervenție Investiții (articolul 73 din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC)
Indicator de realizare O.20 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive în cadrul fermei
Contribution to ringfencing requirements for/on:

Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da X  Nu
 • Mediu ○ Da X  Nu ○ Da ○ Nu
 • LEADER ○ Da X  Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-2022
 •  Da, în totalitate
 • Da,parțial

X     Nu

 

 

1.1.1   Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Aplicabilitatea ratei contribuției FEADR

 

Min Rate Max Rate
X  Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
x Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2 Aria teritorială de aplicabilitate

x National           ○ Regional         ○ National cu elemente regionale

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

 • NUTS  1 – național

 

 

1.1.3  Obiective specifice și transversale conexe

OS2 – Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv punerea unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare

OS3 -Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric

OS8 – Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii durabile

OS9 – Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimente de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene

 

Obiectiv transversal -Modernizarea agriculturii și zonelor rurale prin promovarea și partajarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestora de către fermieri, prin îmbunătățirea accesului la cercetare, inovare, schimbul de cunoștințe și formare

 

Nevoile la care răspunde intervenția

 • N … Dezvoltarea/modernizarea/retehnologizarea industriei alimentare și practicarea unor politici sustenabile de stimulare a procesării  în scopul diminuării comerțului cu materii prime și creșterea valorii adăugate
 • .. Creșterea competitivității sectorului pomicol
 • ..Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare
 • . Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoare adăugată mare (sisteme de calitate europene și naționale)
 • .. Dezvoltarea bioeconomiei şi a economiei circulare
 • ..Dezvoltarea sectorului agroalimentar, obținerea de alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil cu beneficii pentru mediu şi consumatori și adaptarea acestuia la standardele UE și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare
 • .. Îmbunătățirea răspunsului agriculturii la cerințele societății privind deșeurile alimentare
 • .. Nevoia de a crea noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale care să conducă la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor şi diseminarea cunoştinţelor

 

 

1.1.4 Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor

 

 

1.1.5 Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice .

Descrierea cerințelor intervenției-legătura cu obiectivele specifice

Din punct de vedere al competitivității, exploatațiile vegetale și pomicole din România au încă decalaje semnificative în ceea ce privește valoarea adăugată a produselor alimentare în raport cu capacitatea de producție a produselor agricole autohtone din acest sector, aspect ce se poate observa din faptul că se înregistrează un deficit în balanța comercială generat de exportul de  materie primă și importul produselor alimentare procesate.

Astfel, în sectorul vegetal și pomicol este necesară concentrarea sprijinului pe acele produse agro-alimentare pentru care există producție de materii prime diversificate și pentru care există cerere pe piață, pentru realizarea unor capacități de procesare, dar și depozitare, condiționare, comercializare care să asigure o valorificare la prețuri competitive în funcție de perioadă.

Stimularea sectorului vegetal și pomicol prin acordarea sprijinului pentru tipul de investiții menționat în vederea utilizării de tehnologii moderne, inovatoare, de soluții digitale performante, dar și a dezvoltării de produse noi în procesarea produselor horticole și pomicole va răspunde nevoii de dezvoltare/modernizare/retehnologizare a industriei alimentare și va contribui la atingerea obiectivului specific de îmbunătățire a orientării spre piață și sporire a competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv de punere a unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

Ponderea mică a valorii adăugate pe lanțul alimentar pentru fabricarea de alimente în detrimentul valorii adăugate aferente producției primare arată că lanțul alimentar se oprește, de multe ori, la veriga de producție, ceea ce evidențiază pe de o parte nevoia unui sprijin concentrat pe întreg lanțul valoric, dar și nevoia de acompaniere a acestora cu informare și promovare și cooperarea fermierilor în cadrul formelor asociative. În prezent, toate aceste elemente privite individual au potențial, dar nevoia majoră survine în integrarea acestora într-un cadru organizat, inclusiv din punct de vedere legislativ, care să permită o abordare unitară și să crească valoarea adăugată în fiecare etapă a lanțului valoric.

