PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiții în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole

 

Codul intervenției  Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției  Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole
Tipul de intervenție Investiții (articolul 73 din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC)
Indicator de realizare O.20 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive în cadrul fermei
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 

 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da X  Nu
 • Mediu ○ Da X  Nu ○ Da ○ Nu]
 • LEADER ○ Da X  Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-2022
 • Da, în totalitate
 • Da, parțial
 • X     Nu

 

 

1.1.1   Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Ratei contribuției FEADR Rata minimă Rata minimă
X  Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regiunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
X Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf. art.  25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2  Aria teritorială de aplicabilitate

X  National          ○ Regional         ○ National cu elemente regionale

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

X NUTS  1 – național

 

Description

Provide specific description of the intervention which would be applicable to specific territories If specific eligibility set are relevant for different types of territories, please describe

Intervenția este aplicabilă pe întreg teritoriu național, în zonele de favorabilitate, determinate conform studiului privind zonele de favorabilitate, prestabilite pentru speciile pomicole eligibile, la nivelul intervenției.

 

 

1.1.3  Obiective specifice și transversale conexe]

OS2 – Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv punerea unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare;

OS3 – Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;

OS9 – Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimente de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene;

 

Obiectiv transversal – Modernizarea agriculturii și zonelor rurale prin promovarea și partajarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestora de către fermieri, prin îmbunătățirea accesului la cercetare, inovare, schimbul de cunoștințe și formare.

 

 

1.1.4  Nevoile la care răspunde intervenția

 • ..Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare;
 • . Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoare adăugată mare (sisteme de calitate europene și naționale);
 • .. Creșterea competitivității sectorului pomicol;
 • ..Dezvoltarea sectorului agroalimentar, obținerea de alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil cu beneficii pentru mediu şi consumatori și adaptarea acestuia la standardele UE și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare;
 • N …..Nevoia de conștientizare și încurajare a consumului de alimente sănătoase/nutritive cu scopul scăderii incidenței obezității și prevenirii malnutriției si a altor afectiuni produse/agravate de o alimentație necorespunzătoare;
 • .. Nevoia de a crea noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale care să conducă la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor şi diseminarea cunoştinţelor.

 

 

1.1.5   Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor

 

 

1.1.6  Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

Sprijinul acordat prin această sub-măsură va contribui la:

 • creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
 • dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare precum și sprijinirea comercializării directe a produselor obținute;
 • eficientizarea costurilor de producție şi protejarea mediului prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, reducerea consumului de energie, promovarea utilizării gardurilor și perdelelor naturale de protecție și a agriculturii de precizie etc.

 

Principiile care vor sta la baza criteriilor de selecție, vor avea în vedere:

 • Principiul dimensiunii;
 • Principiul investițiilor in plantațiile care promovează patrimoniul genetic pomicol (soiuri cu rezistență genetică la boli și dăunători);
 • Maturitatea solicitantului;
 • Principiul apartenenței la o formă asociativă ;
 • Principiul proprietății;
 • Principiul înființării de pepiniere și sau reconversiei de plantații pomicole;
 • Utilizarea soluțiilor digitale;
 • Principiul accesului la finanțare;

Valoarea maxima a unui proiect este de 1 000 000 Euro

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
 2. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
 3. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 4. Regulamentul (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

 •   Legislație națională:
 1. Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 3. HOTĂRÂRE nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 4. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Complementaritate și evitarea dublei finanțări

În documentația de implementare se vor stabili regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări cu investițiile privind condiționarea, procesarea, și  marketingul fructelor din cadrul intervenției.” Investiții productive în condiționarea, procesarea și marketingul – produselor agricole – sector vegetal     și pomicol”.

Regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări vor fi stabilite și în raport cu investițiile finanțate prin Programul Sectorial pentru legume-fructe.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Condiții de eligibilitate

 1. Solicitantul să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 2. Viabilitatea economica a investiției să fie demonstrata în baza documentației tehnico economice;
 3. Investiția trebuie să respecte legislația națională în domeniul sanitar și sanitar-veterinar aplicabilă investiției;
 4. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. Investiția trebuie realizată doar în UAT-urile determinate conform zonării speciilor, exceptând culturile în sere și solarii, plantațiile de goji și dud și pepinierele;
 6. În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 7. Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 8. Exploatația trebuie să respecte dimensiunile economice viabile:
 • Dimensiunea minimă a suprafețelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deținute în proprietate sau folosință de o exploatație agricolă trebuie să fie de minimum 8000 € SO în cazul investițiilor simple;
 • Pentru investițiile care presupun reconversie/ înființare plantații pomicole/ producerea de material de înmulțire/ material de plantare fructifer dimensiunea economică a exploatației agricole trebuie să fie de minimum 8000 € SO;
 1. Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;
 2. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori sprijinul solicitat;
 3. Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de max. 24 luni de la data instalării.
 1. Dacă proiectul prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar cu respectarea condițiilor din secțiunea Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii;
 2. Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații:
 • (a) investiția asigură posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 2%;
 • (b) dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 2% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (după caz), care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă;

 

Niciuna din condițiile menționate la punctele (a) și (b), indicate anterior, nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică, unei investiții în vederea creării unui rezervor sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.