În contextul cererii pe piață de produse cu valoare adăugată și a importanței rolului pe care îl au cooperativele și grupurile de producători în cadrul lanțului alimentar în ceea ce privește o mai buna corelare dintre ofertă şi cerinţele de piaţă, precum şi în furnizarea unei eficienţe mărite prin marketing comun al produselor obținute de către membrii acestora, stimularea fermierilor din sectorul vegetal și pomicol în scopul asocierii lor pentru dezvoltarea unor investiții în vederea obținerii unor produse calitative, cu predilecție în sectoarele care oferă cea mai mare valoare adăugată, inclusiv în vederea obținerii de produse înregistrate în sistemele de calitate europene și naționale (DOP, IGP, STG, produs montan, produse tradiționale, produse obținute conform unei rețete consacrate românești etc.) va contribui la atingerea obiectivului specific de îmbunătățire a poziție fermierilor în lanțul valoric.

De asemenea, având în vedere provocările globale precum schimbările climatice, degradarea terenului și a ecosistemului și resursele din ce în ce mai limitate, devine clară nevoia utilizării eficiente a produselor secundare rezultate din activitățile agroalimentare, precum și recuperarea elementelor utilizabile din deșeuri, utilizarea biomasei și a reziduurilor organice. În acest sens, stimularea investițiilor în eficiență energetică, dar și a investițiilor în economie circulară, inclusiv a investițiilor de obținere și utilizare a energiei din surse regenerabile care să fie folosită în propriul proces productiv va conduce la reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul termic) și valorificarea tuturor resurselor, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific privind dezvoltarea bioeconomiei.

Sprijinul acordat investițiilor în sectorul vegetal și pomicol pentru obținerea de produse diversificate și sănătoase, cu accent pe produsele ecologice, prin aplicarea practicilor inovative în procesarea produselor agricole, promovând totodată un consum durabil de produse alimentare cu înaltă valoare nutrițională, accesibile consumatorilor, va răspunde nevoii de dezvoltare a sectorului agroalimentar, obținerea de alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil cu beneficii pentru mediu şi consumatori și adaptarea acestuia la standardele UE, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific privind îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și sănătatea.

În plus, contribuția la obiectivul specific menționat anterior, cu accent pe îmbunătățirea răspunsului agriculturii la cerințele societății privind deșeurile alimentare va avea loc prin intermediul sprijinului acordat pentru investițiile care pot utiliza produsele secundare/deșeurile provenite din prelucrarea produselor vegetale și pomicole prin reintroducerea acestora în filierele de produs sau în alte filiere de produse alimentare ca materii prime/energie.

Pentru a răspunde nevoii de a crea noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale, acordarea unui sprijin care să contribuie la atingerea obiectivului transversal de promovare a cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură va avea în vedere stimularea utilizării tehnologiilor inovatoare, precum și a tehnologiilor digitale.

Astfel, folosirea biotehnologiilor agroalimentare, având ca obiective principale dezvoltarea de metode, mijloace și produse biotehnologice contribuie la creșterea calității și cantității bioresurselor, în contextul schimbărilor climatice și al necesarului tot mai crescut de produse alimentare de calitate.

De asemenea, susținerea utilizării tehnologiile digitale este din ce în ce mai importantă pentru fermieri, deoarece acestea pot oferi soluții durabile la provocările actuale și viitoare și pot contribui la crearea de noi produse și servicii în contextul asigurării cerințelor de securitate alimentară.

Pentru a sprijini investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole vegetale și pomicole, prioritizarea va avea în vedere următoarele principii de selecție care vor sta la baza elaborării criteriilor de selecție:

 • dimensiunea economică a exploatației;
 • accesul la finanțare;
 • utilizarea soluțiilor digitale;
 • maturitatea solicitantului;
 • apartenența la o formă asociativă;
 • produse înregistrate în sisteme de calitate europene și naționale și produse ecologice;
 • operațiuni aferente economiei circulare;
 • subsectoarele prioritare în cadrul sectorului vegetal și pomicol, în vederea echilibrării balanței comerciale.
 • dezvoltarea lanțurilor scurte alimentare

 

Valoarea sprijinului va fi de max. 1.000.000 euro/proiect.

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

 1. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
 2. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 3. Regulamentul (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

 • Legislație națională:
 1. Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 3. HOTĂRÂRE nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 4. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Complementaritate și evitarea dublei finanțări

În documentația de implementare se vor stabili regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări cu investițiile privind condiționarea, procesarea, marketingul legumelor și cartofilor din cadrul intervenției Investiții productive în exploatațiile legumicole și exploatațiile pentru cartofi.

Complementaritatea și evitarea dublei finanțări cu intervenția Investiții pentru formele asociative din sectorul agricol se va realiza la nivel de beneficiar.