 

Se poate acorda sprijin pentru investiții în utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.

 1. Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață:
 • (a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

 • (b) o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. Analiza impactului asupra mediului va fi realizată sau aprobată de de către autoritatea competentă și se poate referi și la grupuri de exploatații.

 

Alte angajamente: solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe toată durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim  stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 

Investiții eligibile

În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:

 • investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole, condiționare.
 • investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor.
 • înființarea și modernizarea unităților de condiționare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole).
 • investiții în economia circulară (destinate exclusiv consumului propriu), legate de:
  • producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, energie produsă cu ajutorul pompelor de căldură, energie obținută din valorificarea biomasei
  • îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor (depozite) în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii ;
  • achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;

Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, comercializare și marketing;

 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, marketing;
 • înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări;

 

Investiții în active necorporale pentru:

Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, cu modificările si completările ulterioare;

 

Beneficiari:

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice și a formelor asociative .

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.7  Tipul și intensitatea sprijinului

  If NON IACS
Forma sprijinului
 • Grant

 

Tipul sprijinului

 

 

Rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar

Pentru estimarea granturilor, s-a utilizat experiența anterioară în ceea ce priveste implementarea  sM 4.1a și aplicarea costurilor standard.

Se va efectua rambursarea costurilor  eligibile suportate si platite efectiv precum și a cheltuielilor care intra sub incidenta costurilor standard şi a contribuției în natură, în cazul înfiintării/reconversiei plantațiilor pomicole și înfiintarii de pepiniere pomicole/perdelelor de protecție care se regăsesc în intervenție.

Modalitate de acordare a sprijinului Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect.
Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului
 • 65%  în cazul exploatațiilor pomicole de până la 250.000 SO
 • 50% pentru exploatațiile pomicole între 250.000 – 500.000 SO
 • 30% pentru exploatațiile mari (peste  500.000 SO exploatațiile pomicole)

 

 

1.1.8  Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului
Cod valoarea sprijinului generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect
Tipul de sprijin o   Grant
Tipul valorii sprijinului       ○
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului Valoarea sprijinului a fost stabilită pe baza experienței în implementarea investițiilor similare din perioada de programare anterioară, coroborată cu acoperirea unei categorii cât mai diversificată de beneficiari, comparativ cu programarea anterioară.
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R9- Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022 Nu se aplică

 

 

1.1.9   Informații legate de ajutorul de stat

 

Contribuție FEADR (€): …………..

Cofinanțare națională (€):……………….

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

 • Cheltuieli cu lucrările de  întreținere  a plantațiilor,
 • Cheltuielile cu simpla achiziție de utilaje
 • Achiziţia de clădiri;
 • Achizitia de terenuri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de cap tractor;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 • Cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe.

Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale:

Pentru investiții în irigații:

Distincție între investiții de îmbunătățire a:

 • unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații
 •  și -investiții mărire netă a suprafeței irigate (“new irrigation”)

 

A. Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații:

 • (a) investiția asigură posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 2%;
 • (b) dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 2% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (după caz), care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă;
 • Niciuna din condițiile menționate la punctele (a) și (b), indicate anterior, nu se aplică unei investiții într-un echipament existent care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.
 • Se poate acorda sprijin pentru investiții în utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.

 

B. Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață:

 • (a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

 • (b) o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. Analiza impactului asupra mediului va fi realizată sau aprobată de de către autoritatea competentă și se poate referi și la grupuri de exploatații.

 

 

1.1.10 Evaluarea OMC

[For Rural Development interventions[1] listed in Annex II to the CAP Plan Regulation]

 

Investiții prevăzute în cadrul acestei operațiuni sunt compatibile cu normele OMC.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.
tmic

[1] For interventions under Article 65 and Article 67, if WTO Green Box compliance ensured on basis of paragraph 12 of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture – the amount of payment limited to the extra costs or loss of income foregone, and this is indicated in section 5.3.7 above (Form and rate of support/premia/calculation methods), a link-up with that section is sufficient. tmare

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.