Complementaritatea cu operațiunile sprijinite prin intervențiile similare din LEADER se va realiza la nivel de beneficiar.

Regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări vor fi stabilite și în raport cu investițiile finanțate prin Programul Sectorial din sectorul viti-vinicol, precum și investițiile sprijinite prin Programul Sectorial pentru legume-fructe.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Condiții de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații vegetale sau pomicole cu o dimensiune economică de minimum 8.000€ SO (exploatație pomicolă)/12.000 € SO (exploatație vegetală);
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția trebuie să respecte legislația națională în domeniul sanitar și sanitar-veterinar aplicabilă investiției;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole vegetale și pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I;
 • În cazul în care dreptul Uniunii implică impunerea de noi cerințe fermierilor, sprijinul poate fi acordat pentru investiții necesare pentru a se conforma respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație (art 73, alin, 5).

 

Investiții eligibile

Intervenția vizează investițiile corporale necesare condiționării produselor agricole din sectorul vegetal și pomicol, dar și procesării la nivelul exploatației agricole din sectorul vegetal și pomicol, adăugării de plus valoare produselor agricole și marketingul acestora, după cum urmează:

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a produselor agricole din sectorul vegetal;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole din sectorul pomicol;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES legate de:
  • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, energie produsă cu ajutorul pompelor de căldură etc.), exclusiv pentru consum propriu;
  • îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;
  • achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Investiții în economia circulară (destinate exclusiv consumului propriu), legate de:
  • producerea şi utilizarea energiei obținută din valorificarea biomasei vegetale (inclusiv din deșeuri alimentare rezultate în urma procesării produselor vegetale și pomicole);
  • prelucrarea deșeurilor alimentare destinate recuperării și a subproduselor vegetale și pomicole în biocomponente, cum ar fi bioprodusele destinate consumului animal, biogazul sau alt gen de produse;
  • achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic.
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

 

Investiții în active necorporale pentru:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.
 • Costurile generale ale proiectului așa cum sunt descrise în secțiunea 7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

 

Beneficiari:

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice și a formelor asociative.

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.5  Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS  
Tipul sprijinului Tipul sprijinului

 • Grant
Modalitate de acordare a sprijinului Grant – rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar
 Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect  va fi de:

 • 65% pentru exploatațiile vegetale/pomicole de până la 250.000 SO
 • 50% pentru exploatațiile vegetale/pomicole între 250.000 – 500.000 SO;
 • 30% pentru exploatațiile mari vegetale/pomicole (peste  500.000 SO).

 

 

1.1.6  Valoarea sprijinului planificat

 Cod valoarea sprijinului
Codificarea bugetară a valorii sprijinului  generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect
Tipul de sprijin grant
 Tipul valorii sprijinului medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului Pe baza experienței în implementarea investițiilor de condiționare, procesare, marketing în sectorul vegetal/pomicol – sM 4.1/sM 4.1a aferentă PNDR 2014-2020.
Regiuni  Nu se aplică
 Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
 Indicator de rezultat  R9- Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor
 Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022  

Nu se aplică

 

 

1.1.7  Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția depășește prevederile art 42 din TFUE:
○ Da Nu ○ Mixt – activitățile sprijinite pot depăși sau nu prevederile art. 42 din TFUE

 

Contribuție FEADR (€):

Cofinanțare națională (€):

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

 • Achiziţia de clădiri;
 • Achizitia de terenuri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de cap tractor;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 • Cheltuieli generate de investițiile sprijinite prin intervenția Investiții productive în exploatațiile legumicole și exploatațiile pentru cartofi.
 • Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programul Sectorial viti-vinicol.
 • Cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe.

Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale:

 

•  achiziția de drepturi de producție agricolă;

• achiziția de drepturi la plată;

• achiziția de plante anuale și plantarea acestora ▌ în alte scopuri decât:

 • cel al refacerii potențialului agricol în urma unor dezastre naturale, a unor fenomene climatice nefavorabile sau a unui eveniment catastrofal;
 •  cel al conservării soiurilor de plante aflate în pericol de eroziune genetică în temeiul angajamentelor menționate la articolul 70;

• rata dobânzii debitoare, cu excepția celei referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare.

 

 

1.1.8  Evaluarea OMC

Intervenție în conformitate cu alineatul. 11 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (Green Box). Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

Intervenții privind managementul riscului

 • Nu se aplică
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.